1997. évi XXVII. törvény

a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

E törvény a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.
E törvény hatálybalépését követően a Cstv.-nek - e törvény hatálybalépésekor hatályos - összes rendelkezését az 1992. január 1. után indult és folyamatban lévő ügyekben is megfelelően alkalmazni kell, feltéve, hogy a korábban hatályos törvényi rendelkezésben foglaltak szerint a felszámolás nem kezdődött meg. Azon eljárásokban, ahol a felszámolás már megkezdődött, a felszámolási eljárás kezdő időpontjában hatályban levő rendelkezések sze...

1997. évi XXVII. törvény
a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény módosításáról

Hivatkozó joganyagok

114/1997. (VII. 1.) Korm. rendelet a felszámolás és a végelszámolás időszaka alatti számviteli feladatokról

398/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet egyes, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/12   «Előző  Következő»

BH+ 2000.1.86 A társadalombiztosítási tartozások besorolásánál az 1997. augusztus 6. napjától hatályos jogszabályi változások folytán irányadó szempontok [1997. évi XXVII. törvénnyel is módosított 1991. évi IL. törvény 57.§ (1) bek. e) és g) pontja].

BH+ 2000.1.87 A nyilvántartásba vételi díj befizetésének hiánya vagy késedelme az igénybejelentés határidejét nem módosítja, csupán a nyilvántartásba vételre van hatása [1997. évi XXVII. törvénnyel is módosított 1991. évi IL. törvény (többször mód. Cstv.) 46. § (7) bekezdés].

BH+ 2000.2.153 Az adós fizetésképtelenségének megállapítása szempontjából eredménytelen végrehajtásnak minősül az a végrehajtási eljárás, amely az adós lefoglalható vagyona hiányában szünetel [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (a továbbiakban: többször mód. Cstv.) 27. § (2) bek. b) pont, 1994. évi LIII. tv. (a továbbiakban: Vht.) 52. §, 54. §].

BH+ 2000.3.214 A csődeljárás befejezetté nyilvánítása során a csődegyezség megfelelősége körében a bíróság vizsgálódási lehetősége kötött, csak a törvényi minimumra terjed ki. A csődegyezség jóváhagyása a vagyonfelügyelő hatáskörébe tartozik. A csődegyezség bírósági eljáráson kívül kötött polgári jogi egyezség [1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 14. § (3) és (5) bek., 20. § (1) bek a) és b) pont, 21.§ (3) bek.].

BH+ 2000.3.217 A felszámoló a közbenső felszámolási mérlegben csak arra jogosult, hogy a felszámolási költségekre tartalékot képezzen, de nem jogosult díjelőleget felvenni [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 50. § (3) és (6) bek., 59. § (1) bek., 82. § (2) bek.].

BH+ 2000.4.268 A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény 1997. augusztus 6. napjától hatályos módosítása óta a végelszámolással szemben a felszámolási eljárás az elsődleges [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 65. § (4) bek., 72. § (3) bek., 1997. évi XXVII. tv. 30. §, 31. §, 33. § (2) bek.].

BH+ 2001.1.29 Nem szabható ki pénzbírság a gazdálkodó szervezet olyan vezetőjével (volt vezetőjével) szemben, aki ténylegesen nincs abban a helyzetben, hogy a felszámolónak a szükséges adatokat szolgáltassa [1997. évi XXVII. tv.-nyel is módosított 1991. évi IL. tv. 31. §, 33. §].

BH+ 2001.2.74 A felszámolás körébe tartozó vagyontárgyra vonatkozó vételi jog engedése nem felel meg a nyilvános értékesítés követelményének, ezért az ilyen kikötés semmis [Ptk. 234. § (1) bek., 1997. évi XXVII. tv.-nyel is módosított 1991. évi IL. tv. (továbbiakban: többször mód. Cstv.) 1. § (3) bek., 38. § (4) bek., 48. §, 49. § (1) és (4) bek.].

BH+ 2001.3.127 Az adós fizetésképtelensége semmis megállapodás alapján nem állapítható meg. A hitelező által csatolt iratok alapján nyilvánvaló semmisséget a bíróságnak hivatalból kell figyelembe venni [Ptk. 200. § (2) bek., 1988. évi VI. tv. (régi Gt.) 17. §, 163. § (1) és (2) bek., 177. § (1) bek., 1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 24. § (1) és (2) bek., 27. § (2) bek.].

BH+ 2001.4.177 A munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén a munkavállalót megillető végkielégítésből csak a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. (Mt.) 95. §-a szerint számított végkielégítés sorolható a többször módosított Cstv. 57. §-a (1) bekezdésének a) pontjába [1992. évi XXII. tv. 92. § (2) bek., 93. § (3) bek., 95. §, 1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 51. §, 57. § (1) bek. a) pont, 57. § (2) és (3) bek.].

BH+ 2001.4.180 I. A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény 1997. évi módosítását követően a társadalombiztosítási tartozásokkal kapcsolatos kamatot, késedelmi pótlékot és bírságot - a keletkezés idejétől és jogcímétől függetlenül - a többször módosított Cstv. 57. §-a (1) bekezdésének g) pontjába kell sorolni [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 57. § (1) bek. e) és g) pont, 57. § (2) bek. c) pont].

BH+ 2001.5.218 A felszámolási eljárásban jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet által korábban indított perben az eljárás félbeszakadt [Pp. 48. §, 111. §, 130. § (1) bek. a)-h) pont, 157. § a) pont, 1991. évi IL. tv. 52. § (5) bek., Ptk. 331. §].

BH+ 2001.5.230 I. Jogerős fizetési meghagyáson alapuló követelés esetén a többször módosított Cstv. 27.§ (2) bekezdés a) pontjának alkalmazására nem kerülhet sor [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször módosított Cstv.) 26. § (1) bek., 27. § (2) bek. a) és b) pont]. II. A többször módosított Cstv. 27. § (2) bekezdése b) pontjának alkalmazása során a hitelező az adós működő, létező bankszámlája ellen kibocsátott azonnali beszedési megbízás sikertelenségét köteles igazo

BH+ 2001.5.235 A hitelező által előlegezett közzétételi költségtérítést, mint a felszámolással kapcsolatos bírósági eljárás során felmerült, az adós gazdálkodó szervezetet terhelő költséget a módosított Cstv. 57. §-a (1) bekezdésének a) pontjába kell sorolni [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. 57. § (1) bek. a) és f) pont, (2) bek. d) pont].

BH+ 2001.6.285 A cégjegyzékből való törléssel az adós gazdálkodó szervezet megszűnik, ezért az ellene kezdeményezett felszámolási eljárást meg kell szüntetni, tekintettel arra is, hogy a felszámolási eljárásban félbeszakadásnak nincs helye [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 53. § (2) bek., 1997. évi XXVII. tv.-nyel is módosított 1991. évi IL. tv. 6. § (2) bek., Pp. 111. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont].

BH+ 2001.6.286 A biztosító részvénytársaság elleni felszámolási eljárás kezdeményezéséről a Biztosítás Felügyeletet (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét) értesíteni kell. Ennek elmulasztása az eljárás lényeges szabályának megsértését jelenti [1995. évi XCVI. tv. 144. § (1) bek., 146. § (2) bek., 1997. évi XXVII. tv.-nyel is módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 27. §, Pp. 136/B. §, 258. §].

BH+ 2001.6.288 Az ún. brókercégek nem minősülnek hitelintézetnek, ezért az ellenük indított felszámolási eljárásban a hitelezők a nyilvántartásbavételi díj befizetése alól nem mentesülhetnek [1997. évi XXVII. tv.-nyel is módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 38. § (2) bek., 46. § (7) bek., 1996. évi CXI. tv. 26. fejezete, 1999. évi III. tv. 1. §, 2. §].

BH+ 2001.7.340 A felszámolás iránti kérelem adós részére történő kézbesítésére is alkalmazni kell a keresetlevél (fizetési meghagyás) kézbesítésére vonatkozó rendelkezéseket. Ez azt jelenti, hogy a felszámolás iránti kérelem kézbesítésével kapcsolatban a vélelem beálltáról az adóst értesíteni, és tájékoztatni kell a Pp. 99. §-ának (3) bekezdésében és 128. §-ában foglaltakról [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (a továbbiakban: többször mód. Cstv.) 6. § (2) bek., Pp. 99.

BH+ 2001.7.341 I. A többször módosított Cstv. 40. §-ában a felszámoló részére biztosított megtámadás elhatárolása a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetet a Ptk. általános szabályai szerint megillető egyéb megtámadási jogoktól [1997. évi XXVII. tv.-nyel is módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 40. § (1) és (3) bek., Ptk. 200. §, 236. § (1) bek., 237. § (1) bek.]. II. A többször módosított Cstv. 40. §-ának (1) bekezdésében a keresetindításra engedett határidő anyagi jogi határidő, amelynek elmulasztása

BH+ 2001.7.342 Egyszerűsített felszámolási eljárás esetén a megállapított felszámolási díjnak a díj-kiegészítési számla terhére történő kiegészítése nem rendelhető el [1993. évi LXXXI. tv-nyel és az 1997. évi XXVII. tv-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 59. § (1)-(3) bek., 60. § (4) bek., 2/2000. PJE].

BH+ 2001.8.387 I. Az adós fizetésképtelenségének megállapítására és felszámolásának elrendelésére irányuló kérelem elbírálása során a többször mód. Cstv. 27. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontja elhatárolásánál irányadó szempontok [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 27. § (2) bek. a) és b) pont, 1994. évi LIII. tv. (Vht.) 1. §, 1990. évi XCI. tv. (Art.) 87. § (1) bek.]. II. A megszűnt bankszámla ellen kibocsátott azonnali beszedési megbízás a végreh

BH+ 2001.8.388 A felszámoló kötelezettsége a hitelezők által bejelentett követelések felülvizsgálata, az érdekeltekkel való egyeztetés és a vitathatónak minősített igények megküldése a felszámolást elrendelő bíróság részére. A bírósághoz való beterjesztésnek nem feltétele, hogy a hitelező a bejelentésétől eltérő visszaigazolás miatt kifogást nyújtson be [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 46. § (5) és (6) bek., 50. § (2) bek., 51. § (1) bek.].

BH+ 2001.8.391 A végelszámoló kijelölésével a gazdasági társaság tisztségviselőinek, képviselőinek cégjegyzési jogosultsága megszűnik, jogaikat és kötelezettségeiket a végelszámoló gyakorolja. Ebből következően a gazdasági társaság felszámolására irányuló kérelmet és az egyéb iratokat csak a végelszámolónak lehet joghatályosan kézbesíteni [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 57. § (1) és (2) bek., 169. § (1) bek., 1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 65. § (1)

BH+ 2001.9.426 I. Az adós fizetésképtelenségét nem lehet megállapítani, ha a korábban elismert tartozását utóbb, de még a felszámolási kérelemről a bíróságtól való értesülése előtt vitatta. Annak nincs jelentősége, hogy az adós a korábban elismert tartozást utóbb milyen címen, milyen okból, indokoltan, vagy alaptalanul vitatta [Ptk. 242. §, 1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 27. § (2) bek. a) pont, 27. § (4) bek., Pp. 195. §]. II. Az ügy érdemi elbí

BH+ 2001.9.430 I. Az adós fizetésképtelenségét megállapító és felszámolását elrendelő végzés olyan érdemi határozat, amelyhez az elsőfokú bíróság kötve van, azt saját hatáskörében nem változtathatja meg [Pp. 227. § (1) és (2) bek., 228. § (3) bek., 1993. évi LXXI. Tv.-nyel és 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször módosított Cstv.) 45. § (1) bek., 60. §, 63/A. §]. II. A Cstv. 1997. augusztus 6-tól hatályos módosítása szerint folyó felszámolási eljárásokban a már megindult végelszámolási eljárás n

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.