13/1989. (XII. 16.) IM rendelet

a cégbejegyzésről és a cégjegyzékről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
13/1989. (XII. 16.) IM rendelet
a cégbejegyzésről és a cégjegyzékről

Hivatkozó joganyagok

8/1998. (V. 23.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

9/1996. (X. 2.) IM rendelet a Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat működéséről, valamint a cégekre vonatkozó egyes jogszabályok módosításáról szóló 18/1995. (IX. 15.) IM rendelet módosításáról

8/1996. (X. 2.) IM rendelet a cégbejegyzésről és a cégjegyzékről szóló 13/1989. (XII. 16.) IM rendelet módosításáról

18/1995. (IX. 15.) IM rendelet a Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat működéséről, valamint a cégekre vonatkozó egyes jogszabályok módosításáról

14/1995. (VII. 12.) IM rendelet a cégbejegyzésről és a cégjegyzékről szóló 13/1989. (XII. 16.) IM rendelet módosításáról

18/1993. (XII. 26.) IM rendelet a cégbejegyzésről és a cégjegyzékről szóló 13/1989. (XII. 16.) IM rendelet módosításáról

16/1991. (XI. 30.) IM rendelet a cégbejegyzésről és a cégjegyzékről szóló 13/1989. (XII. 16.) IM rendelet módosításáról

10/1995. (III. 1.) OGY határozat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kinnlevőségeinek rendezéséről, a járulékbeszedés, végrehajtás és ellenőrzés egységes rendszerének kialakításáról

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/3   «Előző  Következő»

BH+ 2001.11.540 Szövetkezetnek a jegyzett tőke bejelentésekor nem kell a korábban nyilvántartott részjegy tőke és a jegyzett tőke összegének különbözete alapján illetéket lerónia [1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 12.§ (1) bek. g) pont, 13/1989. (XII. 16.) IM r. 2. § (1) bek., 1990. évi XCIII. tv. 45. § (5) bek., Pp. 152. § (2) bek., 227. §].

BH 1992.1.37 I. Közüzemi célra alapított állami gazdálkodó szerv (pl. IKV) vagyona törvény erejénél fogva nem, csak a megyei (fővárosi) vagyonátadó bizottságok döntése alapján kerülhet önkormányzati tulajdonba [1990. évi LXV. tv. 107. § (1) bek. b) pont, (3) bek., 63/1990. (X. 4.) Korm. r.]. II. Állami tulajdonban, de Ingatlankezelő Vállalat kezelésében levő ingatlan kezelői jogát a tulajdonosi irányítást gyakorló szerv csak akkor vonhatja meg, ha a kezelő megszüntetésére, átszervezésére vagy szervezeti egységének átcsa

BH 1992.2.115 I. A cégbíróságnak az eljárás bármely szakaszában hivatalból vizsgálnia kell a fél meghatalmazottjának képviseleti jogosultságát. Korlátolt felelősségű társaság képviseletét csak az ügyvezető(k), illetőleg az által (általuk) meghatalmazott személy láthatja el a cégbíróság előtt [Pp. 69. § (2) bek., 72. § 1988. évi VI. tv. (Gt.) 161. § (1) bek., 218. § (3) bek.]. II. A társasági szerződés egyes pontjainál alkalmazott javítások, betoldások - függetlenül attól, hogy az ügyvéd vagy jogtanácsos eszközölte - csak

BH 1992.3.183 I. Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság nem jegyezhető be a cégjegyzékbe, ha - az átalakulási terv nem tartalmazta az új tagok, részvényesek szándéknyilatkozatát [1989. évi XIII. tv. 6. §]; - az átalakulási szándék közzétételére nem a Cégközlönyben kerül sor [2/1989. (III. 22.) IM r. 1. §]. II. Ha az átalakulás során a gazdasági társaság zárt alapítással jön létre, alapító okirat és alapszabály egyaránt készíthető. Ilyen esetben azonban az ügyvédi vagy jogtanácsosi ellenjegyzésnek mindkét okiraton

BH 1992.4.258 I. Az értéktelen - amortizálódott - vagyontárgy nem apportálható, ha azonban a vagyontárgynak van forintban kifejezhető értéke, de az apportlistán "0" Ft értékkel szerepel, ez az állami vagyon ingyenes átengedésének minősül, ezért az ügylet érvénytelen [1979. évi II. tv. 51. §, 1988. évi VI. tv. (Gt.) 22. § (2) bek., 23/1979. (VI. 28.) MT r. 68-69. §-ai]. II. Lízingbe vett vagyontárgy használati joga - a tulajdonos kifejezett hozzájárulásával - apportálható, a vagyontárgy tulajdonjoga azonban nem [Ptk. 117.

BH 1992.6.426 A cég telephelyét, fióktelepét nem kötelező a cégjegyzékbe bejegyezni, ha azonban a cég ezen adatok bejegyzését kifejezetten kéri, a cégbíróságnak vizsgálnia kell a megjelölt adatok helyességét. Ha a cég által megjelölt téves adatok változtatása - hiánypótlási felhívás ellenére - nem történik meg, a cégbejegyzést meg kell tagadni [1988. évi VI. tv. 21. § (1) bek., 1989. évi 23. tvr. 6. §, 8. § (1) bek. a) pont, 9. § (1) bek., 16. § (1) bek. ].

BH 1992.9.593 I. Ha gazdasági társaság kíván más gazdasági társasággá átalakulni, az új tagok szándéknyilatkozatát az új társaság bejegyzési kérelméhez mellékelni kell. Ennek elmulasztása orvosolhatatlan hiányosságnak minősül [1989. évi XIII. tv. (Át.) 6. § b) pont, 71. § (2) bek. a) és c) pont]. II. Gazdasági társaságok átalakulása esetén az arra vonatkozó döntést joghatályosan csak a Cégközlönyben lehet megtenni [Át. 7. §, 2/1989. (III. 22.) IM r. 1. §-a]. III. Ha a gazdasági társaság kft.-vé alakul át, a kft.-knél az

BH 1992.10.651 Üdültetési, gyógyüdültetési - nem nyereségorientált - tevékenység céljából az érintett jogi személyek egyesülést hozhatnak létre [1988. évi VI. tv. 103. § (1)-(2) bek., 104. § (1) bek. a) és d) pont, 114. § (1) bek.].

BH 1992.11.718 I. A székhely "alapítása" (megválasztása) jogszerű voltának igazolása a cégnek nem jogszabályból fakadó kötelezettsége. Nem kizárt azonban, hogy a cégbíróság - például, mert tudomása szerint a bejelentett székhely sérti a közhitelesség elvét - okirat (pl. helyiségbérleti szerződés stb.) csatolására hívja fel a bejegyzést kérőt [1989. évi 23. tvr. 16. § (1) bek., 13/1989. (XII. 16.) IM. r.]. II. A cégeljárásban a hiánypótlásra általában hosszabb időt célszerű biztosítani. Ez az időtartam a háttérjogszabályba

BH 1993.1.43 I. A költségvetési szerv nem jogosult a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló törvény szabályai szerinti átalakulásra. II. Alapítvány csak a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi személyiségét. Ezért a részvételével alakult gazdasági társaság cégbejegyzéséhez az alapítvány nyilvántartásba vételére vonatkozó bírósági végzést csatolni kell. Ennek hiánya a cégbejegyzést kizáró ok [Ptk. 74/A. § (1)-(2) bek., 685. § c) pont, 1977. évi VI. tv. 7. § (1) bek., 1979. évi II.

BH 1993.3.189 Szövetkezetből való kiválás esetén a kivált tagok által alapított új szövetkezet nem jogutóda az anyaszövetkezetnek. A cégbíróság az újonnan alakult szövetkezet bejegyzésekor a kiválás törvényességét nem vizsgálhatja, csak azt, hogy az új szövetkezet alapítása megfelel-e az előírásoknak [1971. évi III. tv. 47. § (1)-(2) bek., 1971. évi 32. tvr. 10. § (1)-(2) bek., 1989. évi 23. tvr. 18/A. §, 13/1989. (XII. 16.) IM r.].

BH 1993.5.309 A cég székhelyének, telephelyének a cégjegyzékbe bevezetett címének hatóság által elrendelt utcanévváltozás miatt bekövetkezett változása a társasági szerződés módosítását nem alapozza meg. A változás bejegyzését a cégbíróság hivatalból köteles a cégjegyzéken átvezetni, ez után a céget sem eljárási-, sem közzétételi díj-fizetési kötelezettség nem terheli [1988. évi VI. tv. 24. § (2) bek., 1990. évi XCIII. tv. 47. § (5) bek., 13/1989. (XII. 16.) IM r. 8. § e) pont, 12. § (5)-(6) bek.].

BH 1993.12.761 A cégbejegyzési eljárás félbeszakad és nem folytatható, amíg a cég egyedüli, elhalt tulajdonosának - s egyben ügyvezetőjének - örököse új ügyvezető választásával a félbeszakadást előidéző okot meg nem szünteti [Pp. 71. §, 111. § (1) bek., 1989. évi 23. tvr. 20. § (1) bek., 25. § (1) bek. 13/1989. (XII. 16.) IM r. 13. § (4) bek.].

BH 1994.2.91 A cég tagjai lakcímének (székhelyének) feltüntetése a társasági szerződésben nélkülözhetetlen. A levelezésre szolgáló postafiók feltüntetésével a cég nem tesz eleget a lakcím megjelölésére vonatkozó kötelezettségének [1988. évi VI. tv. 21. § (1) bek. b) pont, 161. § (2) bek., 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 5. § (4) bek., 15. § (1)-(2) bek., 13/1989. (XII. 16.) IM r. (Cr.) 10. § (1) bek.].

BH 1994.2.93 A betéti társaság kültagja csak akkor felel a beltaggal azonos módon a társaság tartozásaiért, ha neve a cégszövegben szerepel. Ha a cégnévben a magánszemély kültag családi neve szerepel, utóneve azonban nem és a betéti társaságban több azonos családi nevű kültag is van, valamennyien a beltaggal azonos módon felelnek a társaság kötelezettségeiért [1988. évi VI. tv. 94. § (1) bek., 100. § (1) bek., 19. § (2) bek., 13/1989. (XII. 16.) IM r. 20. § (6) bek.].

BH 1994.2.94 A betéti társaság külföldi állampolgár beltagjának nem szükséges a megyei munkaügyi központ munkavállalási engedélyét beszerezni. Az engedély hiánya nem teszi érvénytelenné a betéti társasági szerződést, ennek alapján tehát a cég bejegyzése nem tagadható meg [1988. évi VI. tv. 97. § (1) bek., 7/1991. (X. 17.) MÜM r. 1. § (1) bek., 2. §, 5. §, 13/1989. (XII. 16.) IM r. 7. § (1) bek.]

BH 1994.5.278 1992. január 1-je után érkezett, a törzsbetétek változásának bejegyzését kérő beadvány nem teljesíthető, mert ez időpont után a törzsbetétek módosításait a cégbíróság csak számítógépen rögzíti, de ezt a cégnyilvántartásba külön nem vezeti be [1989. évi 23. tvr. 8. § (2) bek., 13/1989. (XII. 16.) IM r. 10. § (2) bek., 16/1991. IM r. 14. § (1) bek.].

BH 1994.7.380 Az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett átruházással "tulajdonossá" lett (jogi) személy az ingatlant apportként gazdasági társaságba nem viheti be [Ptk. 117. § (3) bek., 13/1989. (XII. 16.) IM r. 8. § c) pont, 1988. évi VI. tv.].

BH 1994.9.499 I. Az üzletrésznek a kívülállóra történő átruházását tiltó társasági szerződés esetében - a társasági szerződés e részének módosítása nélkül - kötött ilyen tárgyú megállapodás semmis, még akkor is, ha ahhoz egyébként minden tag hozzájárult [1988. évi VI. tv. (Gt.) 174. § (3) bek., 201. § (2)-( 3) bek.]. II. A társaság tevékenységét az 1992. január 1-jétől hatályos TEÁOR-szám feltüntetésével is köteles meghatározni. Ha a kötelezettségének a társaság nem vagy nem megfelelően tesz eleget (a bejelentőnek nincs

BH 1994.11.611 A törzsbetét-befizetési vagy az apport rendelkezésre bocsátási kötelezettség elmulasztása nem jogvesztő jellegű mulasztás. Tekintettel arra, hogy a kötelezettség utólagos teljesítésére lehetőség van, a cégbíróság - elutasítás terhe mellett - fel kell hívja a bejegyzést kérőt érvényes okirat benyújtására [1988. évi VI. tv. 161. § (2) bek., 1989. évi 23. tvr. 5. § (1) bek., 15. § (2) bek., 13/1989. (XII. 16.) IM r. 10. § (1) bek. c) pont, 39/1984. (XI. 5.) MT r. 2. § (1) bek., 2/A. § (2) bek., Pp. 95. §].

BH 1995.1.52 Kifejezett jogszabályi tilalom hiányában magyar cégnek külföldön lehet fióktelepe. Ennek a cégnyilvántartásba való bejegyzése nem tagadható meg, ha a fióktelep létesítésének törvényi feltételei adottak (pl. minisztériumi engedély). Ha pedig a fióktelepen - az engedélyezésig - ügyintézés nem folyik, annak léte a cégforma utolsó rovatszáma alatt a cégjegyzékben feltüntethető [1989. évi 23. tvr. 6. §, 15. §, 16. § (1) bek., 13/1989. (XII. 16.) IM r. 13. § (4) bek.].

BH 1995.3.181 A cégbejegyzés iránti kérelmet a cégbíróság elutasítja, ha - felhívása ellenére - a hiteles másolatban csatolandó okiratok eredetijét a bejegyzést kérő a cégbíróságnak nem mutatja be [13/1989. (XII. 16.) IM rendelet 7. § (4) bek.].

BH 1995.4.243 Törvénysértően jár el a cégbíróság, ha az olyan betéti társaság cégbejegyzés iránti kérelmét, amelynek beltagjai a szülők és kültagja a kiskorú gyermekük, a közöttük fennálló esetleges érdekellentét feloldásával kapcsolatos hiánypótlási eljárás mellőzésével elutasítja [1989. évi 23. tvr. 16. § (1) bek., Ptk. 225. § (1) és (4) bek., Ptké. 43. § (1) bek.].

BH 1995.9.535 Ha egy részvénytársaság (irányító befolyást szerző rt.) megszerzi egy másik részvénytársaság (közvetlen irányítás alá került rt.) részvényeinek 3/4-es többségét, erről nem kell nyomban tájékoztatni a közvetlen irányítás alá került rt.-t. A cégjegyzékbe való mielőbbi bejegyeztetés viszont tagsági és hitelezővédelmi érdekek szempontjából fontos. Ezért az irányító befolyás megszerzésének tényét - a tényállástól függően - elsősorban a közvetlen irányítás alá került rt. képviselője, esetenként azonban az irányít

BH 1996.1.50 Ingatlanapport esetén a földhivatal tulajdonjogra vonatkozó bejegyzését tartalmazó tulajdoni lapot kell csatolni a cégbejegyzési kérelemhez. Ha ilyet a kérelmező nem tud csatolni, a bejegyzés iránti kérelmet a cégbíróság elutasítja [Ptk. 117. § (3) bek., 1988. évi VI. tv. 17. §, 13/1989. (XII. 16.) IM r. 8. § c) pont].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.