1994. évi I. törvény

a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Ez a törvény 1994. február 1-jén lép hatályba.

1994. évi I. törvény
a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/4   «Előző  Következő»

2000. évi XXXV. törvény a növényvédelemről

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

2000. évi XXXII. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosításáról

1998. évi LXIV. törvény az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

1998. évi LXIII. törvény a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról

1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról

1998. évi LXXII. törvény a külföldiek önálló vállalkozóként történő gazdasági célú letelepedéséről

1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról

1997. évi CVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról

1997. évi CIII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

1998. évi XXV. törvény az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről

1997. évi CII. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről

1997. évi LV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről

1996. évi CXI. törvény az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről

1996. évi LXXX. törvény az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről

1995. évi XCI. törvény az állategészségügyről

1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról

1990. évi XCI. törvény az adózás rendjéről

1994. évi LXVI. törvény a Bérgarancia Alapról

1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról

Bírósági jogesetek

BH 2019.7.208 A tagfelvételi kérelemről meghatározott határidőn belül döntésre köteles lakásszövetkezeti szerv olyan tartalmú "tájékoztatása", hogy a kérelem érdemi elbírálása akadályba ütközik, a bíróság előtt megtámadható társasági határozatnak minősül [2004. évi CXV. tv. (Lsztv.) 9. §, 34. §, 36. §].

AVI 2012.9.103 A származást igazoló okmányokat az importáló ország vámhatóságához kell benyújtani (Európai Megállapodás 4. sz. jegyzőkönyv 24. cikk)

AVI 2012.2.20 A megerősítési eljárást az exportáló vámhatósága folytatja le, majd tájékoztatja a megerősítést kérő vámhatóságot [45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 32. § (2) bek.]

AVI 2011.11.126 A megerősítési eljárásban az exportőrnek kell késznek lenni arra, hogy a vámhatóság felhívására megerősítse a származó helyzetet igazoló okmányok bemutatásával a nyilatkozatát (1995. évi C. tv. 19. §).

BH 2005.9.336 A közigazgatási határozat kézbesítéssel kapcsolatos eljárási szabálysértése csak akkor ad alapot hatályon kívül helyezésre, ha az ügy érdemi elbírálására is kihatott - A tényállás tisztázása és a bizonyítás lefolytatása az eljáró bíróságnak is feladata [Pp. 339. §, 163. §; Áe. 26. §, 72. §].

EH 2005.1375 Valamely termék származó voltát a termék kiszállításkori, kivitelkori helyzete és a vámigazgatási eljáráskor hatályos szabályok alapján kell megítélni [1995. évi C. tv. 141. §].

EH 2006.1567 Kedvezményes elbánás igénye esetén alkalmazandó származási előírásokra a nemzetközi szerződés rendelkezései az irányadóak. A származást igazoló okmány megerősítésével kapcsolatos eljárást az exportáló ország vámhatósága folytatja le. A kedvezményes vámtétel alkalmazására csak akkor van lehetőség, ha a nemzetközi szerződés szerinti konjunktív feltételek fennállnak [2003. évi CXXVI. tv. 75. §; 1995. évi C. tv. 17. §; 45/1996. (III. 25.) Korm. r. 32. §; 1994. évi I. törvénnyel kihirdetett

AVI 2005.5.65 Az esedékessé vált összeg megfizetésének követelésére vámügyben kizárólag határozati formában kerülhet sor (1995. évi C. tv. 146. §)

AVI 2005.9.104 Azt, hogy a vámperben hozott ítélet jogereje a beavatkozónak az ellenféllel szemben fennálló jogviszonyára kiterjed-e, vagy sem, az anyagi jogszabályok határozzák meg (Pp. 57. §)

AVI 2005.11.122 A "külföldre visszaszállította" eseményt csak a jogszabályi követelményeknek megfelelő okmányokkal lehet igazolni [45/1996. (III. 25.) Korm. r. 131. §]

AVI 2006.11.124 Ha a közösségi vámjog valamely kérdésben nem rendelkezik, vámigazgatási ügyekben az Áe. szabályait kell alkalmazni [Áe. 42. § (1) bek.]

AVI 2006.12.136 Valamely termék származó voltát a termék kiszállításkori, exportáláskori, kivitelkori helyzete és az akkor hatályos jogszabályok alapján kell megítélni [1995. évi C. tv. 141. §]

AVI 2007.6.61 Előfordulhat, hogy a kiállított okmány hiteles, azonban az áru mégsem minősül származónak (1995. évi C. tv. 17. §)

AVI 2008.3.31 A származás igazolására, a kedvezményes elbánás igénye esetén alkalmazandó származási előírásokra a nemzetközi szerződés, a Jegyzőkönyv rendelkezéseit kell alkalmazni [1995. évi C. tv. 17. §]

AVI 2008.7.80 A külföldi vámigazgatás tájékoztatása közokiratnak minősül (1995. évi C. tv. 21., 125-211., 141. §)

AVI 2008.9.100 Az áru származásának igazolására az eljáró jogalkalmazó szervek csak az előírásnak megfelelő okiratot fogadhatják el [1995. évi C. tv. 16. § (1) bek.]

AVI 2009.12.131 Amennyiben az állapítható meg, hogy a vámkezelést kérő a származási helyet illetően megtévesztette a vámhatóságot, akkor jogellenes forgalomba hozatalt kell megállapítani [1995. évi C. tv. 125., 126. §]

AVI 2009.8.91 A külföldi vámigazgatás tájékoztatása közokiratnak minősül (1995. évi C. tv. 21. §, 125. §, 126. §, 127. §, 141. §)

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.