1959. évi IV. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Hivatalos rövidítése: Ptk. (hatályon kívül)
Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és civil szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza. Az e viszonyokat szabályozó más jogszabályokat - ha eltérően nem rendelkeznek - e törvénnyel összhangban, e törvény rendelkezéseire figyelemmel kell értelmezni.
E törvény rendelkezéseit Magyarország gazdasági és társadalmi rendjével összhangban kell értelmezni.
A törvény védi a személyek vagyoni és személyhez fűződő jogait,...

1959. évi IV. törvény
a Polgári Törvénykönyvről

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/14   «Előző  Következő»

1999. évi CXXIV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről

2000. évi LXXXIII. törvény a gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításokról

1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról

1998. évi XXV. törvény az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről

1998. évi LXVII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról

1998. évi LXIV. törvény az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról

1998. évi XXXIII. törvény az adótörvények, a számviteli törvény és egyes más törvények módosításáról

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról

1997. évi CXLVII. törvény a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény módosításáról

1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról

1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról

1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről

1997. évi CIX. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról

1997. évi CIII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

1997. évi XLVIII. törvény a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásával összefüggő egyes törvények módosításáról

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről

1996. évi LXXXIII. törvény a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról

1997. évi XXVII. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény módosításáról

1996. évi LX. törvény az egyes köztartozások behajtásával összefüggő törvények módosításáról

2002. évi LXV. törvény az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

1996. évi CXI. törvény az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/101   «Előző  Következő»

BH+ 2000.1.82 I. Az apportálás önmagában nem jelent fedezetelvonást. Az apport ellentétele ugyanis az üzletrész, amely változatlanul a hitelezők rendelkezésére áll [Ptk. 203. §]. II. A másodfokú eljárásban nem lehet új megtámadási okot előterjeszteni [Pp. 247. §].

BH+ 2000.1.88 I. Az állami tulajdonú vállalat átalakulásának alapjául szolgáló okiratok, így a vagyonmérleg és az apportlista esetleges tartalmi hiányosságaiért a vagyonkezelő szervezetet nem terhelte felelősség [1990. évi LXXII. törvénnyel módosított 1989. évi XIII. törvény (ÁT.)* 5. § (1) bek. a) és b) pontok, 17. § (1) bek., (2) bek. a), b) és c) pontja, 17/A. §, 17/B. § (1) és (2) bek., 17/C. § (1) és (2) bek.]. II. Az átalakuló vállalat vagyonmérlegében szereplő belterületi föld értékének megfelelő üzletrész (részvé

BH+ 2000.1.90 Abból, hogy a felek által kötött munkaszerződés bizonyos kikötései ellentétesek a Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel, nem a munkaviszony hiányára, hanem a szerződés érvénytelenségére lehet következtetni. Az érvénytelen szerződésből származó jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban felmerült jogvitában is a munkaügyi bíróság jogosult eljárni, ezért a munkáltató alaptalanul hivatkozik a munkaszerződés egyes jogellenes kikötései tekintetében a hatáskör hiányára (Mt. 7. §, Pp. 349. §)

BH+ 2000.1.100 Ha a munkáltató a munkavállalónak az önkéntes nyugdíjpénztárba való belépése esetére meghatározott összegű hozzájárulás fizetését vállalta, azt köteles az alkalmazott által választott pénztártól és pénztártípustól függetlenül a választott pénztárhoz átutalni [1993. évi XCVI. tv. 12. § (2)-(4) bek.].

BH+ 2000.1.110 Az adóhatósági határozatnak a vizsgált adóévben hatályban lévő jogszabályokon kell alapulnia (1990. évi XCI. tv. 1. §, 51. §, 52/1988. (XII. 24.) PM r.)

BH+ 2000.2.150 A korlátolt felelősségű társaság mint gazdálkodó szervezet leányvállalatot nem alapíthat, így a leányvállalat cégbejegyzésére sem kerülhet sor. A már bejegyzett leányvállalat tekintetében törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása lehetséges [Ptk. 74. § (1) bek., 685. § c) pont, 1997. évi CXLV. tv. 50. § (1) bek. c) pont, 51. § (1)-(3) bek., 54. § (1) és (2) bek., 65/1984. (XII. 29.) MT r. 1. § (1) bek.].

BH+ 2000.2.153 Az adós fizetésképtelenségének megállapítása szempontjából eredménytelen végrehajtásnak minősül az a végrehajtási eljárás, amely az adós lefoglalható vagyona hiányában szünetel [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (a továbbiakban: többször mód. Cstv.) 27. § (2) bek. b) pont, 1994. évi LIII. tv. (a továbbiakban: Vht.) 52. §, 54. §].

BH+ 2000.2.154 A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet felszámolási vagyona körében hozott felszámolói intézkedés kapcsán felmerülő kifogásról a Cstv. speciális rendelkezései alapján, nem a Pp. 123. §-a szerinti peres eljárás keretében lehet és kell dönteni [1991. évi IL. tv. 46. § (1) bek., 51. § (1) bek., Pp. 123. §].

BH+ 2000.2.155 A cég rövidített elnevezésének kialakításánál irányadó szempontok. Az ún. vezérszó több szóból álló kifejezés is lehet [1997. évi CXLV. tv. (Ct.) 15. § (1)-(3) bek.].

BH+ 2000.2.164 A kizárólag adó-visszaigénylést célzó színlelt jogügyletek valós tartalmának vizsgálata jogszerű. Fiktív ügyletek után áfa visszaigénylésnek nincs helye [1959. évi IV. tv. 200. §, 1992. évi LXXIV. tv. 35. §, 1991. évi XVIII. tv. 84-85. §, 1990. évi XCI. tv. 1. §]

BH+ 2000.3.214 A csődeljárás befejezetté nyilvánítása során a csődegyezség megfelelősége körében a bíróság vizsgálódási lehetősége kötött, csak a törvényi minimumra terjed ki. A csődegyezség jóváhagyása a vagyonfelügyelő hatáskörébe tartozik. A csődegyezség bírósági eljáráson kívül kötött polgári jogi egyezség [1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 14. § (3) és (5) bek., 20. § (1) bek a) és b) pont, 21.§ (3) bek.].

BH+ 2000.3.215 A felszámolási értékesítés során gyakorolt és a Ptk. szabályai szerinti elővásárlási jog összevetése [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 48. § (2) bek., Ptk. 373. § (1) és (2) bek.].

BH+ 2000.3.217 A felszámoló a közbenső felszámolási mérlegben csak arra jogosult, hogy a felszámolási költségekre tartalékot képezzen, de nem jogosult díjelőleget felvenni [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 50. § (3) és (6) bek., 59. § (1) bek., 82. § (2) bek.].

BH+ 2000.3.218 I. A tartozás elismerése a tartozás jogcímét nem változtatja meg, de az elismerőt terheli annak bizonyítása, hogy a tartozása nem áll fenn, hatósági úton nem érvényesíthető vagy a szerződés érvénytelen. A tartozás-elismerés folytán a bizonyítási teher átszáll az elismerő nyilatkozatot tevőre [Ptk. 242. § (1) bek.]. II. A kiküldetéssel, a külszolgálattal és a munkába járással összefüggő költségtérítés mentes a végrehajtás alól. Az ezekből történő levonáshoz adott hozzájárulás, mint jogszabályba ütköző, semmi

BH+ 2000.4.272 Ha a munkavállaló a munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kéri a munkáltatótól, a nyilatkozat esetleges visszavonásánál alkalmazni kell az ajánlati kötöttségre vonatkozó szabályokat (Ptk. 211. §).

BH+ 2001.1.27 Az üzletrész átruházására vonatkozó szerződés a társasági szerződés módosítását nem igényli. Az üzletrész-átruházásra a Ptk. szabályait kell alkalmazni [1988. évi VI. tv. (továbbiakban: régi Gt.) 17. §, 170-174. §-ok].

BH+ 2001.1.30 I. A felszámoló önálló, speciális perindítási jogköre és az ez esetben szükséges perbenállások [1991. évi IL. tv. 40. §, Pp. 130. § (1) bek. g) pont, 157. § a) pont]. II. A felszámoló önálló perindítási jogkörén kívül a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet - a felszámolás kezdő időpontjától kezdődően értelemszerűen a felszámoló útján - nincs elzárva attól, hogy a Ptk. szerint őt megillető megtámadás jogával éljen [Ptk. 210. § (1) és (4) bek., 236. § (2) bek. c) pont].

BH+ 2001.1.38 Ha a munkaszerződés megkötését a szerződni kívánó fél egészségi alkalmatlansága akadályozza és a másik fél emiatt vonja vissza a szerződéskötésre irányuló korábbi ígéretét, nem kötelezhető arra, hogy a szerződéskötés meghiúsulása folytán felmerült kárt biztosítási kár címén megtérítse [Ptk. 6. §, Mt. 102. § (1) bek., 13/1992. (VI. 26.) NM rend.].

BH+ 2001.1.43 Méltányossági kérelem tárgyában hozott határozat felülvizsgálata során vizsgálandó körülmény (1990. évi XCI. tv. 82. §)

BH+ 2001.2.73 Amennyiben a bizományos a hozzá befolyó pénzösszeget nem tartja a megbízó javára elkülönített számlán, a megbízó hitelező követelése nem elégíthető ki a többi hitelező igényének figyelmen kívül hagyása mellett, azokat megelőzve, hanem hitelezői igényként a Cstv. 57. §-a szerinti kielégítési sorrend szerint kell besorolni [Ptk. 94. §, 117. §, 479. § (2) bek., 507. §, 509. § (1) bek., (3) bek. c) pont, 513. § (2) bek., 1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (a továbbiakban: mód.Cstv.) 3. § e)

BH+ 2001.2.74 A felszámolás körébe tartozó vagyontárgyra vonatkozó vételi jog engedése nem felel meg a nyilvános értékesítés követelményének, ezért az ilyen kikötés semmis [Ptk. 234. § (1) bek., 1997. évi XXVII. tv.-nyel is módosított 1991. évi IL. tv. (továbbiakban: többször mód. Cstv.) 1. § (3) bek., 38. § (4) bek., 48. §, 49. § (1) és (4) bek.].

BH+ 2001.2.75 I. Az engedményezés folytán bekövetkezett jogutódlás elbírálásánál irányadó szempontok [Ptk. 198. § (1) bek., 328. § (1)-(3) bek., 329. § (1) bek., 360. § (1) bek., Pp. 61. § (2) bek.]. II. A jogutód perbelépése esetén a jogelődöt- kérelmére - csak az ellenfél hozzájárulásával lehet a perből elbocsátani. Hozzájárulás hiányában a felperes a jogutód pertársaként vesz részt a perben [Pp. 61. § (2) és (3) bek., 62. § (4) bek.].

BH+ 2001.2.76 Váltójogi kötelezettséget nem a bankszámla felett rendelkezésre jogosult személy vállalhat, hanem a jogi személy képviseletére egyébként jogosult személy (személyek), adott esetben erre vonatkozó meghatalmazás alapján [Ptk. 219. § (1) és (2) bek., 1997. évi CXLIV. tv. 39. §, 1/1965. (I. 24.) IM rendelet 8. §, 75. §].

BH+ 2001.2.83 A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya - ha a törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki. Az alapítványi iskola nem állami vagy önkormányzati költségvetési szerv, amin nem változtat az a tény, hogy az állam - külön megállapodás alapján - költségvetési támogatást nyújt az iskola részére [1992. évi

BH+ 2001.3.114 Az általános kártérítésként megállapított járadék összegének módosítására csak akkor van lehetőség, ha az e címen megítélt járadék összegének megállapításánál alapul vett körülmények változtak meg [Pp. 230. § (1) bek., 1992. évi XXII. tv. 186. § (3) bek., 187. § (2) bek.].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.