2002. évi XLII. törvény

az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Ez a törvény - a 302-326. §-ban foglaltak figyelembevételével - 2003. január 1-jén lép hatályba.
E törvénynek az Szja tv.-t módosító rendelkezéseit - az (5)-(17) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a 2003. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.Az Szja tv. e törvénnyel megállapított 49/C. §-ának (8) bekezdése és 1. számú mellékletének 4:6. alpontja 2002. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseiket az ettől az időponttól megsze...

2002. évi XLII. törvény
az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/2   «Előző  Következő»

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről

294/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

302/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

APEH közlemény az adójogszabályok változása miatt szükségessé váló változásbejelentések beadásáról

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

MNB közlemény (MK. 36.) a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

MNB közlemény a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

APEH közlemény a 2002. december 31-éig megkezdett beruházások utáni adókedvezménnyel összefüggő bejelentési kötelezettségről

2003. évi XVIII. törvény egyes adótörvények módosításáról

68/2003. (V. 15.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról

APEH közlemény a hitelintézetek pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozó adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségének állami adóhatósághoz történő teljesítéséről

MNB közlemény (AEÉ. 5/2003) a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

2004. évi XXVII. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

MNB közlemény a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

2004. évi CI. törvény az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

MNB közlemény a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

MNB közlemény (AEÉ. 6/2004.) a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

MNB közlemény (AEÉ. 8/2004.) a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

MNB közlemény (AEÉ. 1/2005.) a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

MNB közlemény (MK 89/2005.) a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

29/2005. (VII. 14.) AB határozat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány, valamint az Országos Környezetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség H-14-031/3/2005. számú jogerős határozatával összefüggésben előterjesztett alkotmányjogi panasz tárgyában

MNB közlemény (AEÉ. 8/2005.) a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

293/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

2008. évi LXXXI. törvény egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

836/B/2002. AB határozat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 59. §-a és 61. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/2   «Előző  Következő»

BH 2004.7.300 A folyamatban lévő ügyben alkalmazandó áfatörvényt módosító rendelkezéseket a hatálybalépéskor jogerős ítélettel be nem fejezett perben is alkalmazni kell [2002. évi XLII. tv. 67. §, 305. §].

BH+ 2005.4.190 A visszaigényelhető adó becsléssel történő megállapíthatósága [1990. évi XCI. tv. 66/I. §]

EH 2004.1077 A 2002. évi XLII. törvény 67. §-ával módosított 1992. évi LXXIV. törvény (Áfa tv.) 44. § (5) bekezdésében foglaltakat 2003. január 1. napját követően folyamatban lévő perben alkalmazni kell [2002. évi XLII. tv. 67. §].

BH+ 2005.7.340 Természetbeni juttatásnak minősül az üzletrész nyilvántartás szerinti értéke és az adásvétel szerinti vételár különbözete [1995. évi CXVII. tv. 69. §]

BH 2006.1.37 A magyar szabványnak nem megfelelő fűtőolaj 2003. január 1. napjától nem tartozott a termékdíjköteles termékek körébe [1995. évi LVI. tv.; 2002. évi LXII. tv. 88. §].

BH+ 2006.4.190 Az Itv. 2003. január 1-jével módosított rendelkezéseinek alkalmazhatósága [1990. évi XCIII. tv. 23/A. §, 2002. évi XLII. tv. 301., 310. §]

EH 2004.1185 A kellő gondosság fogalma a külföldi utas számára adható általános forgalmi adó visszatérítést végző engedélyes tevékenységére vonatkozó szabályok alkalmazása során [1992. évi LXXIV. tv. 32. § (1) bek., 43. § (4) bek., 48. § (3) bek., 71. § (4) bek.; 4/1993. (I. 13.) Korm. r. 5/A. § (3) bek., 6. § (1) bek.].

EH 2004.1188 A méltányossági kérelem folytán lefolytatott eljárás nem teszi ismételten felülvizsgálhatóvá az alapeljárást [2002. évi XLII. tv. 113. § (4) bek. a)-c) pontja; 1997. évi CIII. tv. 81. §, 307. § (5) bek.].

EH 2005.1262 a) Az ingatlanforgalmazó továbbértékesítés esetén csak akkor jogosult illetékkedvezményre, ha az erről szóló bejelentését határidőben megküldi az illetékhivatalnak. b) A bejelentés postára adásának határidőben való megtörténtét az ügyfélnek kell igazolnia [1990. évi XCIII. tv. 23/A. §; 1957. évi IV. tv. 39. §].

EH 2005.1263 A vagyonszerzési illeték ügyfél számára kedvező módosítása is csak akkor alkalmazható visszaható hatállyal, ha a módosító rendelkezés ekként rendelkezik [1990. évi XCIII. tv. 23/A. §, 2002. évi XLII. tv. 310. §].

BH 2006.9.305 Építményadó fizetés alóli mentesség, illetve kedvezmény megállapíthatóságának feltételei [1990. évi C. tv. 13. §].

BH+ 2007.5.234 A külföldi utas számára adható általános forgalmi adó visszatérítést végző engedélyes és az adóhatóság közötti jogviszony adójogi jogviszonya [1992. évi LXXIV. tv. 43., 48., 71. §, 2000. évi C. tv. 166. §, 4/1993. (I. 13.) Korm. r. 5/A. §].

BH 2007.5.168 A váltó kölcsönbe nem adható, csupán fizetési ígérvénynek minősül, ha bemutatására, leszámítolására, forgatmányozására nem kerül sor - Nem minősül fizetőeszköznek önmagában a váltó kibocsátása, valamint nem tekinthető az adóval növelt ellenérték megfizetésének [1992. évi LXXIV. tv. 32. §, 35. §, 48. §; 1991. évi XVIII. tv. 84. §; 1/1965. (I. 24.) IM r. 1. §].

ÍH 2004.56 NÉVVISELÉSI JOG SÉRELME BEJEGYZETT CÉGNÉV HASZNÁLATÁVAL - BEJEGYZETT CÉGNÉV HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSULÓ NÉVVISELÉSI JOGSÉRELEM - SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOG SÉRELME A NÉVVISELÉSI JOG MEGSÉRTÉSÉVEL - NÉVVISELÉSI JOG MEGSÉRTÉSÉVEL ELKÖVETETT SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGSÉRTÉS

AVI 2005.7.76 Az eljárás során bekövetkezett jogszabályváltozást akkor kell figyelembe venni, ha az az ügyfélre kevésbé terhes jogkövetkezmény alkalmazását eredményezi (1987. évi XI. tv. 12. §)

AVI 2005.11.116 A kifizetett találmányi díj az Szja. tv. 25. § (1) bekezdés szerinti vagyoni értéknek minősül [1995. évi CXVII. tv. 25. § (1) bek.]

AVI 2006.4.47 Bizonylatok hiányában a levonható adó megállapítása esetén is lehetőség van a becslés alkalmazására (1990. évi XCI. tv. 66/1. §)

BH 2013.1.29 Az építményadó fizetési kötelezettség alóli mentesség szabályozásának alakulása mezőgazdasági hasznosítás esetén 1994. és 2009. között [1990. évi C. tv. 12. §, 13. §, 52. §].

AVI 2006.5.53 A kifizetett találmányi díj a kutató munkaviszonyához kapcsolódik, így nem önálló tevékenységből származó vagyoni érték (1995. évi CXVII. tv. 25.§)

AVI 2006.8.82 Az adóhatóság az adóellenőrzéskor az ellenőrzött időszak idején hatályos jogszabály alapján köteles vizsgálni az adózói magatartást (1995. évi CXVII. tv. 69. §)

AVI 2012.2.22 A mulasztás kimentésére irányuló igazolási kérelmet az illetékhatóság nem utasíthatja el érdemi vizsgálat nélkül [1990. évi XCIII. tv. 23/A. § (8) bek.]

BH+ 2013.9.395 Illetékkedvezmény csak a törvényi feltételek teljesítettsége esetén illeti meg a vagyonszerzőt [1990. évi XCII. tv. 23/A. §]

AVI 2006.9.96 A jogalkotó az Áfa. tv. módosításának 94. § (5) bekezdése kapcsán azért rendelte el a folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazhatóságát, mivel így kívánta biztosítani a kedvezőbb elbírálás lehetőségét (1992. évi LXXIV. tv. 44. §).

AVI 2006.11.120 Kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén a pótlékfizetés kezdő napjaként az adó esedékességének napjánál későbbi időpont állapítható meg [1990. évi XCI. tv. 67. §]

AVI 2014.4.38 A továbbértékesítési szándéknyilatkozat azt illetékkiszabásra történő bejelentésre előírt határidőben a bejelentéssel együtt tehető meg (1990. évi XCIII. tv. 23/A. §)

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.