2003. évi XCII. törvény

az adózás rendjéről

Hivatalos rövidítése: Art.
Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása.
Az adózó és az adóhatóság e törvénynek és más törvényeknek megfelelően gyakorolhatja jogait és teljesíti kötelezettségeit. Ha a törvény az adóhatóságot mérlegelésre jogosítja fel, azt csak a felhatalmazás céljának megfelelően, a törvényes keretek között gyakorolhatja.
Az adóhatóság minden ügyben megkülönböztetés nélkül, ...

2003. évi XCII. törvény
az adózás rendjéről

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/22   «Előző  Következő»

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

237/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tagjai számára adható általános forgalmiadó- és jövedékiadó-visszatérítésről

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról

1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról

38/2003. (XII. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 8/1998. (V. 23.) IM rendelet, valamint a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 9/1998. (V. 23.) IM rendelet módosításáról

1997. évi CIII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

258/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

1997. évi LXXIV. törvény az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

275/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről

1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

42/2003. (XII. 29.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet módosításáról

27/2003. (XI. 28.) PM rendelet az adóteljesítmény számítási módjáról és az alkalmazásával megállapított értékhatárokról

1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről

34/2003. (XII. 11.) PM-IHM együttes rendelet az adókötelezettségnek az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz elektronikus úton történő teljesítésének szabályairól

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

6/2004. (II. 13.) PM rendelet a feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének és visszatérítésének módjáról és részletes feltételeiről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/36   «Előző  Következő»

BH 2004.12.509 A földrészlet alkotórésze az épület, a malomépületben beépített malomtechnikai berendezések az épülettel alkotórészi kapcsolatban állnak, s mint ilyenek osztják a fődolog jogi sorsát; ezért a berendezéseket önálló ingóságként sem lefoglalni, sem pedig árverés vagy az árverési vétel hatályával értékesíteni nem lehet - Nem jár el jogellenesen az adóhatóság, ha a berendezések árverését megsemmisíti [Ptk. 97. § (1) bek., 339. § (1) bek., 349. § (1) bek.; 1990. évi XCI. tv. 85. §, 87. § (3) bek.; 1994. évi LIII.

BH 2005.5.193 A gyermekgondozási segély mellett járó jövedelempótlék folyósításának elévülésére az adóigazgatási szabályok nem alkalmazhatók, mert a jövedelempótlék nem költségvetési támogatás, hanem szociális ellátás [1998. évi LXXXIV. tv. 38. §; 152/2003. (IX. 23.) Korm. r. 1., 3. §; 2003. évi XCII. tv. 4. §; 1993. évi III. tv.].

BH+ 2005.7.340 Természetbeni juttatásnak minősül az üzletrész nyilvántartás szerinti értéke és az adásvétel szerinti vételár különbözete [1995. évi CXVII. tv. 69. §]

BH 2005.10.355 A lakáscélú állami támogatások keretében nyújtott lakásépítési kedvezmény költségvetési támogatásnak minősül, ezért nem kártérítési pernek, hanem adóigazgatási eljárásnak van helye mind a támogatás jogosulatlan igénybevevőjével, mind az olyan személyekkel szemben, akik a jogosulatlan támogatás felvételét bűncselekményükkel elősegítették [1990. évi XCI. tv. 3. §, 5. §, 25. §, 75. §, 97. §].

BH+ 2005.12.578 Nem tartozhat az Eva hatálya alá az adózó, ha a bejelentkezését követően bevétele meghaladja az értékhatárt [2002. évi XLIII. tv. 2. §, 3. §]

BH 2006.4.134 A vagyonátruházási illeték megállapításához való jog elévülési ideje a vagyonszerzést tartalmazó szerződés földhivatalhoz való benyújtásával kezdődik [1990. évi XCIII. tv. 86. §, 91. §; 1990. évi XCI. tv. 95. §; 2003. évi XCII. tv. 164. §, 182. §].

EH 2004.1165 A nem cserével szerzett többletérték esetén nem jár illetékkedvezmény [1990. évi XCIII. tv. 21. §, 27. §].

EH 2005.1366 A vagyonátruházási illeték megállapításához való jog elévülési ideje a vagyonszerzést tartalmazó szerződés földhivatalhoz való benyújtásával kezdődik [1990. évi XCIII. tv. 86. §, 91. §; 1990. évi XCI. tv. 95. §; 2003. évi XCII. tv. 164. §, 182. §].

EH 2005.1379 Az iskola fenntartója nem lehet alanya a fejlesztési támogatással kapcsolatos jogviszonynak, a neki átutalt összeggel a szakképzési hozzájárulás adónemben fennálló kötelezettség nem csökkenthető [1996. évi LXXVII. tv. 2. §, 5. §, 4. §; 1993. évi LXXIX. tv. 37. §, 29. §; 1991. évi XVIII. tv. 3. §].

BH+ 2006.8.377 Méltányossági eljárásban a bírság elengedése körében vizsgálandó szempontok [2003. évi XCII. tv. 134. §]

BH 2006.9.292 I. Az adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló törvényben részére biztosított határidőben kell lefolytatnia a felszámolás alá került adós adóellenőrzését - Az ellenőrzés eredményeként feltárt adóhiány az adóhatóság részéről csak az ellenőrzés eredményeként válik ismert követeléssé [2003. évi XCII. tv. (továbbiakban: Art.) 25. § (1) bek. c) pont, 86. § (1) bek., 87. § (1) bek., 89. § (1) bek. a) pont, 164. §]. II. Az adóhatóság határozatában a felszámolási eljárás alatt végzett adóellenőrzés eredményeként meg

BH+ 2006.11.525 A becsléssel megállapított adóalaptól való eltérést az adózó hitelt érdemlő adatokkal igazolhatja [2003. évi XCII. tv. 109. §]

BH 2006.12.421 A víziközmű társulat vállalkozási tevékenységet nem végez, közfeladatát nem bevétel elérése érdekében teljesíti [1995. évi LVII. tv. 35. §, 44. §, 1992. évi LXXIV. tv. 32. §, 35. §].

BH+ 2006.12.573 Személyi jövedelemadó-kedvezmény érvényesíthetőségének törvényi feltételei [1995. évi CXVII. tv. 36-38., 63. §]

BH+ 2007.1.47 A tárgyi adómentes szolgáltatás meghatározásán az áfa-törvény rendelkezései irányadóak [1992. évi LXXIV. tv.]

BH 2007.1.29 A betéti társaságot terhelő, - de attól be nem hajtható - adótartozás megfizetésére az adóhatóság a betéti társaság beltagját is kötelezheti [2003. évi XCII. tv. 35. §; 1997. évi CXLIV. tv. 90. §, 97. §, 101. §].

EH 2006.1430 I. Az adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (Art.) részére biztosított határidőben kell lefolytatnia a felszámolás alá került adós adóellenőrzését. Az ellenőrzés eredményeként feltárt adóhiány az adóhatóság részéről csak az ellenőrzés eredményeként válik ismert követeléssé [2003. évi XCII. tv. (Art.) 25. § (1) bek. c) pont, 86. § (1) bek., 87. § (1) bek., 89. § (1) bek. a) pont, 164. §]. II. Az adóhatóság határozatában a felszámolási eljárás alatt végzett adóellenőrzés eredménye

EH 2006.1452 Az ún. "intézményfinanszírozás" általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget nem keletkeztet [1992. évi LXXIV. tv. 8. §, 22. §; 2003. évi XCII. tv. 1. §].

EH 2006.1456 Munkaerő-kölcsönzési szerződés alapján kiállított számla esetén az adólevonási jog gyakorlásának szabályai [1992. évi LXXIV. tv. 32. §, 35. §; 1992. évi XXII. tv. 193/C. §; 2000. évi C. tv. 166. §].

EH 2006.1459 A víziközmű társulat vállalkozási tevékenységet nem végez, közfeladatát nem bevétel elérése érdekében teljesíti [1995. évi LVII. tv. 35. §, 44. §; 1992. évi LXXIV. tv. 32. §, 35. §].

EH 2006.1460 Adóügyben a lakóingatlan fogalmát, az ingatlan jogi jellegét, általános forgalmi adó fizetési kötelezettség megállapítása tekintetében az 1992. évi LXXIV. tv. 13. §-a határozza meg [1992. évi LXXIV. tv. 13. §].

EH 2006.1461 Amennyiben a jogszabálysértő adóhatósági határozat következtében az adózónak visszatérítési igénye keletkezik, az adóhatóság a visszatérítendő összeg után a késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot köteles fizetni [2003. évi XCII. tv. 4. §, 37. §, 135. §, 165. §].

EH 2006.1462 A becsléssel megállapított adóalaptól való eltérést az adózónak kell hitelt érdemlő adatokkal igazolnia [2003. évi XCII. tv. 108. §, 109. §].

EH 2006.1463 Az ellenőrzés megkezdésétől a vizsgálat alá vont adó és költségvetési támogatás összege önellenőrzéssel nem helyesbíthető [2003. évi XCII. tv. 49. §].

BH 2007.4.138 A Közösségen belüli termékértékesítés nem adómentes, ha az áru belföldről nem egy másik tagállamba kerül kiszállításra [1992. évi LXXIV. tv. 29/A. §].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.