1995. évi XCV. törvény

a devizáról

Hivatalos rövidítése: Devizatörvény (hatályon kívül)
Kiválasztott időállapot: Mi ez?
1995. évi XCV. törvény
a devizáról

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/2   «Előző  Következő»

1999. évi XCIX. törvény az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

1997. évi CXLVII. törvény a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény módosításáról

1997. évi L. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról

137/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a befektetési szolgáltatási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet üzleti-befektetési szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történő adatszolgáltatási kötelezettségéről

1998. évi LXXII. törvény a külföldiek önálló vállalkozóként történő gazdasági célú letelepedéséről

1996. évi CXV. törvény a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény módosításáról

1996. évi CXI. törvény az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről

1991. évi XVIII. törvény a számvitelről

220/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

200/1999. (XII. 25.) Korm. rendelet a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

1988. évi XXIV. törvény a külföldiek magyarországi befektetéseiről

29/1999. (II. 12.) Korm. rendelet a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

214/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

144/1998. (IX. 9.) Korm. rendelet a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

93/1998. (V. 13.) Korm. rendelet a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról rendelkező 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

222/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

92/1996. (VI. 28.) Korm. rendelet a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról

147/1991. (XI. 30.) Korm. rendelet a pénzváltási tevékenység devizahatósági engedélyezéséről

4/1997. (II. 12.) IM rendelet a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak birtokában lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárásról

2002. évi XLVII. törvény a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról

89/2000. (VI. 20.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtására kiadott 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

298/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a devizakorlátozások megszüntetése kapcsán szükséges jogszabály-módosításokról

Bírósági jogesetek

BH+ 2001.1.26 A cégbíróság a változás-bejegyzési kérelmet hiánypótlási eljárás lefolytatás nélkül ugyanazon kérelem tárgyában csak egyszer utasíthatja el. A hiánypótlási eljárás lefolytatására irányadó szempontok [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 126. § (1) bek b) pont, 1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 26. § (2) bek., 1995. évi XCV. tv. 45. § (3) bek.].

BH+ 2002.7.346 Az ún. off shore cégek jegyzett tőkéjét a cégjegyzékben forintban kell meghatározni [1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 19. § (2) bek., 1988. évi XXIV. tv. 37-41. §-ai, 1995. évi XCV. tv. 85. § (2) bek., 1995. évi C. tv. 90-94. §-ai, 1996. évi LXXXI. tv. 4. § 28. pont a)-f) alpontjai, 1991. évi XVIII. tv. 19. § (3) bek.].

BH 1999.12.581 I. Egyesületben a határozatképességhez szükséges létszám. A tagi jogviszony megszűnése csak előzetes felhívás, figyelmeztetés kiadását követő időre írható elő. II. Devizabelföldiek között devizában, valutában történő tagdíjfizetés a társadalmi szervezet alapszabályában nem köthető ki [1989. évi II. tv. 6. § (1) bek., 9. § c) pont, 1995. évi XCV. tv. 10. § (1) bek.].

BH 2000.1.36 I. Az egyesület közgyűlése határozatképességéhez a tagok több, mint ötven százalékának a jelenléte szükséges [1989. évi II. tv. 6. § (1) bek.]. II. A tagdíj nemfizetése automatikusan nem szüntetheti meg az egyesületi tagságot [1989. évi II. tv. 6. § (1) bek., 9. § c) pont]. III. Devizabelföldiek között devizában, valutában történő tagdíjfizetés a társadalmi szervezet alapszabályában nem köthető ki, de mértékét az alapszabály valutában is meghatározhatja [1995. évi XCV. tv. 10. § (1) bek.].

BH 2000.7.315 Engedményezés útján hitelezővé váló fél által a felszámolási eljárás megindításához szükséges iratok csatolása elmulasztásának következményei [Ptk. 328. § (3)-(4) bek., 1993. évi LXXXI. tv-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 24. § (3) bek., 27. § (2) bek. a)-b) pont és (4) bek., 1995. évi XCV. tv].

BH 2000.9.385 A folytatólagosan és bűnsegédként elkövetett devizabűntett - a többrendbeli közokirat-hamisítás bűntettével bűnhalmazatban - megvalósítja a bankfiók vezetője, aki által kiállított, valótlan tartalmú devizahatósági valutakiviteli engedélyek felhasználásával a társai jogellenesen külföldi fizetőeszközöket visznek ki az ország területéről [Btk. 309. § (1) bek. d) pont, (3) bek. a) pont, 1995. évi XCV. tv. 65. § (3) bek. a) és e) pont].

BH 2000.12.556 Az időközben magyar állampolgárságot szerzett külföldi által kötött kezességi szerződés annak ellenére nem érvénytelen, hogy korábban - a jogszabály által szükségessé tett - devizahatósági engedélyt a kezességvállaló nem szerezte be [Ptk. 200. § (2) bek., 215. § (1) és (3) bek., 237. § (2) bek., 1974. évi 1. tvr. 6. § (1) bek., 1995. évi XCV. tv 89. §].

BH 2001.6.291 A cégjegyzékben a vámszabadterületi társaság kivételével valamennyi társaság, így a belföldi székhellyel rendelkező 100%-ig külföldi tulajdonban lévő korlátolt felelősségű társaság (ún. "off-shore" cég) vagyonát is forintban kell meghatározni [1988. évi XXIV. tv. 37-41. §-ai, 1991. évi XVIII. tv (Szt.) 19. § (3) bek., 1995. évi XCV. tv (Dtv.) 19. § (3) bek., 85. §, 1995. évi C. tv 90-94. §-ai, 1996. évi LXXXI. tv (Atv.) 4. § 28. pont, 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 18. § (3) bek., 13/1989. (XII. 16.) IM rendele

AVI 1999.12.160 A vámkezességgel biztosított behozatali előjegyzés esetén a vámfizetési kötelezettség megállapítása és a vám kiszabása már a behozatali előjegyzési eljárásban megtörténik [39/1976. (XI. 10.) PM-KkM egy. r. 53. §]

AVI 2000.9.116 A vámhatóságot terheli a tényállás-tisztázási kötelezettség, de a jövedéki alany köteles együttműködni (1957. évi IV. tv. 26. §)

AVI 2001.3.35 A törzstőkét megjelenítő elkülönített számla hiányában nem bizonyítható az a tény, hogy a vámkedvezményt igénybe vevő a törzstőke terhére vásárolta azt a vámárut, amit az országba be kíván hozni (1995. évi C. tv. 209. §, 211. §)

AVI 2001.5.51 A személyi jövedelemadó törvény csak a természetben nyújtott melegétkeztetés esetén engedi a költséget adómentesen elszámolni [1991. évi XC. tv. 7. §].

BH+ 2003.12.569 Az ország területén átmenetileg és rövid ideig tartózkodó külföldi állampolgárságú vádlottal szemben a próbára bocsátás alkalmazása célszerűtlen, mivel ebben az esetben az intézkedés nem alkalmas a büntetés céljának elérésére [Btk. 37. §, 72. § (1) és (5) bek., 309. § (1) bek. d) pont, 1995. évi XCV. tv. 67. § b) pont]

EH 2000.218 A devizahatóság engedélye nélkül kötött arra a kezesi szerződésre, amelyben devizabelföldi fizetési kötelezettségének teljesítéséért devizakülföldivel szemben kezességet vállal, az érvénytelenség jogkövetkezményeit kell alkalmazni [Ptk. 215. § (3) bek., 1995. évi XCV. tv. 43. § (1) és (2) bek., 1/1965. (I. 24 .) IM r. 17. §].

BH+ 2004.5.223 Külföldi bank által külföldön devizabelföldi részére nyújtott hitel nem minősül Magyarország területén végzett hitelezésnek, így erre a Hpt. rendelkezései nem irányadók (határon átnyúló hitelezés) [1996. évi CXII. tv. (Hpt.) 1. § (1) bek., 3. § (1) bek. b) pont, (3) és (4) bek., 3/A. § (1) bek., 138. § (2) bek. i) pont, 1995. évi XCV. tv. 39. § (5) bek., 1979. évi 13. tvr. 21. § (1) bek., 26. §, 1998. évi XV. Tv.-nyel kihirdetett Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) konvenció, a hozzá ka

BH+ 2004.9.397 A külföldön állandó lakhellyel rendelkező magyar állampolgárságú, belföldön ideiglenesen tartózkodó személy devizabelföldi, a magyarországi tartózkodása idejére külföldről behozott személygépkocsit ideiglenes behozatalban kell vámkezeltetni, amellyel kapcsolatos vámáru-bemutatási kötelezettség elmulasztásával a csempészet vétségét valósítja meg [Btk. 312. § (1) bek. a) pont, 1995. évi XCV. tv. (továbbiakban: Devizakódex) 3. § 1/a pont, 2. pont, 1995. évi V. tv. (továbbiakban: Vámtörvény) 75. § (1) bek., 77.

AVI 2012.5.54 Az adózóval az ellenőrzés megindítását közölni kell, azonban ellenőrzés során alkalmazott bizonyítási módszer tekintetében értesítési kötelezettség nem áll fenn (2003. évi XCII. tv. 93., 108. §)

BH+ 2007.3.131 Külföldi hitelező és magyar adós közötti kölcsönszerződésből eredő jogvita elbírálásánál alkalmazandó jog [1979. évi 13. tvr. 5. §, 9. §, 24. §, 25. §, 29. §, 1996. évi CXII. tv. (továbbiakban: Hpt.) 1. § (1) bek., 3/A. §, 1995. évi XCV. tv. 39. §, Ptk. 213. §, Pp. 4. § (1) bek.]

BH 2007.5.168 A váltó kölcsönbe nem adható, csupán fizetési ígérvénynek minősül, ha bemutatására, leszámítolására, forgatmányozására nem kerül sor - Nem minősül fizetőeszköznek önmagában a váltó kibocsátása, valamint nem tekinthető az adóval növelt ellenérték megfizetésének [1992. évi LXXIV. tv. 32. §, 35. §, 48. §; 1991. évi XVIII. tv. 84. §; 1/1965. (I. 24.) IM r. 1. §].

EH 2006.1520 Külföldi hitelező és magyar adós közötti kölcsönszerződésből eredő jogvita elbírálásánál alkalmazandó jog [1979. évi 13. tvr. 5. §, 9. §, 24. §, 25. §, 29. §; 1996. évi CXII. tv. (Hpt.) 1. § (1) bek., 3/A. §; 1995. évi XCV. tv. 39. §; Ptk. 213. §; Pp. 4. § (1) bek.]

EH 2007.1654 A becsléssel megállapított adóalaptól való eltérést az adózó hitelt érdemlő adatokkal igazolhatja [1990. évi XCI. törvény 60/A. §, 2003. évi XCII. törvény 109. § (2) bek.].

AVI 2007.6.56 Az adóhatóság nemcsak jogosult, hanem köteles is vizsgálni a számla tartalmi hitelességét (1992. évi LXXIV. tv. 32., 35. §)

EH 2009.2002 A becslés bizonyítási módszer, amelynek alkalmazásáról az adóhatóságnak értesítési kötelezettsége nincs [2003. évi XCII. tv. 106. §, 108. §, 109. §].

AVI 2009.5.53 Az adózó a jövedelmét érintő valamennyi iratát már az adóvizsgálat megkezdésekor köteles átadni [2003. évi XCII. tv. 1. § (2) és (5) bek.]

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.