BH+ 2001.8.389

A végelszámolási eljárás befejezésével és a cég törlésével kapcsolatban irányadó szempontok [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 66. §, 1988. évi VI. tv. (régi Gt.) 46. § (1) bek. b) pont, 48. § (5) és (6) bek.*, Pp. 95. § (1) bek., 130. § (1) bek. j) pont].

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A cégbíróság 1994. december 5-én jegyezte be a cégjegyzékbe az 1993. április 21-i társasági szerződéssel alapított G. B. Bt.-t.
1994. október 27-én tartott taggyűlésén 1/1994. számú határozatával döntött a társaság jogutód nélküli megszűnéséről és a végelszámolásról. Végelszámolóul a társaság beltagját, B. M. közös képviselőt jelölte ki. 1995. január 27-én a jogi képviselő benyújtotta a cégbírósághoz a társaság 1994. december 15-én kelt egyszerűsített mérlegét, és kérte a cég cégjegyzékből t...

BH+ 2001.8.389 A végelszámolási eljárás befejezésével és a cég törlésével kapcsolatban irányadó szempontok [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 66. §, 1988. évi VI. tv. (régi Gt.) 46. § (1) bek. b) pont, 48. § (5) és (6) bek.*, Pp. 95. § (1) bek., 130. § (1) bek. j) pont].
A cégbíróság 1994. december 5-én jegyezte be a cégjegyzékbe az 1993. április 21-i társasági szerződéssel alapított G. B. Bt.-t.
1994. október 27-én tartott taggyűlésén 1/1994. számú határozatával döntött a társaság jogutód nélküli megszűnéséről és a végelszámolásról. Végelszámolóul a társaság beltagját, B. M. közös képviselőt jelölte ki. 1995. január 27-én a jogi képviselő benyújtotta a cégbírósághoz a társaság 1994. december 15-én kelt egyszerűsített mérlegét, és kérte a cég cégjegyzékből történő törlését.
A cégbíróság 8. sorszámú végzésével - figyelemmel az 1988. évi VI. tv. (régi Gt.) 48. §-ának (5) bekezdésére - felhívta a társaság képviselőjét, hogy ha a társaság végelszámolása a megszűnést kimondó határozattól számított 30 napon belül megtörtént, akkor csatolja be a zárómérleg elfogadását kimondó határozatot valamint, a végelszámoló kérje a társaság cégjegyzékből való törlését.
A jogi képviselő 1995. április 11-én kelt beadványában bejelentette: a társaság kültagja előre láthatóan 4 hónapig külföldön tartózkodik, ezért a zárómérleget elfogadó taggyűlési határozatot nem tudja aláírni.
A cégbíróság a végelszámolással kapcsolatos adatváltozásokat 1995. július 21-én jogerőre emelkedett 10. sorszámú végzésével jegyezte be a cégjegyzékbe. A cégbíróság e végzésében felhívta az 1991. évi IL. tv 75. §-a alapján a végelszámolót, hogy a végelszámolás befejezésekor - a közlemény megjelenése után 30 nappal - nyújtsa be a zárómérleget, a társaság tagjainak a zárómérleg jóváhagyásáról szóló határozatát, valamint a vagyonfelosztási javaslatot. A végelszámolással kapcsolatos adatváltozások közzétételre 1995. augusztus 24-én került sor.
A végelszámoló 1995. június 15-én kelt nyilatkozatában kérte a társaság törölését a cégjegyzékből, és csatolta a 2/1995. számú 1995. június 14-én kelt taggyűlési határozatot a társaság 1994. december 15-i egyszerűsített mérlegének elfogadásáról.
Az elsőfokú bíróság 1996. november 11-én kelt 12. számú végzésével hiánypótlásra hívta fel a társaság jogi képviselőjét azzal, hogy 15 napon belül, elutasítás terhe mellett csatolja be a végelszámolás megindítását bejegyző 10. sorszámú végzés közzétételét követő 30 nap utáni zárómérleget és annak a társaság tagjai által történt elfogadásáról szóló jegyzőkönyvet. Tájékoztatta továbbá a cégbíróság a társaság jogi képviselőjét arról, hogy 2/1995. (VI. 15.) számú, az 1994. december 15-i zárómérleget elfogadó taggyűlési határozatot nem tudja elfogadni, mert az idő előtti. A 12. sorszámú végzést a társaság jogi képviselője 1996. december 6. napján vette át.
A társaság jogi képviselője 1996. december 19-én kelt beadványában a határidő meghosszabbítását kérte a társaság volt képviselőjének külföldi tartózkodására hivatkozva.

Ezek után az elsőfokú bíróság 1997. november 13-án kelt 14. sorszámú végzésével a cég törlése iránti kérelmet a hiánypótlási kötelezettség elmulasztása miatt a Pp. 95. § (1) bekezdése és 130. § (1) bek. j) pontja alapján elutasította.
A végzés ellen a cég jogi képviselője jelentett be fellebbezést az elsőfokú bíróság határozatának megváltoztatása és a törlés iránti kérelem elfogadása végett. A fellebbezés indokolására további határidőt kért a cég jogi képviselője, azonban ennek pótlására a mai napig nem került sor.
A fellebbezés az alábbiak szerint alaptalan.
Az 1998. június 16-áig hatályban volt 1988. évi VI. tv. (régi Gt.) 46. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a gazdasági társaság abban az esetben is megszűnik, ha elhatározza jogutód nélküli megszűnését. A felhívott jogszabályhely 47. §-a rendelkezik arról, hogy a gazdasági társaság végelszámolására - ha e törvény másként nem rendelkezik - a csődeljárásáról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. tv. (Cstv.) IV. fejezete az irányadó. A régi Gt. 48. §-ának (5) bekezdése pedig akként rendelkezik, hogy a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a végelszámoló személyét a végelszámolás megtörténtével egyidejűleg jelentheti be a cégbíróságnak, ha a végelszámolás a társaság jogutód nélküli megszűnését kimondó határozat meghozatalától számított 30 napon belül megtörtént. A cégbíróság ezeket az adatokat a gazdasági társaság törlésével egyidejűleg teszi közzé. A (6) bekezdés szerint, ha a gazdasági társaság az (5) bekezdésben meghatározott idő alatt (30 nap) a végelszámolást nem tudta befejezni, akkor az általános szabályok szerint kell bejelenteni a végelszámolást a cégbíróságnak, és az általános szabályok alapján kell az eljárást lefolytatni.
A vonatkozó Cstv. szabályok szerint a végelszámolási eljárás megindulásával kapcsolatos végzést a 66. § szerint a cégbíróságnak közzé kell tennie. E közleménynek hitelezői felhívást is kell tartalmaznia, mely alapján a hitelezők hitelezői igényüket érvényesíthetik. Így tehát az adott tényállás mellett a gazdasági társaság 1995. június 14-én nem dönthetett jogszerűen a zárómérleg elfogadásáról, amikor a végelszámolási eljárást megindító végzés még közzétételre sem került egy még korábbi keltű egyszerűsített mérleg alapján.
Minderre figyelemmel helytálló volt az elsőfokú bíróság 1996. november 11-i keltű hiánypótló végzése.
A társaság sem a megadott határidőben, sem azt követően e felhívásnak nem tett eleget. Minderre tekintettel megalapozottan utasította el az elsőfokú bíróság a benyújtott törlés iránti kérelmet és a cég a fellebbezésében sem adott elő olyan okot, mely az elsőfokú bíróság végzésének megváltoztatását indokolttá tenné.
A kifejtettekre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú bíróság érdemben helytálló határozatát a Ctvr. 25.§-ának (1) bekezdése és a 259. §-a szerint alkalmazandó Pp. 253. §-ának (2) bekezdése alapján helybenhagyta. (Legf. Bír. Cgf.II.31.735/1999. sz.)

* Az 1988. évi VI. törvényt az 1997. évi CXLIV. törvény hatályon kívül helyezte, de a határozatban foglaltak továbbra is irányadók.
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.