BH+ 2000.2.150

A korlátolt felelősségű társaság mint gazdálkodó szervezet leányvállalatot nem alapíthat, így a leányvállalat cégbejegyzésére sem kerülhet sor. A már bejegyzett leányvállalat tekintetében törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása lehetséges [Ptk. 74. § (1) bek., 685. § c) pont, 1997. évi CXLV. tv. 50. § (1) bek. c) pont, 51. § (1)-(3) bek., 54. § (1) és (2) bek., 65/1984. (XII. 29.) MT r. 1. § (1) bek.].

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

1997. július 8-án az N. Kft. létrehozta a N. Leányvállalatot, amelyet a cégbíróság 1998. április 16-án, a cégjegyzékbe bejegyezni rendelt.
1998. július 28-án a társaság jogi képviselője adatváltozás bejegyzése iránti kérelmet nyújtott be a cégbírósághoz.
A cégbíróság az 1998. augusztus 11-én kelt végzésével felhívta a jogi képviselőt, hogy a kézbesítéstől számított harminc napon belül vonja vissza az adatváltozás bejegyzése iránti kérelmét, és a leányvállalat folytasson le egyszerűsített vé...

BH+ 2000.2.150 A korlátolt felelősségű társaság mint gazdálkodó szervezet leányvállalatot nem alapíthat, így a leányvállalat cégbejegyzésére sem kerülhet sor. A már bejegyzett leányvállalat tekintetében törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása lehetséges [Ptk. 74. § (1) bek., 685. § c) pont, 1997. évi CXLV. tv. 50. § (1) bek. c) pont, 51. § (1)-(3) bek., 54. § (1) és (2) bek., 65/1984. (XII. 29.) MT r. 1. § (1) bek.].
1997. július 8-án az N. Kft. létrehozta a N. Leányvállalatot, amelyet a cégbíróság 1998. április 16-án, a cégjegyzékbe bejegyezni rendelt.
1998. július 28-án a társaság jogi képviselője adatváltozás bejegyzése iránti kérelmet nyújtott be a cégbírósághoz.
A cégbíróság az 1998. augusztus 11-én kelt végzésével felhívta a jogi képviselőt, hogy a kézbesítéstől számított harminc napon belül vonja vissza az adatváltozás bejegyzése iránti kérelmét, és a leányvállalat folytasson le egyszerűsített végelszámolási eljárást. Figyelmeztetésül közölte, hogy amennyiben az alapító nem gondoskodik a leányvállalat megszüntetéséről, végelszámolót fog kirendelni. Határozatában utalt arra, hogy a leányvállalat bejegyzésére a 65/1984. (XII. 29.) MT rendelet 1. §-ában foglalt szabályok megsértésével került sor. Az idézett MT rendelet 1. §-ának e) pontja alapján ugyanis nincs mód arra, hogy az 1988. évi VI. törvényben (Gt.) foglaltak alapján létrejött jogi személy leányvállalatot alapítson.
A leányvállalat képviselője bejelentette, hogy álláspontja szerint a cégbíróság által megjelölt jogszabályi előírások nem alkalmazandók a leányvállalat alapítására.
A cégbíróság az 1998. október 12-én kelt végzésével az adatváltozás bejegyzése iránti kérelmet elutasította, egyúttal a céget megszűntnek nyilvánította, és hivatalból elrendelte a cég végelszámolását. Határozatának indokolása szerint az 1992. évi LV. törvény 10. §-ának (5) bekezdése értelmében, - figyelemmel a 11. §-ban foglaltakra is - leányvállalatok alapítására nincs mód. Utalt arra is, hogy a 65/1984. (XII. 29.) MT rendelet 1. §-ának e) pontjában jelölt gazdasági társulásokat a Gt. megszüntette.
A jogi képviselő a végzéssel szemben benyújtott fellebbezésében kérte az elsőfokú bíróság határozatának hatályon kívül helyezését, és az elsőfokú bíróság újabb eljárásra, újabb határozat hozatalára utasítását. Előadta, hogy álláspontja szerint a 65/1984. (XII. 29.) MT rendelet 1. §-ának e) pontjában megjelölt gazdasági társulás fogalmán a gazdasági társaságokat kell érteni. Utalt a Ptk. és az 1977. évi VI. törvény szabályaira, továbbá arra, hogy az 1995. évi XXXIX. törvény, az 1992. évi LV. törvény 10. §-ának (5) bekezdését hatályon kívül helyezte.
A fellebbezés az alábbiakra tekintettel részben megalapozott.
A Ptk. 74. §-ának (1) bekezdése értelmében jogszabályban meghatározott gazdálkodó szervezetek, illetőleg gazdasági tevékenységet is folytató más jogi személyek leányvállalatot hozhatnak létre. A leányvállalat jogi személy. A Ptk. által hivatkozott külön jogszabály a 65/1984. (XII. 29.) MT rendelet, amely 1. §-ának (1) bekezdése a leányvállalat alapítására jogosultak között nem sorolja fel a gazdasági társaságot. A jogszabály keletkezésének időpontjára tekintettel az 1. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti gazdasági társulás nem tekinthető gazdasági társaságnak. Utóbb pedig e cégformákat az 1988. évi VI. tv. eredeti 332. §, és 334. §-a megszüntette. Külön jogszabályi rendelkezés alapján tehát leányvállalatot gazdasági társaság nem hozhat létre.
Nem illeti meg továbbá ez a lehetőség a korlátolt felelősségű társaságot a Ptk. 74. §-a (1) bekezdésének első mondat második fordulata alapján sem. A "gazdasági tevékenységet is folytató más jogi személyek" fogalmába ugyanis nem tartozik a gazdasági társaság, miután ez utóbbi alapvetően, és elsősorban gazdasági tevékenység végzésére jön létre [Gt. 4. § (1) bekezdés, 1997. évi CXLIV. tv. 3. § (1) bekezdés].
A Ptk. 685. §-ának c) pontja határozza meg a gazdálkodó szervezetek körét. A második mondat felsorolja azokat a szervezeteket, amelyek nem gazdálkodó szervezetek, de tevékenységük elősegítése érdekében gazdálkodó tevékenységet is folytathatnak. E szervezeteket jogosítja fel a Ptk. 74. §-ának (1) bekezdése leányvállalat alapítására. Az 1992. évi LV. tv. 10.§-ának (5) bekezdését ugyanis az 1995. évi XXXIX. tv. hatályon kívül helyezte, így leányvállalat létesítésére a jogszabály által meghatározott keretekben lehetőség van.
Fentiekből következik, hogy 1998. április 16-án a korlátolt felelősségű társaság által alapított leányvállalat cégbejegyzésére, az alapító személyében rejlő okok miatt, nem kerülhetett volna sor.
Az 1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 50. §-a (1) bekezdésének c) pontja értelmében törvényességi felügyeleti eljárásnak van helye, ha a létesítő okirat, vagy annak módosítása, jogszabályba ütköző módon tartalmazza azt, amit a cégre vonatkozó anyagi jogszabályok kötelezően előírnak. A Ctv. 51. §-ának (1) bekezdése szerint az eljárás kérelemre, vagy hivatalból indulhat, a (2) és (3) bekezdés előírása szerint az eljárásra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 1 év eltelte után törvényességi felügyeleti eljárásnak nincs helye. Figyelemmel tehát a cégbejegyzés időpontjára a cégbíróság által 1998. augusztus 11-én hivatalból indított törvényességi felügyeleti eljárás nem tekinthető elkésettnek.
A cégbíróság által foganatosítható intézkedéseket a Ctv. 54. §-ának (1) bekezdése sorolja fel, míg a (2) bekezdés kimondja, hogy a cég megszűntnek nyilvánítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az (1) bekezdésben meghatározott egyéb intézkedések nem vezettek eredményre.
Helyesen járt el az elsőfokú bíróság, amikor a cég változás bejegyzésére irányuló kérelmét elutasította, az általa tett törvényességi felügyeleti intézkedések azonban a jogszabályi előírásoknak nem felelnek meg. A törvényességi felügyeleti intézkedések megtételénél ugyanis figyelemmel kellett volna lennie a Ctv.-ben írt fokozatosság szabályaira.
Mindezekre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú bíróság végzésének a változásbejegyzési kérelmet elutasító rendelkezését a Ctv. 20. §-ának (1) bekezdése alapján alkalmazandó Pp. 253. § (2) bekezdése értelmében helybenhagyta. A Ctv. 49. §-ának (1) bekezdése alapján alkalmazott Pp. 259. § és 252. § (3) bekezdése értelmében a törvényességi felügyelet tárgyában hozott egyéb intézkedéseit hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot e körben újabb eljárásra, és újabb határozat hozatalára utasította. (Legf. Bír. Cgf. VII.33.549/1998. sz.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.