BH+ 2003.8.404

A felülvizsgálati kérelmet a menekültügyi eljárásban a kérelmezővel történt kihirdetésétől számított öt napon belül lehet benyújtani [1997. évi CXXXIX. tv. 39. §, 1957. évi IV. tv. 3., 18. §]

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A kérelmezett a 2000. november 20-án kelt határozatával a kérelmező menekültkénti elismerését megtagadta és befogadottként elismerte. A határozatot 2000. december 19-én a kérelmező részére az általa értett szomáliai nyelven kihirdették, és annak egy példányát közvetlenül kézbesítették.
A határozat ellen a kérelmező jogi képviselője útján felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, mely a kérelmezetthez 2001. január 9-én érkezett.
Az elsőfokú bíróság az eljárást megszüntette. A végzés indokolása s...

BH+ 2003.8.404 A felülvizsgálati kérelmet a menekültügyi eljárásban a kérelmezővel történt kihirdetésétől számított öt napon belül lehet benyújtani [1997. évi CXXXIX. tv. 39. §, 1957. évi IV. tv. 3., 18. §]
A kérelmezett a 2000. november 20-án kelt határozatával a kérelmező menekültkénti elismerését megtagadta és befogadottként elismerte. A határozatot 2000. december 19-én a kérelmező részére az általa értett szomáliai nyelven kihirdették, és annak egy példányát közvetlenül kézbesítették.
A határozat ellen a kérelmező jogi képviselője útján felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, mely a kérelmezetthez 2001. január 9-én érkezett.
Az elsőfokú bíróság az eljárást megszüntette. A végzés indokolása szerint a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Met.) 39. § (3) bekezdése értelmében a kérelmező a felülvizsgálati kérelmét a határozat közlését követő 5 napon belül nyújthatja be. A kérelmezetti határozat közlése kihirdetéssel 2000. december 19-én megtörtént. A kérelmező határidőben felülvizsgálati kérelmet nem nyújtott be, a határidőn túl jogi képviselője útján benyújtott felülvizsgálati kérelmében késedelmét nem mentette ki.
A végzés ellen a kérelmező nyújtott be fellebbezést és annak hatályon kívül helyezésével az elsőfokú bíróságot az eljárás folytatására kérte utasítani. Előadta, hogy a menekültügyi eljárásban jogi képviselőjét a képviseletére meghatalmazta, aki a kérelmezetti határozatot 2000. december 28-án vette át és a felülvizsgálati kérelmet 2001. január 2-án postára adta. Álláspontja szerint a kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő azzal a nappal vette kezdetét, amikor a jogi képviselő a kérelmezetti határozatot átvette.
A kérelmezett a fellebbezésre észrevételt nem terjesztett elő.
A fellebbezés alaptalan.
A Met. 33. § (1) bekezdése értelmében a menekültügyi eljárásban a kérelmező személyesen vesz részt. A menekültügyi eljárás részletes szabályairól szóló 24/1998. (II. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy a kérelmező mellett az eljárásban törvényes képviselője és meghatalmazottja is eljárjon, a (3) bekezdés szerint azonban a kérelmező helyett az eljárásban a képviselő vagy a meghatalmazott nem járhat el.
A Met. 39. § (2) bekezdése szerint a menekültügyi határozat bírósági felülvizsgálatának helye van, az erre irányuló kérelmet pedig a (3) bekezdés alapján a határozat közlését követő 5 napon belül lehet benyújtani.
Téves a kérelmező jogi képviselőjének fellebbezésében kifejtett álláspontja, miszerint a vele való közlését követő 5 napos határidőn belül terjeszthető elő a határozattal szemben a jogorvoslati kérelem.
Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) 3. § (6) bekezdése értelmében ezt a törvényt a menedékjogi ügyekben akkor kell alkalmazni, ha jogszabály másként nem rendelkezik.
A Met. 38. § (2) bekezdése szerint a menekültügyi határozatot írásban kell közölni és a külföldi anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven ki is kell hirdetni.
A kérelmezett az R. 32. § (1) bekezdése alapján határozatát a kérelmező anyanyelvén vagy általa értett más nyelven kihirdetéssel köteles közölni, míg a (2) bekezdés értelmében azt a kérelmezőnek át is kell adnia. A külföldi személyes eljárási kötelezettségére figyelemmel tehát a menekültügyi határozat szabályosan csak vele közölhető; a közlés során azt részére (anyanyelvén vagy más értett nyelven) ki kell hirdetni és azt kézbesíteni - átadni - is kell.
Ebből következően a kérelmező részére való közléstől (kihirdetés és kézbesítés) számítandó a bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására a Met 39. § (3) bekezdésében megállapított 5 napos határidő is. A kérelmező jogi képviselőjének utóbb megküldött határozat kézbesítési ideje a jogorvoslati határidőt nem nyitja meg, azt nem hosszabbítja meg.
Az Áe. 18. § (1) és (5) bekezdése a fenti speciális rendelkezések folytán nem irányadó, ezért az elsőfokú bíróság jogszabálysértés nélkül tagadta meg a felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálását és szüntette meg az eljárást.
A fentiekre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú bíróság végzését a Pp. 259. §-a folytán alkalmazandó Pp. 253. § (2) bekezdése alapján helybenhagyta. (Legf.Bír. Kpkf.II.39.466/2001.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.