217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

az államháztartás működési rendjéről

Hivatalos rövidítése: Ámr. I. (hatályon kívül)
Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
az államháztartás működési rendjéről

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/3   «Előző  Következő»

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről

128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet a gazdasági kamarák közigazgatási feladatainak átadásával kapcsolatos rendeletmódosításokról

119/2000. (VII. 7.) Korm. rendelet az egészségügyi dolgozók egyszeri, rendkívüli juttatásáról

107/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet , továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletek módosításáról

21/2000. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

76/1999. (V. 26.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások előzetes bejelentési kötelezettségéről és annak Európai Megállapodással való összhangjának vizsgálatáról

218/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 54/1996. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

54/1996. (IV. 12.) Korm. rendelet a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről

22/2000. (VIII. 23.) BM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 62/1997. (XI. 17.) BM rendelet módosításáról és a Belügyminisztérium Országos Közbeszerzési Főigazgatóság megszüntetéséről szóló 17/2000. (VI. 8.) BM rendelet módosításáról

17/2000. (VI. 8.) BM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 62/1997. (XI. 7.) BM rendelet módosításáról és a Belügyminisztérium Országos Közbeszerzési Főigazgatóság megszüntetéséről

72/2002. (VIII. 15.) FVM rendelet a SAPARD Tervben meghatározott agrár- és vidékfejlesztési célok támogatásáról

4/2002. (X. 17.) FMM rendelet az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról

249/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

8002/2002. (AEÉ 14.) APEH tájékoztató a 2002. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról

233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról

59/2003. (IX. 30.) GKM rendelet a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet módosításáról

220/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

66/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatok régiók közötti felosztásának elvéről, a régiók forrásairól, a támogatások odaítélésének és felhasználásának szabályairól és a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

22/2003. (IV. 24.) GKM rendelet a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet módosításáról

105/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet az államháztartási szervek és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint az egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi átláthatóságról

12/2004. (VII. 31.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint az ISPA/Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának egyes szabályairól szóló 1/2004. (II. 16.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet módosításáról

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól

11/2001. (IV. 19.) GM rendelet a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet módosításáról

22/2001. (VIII. 9.) GM rendelet a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet módosításáról

29/2001. (XI. 13.) GM rendelet a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet módosításáról

Bírósági jogesetek

BH 2019.8.237 Ingatlan tulajdonjogának átruházása esetén az Itv. 21. § (2) bekezdésében szabályozott illetékkedvezmény érvényesíthetőségének időpontját az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgáló szerződés keltének időpontjától kell számítani [1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 3. § (3) bek., 21. § (2) bek.].

BH 2019.8.238 A Közösségen belüli beszerzéskor fizetendő általános forgalmi adó befizetésének elmulasztása adóelőny lehet a láncolatban vevőként szereplő vevőnek, ezért az ilyen beszerzéseknél megfelelő gondossággal kell eljárnia [2007. évi CXXVII. tv. (Áfa. tv.) 120. § 127. § (1) bek.].

BH 2013.3.76 Lényeges eljárási szabálysértés, ha a tanács összetételében bekövetkezett változáskor a folytatólagos tárgyaláson a tanács elnöke az iratokat nem ismerteti, ezt a tárgyalási jegyzőkönyvben nem rögzíti [Pp. 144. §, 252. § (2) bekezdés].

BH+ 2013.9.383 I. Önmagában a hallgatás ténye szerződési akaratot nem fejez ki [Ptk. 216. § (1) és (2) bek.]. II. A kültag kiválása miatt megszűnt betéti társaságba új tag nem léphet be és tagsági viszony kilépéssel nem szüntethető meg [1997. évi CXLIV. tv. (továbbiakban: 1997. évi Gt.) 53. § (1) bek., 54. § (1) és (2) bek., 104. § (2) bek.].

EH 2012.07.M3 Költségvetési szerv részére a foglalkoztatáshoz nyújtott támogatásról szóló szerződés megkötésének időpontja nem határozza meg az érintett munkavállalók jogviszonyának kezdetét. A munkaviszony munkajogi szabály szerinti kezdő napja alapján kiszabott munkaügyi bírság nem jogszabálysértő [Mt. 76. § (1) bekezdés, 2003. évi XCII. tv. (Art.) 16. § (4), (7) bekezdés].

AVI 2012.1.3 Az adókötelezettséget érintő gazdasági tevékenység bizonylatolásának, nyilvántartásának az adóhatóság által ellenőrizhetőnek kell lennie (2003. évi XCII. tv. 44. §)

BH+ 2006.11.520 A 2004. évre járó egyhavi távolléti díjnak megfelelő külön juttatást (13. havi illetményt) a tárgyévet követően, 2005. januárjában kellett kifizetni. Ha a jogosultak 2005. január 18-án egyhavi külön juttatásban részesültek, a 2004. évre járó külön juttatás címén alapos igényt nem támaszthattak [1996. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hszt.) 109. §, 2003. évi XCV. törvény 36. §, 1/2006. PJE].

BH+ 2008.6.283 A kollektív szerződésnek a közalkalmazottak számára hűségjutalomra való jogosultságot megállapító rendelkezése nem ellentétes a jogszabállyal [Kjt. 2. § (2) bekezdés, 77. §, 78. §].

AVI 2005.3.33 A számla-kiállítás kötelezettségének teljesítése nem lehetséges az alvállalkozói számla bemutatásával (1992. évi LXXIV. tv. 43. §)

BH 2009.2.50 A költségvetési forrásokat terhelő, állami kötelezettségvállalást tartalmazó támogatási szerződés megkötésének feltételei [Ptk. 1. §; 1992. évi XXXVIII. tv. 98. §; 217/1998. (XII. 30.) Korm. r. 81. §, 82. § és 134. §].

BH+ 2009.11.503 A közmunka-programhoz tartozó támogatási szerződés rendelkezése értelmében azonnali hatályú felmondás esetén a felperes a már folyósított támogatásnak csak azt a részét követelheti vissza, amelyhez teljesítés nem kapcsolódott [Ptk. 200. § (1) bek., 319. § (2) bek., 117/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet].

BH 2010.5.124 Költségvetésből nyújtott vissza nem térítendő állami támogatásra irányuló szerződés megkötésének a szabályait a speciális, közigazgatási jogi rendelkezések, és nem a Ptk. tartalmazza. A pályáztató szerződéskötés során tanúsított magatartása nem felróható, ha a pályáztatás és a szerződéskötés irányadó szabályainak megfelel [217/1998. (XII. 30.) Korm. r. 82. §, 89. §, 290/2002. (XII. 27.) Korm. r. 7. §, 3/2003. (I. 24.) FVM r. 3. §].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.