1990. évi LXXXVI. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
1990. évi LXXXVI. törvény
a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról

Hivatkozó joganyagok

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

1995. évi XCVI. törvény a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről

1992. évi II. törvény a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról

13/1989. (XII. 16.) IM rendelet a cégbejegyzésről és a cégjegyzékről

41/1995. (VI. 17.) AB határozat a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

Bírósági jogesetek

BH+ 2001.2.89 A Magyar Gazdasági Kamara Állandó Választott Bírósággal összefüggő tevékenysége nem minősül a versenytörvény hatálya alá tartozó gazdasági tevékenységnek [1990. évi LXXXVI. tv. 1-2. §].

BH+ 2001.3.142 A versenyjog megsértése miatt kiszabott bírság összegének meghatározásánál generálprevenciós célok nem vehetők figyelembe (1990. évi LXXVI. tv. 3. §, 49. §, 58. §)

BH 1992.4.259 A tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló rendelkezések betartásának vizsgálata, megsértésük esetén intézkedés tétele nem a cégbíróság feladat [1990. évi LXXXVI. tv. 14. § (1)-(2) bek., 15. § (1) bek., 16. § (1) bek., 1989. évi 23. tvr. 18/A-20. §].

BH 1993.5.323 I. Az a közös vállalati határozat, amelyet a tagvállalatokat érintően, a piac felosztásáról az igazgatótanács hozott, a tagvállalatok versenykorlátozó megállapodásának minősül [1990. évi LXXXVI. tv. 14. § (1) bek., 48. § (2) bek.]. II. Ha a több jogi személyt elmarasztaló egyetlen közigazgatási határozat bírói felülvizsgálatát nem valamennyi érintett fél kéri, és a felek magatartása önállóan is értékelhető: nem jön létre a felek között kényszerű pertársság [Pp. 51. § a) p.].

BH 1993.8.496 A kontárszerződésből fakadó jogok és kötelezettségek [Ptk. 200. § (2) bek., 337. § (2) bek., 339. §, PK 32. sz., 1977. évi 14. tvr. 2. § (1) bek., 1990. évi V. tv. 8. § (1) bek.].

BH 1993.9.564 A korlátolt felelősségű társaságoknál a társasági szerződés módosításának alaki lehetőségei [1988. évi VI. tv. 19. §., 185. §, 187. § (2) bek., 194. § (1) bek., 216. § (1) bek.].

BH 1993.10.630 I. Szabadalmi oltalommal védett találmány hasznosítására kötött szerződésben egyösszegű díjfizetésben való megállapodás (ún. "belépő" kikötése) nem törvénysértő [Ptk. 4. § (2) bek.,* 1028/1979. (XI. l.) MT hat. 7/d pont, Ptk. 200. § (2) bek. ]. II. A tisztességtelen piaci magatartás nem állapítható meg olyan dolog (szolgáltatás) hasznosítási jogának átengedésével, amelyre az Országos Találmányi Hivatal szabadalmi oltalmat adott [1969. évi II. tv. 1. §, 3. §, 17. § (1) bek., 1990. évi LXXXVI. tv. 3. § (2) be

BH 1994.2.103 A kartelltilalom megsértése a versenytársnak a gazdasági verseny korlátozását eredményezhető magatartásával megvalósul, függetlenül attól, hogy e magatartás tanúsítására milyen jogi formában vállaltak kötelezettséget [1990. évi LXXXVI. tv. 14. § (1) bek.]*

BH 2000.3.115 I. Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság üzletrészének hányadára - üzletrész felosztás hiányában - átruházással nem lehet tulajdonjogot szerezni. Egyszemélyes kft.-ből többszemélyessé váló kft. társasági szerződését a bíróság nem hozhatja létre [Ptk. 206. §, 207. § (1) bek., 375. § (1) bek., 1988. évi VI. tv. (Gt.) 19. § 169. § (1) és (3) bek., 223. §]. II. Meghatalmazás nemcsak a másik félhez, de a képviselőhöz intézett nyilatkozattal is joghatályosan létesíthető. A meghatalmazás attól függetlenül ér

BH 2001.2.73 Jogsértő az olyan cégnév használata, amelyről a versenytársat szokták felismerni, függetlenül attól, hogy a versenytárs a cégnevében használta-e a kifogásolt nevet [1996. évi LVII. tv. 6. §, 86. § (2) bek., 88. § (1)-(2) bek., 95. § (1) bek., 1990. évi LXXXVI. tv. 7. §, Ptk. 77. §, Pp. 213. § (2) és (3) bek.].

BH 2003.3.124 A gazdasági társaság vezető tisztségviselői kártérítési felelősségének megállapítása körében irányadó szempontok [1988. évi VI. tv (régi Gt.) 32. § (1) bek., 183. § (2) bek. g) és k) pont, 192. § (1) és (2) bek., 200. § (1) bek., Ptk. 254. § (1) bek., 260. § (2)-(3) bek., 301. § (1) bek., 339. § (1) bek., 340. § (1) bek., 360. § (1) bek., 397. § (2) bek., 1992. évi XXII. tv (Mt.) 169. § (2)-(4) bek.].

EH 2000.273 A fogyasztók megtévesztésének minősül, ha a befektetési jegyekről szóló tájékoztató azt ígéri, hogy a jegyek vásárlója a befektetési alapban lévő ingatlanok résztulajdonosa lesz. Az értékpapír, mint áru a versenytörvény hatálya alá esik [1990. évi LXXXVI. tv. 11. § és 52. §].

EH 1999.95 Két folyóirat összetéveszthetősége úgy is megvalósulhat, hogy a korábban ismertté vált folyóirat címét az utóbb megjelenő - hasonló profilú - folyóirat az "új" jelzővel egészíti ki [Ptk. 77. §, 1986. évi II. tv. 8. § (1) bek., 1990. évi LXXXVI. tv. 6. §, 7. §, 29. § (1) bek. a)-c) pont, 30. § (1)-(2) bek.].

EH 2003.861 A jellegzetes termék gyártóját akkor is védelem illeti meg, az azzal összetéveszthetőségig hasonló terméket gyártóval szemben, ha magát a terméket más alkotta meg, de azt jellegzetesen ismert piaci termékké a gyártó tette [1996. évi LVII. tv. 6. §].

EH 2002.640 A volt betéti társaság tagjaival szemben versenytárs a Bt. által tanúsított tisztességtelen piaci magatartás miatt objektív szankciók érvényesítésére nem jogosult. Kártérítést azonban a beltaggal szemben érvényesíthet, ha annak a feltételei fennállnak [1990. évi LXXXVI. tv. 5. §, 29. §, 1997. évi CXLIV. tv. 101. §]

BH+ 2005.9.414 A betéti társaság kültagjai a betéti társaság beltagjaival szemben a beltagok által, a saját cégük érdekében a betéti társaság sérelmére elkövetett tisztességtelen piaci magatartás tilalmába ütköző tevékenység miatt a jogsértés megállapítása iránt kereset indítására nem jogosultak [Pp. 3. §].

BH 1991.11.441 I. A korlátolt felelősségű társaság tagjának kizárásánál irányadó szempontok [1988. évi VI. tv. (Gt.) 44. §, 45. §, 182. §, 191. § (1)-(3) bek. 193. § (1) bek.]. II. A korlátolt felelősségű társaságok feletti cégbírósági törvényességi felügyelet [Gt. 11. § (1)-(2) bek., 200. § (1) bek., 203. § (1) bek., 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 19-24. §-ai].

ÍH 2004.56 NÉVVISELÉSI JOG SÉRELME BEJEGYZETT CÉGNÉV HASZNÁLATÁVAL - BEJEGYZETT CÉGNÉV HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSULÓ NÉVVISELÉSI JOGSÉRELEM - SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOG SÉRELME A NÉVVISELÉSI JOG MEGSÉRTÉSÉVEL - NÉVVISELÉSI JOG MEGSÉRTÉSÉVEL ELKÖVETETT SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGSÉRTÉS

EH 2009.2104 A versenykorlátozást célzó kartell-megállapodás önmagában alapul szolgálhat a verseny-felügyeleti bírság kiszabására. A meg nem valósult tényleges versenytorzító piaci hatás a bírság kiszabása körében értékelendő [1996. évi LVII. tv. 11. §, 78. §].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.