2000. évi XLIII. törvény

a hulladékgazdálkodásról

Hivatalos rövidítése: Hgt. (hatályon kívül)
Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az Országgyűlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel Magyarországnak az Európai Unióval fennálló és más nemzetközi megállapodásokból adódó kötelezettségeire,
-1 a fenntartható fejlődés, a jövő generációk létfeltételeinek, lehetőségeinek biztosítása,
-2 az energia- és nyersanyagfogyasztás mérséklése, a felhasználás hatékonyságának növelése, a hulladék mennyiségének csökkentése,
- az emberi egészség, a természeti és épített környezet, hulladék okozta terhelésének mérséklése érd...

2000. évi XLIII. törvény
a hulladékgazdálkodásról

Hivatkozó joganyagok

2000. évi XXXV. törvény a növényvédelemről

2002. évi XLVII. törvény a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról

272/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg behozataláról

2004. évi CIII. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról

22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet módosításáról

2006. évi LXI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

8/2006. (X. 20.) MeHVM-PM-FVM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet módosításáról

2009. évi CIX. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

1129/B/2004. AB határozat jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványról

72/2007. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2007/7.) Alumínium italos dobozok felhasználásával végzett tevékenység adójogi minősítése [Kt. 2. § (1) bekezdés a) pont, Áfa tv. 40. § (12) bekezdés és Áfa tv. 10. melléklet]

37/2006. Számviteli kérdés 4/2010/ Áhsz. 8/A. §/ISZ

100/2005. Számviteli kérdés 373/2010/Szt. 55. § (1) bek./ISZ

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

Bírósági jogesetek

BH+ 2005.2.98 A hulladékkezelés a hulladékgazdálkodás része, ezért a kezelőre is kiterjednek a hulladékgazdálkodás bírságolásra vonatkozó szabályai [2000. évi XLIII. tv. 3. §, 14. §, 271/2001. (XII. 21.) Korm. r.]

EH 2006.1474 A hulladékgazdálkodási bírság a környezetvédelmi bírság egyik típusa, annak megfizetésére természetes személy is kötelezhető a hulladékgazdálkodásra vonatkozó szabályok megszegése esetén [1995. évi LIII. tv. 1. §, 106. §, 30. §, 4. §; 2000. évi XLIII. tv. 1. §].

BH 2007.11.394 Gazdasági tevékenységgel összefüggésben keletkező települési hulladék fogalmának értelmezése [2000. évi XLIII. tv. 21. §; 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. r.].

BH 2007.12.419 Versenyjog-sértőnek csak az a tisztességtelen bojkott-felhívás minősül, amelynek kifejezetten az a célja, hogy a címzett a bojkottálttal fennálló gazdasági kapcsolatát felbontsa vagy az ilyen kapcsolat létrejöttét megakadályozza [1996. évi LVII. tv. (továbbiakban: Tpvt.) 5. §].

BH 2008.8.229 A hatósági engedély megléte nem mentesíti a hulladékkezelőt a szabálytalanul végzett hulladékgazdálkodási tevékenysége miatt kiszabandó bírság alól [2000. évi XLIII. tv. 49. §].

AVI 2012.6.62 Nem áll fenn az áfa-levonási jog, ha az adózó olyan számlát fogad be, amelyen helytelenül van feltüntetve a tevékenység besorolása [1992. évi LXXIV. tv. 44. § (5) bek.]

AVI 2008.6.65 A Jöt. alkalmazása, során a birtok valamely dolog feletti tényleges hatalmat jelenti (2003. évi CXXVII. tv. 76. §).

AVI 2008.9.95 Fogyasztási árkiegészítés esetén vizsgálni kell, hogy nem kívánják-e azt rendeltetésével ellentétes célra igénybe venni [2003. évi LXXXVII. tv. 4. § (2) bek.]

BH+ 2013.2.83 Büntetőeljárásban hozott ítélet és az annak alapjául szolgáló szakvélemény a hulladék begyűjtésére és előkezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt indult eljárásban felhasználható [2000. évi XLIII. tv. 49. § (1) bek., 2004. évi CXL. tv. 3. § (2) bek., 50. § (2) bek.]

EH 2010.2279 Termelési folyamat eredményeként keletkező melléktermék (maradékanyag) nem tekinthető hulladéknak, ha további felhasználása biztosított [2000. évi XLIII. tv. 3. §, 14. §].

EH 2008.1846 A gazdasági tevékenységgel összefüggésben keletkező hulladék fogalma megszorítóan nem értelmezhető [16/2001. (VII. 18.) KöM 1. §; 2000. évi XLIII. tv. 21. §].

AVI 2009.2.17 Az Art. 1. § (7) bekezdése szerinti eljárás lefolytatása esetén a tényállás iratszerű, okszerű megállapítása tényét bírósági felülvizsgálat esetén tisztázni kell [1990. évi XCI. tv. 1. § (7) bek.]

AVI 2009.8.83 Az áfa levonási jog nem gyakorolható jogszerűen, ha a szolgáltatásnyújtás ténylegesen nem valósul meg (1992. évi LXXIV. tv. 8. §)

EH 2010.2199 A szervező köteles a pénznyerő automata hulladékkezelőnek történő átadásáról gondoskodni, továbbá az erről készített jegyzőkönyvet az állami adóhatóságnak harminc napon belül megküldeni. Ha az adóhatóság nyilvántartásából a kötelezettségszegés ténye megállapítható, hivatalból indult eljárás keretében nincs akadálya a mulasztási bírság kiszabásának [1991. évi XXXIV. tv. 26. §, 32/2005. (X. 21.) PM rendelet 52. §].

BH+ 2011.7.316 A hulladékgazdálkodásról szóló törvény rendelkezései a közszolgáltatási feladatok folyamatos ellátásának érdekében teszik lehetővé a közszolgáltató számára a hátralékos díjak adók módjára történő behajtásának kezdeményezését. Ez azonban a bíróság előtt történő igényérvényesítés lehetőségét nem zárja ki [2000. évi XLIII. tv. (Hgt.) 26. § (1) és (2) bek.].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.