BH+ 2001.3.123

A Pp.-nek az eljárás félbeszakadására vonatkozó rendelkezéseit a cégbírósági törvényességi felügyeleti eljárásban is megfelelően alkalmazni kell. Ennek elmulasztása az eljárás lényeges szabályainak megsértését jelenti [Pp. 61. § (1) és (2) bek., 62. § (1) bek., 111. § (1) bek., 112. § (3) bek., 252. § (2) bek., 1988. évi VI. tv. (régi Gt.) 46. § (1) bek. c) pont és (2) bek. *, 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 25. § (1) bek. **].

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A kérelmezők törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása iránti kérelmüket eredetileg 1995. március 30. napján terjesztették elő a Cégbíróságon.
A Legfelsőbb Bíróság 1997. szeptember hó 25. napján kelt végzésével a Cégbíróság 1996. szeptember 23. napján kelt 11. sorszámú végzését hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot újabb eljárásra és újabb határozat hozatalára utasította.
A cégbíróság 1997. október 21. napján kelt 32. sorszámú végzésével a kérelmezett K. Mezőgazdasági Termel...

BH+ 2001.3.123 A Pp.-nek az eljárás félbeszakadására vonatkozó rendelkezéseit a cégbírósági törvényességi felügyeleti eljárásban is megfelelően alkalmazni kell. Ennek elmulasztása az eljárás lényeges szabályainak megsértését jelenti [Pp. 61. § (1) és (2) bek., 62. § (1) bek., 111. § (1) bek., 112. § (3) bek., 252. § (2) bek., 1988. évi VI. tv. (régi Gt.) 46. § (1) bek. c) pont és (2) bek. *, 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 25. § (1) bek. **].
A kérelmezők törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása iránti kérelmüket eredetileg 1995. március 30. napján terjesztették elő a Cégbíróságon.
A Legfelsőbb Bíróság 1997. szeptember hó 25. napján kelt végzésével a Cégbíróság 1996. szeptember 23. napján kelt 11. sorszámú végzését hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot újabb eljárásra és újabb határozat hozatalára utasította.
A cégbíróság 1997. október 21. napján kelt 32. sorszámú végzésével a kérelmezett K. Mezőgazdasági Termelőszövetkezetet átalakulás miatt 1996. szeptember 13-i hatállyal törölte a cégjegyzékből, végzésben jogutódként az R.-i K. Mezőgazdasági Szövetkezetet, az E.-i F. és Szolgáltató Szövetkezetet és az Á.-i R. Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Szövetkezetet tüntette fel.
A megismételt elsőfokú eljárásban a cégbíróság 13. sorszámú felhívásában 60 napi határidő biztosítása mellett - elutasítás terhével - felhívta a kérelmezőket, hogy a kérelmükben hivatkozott igényük érvényesítése érdekében forduljanak a megfelelő jogutód szövetkezetekhez.

A kérelmezők - eltérő jogi álláspontjuk folytán - a felhívásban foglaltakat nem teljesítették, változatlanul kérték a cégbíróság döntését az ingóságok kiadása, vagy üzletrész-ellenérték és kamatai megfizetése iránti igényükkel kapcsolatosan.

Az elsőfokú bíróság 16. sorszámú végzése indokolásában megállapította, hogy a kérelmezők a hiánypótlást nem teljesítették, és rámutatott, hogy a kérelmezők igénye a cégbíróság törvényességi felügyeleti jogkörben biztosított hatáskörét meghaladja, erre tekintettel a törvényességi felügyeleti eljárás iránti kérelmet elutasította.
Az elsőfokú bíróság végzése ellen a kérelmezők jogi képviselője nyújtott be fellebbezést, amelyben annak hatályon kívül helyezésével kérte a törvényes állapot helyreállítását. Indokolásában az ügy előzményeire, és a Legfelsőbb Bíróság határozatának az újabb eljárásban előírt érdemi útmutatására való hivatkozáson túl előadta, hogy a kérelmezőknek 1998. októberében jutott tudomására, hogy a cégbíróság - álláspontjuk szerint - jogellenesen változtatta meg a cégnyilvántartást akkor, amikor a kérelmezett céget törölte a cégjegyzékből.

A fellebbezés az alábbiak szerint megalapozott.
A Legfelsőbb Bíróság megállapítja, hogy az elsőfokú eljárásban olyan súlyos eljárási szabálysértés történt, amely miatt szükséges az elsőfokú eljárás megismétlése.
Az 1988. évi VI. tv. (régi Gt.) 46. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján a társaság megszűnik, ha szétválik; a (2) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg.
A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a cégnyilvántartás alapján helytállóan állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy a K. Mezőgazdasági Termelőszövetkezet szétválással történt jogutódlás folytán 1996. szeptember 13. napjával törölve lett a cégjegyzékből.
Az 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 25. §-ának (1) bekezdése szerint törvényességi felügyeleti eljárásban is megfelelően alkalmazandó Pp. 111. §-ának (1) bekezdése alapján, ha valamelyik fél meghal, vagy megszűnik, az eljárás a jogutód perbelépéséig, illetve perbevonásáig félbeszakad. A jogutód a perbe félként önként beléphet, illetőleg a jogutódot az ellenfél is perbevonhatja [Pp. 61. § (1) bek.] Hozzájárulásra nincs szükség, ha a perbelépés azért történik, mert a jogelőd meghalt, vagy jogutódlással megszűnt, a jogutódlást azonban valószínűsíteni kell [Pp. 61. § (2) bek.]. A jogutód perbelépését, illetőleg perbevonását írásban, vagy a tárgyaláson szóban kell bejelenteni, a belépést közölni kell a felekkel, illetőleg a perbevont jogutódokkal [Pp. 62. § (1) bekezdés].
E rendelkezésekből következik, hogy miután a megismételt elsőfokú eljárásban megtörtént a bíróság által annak a megállapítása, hogy a kérelmezett cég szétválással történt átalakulás folytán megszűnt, az eljárás a jogutód perbelépéséig félbeszakadt. Az elsőfokú bíróságnak a Pp. 112. §-ának (3) bekezdése alapján alakszerű határozatot kellett volna hoznia ennek megállapítása tárgyában, illetőleg a jogutód(ok) ez okból történő "perbevonásával" kapcsolatos határozott nyilatkozatának megtételére való felhívását követően (határozata megváltoztatásával) kellett volna a jogutód jelen törvényességi eljárásban való belépésével kapcsolatos eljárását lefolytatnia.
Így a Legfelsőbb Bíróság a törvényességi felügyeleti kérelmet érdemben elutasító elsőfokú bíróság végzését a Ctvr. 25. §-ának (1) bekezdése és a Pp. 259. §-a alapján alkalmazandó Pp. 252. §-ának (2) bekezdése megfelelő alkalmazásával - a fellebbezési kérelem korlátaira tekintet nélkül - hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot újabb eljárásra és újabb határozat hozatalára utasította.
A megismételt törvényességi felügyeleti eljárásban a fentebb hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell az elsőfokú bíróságnak az eljárás félbeszakadásáról döntést hoznia, a jogutódlás kérdésében lefolytatandó eljárásra is figyelemmel; ezt követően lehet majd a kérelem tárgyában érdemi döntést hozni. (Legf.Bír. Cgf.II.30.598/1999. sz.)

* Az 1988. évi VI. törvényt az 1997. évi CXLIV. törvény hatályon kívül helyezte, de rendelkezései a hatálya alatt indult ügyekben még alkalmazandó.
** Az 1989. évi 23. törvényerejű rendeletet az 1997. évi CXLV. törvény hatályon kívül helyezte, de rendelkezései a hatálya alatt indult ügyekben még alkalmazandó.
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.