1997. évi CIII. törvény

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

Hivatalos rövidítése: Jöt. (hatályon kívül)
Kiválasztott időállapot: Mi ez?
1997. évi CIII. törvény
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/4   «Előző  Következő»

2000. évi XXXII. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosításáról

1999. évi XCIX. törvény az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

1998. évi LXIX. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról

1998. évi LXIV. törvény az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról

1998. évi LIX. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításáról

1998. évi XXIV. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításáról

1997. évi CXXI. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

1997. évi CX. törvény az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról

1997. évi CVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról

1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról

1990. évi XCI. törvény az adózás rendjéről

219/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

145/1998. (IX. 9.) Korm. rendelet a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tagjai számára adható általános forgalmiadó- és jövedékiadó-visszatérítésről szóló 237/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

237/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tagjai számára adható általános forgalmiadó- és jövedékiadó-visszatérítésről

226/1997. (XII. 10.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról rendelkező 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó visszatérítés feltételeiről és szabályairól

18/2002. (IV. 25.) PM rendelet a jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről

21/2000. (V. 18.) FVM-PM együttes rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről

22/2000. (V. 18.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 35/1997. (XI. 26.) PM rendelet módosításáról

14/2000. (IV. 14.) PM-HM együttes rendelet az üzemanyag petróleum adómentes beszerzésének, nyilvántartásának és elszámolásának külön szabályairól, valamint a külföldi államok fegyveres erőinek ellátását végző szervezet jövedéki nyilvántartásának vezetésére vonatkozó előírásokról szóló 45/1997. (XII. 31.) PM-HM együttes rendelet módosításáról

13/2000. (IV. 14.) PM-HM együttes rendelet az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői és polgári állománya által felhasznált üzemanyagok, olaj és kenőanyagok általános forgalmi adó és jövedéki adó mentes beszerzésének és értékesítésének szabályairól

31/1999. (XII. 20.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 35/1997. (XI. 26.) PM rendelet módosításáról

30/1999. (XII. 20.) PM rendelet az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosításáról

43/1998. (XII. 31.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/5   «Előző  Következő»

BH+ 2003.3.147 Lefoglalt jövedéki termék mennyisége nemcsak méréssel állapítható meg. Mód van hitelesített űrmértékű kannákban lévő jövedéki termékmennyiségének megállapítására, becslésére is az űrmérték alapul vételével (1997. évi CIII. tv. 32. §, 1990. évi XCI. tv. 60. §)

BH 2002.3.119 Nem jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység során a nem végső fogyasztóknak történő értékesítéskor a számla a jövedéki termék származását nem igazolja [1997. évi CIII. tv. 68. § (2) bek., 69. § (1) bek., 71. § (6) bek., 78. § (1)-(2) bek.].

AVI 1998.11.118 Az üzlet végleges lezárására nincs mód, ha a törvény módosításra kerül és megszűnik ez a jogi lehetőség (1997. évi CIII. tv 79. §).

AVI 1999.10.129 Tüzelőolaj behozatala esetén az importálót nem illeti meg vámmentesség (1995. évi C. tv. 105. §)

AVI 2000.3.40 A kereskedő akkor szankcionálható, ha az általa tudottan működési engedéllyel nem rendelkező vevő részére értékesít, illetőleg bizonyíthatóan elmulasztja tisztázni a működési engedély meglétét [1997. évi CIII. tv. 78. § (1) bek.]

AVI 2000.11.139 Jövedéki ügyben amennyiben két jogszabály ugyanazon elkövetési magatartást más-más szankciórendszerrel büntet, úgy ugyanazon ügyre vonatkozó rendelkezés kedvezőbb elbírálása nem állapítható meg (1997. évi CIII. tv. 84. §)

AVI 2000.11.140 Jövedéki ügyben a termék eredetét és származását a szállító részére kiállított számla, számlát helyettesítő okmány vagy vámokmány igazolhatja (1997. évi CIII. tv. 76.)

AVI 2000.12.156 A törvény a jogtalanul megszerzett zárjegy birtoklása esetén előírja a bírság alkalmazását (1997. évi CIII. tv. 77. §).

AVI 2001.3.32 Az az üzemanyag vámmentes, amely a személygépkocsi üzemeltetéséhez szükséges és a gyárilag rendszeresített tartályban hozzák be az országba való belépéskor és azt a folyamatos közlekedés során, a tartályból történő leeresztés nélkül elhasználják (1995. évi C. tv. 105. §)

AVI 2001.8.101 Jövedéki ellenőrzés esetén nincs jelentősége annak, hogy az üzemeltető nincs jelen (1997. évi CIII. tv. 72. §)

EH 2001.609 Zárjegy nélküli jövedéki termék birtoklása esetén objektív felelősség áll fenn [1997. évi CIII. tv. 76. § (1) bek. b) pont].

EH 2002.713 Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője a jövedéki terméknek forgalmazója, ezért felelőssége objektív [1993. évi LVIII. tv. 67. § (1) bek.]

BH+ 2004.5.243 Jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas a számla, ha a bontott üvegben talált szeszesital szeszfoka több mint egy egésszel eltér az üveg címkéjén feltüntetetnél [1997. évi CIII. tv. 76. §]

BH 2004.7.300 A folyamatban lévő ügyben alkalmazandó áfatörvényt módosító rendelkezéseket a hatálybalépéskor jogerős ítélettel be nem fejezett perben is alkalmazni kell [2002. évi XLII. tv. 67. §, 305. §].

BH 2004.9.393 A bírói eljárásban is lehetőség van a közigazgatási eljárásban le nem folytatott bizonyítás felvételére [1952. évi III. tv. 164. §; 1997. évi CIII. tv. 6. §].

BH+ 2005.4.195 Petróleum termék forgalmazásához is szükséges az 500 m3-es tartály [1997. évi CIII. tv. 69. §]

EH 2004.1077 A 2002. évi XLII. törvény 67. §-ával módosított 1992. évi LXXIV. törvény (Áfa tv.) 44. § (5) bekezdésében foglaltakat 2003. január 1. napját követően folyamatban lévő perben alkalmazni kell [2002. évi XLII. tv. 67. §].

BH 2005.8.277 I. A selejtes és megsemmisítendő zárjegyeknek a - megsemmisítés helyett történő - forgalomba hozatala vagy felhasználás céljából való megszerzése, illetve felhasználása, társadalomra veszélyes cselekmény, de 2001. július hó 20-áig nem minősült bűncselekménynek [Btk. 307. § (1) és (2) bek.]. A hatályos szabályozás szerint a fenti cselekmény a jövedékkel visszaélés elősegítése vétségének vagy bűntettének minősül [Btk. 311/B. § (1) és (2) bek.]. II. A zárjegy olyan bélyegnek minősül, amely önmagában nem testes

BH 2005.9.335 Az üzemanyagtartályon kívüli "házilagosan" kialakított tartályban elhelyezett üzemanyag vonatkozásában a vámmentesség nem vizsgálható [1997. évi CII. tv. 9. §; 1995. évi C. tv. 105. §; 45/1996. (III. 25.) Korm. r. 179. §].

BH 2006.1.37 A magyar szabványnak nem megfelelő fűtőolaj 2003. január 1. napjától nem tartozott a termékdíjköteles termékek körébe [1995. évi LVI. tv.; 2002. évi LXII. tv. 88. §].

BH+ 2006.3.145 Jövedéki termék birtoklása [1997. évi CIII. tv. 76. §]

EH 2004.1188 A méltányossági kérelem folytán lefolytatott eljárás nem teszi ismételten felülvizsgálhatóvá az alapeljárást [2002. évi XLII. tv. 113. § (4) bek. a)-c) pontja; 1997. évi CIII. tv. 81. §, 307. § (5) bek.].

EH 2005.1256 Ha a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatal a keretengedélyes ügyfélnél a termékmérleg ellenőrzése során az elszámolást, felhasználást olyan vámtarifaszámmal fogadja el, amely a keretengedélyben szerepel, a keretengedélyes terhére visszamenőlegesen adókötelezettséget, illetve jogkövetkezményt nem állapíthat meg [1997. évi CIII. tv. 37. §, 38. §, 47. § (1) bek. d) pontja, 15. § (2) bek. a) pontja, 17. § (3) bek.; a 2003. évi XCI. tv. 215. §]

BH 2006.9.304 Származás igazolásaként okiratok helyett tanúvallomás nem fogadható el a jövedéki ügyben [1997. évi CIII. tv. 76. §].

BH 2006.10.340 Jövedéki termék birtoklása [1997. évi CIII. tv. 76. §].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.