2000. évi CXIII. törvény

az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

E törvény rendelkezései -a (2) bekezdésben, valamint a 267-287. §-ok rendelkezéseiben foglaltak figyelembevételével - 2001. január 1-jén lépnek hatályba.
E törvény 44. §-ának (4) bekezdése 2003. január 1-jén lép hatályba.
E törvénynek az 1-30. §-ban foglalt rendelkezéseit - a (2)-(10) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel - a 2001. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.


A (7) bekezdés rendelkezését a 2002. január 1-jétől megs...

2000. évi CXIII. törvény
az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

Hivatkozó joganyagok

33/2002. (VII. 4.) AB határozat a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény 81. §-a alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára és közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indított perben való alkalmazhatósága tilalmának megállapítására irányuló bírói kezdeményezés, valamint alkotmányjogi panasz tárgyában

PM-APEH együttes közlemény a 2002. évben kifizetett, 2001. évi járulékalapot képező jövedelem után fizetendő járulékokról

51/2002. (XII. 29.) PM-MeHVM együttes rendelet a PHARE és ISPA előcsatlakozási eszközökből finanszírozott beszerzések általános forgalmi adó alóli mentesítésének szabályairól

208/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

52/2000. (XII. 27.) PM-TNM együttes rendelet a PHARE, SAPARD és ISPA előcsatlakozási eszközökből finanszírozott beszerzések általános forgalmi adó alóli mentesítésének szabályairól

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2001. évi L. törvény pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

2001. évi LXXIV. törvény a pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról

259/2001. (XII. 19.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

PM - APEH együttes közlemény az ajándék és a reprezentáció címén adott termék és nyújtott szolgáltatás adóköteles értéke utáni egészségügyi hozzájárulás fizetéséről

APEH tájékoztató a 2001. január 1-jét követően kifizetett járulékalapot képező jövedelmek utáni járulékok mértékének megállapításával kapcsolatban

APEH tájékoztató a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók kötelezettségeiről

2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról

357/B/1997. AB végzés a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény tárgyában

520/B/2000. AB végzés az általános forgalmi adóról szóló indítvány tárgyában

Bírósági jogesetek

EH 2005.1255 Az ellenőrzéssel érintett időszakra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések alapján kell eldönteni, hogy az üzemanyag-megtakarítás címén munkáltató által kifizetett összeg mikor minősül adómentes juttatásnak [1995. évi CXVII. tv. 24-25. §; 1990. évi XCI. tv. 1/A. §; 1987. évi XI. tv. 12. § (2) bek., 18. § (2) bek.].

AVI 2005.7.75 Amennyiben a jogszabály értelmező rendelkezést nem tartalmaz, a rendelkezést a jogalkotónak a normaszövegben rögzített akarata szerint kell értelmezni. A törvény indokolása nem jogszabály (2000. évi CXIII. tv. 12. §).

BH 2013.2.50 Csak az eredeti jogosult által elengedett kötelezettség összegével csökkenthető az adózás előtti eredmény, ennek feltételei meglétét külföldi jogosult esetén is vizsgálni kell [1996. évi LXXXI. tv. 7. § (1) és (8) bek.].

AVI 2005.9.101 A normatartalom értelmezésére a bíróság jogosult, az egységes jogalkalmazás érdekében iránymutató döntés meghozatalára pedig a Legfelsőbb Bíróság (1997. évi LXVI. tv. 27. §)

AVI 2006.8.87 Nem lehet szó rendeltetésellenes joggyakorlásról akkor, ha az értelmezést a tételes jog lehetővé teszi [1990. évi XCI. tv. 1A. § (1) bek.]

BH 2010.3.81 Az ingatlantulajdonos által vállalkozási szerződés keretében épített lakások saját termelésű készletnek minősülnek, ezért azokat értékesítésükkor nem lehet a helyi iparűzési adó alapját csökkentő "eladott áruk beszerzési értékeként" (ELÁBÉ) kimutatni [1990. évi C. tv. 39. §, 52. §, 36. §, 37. §].

AVI 2011.9.103 A fél a visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettsége a szerződés megkötése napján keletkezik [1990. évi XCIII. tv. 3. § (3) bek. a) pont]

BH 2010.6.165 Adóügyben előterjesztett téves szakértői véleményre alapított jogerős ítélet ellen előterjesztett felülvizsgálati kérelem elbírálása [1952. évi III. tv. 177. §, 206. §, 221. §, 1992. évi LXXIV. tv. 33. §].

EH 2009.2106 Az ingatlantulajdonos által vállalkozási szerződés keretében épített lakások saját termelésű készletnek minősülnek, ezért azokat értékesítésükkor nem lehet a helyi iparűzési adó alapját csökkentő "eladott áruk beszerzési értékeként" (ELÁBÉ) kimutatni [1990. évi C. tv. 39. § 52. §, 36., 37., 39. és 40. pontjai].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.