2002. évi LXV. törvény

az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
2002. évi LXV. törvény
az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról

Hivatkozó joganyagok

7/2004. (III. 24.) AB határozat a befektetők és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló, az Országgyűlés 2003. december 15-i ülésnapján elfogadott - de még ki nem hirdetett - törvény 38. § (1) és (2) bekezdése, illetve egésze alkotmányellenességének utólagos megállapítására irányuló indítvány tárgyában

2005. évi LXXXV. törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról

2005. évi LVI. törvény az APEH-nek a felszámolás alatt álló szervezetekkel szemben fennálló, a központi költségvetést, az elkülönített állami pénzalapokat, illetve a Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiztosítási Alapot megillető követeléseivel kapcsolatos engedményezési joga gyakorlására, valamint a követelések érvényesítésének intézményrendszerére vonatkozó jogszabályok módosításáról

Bírósági jogesetek

BH+ 2003.8.383 I. A felszámolás kezdő időpontját megelőzően keletkezett követeléseket az adóhatóság az adóigazgatási eljárás keretében nem hajthatja be. Csak a felszámolási eljárásban hitelezőként érvényesítheti. A felszámolási eljárásban a már lejárt követelések tekintetében az adóhatóságot hatósági jogosítványok nem illetik meg [Ptk. 328. §, 329. § (1) bek., 1990. évi XCI. tv. (Art.) 6. § (2) bek., 9. § (3) bek., 23. § (3) bek. g) pont, 49. § (1) bek., 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 80. §, 2002. évi LXV. tv. 2. § (8) bek., 5

BH+ 2004.3.126 I. A központi költségvetést megillető adótartozás felszámolási eljárásban való engedményezésére a törvény lehetőséget biztosít. Az ilyen engedményezés nem ütközik jogszabályba, és nem minősül jóerkölcsbe ütközőnek sem [Ptk. 200. § (1) és (2) bek., 328. §, 329. §, 1990. évi XCI. tv. (Art.) 6. § (2) bek., 25. § (2) bek. f) pont, 49. § (1) bek., 81. § (1) bek., 82. § (3) bek., 92. §, 94. § (2) bek., 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 80. §, 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 108. § (2) bek., 1995. évi XXXIX. tv. 23. § (4) b

BH+ 2004.4.174 Az APEH és a Magyar Követeléskezelő Rt. között létrejött engedményezési szerződés nem változtatja meg a követelés jogcímét. Ebből következően a köztartozás felett a Magyar Követeléskezelő Rt. rendelkezési joga az APEH rendelkezési jogához igazodóan 2003. január 1. napját megelőzően korlátozott volt. Ezért a Magyar Követeléskezelő Rt. által kötött további engedményezési szerződés semmis [Ptk. 1. § (1) bek., 200. § (2) bek., 237. §, 1990. évi XCI. tv. (Art.) 3. § a) pontja, 6. § (2) bek., 49. § (1) bek., 1991

BH 2004.7.284 Adójogviszonyból származó követelés engedményezése felszámolási eljárásban; az e körben irányadó szempontok [Ptk. 200. § (2) bek., 227. § (2) bek., 328. §, 329. §; 1990. évi XCI. tv. (Art.) 6. § (2) bek., 23. § (3) bek. g) pont, 25. § (2) bek. f) pont, 49. § (1) bek., 2. sz. melléklet I/2. pont; 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 3. § (1) bek. c) pont, 80. §; 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 10. § (1) és (2) bek., 108. § (2) bek.; 2002. évi LXV. tv. 2. § (8) bek., 55/1991. (IV. 11.) Korm. rendelet* 5. §; 593/B/1998. AB

BH 2004.9.378 Az APEH - a Cstv. 80. §-ában írt - követelései 2002. december 31-éig csak a Magyar Követeléskezelő Rt.-re voltak engedményezhetők - E követetések további engedményezésére törvényi lehetőség nincs [1991. évi IL. tv. (Cstv.); 1992. évi XXXVIII. tv. 108. § (2) bek.; 55/1991. (IV. 11.) Korm. rend.* 5. §].

EH 2003.957 Adójogviszonyból származó követelés engedményezése felszámolási eljárásban; az e körben irányadó szempontok [Ptk. 200. § (2) bek., 227. § (2) bek., 328. §, 329. §, 1990. évi XCI. tv. (Art.) 6. § (2) bek., 23. § (3) bek. g) pont, 25. § (2) bek. f) pont, 49. § (1) bek., 2. sz. melléklet I/2. pont, 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 3. § (1) bek. c) pont, 80. §, 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 10. § (1) és (2) bek., 108. § (2) bek., 2002. évi LXV. tv. 2. § (8) bek., 55/1991. (IV. 11.) Korm. rendelet 5. §, 593/B/1998. AB

EH 2004.1044 Az APEH által a Cstv. 80. §-ában írt követelések 2002. december 31-éig csak a Magyar Követeléskezelő Rt.-re voltak engedményezhetők. E követelések további engedményezésére törvényi lehetőség nincsen [1991. évi IL. tv. (Cstv.); 1992. évi XXXVIII. tv. 108. § (2) bek.; 55/1991. (IV. 11.) Korm. rend. 5. §*].

BH 2007.5.160 A központi költségvetést megillető adókövetelések tekintetében a hitelező képviselőjeként az állami adóhatóság jár el - A felszámolási eljárás megindítására a jogi személy székhelye szerinti adóhatóság illetékes - Ha ezt követően az adós székhelye megváltozott, ez nem hat ki a felszámolási eljárást lefolytató bíróság illetékességére, a hitelező képviseletének ellátása azonban az új székhely szerinti adóhatóság feladata, amely jogutódként az eljárásba önként beléphet [2003. évi XCII. tv. (Art.) 72. § (3) bek

BH+ 2009.3.124 Kötelmi jellegű követelés nem lehet tulajdonjog tárgya, ekként nem minősül olyan vagyontárgynak, amelyre a vagyonrendezési eljárás lefolytatható [Ptk. 94. § (1) és (2) bek., 1997. évi CXLV. tv. (továbbiakban: 1997. évi Ctv.) 85/C. §].

AVI 2011.3.25 Nem állapítható meg a kellő körültekintés ténye, ha az adózó nem győződik meg arról, hogy a számlakibocsátó rendelkezik-e a munka elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételekkel [1992. évi LXXIV. tv. 44. § (5) bek.]

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.