1998. évi LXVI. törvény

az egészségügyi hozzájárulásról

Hivatalos rövidítése: Eho.
Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének érvényesítése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:
A külön törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében az e törvényben meghatározott egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.
Az egészségügyi hozzájárulás százalékosan meghatározott, adó jellegű fizetési köte...

1998. évi LXVI. törvény
az egészségügyi hozzájárulásról

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/3   «Előző  Következő»

1999. évi XCIX. törvény az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

1998. évi LXII. törvény az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről

1999. évi LXIV. törvény a társadalombiztosítási járulék-folyószámlák rendezéséről

59/1998. (XII. 11.) AB határozat az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1996. évi LXXXVIII. törvény végrehajtására kiadott 202/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes rendelkezései alkotmányellenességének utólagos vizsgálata tárgyában

1998. évi XCI. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről

APEH közlemény a tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó őstermelő által fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megállapításának és megfizetésének új szabályairól

1997. évi LXXIV. törvény az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről

APEH közlemény a tételes és a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás összegének megállapítására, megfizetésére vonatkozó szabályok változásáról

2002. évi XLII. törvény az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

2002. évi LIII. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 2001. évi LI. törvény, a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyes más törvények módosításáról

8002/2002. (AEÉ 14.) APEH tájékoztató a 2002. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról

2001. évi L. törvény pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

2001. évi LXX. törvény az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, továbbá a társadalombiztosítási járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos törvények módosításáról

2000. évi CXIII. törvény az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

APEH közlemény (AEÉ. 1/2004.) tájékoztató tervezet a 2004. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról

2005. évi XXVI. törvény az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról

8004/2004. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztató a 2004. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról

2005. évi LXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosításáról

2005. évi CLVI. törvény a nyugdíj-előtakarékossági számlákról

2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról

8007/2005. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról

2005. évi CXIX. törvény az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

PM - APEH együttes közlemény az ajándék és a reprezentáció címén adott termék és nyújtott szolgáltatás adóköteles értéke utáni egészségügyi hozzájárulás fizetéséről

PM - APEH tájékoztató a reprezentáció közterheiről, továbbá egyes más természetbeni juttatások adózási szabályairól

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/2   «Előző  Következő»

BH 2000.9.393 Ha a bíróság az egyetem igazságügyi orvostani intézetének orvos szakértője részére szakértői munkadíjat, költségátalányt és jegyzőkönyv-vezetői díjat állapít meg, a személyi költség 11%-ának megfelelő egészségügyi hozzájárulás bíróság részéről történő utalványozásának nincs helye; ugyanúgy nem terheli az egészségügyi hozzájárulás összege levonásának a kötelezettsége a szakértőt foglalkoztató munkaadót sem [1998. évi LXVI. tv 2. §, 6. § és 7. § (2) bek., 3/1986. (II. 21.) IM r. 12. § (1) és (2) bek.].

BH 2008.7.203 Az adómentes kifizetés jogszabályi feltételeinek fennállását az adózónak kell igazolnia [1995. évi CXVII. tv. 1. §].

AVI 2005.11.116 A kifizetett találmányi díj az Szja. tv. 25. § (1) bekezdés szerinti vagyoni értéknek minősül [1995. évi CXVII. tv. 25. § (1) bek.]

AVI 2007.4.33 A szociális segély a magánszemély létfenntartásához, mindennapi megélhetéséhez nyújt támogatást (1995. évi CXVII. tv. 3., 35., 36. §)

EH 2008.1819 A kamatmentesen vagy a jegybanki alapkamatnál alacsonyabb kamat mellett nyújtott hitel, kölcsön kamatának a jegybanki alapkamathoz viszonyított különbözete a magánszemélynek olyan bevétele, amelynek egésze jövedelem. Az adóalapot nem képező állami támogatás miatt 2004. május 1-je után nincs helye az általános forgalmi adó arányosítással történő megállapításának [1995. évi CXVII. tv. 72. § (1) bek.; 1992. évi LXXIV. tv. 38. § (3) bek.; 77/388. EGK számú Hatodik Irányelv 17. cikk (2) bek. a) pontja, (5) bek.,

EH 2008.1823 A jogügyleteket valódi tartalmuk szerint kell minősíteni [2003. évi XCII. tv. 1. § (7) bek.; 1992. évi LXXIV. tv. 7. § (3) bek. f) pontja, 22. § (9) bek.; 35. § (1) bek. b) pontja; 1995. évi CXVII. tv. 1. sz. mell. 8.14. pontja, 8.8. és 8.24. pontjai, 69. §].

EH 2008.1918 Üzletrészekre, részvényekre az értékpapírra vonatkozó rendelkezések az irányadók. Az értékpapír piaci értékének meghatározására speciális szabály vonatkozik, a szokásos piaci érték bizonyítása az adózót terheli [1995. évi CXVII. tv. 3. § 34. pontja, 59. pont d) alpontja].

BH 2010.3.60 I. Adócsalásnál az ugyanazon adónemre több adómegállapítási időszakon keresztül megvalósított elkövetési magatartások vonhatók a folytatólagosság egységébe és kizárólag ennek megállapítása eredményezheti az adócsökkentések összegének egybefoglalását [Btk. 12. § (2) bek., 310. § (1) bek.]. II. Az adócsalás és a csalás valódi alaki (eszmei) halmazata állapítandó meg minden olyan esetben, amikor a hamis számlák áfa tartalmának az elszámolása nem csupán a fizetendő adó mértékét csökkenti, hanem ezt meghaladóan

BH+ 2010.5.233 Az alaptalannak talált keresetrész vonatkozásában a részben megismételt közigazgatási eljárásban a bizonyítás lehetőségét nem lehet újra megnyitni [2003. évi XCII. tv. 108. §, 109. §]

AVI 2009.3.32 Az adóalap-csökkentés igénybevétele az adózó lehetősége, azt nem az adóhatóságnak, hanem az adózónak kell érvényesítenie [1996. évi LXXXI. tv. 7. § (1) bek., zs) pontja]

AVI 2009.5.55 Az adóhatóságot új eljárás lefolytatása során a jogerős ítélet rendelkező része és indokolása is köti (2003. évi XCII. tv. 143. §)

AVI 2009.11.117 Adóperben is csak akkor kerülhet sor hivatalbóli bizonyításra, ha annak törvényi feltételei fennállnak (Pp. 336/A. §).

AVI 2010.1.4 Az adóhatóságnak az adót és járulékát mindig adónként és járulékokként az adó, illetve járulék alapjának meghatározására előírt időszakonként kell megállapítania (2003. évi XCII. tv. 25., 26., 30., 31. és 35. §)

AVI 2010.4.42 Könyvelési hiba, bizonylatok hiánya is megalapozhatja a becslés alkalmazását (2003. évi XCII. tv. 108. §)

AVI 2010.6.61 Az Szja. tv. 1. számú melléklet 8.8 pontja csak a munkáltató és a munkavállaló közötti jogviszonyban értelmezhető (1995. évi CXVII. tv. 1. sz. melléklet)

AVI 2010.8.82 Az Szja. tv. rendelkezése csak a munkáltató és munkavállaló közötti jogviszonyban értelmezhető (1995. évi CXVII. tv. 1. sz. mell. 8.8 pont)

AVI 2010.9.99 Az adóhatóság az adózó terhére a határozatát csak határozati formában módosíthatja, illetve vonhatja vissza [2003. évi XCII. tv. 135. § (1) bek.]

AVI 2010.12.130 Az Szja. tv. 32. § (1) bekezdése a beszámítás módszerét alkalmazza [1995. évi CXVII. tv. 32. § (1) bek.]

EH 2012.07.K9 Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 22. § (6) bekezdése ellentétes a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról - közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap megállapításról szóló 1977. május 17-ei 77/388/EGK Tanácsi Irányelv (továbbiakban: Hatodik Irányelv) 11. cikke A. része (1) bekezdésének a) pontjában, általánosként meghatározottól adóalap-meghatározási szabállyal, mert Magyarország nem folytatta le a 27. cikkében meghat

AVI 2010.12.135 Az adójogi minősítés és következtetés alapja kizárólag a valós gazdasági tartalom lehet [2003. évi XCII. tv. 1. § (7) bek.]

AVI 2011.6.61 Az adózó az értékpapír ügylet idején köteles módszert kidolgozni a szokásos piaci érték megállapítására, utóbb erre nincs jogszerű lehetőség [1995. évi CXVII. tv. 3. § 59. pont d) alpont]

EH 2012.12.K27 A rendszeres és üzletszerű ingatlanértékesítésből származó jövedelem nem külön adózó, hanem önálló tevékenységből származó, áfával terhelt jövedelemként adózik [1995. évi CXVII. tv. 1. §, 2. §, 16. §, 61. §, 63/A. § 1992. évi LXXIV. tv. 4. §, 5. §, 2007. évi CXXVII. tv. 6. §, 2003. évi XCI. tv. 30. §, 2004. évi CI. tv. 300. §].

AVI 2008.8.82 A magyar Szja. tv. 32. § (1) bekezdése a beszámítás módszerét alkalmazza [1995. évi XCVII. tv. 32. § (1) bek.]

BH 2012.4.110 Az Áfa. tv. 22. § (6) bekezdése ellentétes a Hatodik Irányelv 11. Cikke A. része (1) bekezdés a) pontjában általánosként meghatározott adóalap-meghatározási szabállyal, mert Magyarország nem folytatta le a 27. Cikkre meghatározott eljárást [1992. évi LXXIV. tv. 22. §].

AVI 2013.2.20 Az adóhatóság az adózó által előadott tények, adatok valóságtartalmát az adó-megállapításhoz való jog elévülési idejét megelőző időszakra vonatkozóan is vizsgálhatja (2003. évi XCII. tv. 109. §)

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.