1990. évi XCI. törvény

az adózás rendjéről

Hivatalos rövidítése: Art. (hatályon kívül)
Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
1990. évi XCI. törvény
az adózás rendjéről

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/9   «Előző  Következő»

2000. évi LXXXIII. törvény a gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításokról

1999. évi CIX. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről

1999. évi XCIX. törvény az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

1999. évi LXXXVIII. törvény az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról

1999. évi LXIV. törvény a társadalombiztosítási járulék-folyószámlák rendezéséről

1998. évi XCIII. törvény az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól

1998. évi LXXVII. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról

1998. évi LXX. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról

1998. évi XCI. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről

1998. évi LXVII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról

1998. évi LXII. törvény az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról

1998. évi LXXII. törvény a külföldiek önálló vállalkozóként történő gazdasági célú letelepedéséről

1998. évi LIX. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításáról

1998. évi XXXIII. törvény az adótörvények, a számviteli törvény és egyes más törvények módosításáról

1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról

1997. évi CXXIX. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról

1997. évi CXII. törvény az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi pótköltségvetéséről

1997. évi CX. törvény az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról

1997. évi CIII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

1997. évi XVII. törvény a mezőgazdasági termelők adózási feltételeit meghatározó egyes törvények módosításáról

1996. évi LXXXVI. törvény az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról

1997. évi LXXIV. törvény az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről

1996. évi LXXXIV. törvény a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény módosításáról

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/52   «Előző  Következő»

BH+ 2000.1.110 Az adóhatósági határozatnak a vizsgált adóévben hatályban lévő jogszabályokon kell alapulnia (1990. évi XCI. tv. 1. §, 51. §, 52/1988. (XII. 24.) PM r.)

BH+ 2000.1.111 Az adóhatóság adott tényállás mellett az "áfás" számla hitelességének megállapítása érdekében köteles bizonyítást lefolytatni (1990. évi XCI. tv. 51. §)

BH+ 2000.2.164 A kizárólag adó-visszaigénylést célzó színlelt jogügyletek valós tartalmának vizsgálata jogszerű. Fiktív ügyletek után áfa visszaigénylésnek nincs helye [1959. évi IV. tv. 200. §, 1992. évi LXXIV. tv. 35. §, 1991. évi XVIII. tv. 84-85. §, 1990. évi XCI. tv. 1. §]

BH+ 2001.1.43 Méltányossági kérelem tárgyában hozott határozat felülvizsgálata során vizsgálandó körülmény (1990. évi XCI. tv. 82. §)

BH+ 2001.1.44 I. Fiktív az a számla, amelyről a számlakibocsátó elismerte, hogy nincs mögötte gazdasági esemény. II. Bizonylatok, nyilvántartások ellenőrzése nem eredményez ellenőrzéssel lezárt időszakot (1992. évi LXXIV. tv. 4. §, 32. §, 35. §, 1990. évi XCI. tv. 51. §, 54. §)

BH+ 2001.1.45 Felszámolás közzétételét követően a betéti társaság képviselője perindítási jogosultsággal nem rendelkezik (Pp. 327. §, 1991. évi IL. tv. 28. §, 1990. évi XCI. tv. 9. §)

BH+ 2001.2.90 Önsegélyező egyesület által nem önsegélyező feladata ellátása során nyújtott "egyesületi juttatás" nem adómentes [1991. évi XC. tv. 3. §, 7. §].

BH+ 2001.4.179 I. Az általános forgalmi adó visszaigénylés nem személyhez kötött, ezért a felszámolási zárómérlegben (záró egyszerűsített mérlegben) a felszámolói díj áfa-tartalmának visszafizetése iránti követelés engedményezhető [1993. évi LXXXI. tv-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 52. § (5) bek., 57. § (1) bek. b) és e) pont, 59. § (1) bek., 60. § (1) bek.]. II. A felszámolási eljárásban csak az áfa visszaigénylés lehetősége engedményezhető. Annak elbírálásáról, hogy a visszaigénylés jogszerű-e és milyen

BH+ 2001.8.387 I. Az adós fizetésképtelenségének megállapítására és felszámolásának elrendelésére irányuló kérelem elbírálása során a többször mód. Cstv. 27. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontja elhatárolásánál irányadó szempontok [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 27. § (2) bek. a) és b) pont, 1994. évi LIII. tv. (Vht.) 1. §, 1990. évi XCI. tv. (Art.) 87. § (1) bek.]. II. A megszűnt bankszámla ellen kibocsátott azonnali beszedési megbízás a végreh

BH+ 2001.11.549 Szövetkezeti üzletrész kárpótlási jegy ellenében történő megszerzése esetén a személyi jövedelemadó kedvezmény igénybe vehető (1991. évi XC. tv. 38/A. §)

BH+ 2002.3.146 A nyilvántartásba-vételi díj befizetése alóli mentesség az adóhatóságot függetlenül a felszámolási eljárás kezdő időpontjától, a közzététel, illetve az igény-bejelentési határidő lejártának időpontjából 2000. január 1. napjától minden olyan jogvitában megilleti, ahol az adóhatóság nyilvántartásba-vételi díj fizetési kötelezettsége vitatott és a jogvita 2000. január 1-ig jogerősen nem fejeződött be [1997. évi XXVII. tv.-nyel is módosított 1991. évi IL. tv. (többször módosított Cstv.) 28. § (2) bek f) pont, 4

BH+ 2002.3.157 Nem hatályosult alapszabály-módosítás nem alapozhatja meg a társasági adó adóalapjának csökkentését (1991. évi LXXXVI. tv. 4. §)

BH+ 2002.5.262 Az ellenérték fejében történő szolgáltatásnyújtást nem lehet árengedménynek tekinteni, ezért áfa köteles (1992. évi LXXIV. tv. 22. §, 1990. évi XCI. tv. 1. §)

BH+ 2002.7.348 Amennyiben a hitelező által kezdeményezett végrehajtási eljárásban az adósnak harmadik személlyel szembeni követelését a végrehajtó szabályszerűen lefoglalta, a végrehajtás eredménytelensége csak akkor állapítható meg, ha a végrehajtást kérő hitelező a követelés kötelezettjével szemben igényérvényesítési jogát kimerítette [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 27. § (2) bek. a) és b) pontja, 1990. évi XCI. tv. (Art.) 87. § (1) bek., 1994

BH+ 2002.9.483 Csak a tartalmilag és formailag szabályos számla alapján gyakorolható az adólevonás joga (1992. évi LXXIV. tv. 32., 35. §)

BH+ 2002.11.591 Az adóhatóság jogosult a szerződések adójogi minősítésére és az ennek megfelelő adójogi konzekvenciák levonására [1991. évi XC. tv. 29. §, 1990. évi XCI. tv. 1. §].

BH+ 2002.12.644 Ha a társas vállalkozás a juttatott osztalékot a törzstőke felemelésére fordítják, ez értékpapírból származó jövedelemnek minősül és adóköteles (1991. évi XC. tv. 11., 26., 43. §)

BH+ 2003.1.34 A felszámolási eljárás egyszerűsített módon történő befejezése esetén megállapítható felszámolási díj, annak áfa-tartalma és az áfa-visszaigénylés körében irányadó szempontok [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 36. §, 46. § (7) bek., 52. § (5) bek., 58. § (1) bek., 59. § (1), (2) és (3) bek., 60. § (4) és (5) bek., 1990. évi XCI. tv. (Art.) 3. § (3) bek., b) pont, 32. § (3) és (4) bek., 1992. évi LXXIV. tv. 22. § (1) bek., 28. § (1) b

BH+ 2003.2.82 Az 1997. évi augusztus 6. napján hatályba lépett módosítást megelőzően indult felszámolási eljárásokban a besorolás tárgyában a törvény kifejezetten kiemeli az adótartozások köréből az adóhatósághoz fizetendő pótlékot és bírságot. Ebből következően ezeket a főköveteléstől eltérően a módosított Cstv. 57. § (1) bekezdésének g) kielégítési rangsorába kell besorolni [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 57. § (1) bek. a) és g) pont, (2) bek. c) pont, 1990. évi XCI. tv. (Art.) 3. §

BH+ 2003.2.92 A törzstőke kivonással kapcsolatban a rendelkezési jog megnyílásához kötődik az adófizetési kötelezettség [1991. évi XC. tv. 6. §].

BH+ 2003.3.147 Lefoglalt jövedéki termék mennyisége nemcsak méréssel állapítható meg. Mód van hitelesített űrmértékű kannákban lévő jövedéki termékmennyiségének megállapítására, becslésére is az űrmérték alapul vételével (1997. évi CIII. tv. 32. §, 1990. évi XCI. tv. 60. §)

BH+ 2003.5.225 A vámjogviszonyban a vámszervezetet ugyanazok a kamatterhek terhelik, mint a vámfizetésre kötelezettet [Ptk. 293. §, 301. § (1) bek., 39/1976. (XI. 10.) PM-KkM. r. 100. § (5) bek.].

BH+ 2003.5.235 Amennyiben az adós vagyontárgyát végrehajtási eljárás keretében értékesítik, a jogszerzés nem szerződésen alapul, ezért a szerződés érvénytelenségére vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók. Az csak a Vht. jogorvoslatra vonatkozó szabályai szerint sérelmezhető. Ebből következően az értékesítést a felszámoló nem támadhatja meg [Ptk. 200.§ (2) bek., 201.§ (2) bek., 237.§ (1) bek., 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 40.§ (1) bek. b) és c) pont, 1990. évi XCI. tv. (Art.) 3.§ (2) bek., 87-89.§, 91-93.§, 1994. évi LIII. tv.

BH+ 2003.5.241 Ha a bíróság a felszámoló kérelmére az eljárást egyszerűsített módon fejezi be - 1999. január 1. után benyújtott kérelem esetén - záró adóbevallás készítését a felszámolótól akkor is meg kell követelni, ha az eljárás technikailag lebonyolíthatatlan, mert az adós iratai nem állnak rendelkezésre [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 31. §, 46. § (6) és (7) bek., 52. § (1) bek., 63/A. §, 1990. évi XCI. tv. (Art.) 20. § (5) bek., 53. § (5) bek

BH+ 2003.5.253 A közműfejlesztésre befizetett hozzájárulásnak csak azon része adómentes, amely fejlesztési célt szolgál (1992. évi LXXIV. tv. 8. §)

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.