BH+ 2002.7.348

Amennyiben a hitelező által kezdeményezett végrehajtási eljárásban az adósnak harmadik személlyel szembeni követelését a végrehajtó szabályszerűen lefoglalta, a végrehajtás eredménytelensége csak akkor állapítható meg, ha a végrehajtást kérő hitelező a követelés kötelezettjével szemben igényérvényesítési jogát kimerítette [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 27. § (2) bek. a) és b) pontja, 1990. évi XCI. tv. (Art.) 87. § (1) bek., 1994

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A hitelező az adós felszámolása iránti kérelmét 1999. december 6-án nyújtotta be az elsőfokú bírósághoz. Az eljárás lefolytatására az 1993. évi LXXXI. és 1997. évi XXVII. törvényekkel módosított 1991. évi IL. törvény (többször módosított Cstv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
A hitelező az adós fizetésképtelenségének megállapítását arra hivatkozva kérte, hogy az adós bevalláson és jogerős adóhatósági határozaton alapuló, 60 napon túl lejárt 1 801 865 Ft összegű tartozását nem fizette meg, am...

BH+ 2002.7.348 Amennyiben a hitelező által kezdeményezett végrehajtási eljárásban az adósnak harmadik személlyel szembeni követelését a végrehajtó szabályszerűen lefoglalta, a végrehajtás eredménytelensége csak akkor állapítható meg, ha a végrehajtást kérő hitelező a követelés kötelezettjével szemben igényérvényesítési jogát kimerítette [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 27. § (2) bek. a) és b) pontja, 1990. évi XCI. tv. (Art.) 87. § (1) bek., 1994. évi LIII. tv. (Vht.) 1. §, 110. §, 111. §, 112. §, 113. §, Pp. 385. §, 2/1999. PJE.].
A hitelező az adós felszámolása iránti kérelmét 1999. december 6-án nyújtotta be az elsőfokú bírósághoz. Az eljárás lefolytatására az 1993. évi LXXXI. és 1997. évi XXVII. törvényekkel módosított 1991. évi IL. törvény (többször módosított Cstv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
A hitelező az adós fizetésképtelenségének megállapítását arra hivatkozva kérte, hogy az adós bevalláson és jogerős adóhatósági határozaton alapuló, 60 napon túl lejárt 1 801 865 Ft összegű tartozását nem fizette meg, amelynek a végrehajtása sem vezetett eredményre. Ezért az adós fizetésképtelenségét a többször módosított Cstv. 27. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján kérte megállapítani. A végrehajtás sikertelenségének igazolása céljából okirati bizonyítékokat csatolt.
Az adós a kérelemre a bíróság felhívására tett nyilatkozatában az adótartozás fennállását elismerte. Nem vitatta a végrehajtás eredménytelenségét sem. A teljesítésre 30 napos határidőt kért, amelyet az elsőfokú bíróság biztosított. A 30 napos határidő eredménytelenül telt el, ezért az elsőfokú bíróság az adós fizetésképtelenségét a többször módosított Cstv. 27. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján megállapította, az adós felszámolását elrendelte és a felszámolót kijelölte.
A végzés ellen az adós nyújtott be fellebbezést, amelyben - tartalma szerint - az elsőfokú bíróság végzésének megváltoztatását és az eljárás megszüntetését kérte. Arra hivatkozott, hogy időközben az adós fizetőképessége helyreállt. Reális lehetősége van arra, hogy a tartozását kiegyenlítse, figyelemmel arra, hogy az adósnak E. S. tagjával szemben 500 000 Ft + 4 447 000 Ft összegű követelése van, amelynek törlesztését a kötelezett megkezdte. Állította, hogy az adós E. S. törlesztését be is fizette a hitelező számlájára saját tartozásának csökkentése érdekében.
A fellebbezésre tett észrevételében a hitelező az elsőfokú bíróság végzésének helybenhagyását kérte. Állította, hogy a kérelem benyújtásától az adós tartozása csak 80 000 Ft-tal csökkent, ugyanakkor az adótartozás a késedelmi pótlék folyamatos felszámítása miatt tovább növekedett. Megjegyezte, hogy az adó-végrehajtási eljárás során az adósnak az E. S. taggal szemben fennálló követeléseit lefoglalták, ezért a törlesztéseknek a hitelező számlájára kellene befolynia, ennek ellenére a számlára további befizetés nem történt. Az adós tehát valótlanul állította, hogy a fizetőképessége helyreállt.
Az adós fellebbezése alapos annyiban, hogy a hitelező kérelméhez csatolt okirati bizonyítékok alapján a többször módosított Cstv. 27. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerint az adós fizetésképtelenségét jogszerűen nem lehet megállapítani.
A többször módosított Cstv. 27. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerint a bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha a vele szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt. A végrehajtás eredménytelenségét pedig a hitelezőnek kérelme előterjesztésekor igazolnia kell. A Legfelsőbb Bíróság 2/1999. számú Polgári Jogegységi határozatában foglaltak szerint az a hitelező, amelynek az adóssal szemben jogerős bírósági, hatósági határozaton alapuló követelése van csak a többször módosított Cstv. 27. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján kérheti az adós fizetésképtelenségének megállapítását, tehát az adós elismerése, a tartozás nem vitatott volta alapján, a többször módosított Cstv. 27. §-a (2) bekezdésének a) pontjára hivatkozással nem. A választási lehetőség hiánya, a végrehajtás megkísérlésének szükségessége következik a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 1. §-ában foglaltakból, miszerint a bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatait, továbbá egyes okiratokon alapuló követeléseket bírósági végrehajtás útján, e törvény szerint kell végrehajtani. Következésképpen a felszámolási eljárást nem lehet igénybe venni egyedi bírósági végrehajtás helyett. Az egységes bírósági gyakorlat azonban a végrehajtás eredménytelenségének megállapításához megelégszik az azonnali beszedési megbízás sikertelenségének igazolásával.
Az adott ügyben a hitelező az adós felszámolása iránti kérelmében hivatkozott ugyan az adós bankszámlája ellen 1999. július 27-én kibocsátott eredménytelen beszedési megbízására 144 000 Ft adótartozás beszedésének érvényesítésére, a hivatkozott és a kérelemben foglalt tartozás összegével nem egyező tartozásra vonatkozó inkasszó másolatát azonban kérelméhez nem nyújtotta be.
A sikertelen végrehajtás igazolására benyújtott okirati bizonyítékokból pedig a következőket lehet megállapítani: Az adóhatóság az adós ellen adó-végrehajtási eljárást indított az adózás rendjéről szóló módosított 1990. évi XCI. törvény (Art.) 87. §-ának (1) bekezdése szerint. A csatolt feljegyzésekből nem állapítható meg, hogy az adó-végrehajtási eljárást mikor és pontosan milyen összegű adótartozás miatt rendelték el. Az 1999. április 23-án készült adó-végrehajtási ügybeli feljegyzés szerint a hitelező végrehajtója az adós képviselőjétől átvette ifj. E. S. tagnak az adóssal kötött kölcsönszerződéseire vonatkozó megállapodásokat. Az 1999. május 4-i végrehajtási feljegyzés szerint E. S. a lefoglalt tartozására vonatkozóan átadta nyilatkozatát arról, hogy az adós követelését milyen összegben és milyen határidővel ismeri el. A feljegyzéshez csatolt 1999. április 20-i dátumú nyilatkozat szerint E. S. az adós követelését 404 000 Ft erejéig 1999. december 31-i esedékességgel ismerte el.
A hitelező által csatolt 1999. április 8-án kiállított foglalási jegyzőkönyv, és az 1999. április 12-én kelt követelés lefoglalás szerint a hitelező végrehajtója 406 000 Ft adó, késedelmi pótlék és eljárási költség behajtására indított végrehajtási eljárásban foglalta le az adósnak E. S. tagjával szemben 4 441 000 Ft értékben keletkezett követelését 404 000 Ft adótartozás és járulékai erejéig. A követelés lefoglalására vonatkozó határozatát a végrehajtó a feljegyzés szerint megküldte E. S-nek, akit a következőkre figyelmeztetett: a követelést E.S. sem az adós, sem más személy javára nem teljesítheti, hanem azt legkésőbb az esedékesség napján a lefoglalt összeg erejéig a hitelező megjelölt végrehajtói letéti számlájára tartozik befizetni (átutalni). Ha a nyilatkozatot vagy a befizetést elmulasztja az igazgatóság pert indíthat ellene a követelés behajtása iránt (Vht. 113. §). Ennek a pernek a költségei a per eredményétől függetlenül E. S.-t terhelik (Pp. 385. §). Figyelmeztette továbbá a hitelező E. S.-t arra is, hogy amennyiben a fenti rendelkezés ellenére tartozását más javára teljesítené, a követelés összegéig a polgári jog szabályai szerint felel [Vht. 112. § (2) bekezdés].
A hitelező az eljárás során nem igazolta, hogy E. S.-től az adós követelését megkísérelte-e behajtani, ha igen, milyen módon és milyen eredménnyel. Csupán arra hivatkozott, hogy a végrehajtói letéti számlára csak egyszeri 80 000 Ft-os befizetés érkezett. Nem igazolta a hitelező azt sem, hogy a 404 000 Ft adótartozás - amelynek behajtására a végrehajtási eljárás megindítását igazolta - része volt-e a felszámolás iránti kérelemben megjelölt 1 801 865 Ft összegű adótartozásnak.
A kérelem benyújtásakor és az elsőfokú bíróság határozathozatalakor hatályos Vht. 113. §-a szerint, ha a harmadik személy a követelést, illetőleg a róla szóló szerződést nem ismerte el, vagy a 111. §-a szerinti nyilatkozatot, illetőleg a 112. § szerinti befizetést (letétbe helyezést) elmulasztotta a végrehajtást kérő a harmadik személy ellen pert indíthat a követelés behajtása iránt. A hitelező - végrehajtást kérő - a fentiek szerint az adós követelésének lefoglalásán túl az érintett harmadik személlyel, az adott ügyben az adós tagjával szemben a követelés behajtása érdekében igazoltan további intézkedést nem tett, részére újabb felszólítást nem küldött, ellene pert nem indított. Ebből következően nem állapítható meg, hogy a követelés lefoglalására vonatozó végrehajtási eljárás befejeződött, és az eredménytelenül zárult. A rendelkezésre álló adatok alapján még azt sem lehet megnyugtató módon megállapítani, hogy a felszámolás iránti kérelem alapját képező adótartozásra vonatkozóan indult meg az a végrehajtási eljárás, amelynek során E. S. követelésének lefoglalására sor került. Megjegyzi a Legfelsőbb Bíróság a követelés lefoglalásával összefüggésben a következőket. Önmagában az, hogy a végrehajtási eljárásban valamely követelés lefoglalására sor kerül-e még általában a végrehajtást kérő - az adott ügyben a hitelező - elhatározásától függ. Azt követően azonban, hogy a követelés lefoglalása szabályszerűen megtörténik már a Vht. 110-113. §-aiban foglaltak szerint kell eljárni és a végrehajtási eljárást csak akkor lehet befejezettnek tekinteni, ha a végrehajtást kérő a lefoglalt követelés kötelezettjével szemben a Vht. 113. §-ában megállapított igényérvényesítési jogát is kimerítette. Következésképpen a végrehajtás eredménytelenségét is csak akkor lehet megállapítani, ha az ilyen igényérvényesítés nem járt sikerrel.
Mindezekre figyelemmel az elsőfokú bíróság az adós fizetésképtelenségét az adott kérelemre vonatkozóan a többször módosított Cstv. 27. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján jogszerűen nem állapíthatta volna meg, hanem helyesen a kérelmet a 27. § (4) bekezdése szerint soron kívül meg kellett volna szüntetnie. Ezért a Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú bíróság végzését a többször módosított Cstv. 6. §-ának (2) bekezdése folytán alkalmazott Pp. 259. §-a, és a Pp. 253. §-ának (2) bekezdése alapján megváltoztatta, és a felszámolási eljárást soron kívül megszüntette. (Legf. Bír. Fpk. VI. 30.837/2000. sz.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.