1997. évi CXII. törvény

az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi pótköltségvetéséről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-a alapján - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT) rendelkezéseire figyelemmel - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: KT), valamint a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról a következő tö...

1997. évi CXII. törvény
az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi pótköltségvetéséről
Az Országgyűlés az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-a alapján - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT) rendelkezéseire figyelemmel - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: KT), valamint a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról a következő törvényt alkotja:
1. § A KT 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"5. § Az Országgyűlés az E. Alap
a) bevételi főösszegét 505 844 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 546 517 millió forintban,
c) hiányát 40 673 millió forintban
állapítja meg."
2. § A KT 6., 7., 8., 9. számú mellékletei a helyébe az e törvény 1., 2., 3., 4. számú mellékletei lépnek.
3. § A KT 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és egyúttal (3) bekezdéssel egészül ki:
"(2) A 6. számú melléklet bevételi oldal 8. cím előirányzata a 7. számú melléklet célelőirányzat 1. Egészségügyi intézmény átalakítás, ésszerűsítés végkielégítése kiadási előirányzatnak a fedezetét is biztosítja.
(3) A 6. számú melléklet kiadási oldal 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoportszám előirányzata, annak 6. kiemelt előirányzata, a 7. számú melléklet célelőirányzat 1. Egészségügyi intézmény átalakítás, ésszerűsítés végkielégítése kiadási előirányzata, a 7. számú melléklet célelőirányzatok összesen sorának, valamint a Mindösszesen sorának előirányzata a tényleges kiadások arányában túlléphető."
4. § A KT 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"11. § (1) A 6. számú melléklet 1. cím, 1. alcím, 4. előirányzat-csoport tartalmazza azon gyógyszerek támogatásának 6566 millió forint összegű előirányzatát, melyek - a felhasználásnak a szakmailag kiemelten indokolt területekre történő korlátozása érdekében - csak a gyógyszeres kezelést végző egészségügyi intézmény és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által megkötött külön szerződés szerint támogathatók.
(2) A külön szerződés szerint támogatható gyógyszereket és a támogatás feltételeit külön jogszabály állapítja meg. Csak külön szerződés szerint támogathatók a vérzékenység és a sclerosis multiplex kezelésére szolgáló gyógyszerek.
(3) A 6. és 9. számú melléklet 1. cím, 1. alcím, 4. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzatszám tartalmazza a sclerosis multiplexben szenvedő betegek gyógyszerellátásának 765 millió forintos és a meghatározott biztosítotti csoport térítésmentes influenza elleni védőoltásának 300 millió forintos, valamint a vérzékenység kezelésének 1300 millió forintos előirányzatát is."
5. § A KT 14. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(14. § A 6. számú melléklet 1. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoportszám alatti betegséggel kapcsolatos segélyek előirányzatából)
"a) 480 millió forint a javasolt külföldi gyógykezelés kiadásaira,"
(fordítható összeg.)
6. § A KT 15. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
"(4) A 6. számú melléklet 2. cím Egyéb kiadások, 2. alcím Működésre fordított kiadások, 7. előirányzat-csoportszám, Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH)-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése, valamint a 2. cím, 6. alcím APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg előirányzata a tényleges bevételek arányában túlléphető.
(5) A 8. számú melléklet 9. cím Központosított előirányzatok kiadása, 2. alcím Egészségbiztosítási célfeladatok, 4. előirányzat-csoportszám Családi pótlék ellenőrzése előirányzat magában foglalja az APEH által végzett ellenőrzés 15 millió forint összegű ellenértékét is."
7. § Az AT 5/A. §-a az alábbiak szerint módosul:
"5/A. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap kintlévőségeinek csökkentésére irányuló intézkedések eredményeképpen
a) a kintlévőségek behajtásából eredő - az erre a célra szolgáló pénzforgalmi bevételi számlára - járulékbevételnek, továbbá egészségügyi hozzájárulásból és munkáltatói táppénz-hozzájárulásból származó bevételnek 2%-a az Egészségbiztosítási Önkormányzat behajtási,
b) a járulékellenőrzés során feltárt járuléknak, egészségügyi hozzájárulásnak, munkáltatói táppénz-hozzájárulásnak (elfedett járulék, egészségügyi hozzájárulás, kirovás, munkáltatói táppénz-hozzájárulás) 4%-a - legfeljebb azonban az alapok éves költségvetésében meghatározott összeg - a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat, az Egészségbiztosítási Önkormányzat, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) behajtási, illetve járulékellenőrzési
tevékenységet végző igazgatási szervei hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésére fordítható.
(2) A bevételből
a) a járulékellenőrzés során a tárgyévben ténylegesen feltárt járulék és egészségügyi hozzájárulás, valamint munkáltatói táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség 4%-a - legfeljebb azonban az (1) bekezdés szerinti összeghatárig - a Nyugdíjbiztosítási Alap,
b) a kintlévőség behajtásából eredő, a tárgyévben ténylegesen befolyt járulékbevétel és egészségügyi hozzájárulás, valamint munkáltatói táppénz-hozzájárulás bevétel 2%-a - legfeljebb azonban az (1) bekezdés szerinti összeghatárig - az Egészségbiztosítási Alap bevételét képezi,
c) az APEH és OEP ellenőrei az (1) bekezdés b) pont szerinti tevékenységük során feltárt és kiróható járuléknak, egészségügyi hozzájárulásnak, munkáltatói táppénz-hozzájárulásnak az arányában részesülnek a Nyugdíjbiztosítási Alap (2) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételéből.
(3) A bevételeknek a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap közötti megosztására vonatkozóan - a 4-5. §-okban meghatározott rendelkezéseket a bevételeknek a felsorolt összegekkel csökkentett részére kell alkalmazni."
8. §
9. § A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 105/C. §-a (3) bekezdésének rendelkezését 1997-re vonatkozóan azzal az eltéréssel kell végrehajtani, hogy a járulékfizetésre kötelezettet folyószámlájának 1997. november 30-i egyenlegéről 1998. január 31-ig kell értesíteni.
10. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a KT 17. §-ában a "3. alcím és 4. alcím" szövegrész helyébe a "3. alcím, 4. alcím, 5. alcím, 6. alcím" szövegrész lép.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke
Dr. Gál Zoltán s. k.,
az Országgyűlés elnöke
1. számú melléklet az 1997. évi CXII. törvényhez "6. számú melléklet az 1996. évi CXXV. törvényhez
Az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi költségvetési mérlege

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat-csoportszám

Kiemelt előirányzat szám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat-csoportnév

BEVÉTELEK

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

1

Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai

481 004

460 046

1

Munkáltatói járulék

298 852

308 456

1

Költségvetési szervek munkáltatói járuléka

92 465

87 606

2

Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka

176 860

185 524

3

Társas vállalkozások munkáltatói járuléka

16 766

18 005

4

Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka

12 761

17 322

2

Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék

3

Egészségügyi hozzájárulás

97 901

71 000

1

Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása

90 072

70 323

2

Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás

7 829

677

4

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

5 163

4 800

5

Baleseti járulék

487

990

1

Költségvetési szervek

487

890

2

Gazdálkodó szervek

0

100

6

Munkáltatói táppénz-hozzájárulás

8 000

7 000

1

Költségvetési szervek

3 000

2 350

2

Gazdálkodó szervek

5 000

4 650

7

Egyéni egészségbiztosítási járulék

70 602

67 800

1

Egyéni járulék

70 602

67 800

2

Behajtási tevékenység

13 733

19 000

1

Kintlévőség behajtása

13 733

16 000

APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás

3 000

3

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel

14 479

11 574

1

Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

700

390

2

Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés

800

800

3

Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések

2 600

1 496

4

Késedelmi pótlék, rendbírság

9 179

8 200

5

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek

1 200

688

4

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás

2 500

2 500

5

Központi költségvetés működési célú térítése

1 180

1 180

6

Egyéb bevételek

800

820

1

Kamat és egyéb hozambevételek

250

150

2

Befektetések hozama tartalék bevonásából

200

100

3

Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel

350

570

7

Működési célú bevételek

100

1 525

1

Egyéb működési bevétel

100

220

2

Előző évi pénzmaradvány felhasználása

1 305

8

Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából

6 285

8 200

9

Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel

1 000

1 000

Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen

521 081

505 844

Cím

Alcím

Előirányzat-csoportszám

Kiemelt előirányzat szám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat-csoportnév

KIADÁSOK

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

1

Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai

1

Természetbeni ellátások

365 372

382 678

1

Gyógyító-megelőző ellátás

260 649

265 903

1

Háziorvosi ellátás finanszírozása

24 900

25 847

2

Feladatfinanszírozás összesen

31 775

32 169

3

Járóbeteg-szakellátás összesen

50 641

49 383

4

Aktív fekvőbeteg-ellátás

132 080

138 041

5

Krónikus fekvőbeteg-ellátás

15 631

15 933

6

Végkielégítés

2 000

1 000

7

Ügyeleti díj többletkiadása

3 000

3 000

8

Orvosspecifikus vények kiadása

370

300

9

Felülvizsgáló orvosok díja

252

230

2

Gyógyfürdő-szolgáltatás

1 500

1 800

3

Anyatejellátás

200

150

4

Gyógyszertámogatás

86 683

94 265

1

Speciális szerződés szerint támogatott magasárú gyógyszerkiadás

0

6 566

2

Vérzékenység kezelése

1 300

0

5

Gyógyászati segédeszköz-támogatás

14 340

15 700

6

Utazási költségtérítés

2 000

2 600

7

Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri jövedelemkiegészítése

2 260

2

Pénzbeli ellátások

141 065

141 195

1

Korhatár alatti rokkant- és baleseti ellátások

92 035

98 200

2

Terhességi-gyermekágyi segély

7 900

6 000

3

Táppénz

39 430

35 235

4

Betegséggel kapcsolatos segélyek

800

860

5

Kártérítési járadék

900

900

2

Egyéb kiadások

18 490

22 644

1

Postaköltség és egyéb kiadások

1 509

1 506

2

Működésre fordított kiadások

16 455

18 157

1

Folyamatos működési kiadások

14 311

14 411

2

Behajtás ösztönzése

500

722

3

Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása

750

750

4

Beruházás

394

394

5

Informatikai fejlesztés

500

500

6

Világbanki program hazai költsége

0

7

APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése

75

8

Előző évi pénzmaradvány

1 305

3

Kamat és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

6

6

4

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

500

400

5

A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás

20

2 500

6

APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg

75

Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen

524 927

546 517

Egyenleg

-3 847

-40 673

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól."
2. számú melléklet az 1997. évi CXII. törvényhez "7. számú melléklet az 1996. CXXV. évi törvényhez
A gyógyító-megelőző ellátások 1997. évi kiadási előirányzatai

Millió forintban

Megnevezés

1996. évi módosított előirányzat, törvény szerint

1996. évi előirányzat, 24%-os szintentartással

Módosítás

1996. évi módosított előirányzat

Szakmai fejlesztés szintezése

Kiadások színvonaltartásának szintezése (1996. évi átlag 24%-os alapján 4 hó - 5% színv.tartás)

1996. évi szintrehozott báziselőirányzat

Szerkezeti változás

1996. évi módosított szintrehozott báziselőirányzat

Kapacitásszűkítés

Összesen (1996. évi mód. szintrehozott báziselőirányzat + Kapacitás szűkítés)

Szintentartás össz.

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

Index % 14-15/1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15

I.

Háziorvosi ellátás finanszírozása

- fix összeg

4 996

5 222

-378

4 844

272

5 116

-212

4 904

4 904

96

5 000

5 000

100,0

- területi pótlék

428

387

-5

382

0

382

382

382

18

400

400

100,0

- eseti ellátás díjazása

202

182

7

189

0

189

189

189

11

200

200

100,0

- teljesítmény díjazása

15 843

16 583

376

16 959

1 073

18 032

212

18 244

18 244

756

19 000

19 998

105,3

- új háziorvosi praxisok létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

300

249

Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen

21 469

22 374

0

22 374

0

1 345

23 719

0

23 719

0

23 719

1 181

24 900

25 847

103,8

II.

Feladatfinanszírazás

1. Egyéb alapellátás

- iskolaegészségügyi ellátás

797

822

6

828

23

851

-95

756

756

59

815

795

97,5

- védőnői szolgálat

3 231

3 410

0

3 410

184

3 594

95

3 689

3 689

194

3 883

4 118

106,1

- ügyeleti szolgálat

2 643

2 643

-83

2 560

0

2 560

2 560

2 560

204

2 764

2 966

107,3

- kiegészítő alapellátási feladat

298

270

-10

260

0

260

260

260

-160

100

99

99,0

- fogorvosi szolgáltatás

7 080

7 310

-754

6 556

1 250

659

8 465

170

8 635

8 635

-589

8 046

7 308

90,8

- anya-, gyermek- és csecsemővédelem

717

750

-1

749

40

789

789

789

56

845

874

103,4

Megnevezés

1996. évi módosított előirányzat, törvény szerint

1996. évi előirányzat, 24%-os szintentartással

Módosítás

1996. évi módosított előirányzat

Szakmai fejlesztés szintezése

Kiadások színvonaltartásának szintezése (1996. évi átlag 24%-os alapján 4 hó - 5% színv.tartás)

1996. évi szintrehozott báziselőirányzat

Szerkezeti változás

1996. évi módosított szintrehozott báziselőirányzat

Kapacitásszűkítés

Összesen (1996. évi mód. szintrehozott báziselőirányzat + Kapacitás szűkítés)

Szintentartás össz.

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

Index % 14-15/1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15

Egyéb alapellátás összesen

14 766

15 205

-842

14 363

1 250

906

16 519

170

16 689

0

16 689

-236

16 453

16 160

98,2

2. Járóbeteg-szakellátás

- gyermekgyógy. MSZ SZ

44

39

0

39

0

39

39

39

3

42

45

107,1

- nőgyógy. MSZ SZ

36

32

0

32

0

32

32

32

2

34

37

108,8

- nemibeteg-gondozás

515

539

-2

537

29

566

566

566

41

607

652

107,4

- tüdőgondozás

1 743

1 829

2

1 831

99

1 930

1 930

1 930

142

2 072

2 267

109,4

- ideggyógy. gondozás

962

1 009

2

1 011

55

1 066

1 066

1 066

78

1 144

1 270

111,0

- onkológiai gondozás

488

510

1

511

28

539

539

539

38

577

615

106,6

- alkohológiai és drogellátás

382

399

1

400

21

421

421

421

29

450

415

92,2

Járóbeteg-szakellátás összesen

4 170

4 357

4

4 361

0

232

4 593

0

4 593

0

4 593

333

4 926

5 301

107,6

3. Vérellátás

1 109

1 102

0

1 102

0

45

1 147

0

1 147

1 147

52

1 199

1 500

125,1

4. Mentés betegszállítás

6 539

6 854

100

6 954

0

369

7 323

0

7 323

7 323

1 225

8 548

8 548

100,0

5. Egyéb

586

611

-38

573

0

33

606

0

606

606

43

649

660

101,7

- Rekonstrukció miatti kiesés

74

74

Feladatfinanszírozás összesen

27 170

28 129

-702

27 427

1 250

1 585

30 188

170

30 358

0

30 358

1 417

31 775

32 169

101,2

Megnevezés

1996. évi módosított előirányzat, törvény szerint

1996. évi előirányzat, 24%-os szintentartással

Módosítás

1996. évi módosított előirányzat

Szakmai fejlesztés szintezése

Kiadások színvonaltartásának szintezése (1996. évi átlag 24%-os alapján 4 hó - 5% színv.tartás)

1996. évi szintrehozott báziselőirányzat

Szerkezeti változás

1996. évi módosított szintrehozott báziselőirányzat

Kapacitásszűkítés

Összesen (1996. évi mód. szintrehozott báziselőirányzat + Kapacitás szűkítés)

Szintentartás össz.

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

Index % 14-15/1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15

III.

Járóbeteg-szakellátás finanszírozás

- járóbeteg-szakrendelés

23 175

24 266

-455

23 811

1 311

25 122

-90

25 032

25 032

4 010

29 042

29 209

100,6

- járóbeteg-szakambulancia

6 407

6 710

109

6 819

361

7 180

-80

7 100

7 100

425

7 525

7 271

96,6

- speciális finansz. feladatok

851

872

-237

635

42

677

677

677

147

824

179

21,7

- CT MRI

4 091

4 204

372

4 576

226

4 802

4 802

4 802

698

5 500

5 412

98,4

- művesekezelés

5 000

5 122

248

5 370

243

5 613

5 613

5 613

887

6 500

6 312

97,1

- házi szakápolás

600

600

-580

20

0

20

20

20

1 230

1 250

1 000

80,0

Járóbeteg-szakellátás finanszírozás összesen

40 124

41 774

-543

41 231

0

2 183

43 414

-170

43 244

0

43 244

7 397

50 641

49 383

97,5

IV.

Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozás

1. Aktív fekvőbeteg-ellátás

- aktív ellátás

109 637

106 453

8 409

114 862

0

6 946

121 808

121 808

-8 005

113 803

12 707

126 510

132 471

104,7

- speciális finanszírozású feladat

3 665

3 753

435

4 188

180

4 368

4 368

4 368

1 202

5 570

5 570

100,0

Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen

113 302

110 206

8 844

119 050

0

7 126

126 176

0

126 176

-8 005

118 171

13 909

132 080

138 041

104,5

2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás

13 841

13 423

343

13 766

0

848

14 614

0

14 614

-950

13 664

1 967

15 631

15 933

101,9

- drogfüggők rehabilitációja, utókezelése

100

Megnevezés

1996. évi módosított előirányzat, törvény szerint

1996. évi előirányzat, 24%-os szintentartással

Módosítás

1996. évi módosított előirányzat

Szakmai fejlesztés szintezése

Kiadások színvonaltartásának szintezése (1996. évi átlag 24%-os alapján 4 hó - 5% színv.tartás)

1996. évi szintrehozott báziselőirányzat

Szerkezeti változás

1996. évi módosított szintrehozott báziselőirányzat

Kapacitásszűkítés

Összesen (1996. évi mód. szintrehozott báziselőirányzat + Kapacitás szűkítés)

Szintentartás össz.

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

Index % 14-15/1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15

3. Kórházi ügyeleti díj

3 000

3 000

3 000

Fekvőbeteg-szakellátás összesen

127 143

123 629

9 187

132 816

0

7 974

140 790

0

140 790

-8 955

131 835

18 876

150 711

156 974

104,2

KASSZÁK ÖSSZESEN (I-IV)

215 906

215 906

7 942

223 848

1 250

13 087

238 111

0

238 111

-8 955

229 156

28 871

258 027

264 373

102,5

Célelőirányzatok

1. Eü. int. átalakítás, ésszerűsítés végkielégítése

2 000

2 000

1 000

2. Háziorv. szolg. kieg. tám. (vény)

370

370

0

370

0

0

0

0

370

370

300

81,1

3. Felülvizsgáló orvosok díja

252

252

-22

230

0

0

0

0

252

252

230

91,3

4. Egyéb célelőirányzat (kock.kez., ifj. és szab.sp., alk. prev., mentálhig.)

725

725

-365

360

0

0

0

0

0

0

5. Újszerű eljárások és technikák bevezetése és elterjesztése és egynapos kórházi kezelések

220

220

-220

0

0

0

0

0

0

0

6. E. raktár

27

27

0

27

0

0

0

0

0

0

Célelőirányzatok összesen

1 594

1 594

-607

987

0

0

0

0

0

0

0

2 622

2 622

1 530

58,4

Mindösszesen

217 500

217 500

7 335

224 835

1 250

13 087

238 111

0

238 111

-8 955

229 156

31 493

260 649

265 903

102,0

A kórházi ügyeleti díj az aktív és a krónikus fekvőbeteg-ellátásra kerül felosztásra.
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól."
3. számú melléklet az 1997. évi CXII. törvényhez "8. számú melléklet az 1996. évi CXXV. törvényhez
Az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi működési költségvetése

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat-csoportszám

Kiemelt előirányzat szám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat-csoportnév

BEVÉTELEK

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

9

Központosított előirányzatok

16 455

18 157

1

Egészségbiztosítási Alaptól folyamatos működésre átvett pénzeszköz

13 031

13 031

2

A nem egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése

1 180

1 180

3

GYES rendszer átalakítása

4

Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz

5

Működés saját bevételei

100

100

6

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 305

7

Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadásokra átvett pénzeszköz

0

8

Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz

500

500

9

Behajtás ösztönzés fedezete

500

722

10

Beruházásokra átvett pénzeszköz

394

394

11

Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása

750

750

12

Családi pótlék ellenőrzés

100

13

APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzésére

75

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen

16 455

18 157

Cím

Alcím

Előirányzat-csoportszám

Kiemelt előirányzat szám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat-csoportnév

KIADÁSOK

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

1

Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása

2 925

2 925

1

Egészségbiztosítási Önkormányzat

90

90

1

Működési költségvetés

90

90

1

Személyi juttatások

72

72

2

Társadalombiztosítási járulék

15

15

3

Dologi kiadások

3

3

2

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

2 835

2 835

1

Működési költségvetés

2 823

2 823

1

Személyi juttatások

1 057

1 057

2

Társadalombiztosítási járulék

432

432

3

Dologi kiadások

1 311

1 311

4

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

23

23

2

Felújítások

3

Felhalmozási kiadások

12

12

1

Egyéb intézményi beruházások

12

12

2

Egészségbiztosítási Alap Területi szervei

10 993

10 993

1

Területi Egészségbiztosítási Bizottságok

18

18

1

Működési költségvetés

18

18

1

Személyi juttatások

11

11

2

Társadalombiztosítási járulék

3

Dologi kiadások

7

7

2

Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak

10 975

10 975

1

Működési költségvetés

10 328

10 328

1

Személyi juttatások

5 300

5 300

2

Társadalombiztosítási járulék

2 225

2 225

3

Dologi kiadások

2 800

2 800

4

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

3

3

2

Felújítások

281

281

3

Felhalmozási kiadások

366

366

1

Egyéb intézményi beruházások

366

366

3

Országos Orvosszakértői Intézet

787

787

1

Működési költségvetés

751

751

1

Személyi juttatások

458

458

2

Társadalombiztosítási járulék

191

191

3

Dologi kiadások

102

102

4

Pénzeszközátadás

2

Felújítások

20

20

3

Felhalmozási kiadások

16

16

1

Egyéb intézményi beruházások

16

16

9

Központosított előirányzatok

1 750

3 452

1

Központosított intézményi előirányzatok

1 250

1 472

1

Működési költségvetés

1 128

1 350

1

Személyi juttatások

590

714

2

Társadalombiztosítási járulék

249

347

3

Dologi kiadások

289

289

4

Pénzeszközátadás

2

Felújítások

3

Felhalmozási kiadások

122

122

1

Egyéb intézményi beruházások

122

122

2

Egészségbiztosítási célfeladatok

500

600

1

Informatikai fejlesztések

500

500

2

Informatikai fejl. üzemeltetési többlete

3

Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások

0

4

Családi pótlék ellenőrzés

100

3

Előző évi pénzmaradvány

1 305

4

Működési maradvány

5

APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése

75

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen

16 455

18 157"

4. számú melléklet az 1997. évi CXII. törvényhez "9. számú melléklet az 1996. évi CXXV. törvényhez
Az Egészségbiztosítási Alap és az Alapot nem terhelő ellátások 1997. évi költségvetési mérlege

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat-csoportszám

Kiemelt előirányzat szám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat-csoportnév

BEVÉTELEK

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

1

Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai

481 004

460 046

1

Munkáltatói járulék

298 852

308 456

1

Költségvetési szervek munkáltatói járuléka

92 465

87 606

2

Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka

176 860

185 524

3

Társas vállalkozások munkáltatói járuléka

16 766

18 005

4

Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka

12 761

17 322

2

Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék

0

0

3

Egészségügyi hozzájárulás

97 901

71 000

1

Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása

90 072

70 323

2

Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás

7 829

677

4

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

5 163

4 800

5

Baleseti járulék

487

990

1

Költségvetési szervek

487

890

2

Gazdálkodó szervek

0

100

6

Munkáltatói táppénz-hozzájárulás

8 000

7 000

1

Költségvetési szervek

3 000

2 350

2

Gazdálkodó szervek

5 000

4 650

7

Egyéni egészségbiztosítási járulék

70 602

67 800

1

Egyéni járulék

70 602

67 800

2

Behajtási tevékenység

13 733

19 000

1

Kintlévőség behajtása

13 733

16 000

APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás

3 000

3

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel

14 479

11 574

1

Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

700

390

2

Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés

800

800

3

Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések

2 600

1 496

4

Késedelmi pótlék, rendbírság

9 179

8 200

5

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek

1 200

688

4

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás

2 500

2 500

5

Központi költségvetés működési célú térítése

1 180

1 180

6

Egyéb bevételek

800

820

1

Kamat és egyéb hozambevételek

250

150

2

Befektetések hozama tartalék bevonásából

200

100

3

Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel

350

570

7

Működési célú bevételek

100

1 525

1

Egyéb működési bevétel

100

220

2

Előző évi pénzmaradvány felhasználása

1 305

8

Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából

6 285

8 200

9

Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel

1 000

1 000

Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen

521 080

505 844

10

Az Egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítései összesen

146 700

144 400

1

Családi támogatások

134 300

134 300

1

Családi pótlék

102 300

102 300

2

Anyasági támogatás

2 000

2 000

3

Gyermekgondozási díj

10 000

10 000

4

Gyermekgondozási segély

20 000

20 000

2

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

400

400

1

Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése

400

400

3

Különféle jogcímen adott térítések

12 000

9 700

1

Közgyógyellátás

12 000

9 700

11

A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás-megtérítés

1 400

1 400

Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen

148 100

145 800

Bevételek mindösszesen

669 181

651 644

Cím

Alcím

Előirányzat-csoportszám

Kiemelt előirányzat szám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat-csoportnév

KIADÁSOK

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

1

Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai

1

Természetbeni ellátások

365 372

382 678

1

Gyógyító-megelőző ellátás

260 649

265 903

1

Háziorvosi ellátás finanszírozása

24 900

25 847

2

Feladatfinanszírozás összesen

31 775

32 169

3

Járóbeteg-szakellátás összesen

50 641

49 383

4

Aktív fekvőbeteg-ellátás

132 080

138 041

5

Krónikus fekvőbeteg-ellátás

15 631

15 933

6

Végkielégítés

2 000

1 000

7

Ügyeleti díj többletkiadása

3 000

3 000

8

Orvosspecifikus vények kiadása

370

300

9

Felülvizsgáló orvosok díja

252

230

2

Gyógyfürdő-szolgáltatás

1 500

1 800

3

Anyatejellátás

200

150

4

Gyógyszertámogatás

86 683

94 265

1

Speciális szerződés szerint támogatott magasárú gyógyszerkiadás

0

6 566

2

Vérzékenység kezelése

1 300

0

5

Gyógyászati segédeszköz-támogatás

14 340

15 700

6

Utazási költségtérítés

2 000

2 600

7

Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri jövedelemkiegészítése

2 260

2

Pénzbeli ellátások

141 065

141 195

1

Korhatár alatti rokkant- és baleseti ellátások

92 035

98 200

2

Terhességi-gyermekágyi segély

7 900

6 000

3

Táppénz

39 430

35 235

4

Betegséggel kapcsolatos segélyek

800

860

5

Kártérítési járadék

900

900

2

Egyéb kiadások

18 490

22 644

1

Postaköltség és egyéb kiadások

1 509

1 506

2

Működésre fordított kiadások

16 455

18 157

1

Folyamatos működési kiadások

14 311

14 411

2

Behajtás ösztönzése

500

722

3

Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése

750

750

4

Beruházás

394

394

5

Informatikai fejlesztés

500

500

6

Világbanki program hazai költsége

0

7

APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése

75

8

Előző évi pénzmaradvány

1 305

3

Kamat és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

6

6

4

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

500

400

5

A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás

20

2 500

6

APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg

75

Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen

524 927

546 517

Az Egészségbiztosítási Alap Egyenlege

-3 846

-40 673

3

Az Egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott ellátások összesen

146 700

144 400

1

Családi támogatások

134 300

134 300

1

Családi pótlék

102 300

102 300

2

Anyagsági támogatás

2 000

2 000

3

Gyermekgondozási díj

10 000

10 000

4

Gyermekgondozási segély

20 000

20 000

2

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

400

400

1

Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése

400

400

3

Különféle jogcímen adott térítések

12 000

9 700

1

Közgyógyellátás

12 000

9 700

4

A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás

1 400

1 400

Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások kiadásai összesen

148 100

145 800

Egyenleg

0

0

Kiadások mindösszesen

673 027

692 317

Egyenleg mindösszesen

-3 847

-40 673

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól."

Hivatkozó joganyagok

1998. évi LXX. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról

798/B/2000. AB határozat jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány elutasításáról

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.