2005. évi CXIX. törvény

az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Ez a törvény - a 178-212. §-ban foglaltak figyelembevételével - 2006. január 1-jén lép hatályba.
E törvénynek az Szja tv.-t módosító rendelkezéseit - a (2)-(21) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a hatálybalépés napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.Az Szja tv. 3. §-ának az e törvény 1. §-ával megállapított 33. pontja, valamint az Szja tv. 49/B. §-a (7) bekezdésének az e törvénnyel megállapított a) és i) pontjai - ha a mag...

2005. évi CXIX. törvény
az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

Hivatkozó joganyagok

262/2005. (XII. 14.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról

PM-APEH tájékoztató (AEÉ 1./2006.) a hulladék kereskedelem általános forgalmi adózását érintő 2006. évi változásokról

PM-APEH tájékoztató (AEÉ 1./2006.) az áfa alapot nem képező államháztartási támogatások miatti arányosítási kötelezettség megszüntetéséről

APEH tájékoztató (AEÉ 1./2006.) a 2006-tól a tárgyi áfamentes körbe tartozó közvetítői díjakról, valamint az ingatlanközvetítés általános forgalmi adózására vonatkozó 2006-tól érvényes szabályokról

APEH közlemény (AEÉ. 6/2006.) az eva előleg 2006. évi teljesítéséről

66/2006. (XI. 29.) AB határozat az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény és az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

601/B/1998. AB végzés jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványról

1166/B/2001. AB végzés a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 3. § (1) bekezdése, 22. § (4)-(7) bekezdése és 123. § (3) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárás megszüntetéséről

287/B/2000. AB határozat jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára és mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítványról

8/B/2000. AB határozat A helyi adózással kapcsolatos egyes jogszabályok alkotmányellenességének vizsgálatáról

6/2008. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2008/1.) A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás mértéke, a fizetési felső határ összege osztalék kifizetése esetén [Eho. tv. 3. § (3) bekezdés]

18/2008. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2008/2.) A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás mértéke, a fizetési felső határ összege osztalék kifizetése esetén [Eho tv. 3. § (3) bekezdés]

12/2006. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2006/3.) Biztosítási szerződés részleges visszavásárlása [Szja. tv. 7. sz. melléklet 12. b) pont]

26/2006. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2006/4.) Vevői készlet céljára történő terméktovábbítás szabályai 2005-ben [Áfa tv. 7/A. § (8) bekezdése, az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIX. törvény]

52/2006. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2006/6.) Előfizetéses értékesítés keretében forgalmazott újság, folyóirat nyomdai előállításakor alkalmazandó adómértékre vonatkozó átmeneti szabályok a 2005-2006. adóévek fordulóján [Áfa tv. 28. §, 2. számú melléklet, 2005. évi CXIX. törvény 182. § (10)-(12) bekezdés]

65/2006. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2006/7.) A hulladékkereskedelemben kialakított fordított adózási rend kapcsán felmerült könyvelés-technikai problémák megoldásáról [Áfa tv. 40. § (12) bekezdése]

76/2006. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2006/8.) A sajtótermék kiszállításának időpontja érdektelen az adómértékhez kapcsolódó átmeneti szabályozás tekintetében [2005. évi CXIX. törvény 182. § (11) bekezdés]

72/2007. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2007/7.) Alumínium italos dobozok felhasználásával végzett tevékenység adójogi minősítése [Kt. 2. § (1) bekezdés a) pont, Áfa tv. 40. § (12) bekezdés és Áfa tv. 10. melléklet]

Bírósági jogesetek

BH+ 2008.2.93 Ha a munkaügyi ellenőrzést követően bekövetkezett jogszabályváltozás az iskolaszövetkezetre kedvezőbb elbírálást tett lehetővé, ezt a közigazgatási határozat jogszabálysértően hagyta figyelmen kívül [1991. évi IV. tv. 58. § (5) bekezdés a) pont].

BH 2008.5.138 A költségvetési támogatások utáni általános forgalmi adó fizetési kötelezettség alakulása, figyelemmel az Európai Bíróság döntésére [1992. évi LXXIV. tv. 38. §, 22. §, 77/388/EGK Tanácsi Irányelv 17. Cikk (5) bek. és 19. Cikk].

EH 2008.1732 2004. május 1-jéig a 2004 és 2005-ben a gazdálkodó szervezetek egyedi támogatásáról szóló kormányrendeletek 1. § (2) bekezdés b) pontja és c) pontja szerinti juttatások egyedi termelési támogatásnak minősültek, melyhez kapcsolódóan az 1992. évi LXXIV. tv. (továbbiakban: Áfa. tv.) 38. §-a arányosítási kötelezettséget írt elő. 2004. május 1. után a 6. számú Irányelv 17. Cikkének (5) bekezdése, és 19. Cikke tiltotta - az ott felsoroltak kivételével - az adólevonási jog olyan korlátozását, mint amilyen a magyar

BH 2009.5.144 A jogosulatlanul igénybe vett lakáscélú állami támogatás visszaigénylése nem polgári per, hanem közigazgatási hatósági eljárás keretében történhet. Az eljárás a Magyar Államkincstár hatáskörébe tartozik. Jogerős határozatát az adóhatóság hajtja végre [2005. évi CXIX. tv. 118. § (2) bek., 2003. évi XCII. tv. 72. § (4) és (5) bek., 12/2001. (I. 31.) Korm. r. 19. § (2) bek., Pp. 130. § (1) bek. b) pont, Pp. 157. § a) pont, Pp. 251. § (1) bek., 275. § (3) bek.].

BH 2009.6.193 A Hatodik Irányelv és az Áfa. tv. 38. §-ának összevetése az államháztartási támogatás miatti arányosítás körében [1992. évi LXXIV. törvény 38. §].

EH 2008.1917 A helyi iparűzési adó nem azonos a Magyar Népköztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére létrejött nemzetközi szerződés szerinti adókkal [1990. évi C. tv. 36. §, 37. §, 38. §, 39. §, 52. §].

BH 2010.4.112 Az iparűzési adó nem a jövedelmet, nem a vagyont terheli, hanem a forgalmat adóztatja, így nem tartozik a német-magyar kettős adóztatás elkerülése tárgyában meghirdetett egyezmény hatálya alá [2000. évi C. tv. 35. §, 37. §, 39. §, 52. §, 1979. évi 27. tvr. 2. §].

AVI 2009.10.106 Egyetlen tagállam állampolgára sem kerülhet hátrányosabb helyzetbe más tagállam állampolgáránál amiatt, mert állama elmulasztotta a jogszabályok európai szabályokhoz történő harmonizálását [1992. évi LXXIV. tv. 38. § (4) bek.]

BH+ 2010.10.449 2008. január 2-ától a lakáscélú állami támogatások jogosulatlan igénybevétele miatt indult eljárások a hatósági jogkörben eljáró Magyar Államkincstár hatáskörébe tartoznak [2003. évi XCII. tv. 72. §].

AVI 2010.1.4 Az adóhatóságnak az adót és járulékát mindig adónként és járulékokként az adó, illetve járulék alapjának meghatározására előírt időszakonként kell megállapítania (2003. évi XCII. tv. 25., 26., 30., 31. és 35. §)

AVI 2011.5.51 Kizárólag a Htv. 2006. január 1. napjától hatályos szabályozás teszi lehetővé a külföldi telephelyen végzett tevékenységből származó iparűzési adóalap kiemelését a Magyarországon adóztatható adóalapból [2005. évi CXIX. tv. 110. §]

AVI 2011.5.55 Az adóhatóság kivételes méltánylást érdemlő körülménynek kell tekintse azt a körülményt, hogy az érintett jogkérdésben a joggyakorlat nem egységes [2003. évi XCII. tv. 170. § (1) bek.]

BH 2011.12.352 Az államilag támogatott tevékenység áfa-arányosításának a közösségi joggal ellentétes szabályozása, és ennek ellenőrzéssel történő korrek­ciója (1992. évi LXXIV. tv. 38. §, 2003. évi XCII. tv. 124/C. §, 77/388/EGK Tanácsi Irányelv 17., 19. cikk, Európai Bíróság C-243/03., C-74/08.)

AVI 2012.11.118 A közösségi jog elsődlegessége és közvetlen alkalmazhatósága miatt a közösségi jogba ütköző nemzeti jogszabályt a bíróságnak figyelmen kívül kell hagynia [1992. évi LXXIV. tv. 38. § (1) bek. a) pont]

AVI 2011.7.77 Kivételes méltánylást érdemlő körülménynek minősül, ha a perrel érintett jogkérdésben a joggyakorlat nem egységes [2003. évi XCII. tv. 170. § (1) bek.]

AVI 2013.4.38 Az iparűzési adó nem tartozik az 1979. évi 27. törvényerejű rendelet hatálya alá [1990. évi C. tv. 39. § (1) bek.]

AVI 2012.3.31 Kivételes méltánylást érdemlő körülmény lehet, ha a perben érintett jogkérdésben a joggyakorlat nem egységes [2003. évi XCII. tv. 170. § (1) bek.]

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.