1999. évi XCIII. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 86. §-ának (1) bekezdése alapján a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:
Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerének a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E...

1999. évi XCIII. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról
Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 86. §-ának (1) bekezdése alapján a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:
I. Fejezet
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE
1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerének a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegezéséből - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó 1998. évi költségvetése végrehajtását
a) 1 342 580 millió (egymillió-háromszáznegyvenkettőezer-ötszáznyolcvan millió) forint bevételi főösszeggel,
b) 1 433 355 millió (egymillió-négyszázharmincháromezer-háromszázötvenöt millió) forint kiadási főösszeggel,
c) 90 775 millió (kilencvenezer-hétszázhetvenöt millió) forint hiánnyal
jóváhagyja.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy
a) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai működési költségvetésének kiadásai 2092 millió forint összegű - az Ny. Alapnál 509 millió forint, az E. Alapnál 1583 millió forint - előző évek pénz/előirányzat maradványának felhasználását tartalmazzák,
b) az Ny. Alap előző évek elkülönített tartalékként kezelt pénzmaradvány felhasználásának összege az a) pont szerinti összegből 102 millió forint.
(3) A társadalombiztosítási alrendszer 1998. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. számú melléklet, a társadalombiztosítási alrendszernek és az alrendszert nem terhelő ellátásoknak az 1998. évi összesített végrehajtási mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) A társadalombiztosítási alrendszer alaponkénti hiányának rendezési módját az 1998. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény szabályozza.
II. Fejezet
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása
2. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 1998. évi költségvetésének végrehajtását
a) 781 119 millió (hétszáznyolcvanegyezer-egyszáztizenkilenc millió) forint bevételi főösszeggel,
b) 801 161 millió (nyolcszázegyezer-egyszázhatvanegy millió) forint kiadási főösszeggel,
c) 20 042 millió (húszezer-negyvenkettő millió) forint hiánnyal
jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott hiányból
a) 5317 millió forintot
aa) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1998. évi LXX. törvény 2. §-ának (2) bekezdése alapján 5215 millió forint összegű bevételi többlet, és
ab) az 1. § (2) bekezdés b) pontban megjelölt 102 millió forint összegű, az előző évek elkülönített tartalékként kezelt pénzmaradványa
fedez,
b) 14 725 millió forint rendezésére az 1998. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor.
3. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap működési költségvetésének
a) bevételi főösszegét 16 697 millió forint,
b) kiadási főösszegét 15 279 millió forint,
c) előirányzat maradványát az 1. § (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 1927 millió forint
összegben jóváhagyja.
(2) Az Országgyűlés elrendeli az (1) bekezdés c) pontjában elismert, valamint az 1997. évi előirányzat maradványból fel nem használt 14 millió forint előirányzat maradványból
a) 1613 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 1999. évi felhasználását az Ny. Alap működési költségeire, és
b) 1999. december 31-i hatállyal 328 millió forint befizetését a működési költségvetés részéről az Alap javára.
4. § Az Ny. Alap 1998. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a 3. számú melléklet, a működési költségvetésének mérlegét a 4. számú melléklet, az Ny. Alap és a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott, a nyugdíjbiztosítás közreműködésével folyósított ellátások összesített mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása
5. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1998. évi költségvetésének végrehajtását
a) 561 461 millió (ötszázhatvanegyezer-négyszázhatvanegy millió) forint bevételi főösszeggel,
b) 632 194 millió (hatszázharminckettőezer-egyszázkilencvennégy millió) forint kiadási főösszeggel,
c) 70 733 millió (hetvenezer-hétszázharminchárom millió) forint hiánnyal
jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott hiány rendezésére az 1998. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor.
6. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési költségvetésének
a) bevételi főösszegét 21 246 millió forint,
b) kiadási főösszegét 21 307 millió forint,
c) előirányzat maradványát az 1. § (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 1522 millió forint
összegben jóváhagyja.
(2) Az Országgyűlés elrendeli az (1) bekezdés c) pontjában elismert, valamint az 1997. évi előirányzat maradványból fel nem használt 29 millió forint előirányzat maradványból
a) 1118 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 1999. évi felhasználását az E. Alap működési költségeire, és
b) 1999. december 31-i hatállyal 433 millió forint összeg befizetését a működési költségvetés részéről az Alap javára.
7. § Az E. Alap 1998. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a 6. számú melléklet, az E. Alap működési költségvetésének mérlegét a 8. számú melléklet, az E. Alapnak és a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott, az egészségbiztosítás közreműködésével folyósított ellátások összesített mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.
III. Fejezet
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
8. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy
a) az Áht. 86. §-ának (10) bekezdése szerint, a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 28. §-a alapján a központi költségvetésben tervezett előirányzatból a központi költségvetés 1998. év utolsó napján
aa) az Ny. Alapnak a magánnyugdíjpénztárakba átlépők miatti bevételkiesés címen 20 000 millió forintot,
ab) a költségvetési egyensúly kompenzálása címen 100 millió forintot
kiegyenlített;
b) a Kincstári Egységes Számlához kapcsolt megelőlegezési számláról történő hitelfelvétel kamatkiadása
ba) az Ny. Alapnak 141 millió forint,
bb) az E. Alapnak 430 millió forint;
c) a b) pont ba) alpontjában meghatározott kamat összege a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 28. §-ának (1) bekezdése alapján számított kamatmentes hitel-igénybevétel összegéhez képest 63,9 millió forinttal túlteljesült.
9. §
10. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a központi költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítési különbözeteként
a) 422 millió forintot az Ny. Alap a központi költségvetésnek,
b) 194 millió forintot a központi költségvetés az E. Alapnak
1999. december 31-i hatállyal térítsen meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti összegből a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások visszatérítése 393 millió forint, a személyi kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése 29 millió forint.
11. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja
a) a KT. 15. §-ának (2) bekezdése alapján az Ny. Alap 1998. évi vagyongazdálkodási bevételének túlteljesüléséből származó 787 millió forint többletbevételnek a működési költségvetésben felhalmozási célú,
b) a társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása terhére a felhalmozási és fejlesztési kiadások előirányzatának
ba) az Ny. Alapnál 559 millió forint,
bb) az E. Alapnál 1011 millió forint,
összesen 1570 millió forint összegű,
c) a KT. 1. számú melléklet bevételek 2. cím, 3. alcím alatti, a társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása előirányzat és a b) pont szerint felhasznált előirányzat különbségének 1210 millió forint összegű, 1999. évi pénzeszközátadás címen az 1998. évi központi költségvetés XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet 1998. évi előirányzat maradványa terhére történő
felhasználását.
(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti összegből 1999-ben az Ny. Alap 831 millió, az E. Alap 379 millió forintot vehet igénybe.
12. § Az Országgyűlés jóváhagyja
a) az Ny. Alapnál
aa) a korhatár feletti saját jogú nyugdíjellátásra 647 086 millió forint,
ab) a hozzátartozói ellátásokra 111 045 millió forint,
ac) a korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj I-II. csoportos ellátásokra 23 718 millió forint,
ad) a postaköltségekre és egyéb kiadásokra 2966 millió forint,
ae) a vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadásokra 357 millió forint,
af) a Postabank garanciális kötelezettségének teljesítésére 569 millió forint,
b) az E. Alapnál a
ba) természetbeni ellátásokra 458 450 millió forint, ezen belül a gyógyító-megelőző ellátásokra 299 092 millió forint, a gyógyszertámogatásra 135 474 millió forint,
bb) pénzbeli ellátásokra 149 657 millió forint,
bc) kifizetőhelyeket megillető költségtérítésre 381 millió forint,
bd) postaköltségre és egyéb kiadásokra 1156 millió forint,
be) a vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadásokra 166 millió forint,
bf) Postabank garanciális kötelezettségének teljesítésére 254 millió forint,
bg) APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben 12 millió forint,
bh) az önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatásra 381 millió forint,
c) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 66. §-a és a KT. 13. §-a alapján a szociális rászorultságot is figyelembe vevő
ca) nyugdíj-megállapításra, illetve -emelésre 600 millió forint,
cb) egyszeri szociális segélyekre 300 millió forint
összegű kiadás teljesítését.
13. § (1) A gyógyító-megelőző kiadások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja a gyógyító-megelőző ellátások kiadási előirányzatának (6. számú melléklet 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport) 792 millió forint összegű túlteljesülését, amelyből 500 millió forintot a központi költségvetés általános tartalékából az egészségügyi intézmények ügyeleti díjemelésére átvett pénzeszköz fedez.
14. § (1) Az Ny. Alap és az E. Alap számviteli nyilvántartásában elkülönítetten kimutatott befektetett eszközök állományának alakulását a 10. és 11. számú melléklet tartalmazza.
(2) A tartósan befektetett eszközök között nyilvántartott vagyonelemek értékvesztése, értékcsökkenése 1998. év végi elszámolásának a befektetett eszközök állományát csökkentő hatása az Ny. Alapnál 3123 millió forint, az E. Alapnál 3088 millió forint.
15. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyont a törvény 12. számú melléklete részletezi.
(2) Az átvett vagyon a tartozásra befizetett összegek különböző tartozásrészek kiegyenlítésére történő felhasználásának sorrendjére vonatkozó rendelkezések és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) 4. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontjában, továbbá 5. §-a (3) bekezdésének a) és c)-d) pontjaiban, valamint a KT. 57. §-ának (4)-(5) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásával megállapítható hányadok szerint oszlik meg az Ny. Alap és az E. Alap között.
(3) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon 1998. december 31-ével elszámolt értékvesztése 424 millió forint. Ebből 144 millió forint az Ny. Alapnál, 280 millió forint az E. Alapnál elszámolt összeg.
16. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy
a) a KT. 20. §-ában engedélyezett ingatlan rekonstrukcióra,
b) a KT. 21. §-ában az Ny. Alap részére engedélyezett vagyonértékesítésből és vagyonhasznosításból származó bevétel csökkentésére a jogszabályi feltételek teljesülésének hiányában
nem került sor.
17. § Az Országgyűlés elrendeli az AT. 5/B. §-ának (3) bekezdése alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt (a továbbiakban: APEH) 1998-ban megillető összeg és az APEH részére 1998-ban ténylegesen átutalt összeg különbözetének az E. Alap 1999. évi költségvetésében szereplő postaköltség és egyéb kiadások előirányzat (1998. évi XCI. törvény 5. számú melléklet kiadások, 2. cím, 4. alcím, 4. előirányzat-csoportszám, 2. kiemelt előirányzatszám) terhére történő átutalását 1999. december 31-ig.
Záró rendelkezések
18. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvény (a továbbiakban: TbKtv.) 6. §-a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:
"(3) A 2. cím, 3. alcím, 4. előirányzat-csoport előirányzata 141 000 millió forintra módosul.
(4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében és 3. §-ának (1) bekezdésében megállapított hiány a (3) bekezdés szerinti intézkedés következtében 2968 millió forinttal túlteljesül."
19. § A TbKtv. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az E. Alap 4. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 2. kiemelt előirányzat felhalmozási és fejlesztési kiadások előirányzata informatikai beruházásra, ezen belül a 2000. év informatikai kezelésére, valamint ingatlan beruházásra fordítható."
20. § A TbKtv. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az 1998. évi XXXIX. törvény 3. §-a szerinti vagyont - az ingyenes vagyonjuttatás keretében átadott vagyonelemek elidegenítéséből származtatott Budapest VII. ker., Wesselényi u. 20-22. szám alatti székház és parkoló ingatlan, valamint a működést közvetlenül szolgáló vagyonelemek kivételével - értékesíteni kell."
21. § A TbKtv. a következő 12/A. §-sal egészül ki:
"12/A. § (1) A 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő bevételekből az 1. cím, 1. alcím társadalombiztosítási járulékbevételek, 2. alcím biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékbevétel, 4. alcím egészségügyi hozzájárulás előirányzatainak 101%-os együttes teljesülése esetén az Egészségbiztosítási Alap 767,3 millió forintot, a Nyugdíjbiztosítási Alap 1000,7 millió forintot a 2. cím, 4. alcím, 4. előirányzat-csoport, 2. kiemelt előirányzat postaköltségek és egyéb kiadások előirányzat terhére pénzeszközátadással az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) rendelkezésére bocsát a járulékigazgatóságok személyi juttatásainak legfeljebb 1300 millió forint, és járulékainak legfeljebb 468 millió forint összegű fedezetére.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt bevételek előírt teljesítése 1999. október 31-ig eléri a 89%-os mértéket, a pénzeszközátadást november 25-ig 100%-os mértékben teljesíteni kell."
22. § A TbKtv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"13. § Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az E. Alapból finanszírozott költségvetési rend szerint gazdálkodó egészségügyi szolgáltatók részére - amennyiben a tárgyévet megelőző évre vonatkozó 13. havi illetményt a dolgozók számára január hónapban fizetik ki - kérelemre 1999. január hónapban előleget folyósít. Az előleget az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1999. május 1-jétől öt havi egyenlő részletben vonja le az esedékes finanszírozási összegből."
23. § A TbKtv. 39. §-a (6) bekezdésének a) pontja a következők szerint módosul:
[(6) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
"a) az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) járulékigazgatási feladatátvételével összefüggésben a müködési előirányzatokat és a feladat ellátását szolgáló működési vagyont felülvizsgálja, és azokról a feladatok átcsoportosításával összefüggésben rendelkezzen, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak előirányzatait csökkentse, és a központi költségvetésben a XXII. Pénzügyminisztérium fejezetben az APEH előirányzatait megemelje."
24. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai önálló mérlegeiben "költségvetési tartalékának elszámolása" mérlegsoron megjelenített, ellenkező előjelű, azonos összegű - az 1993. évi hitelmegosztásból eredő - elszámolási különbözetet, átadott-átvett pénzeszközként a tartalék terhére, illetve javára 1999. december 31-ig a két Alap egymás között rendezze.
25. § (1) A Kincstár - a 2000. évi váltás előkészítése miatt - 1999. december 20-át követően a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai külön e célra megnyitott kincstári számlájáról megelőlegezi a következő évi előirányzatok terhére
a) a működési költségvetési és a személyi juttatásokat is tartalmazó ellátási előirányzatokból a munkavállalók december havi járandóságait,
b) a terhességi-gyermekágyi segély, a táppénz, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §-ában meghatározott ellátások, valamint a nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból finanszírozott, de a társadalombiztosítási igazgatási szervek által megállapított, illetve folyósított ellátások időarányos kiadásait annak érdekében, hogy a következő évjanuár 5-ig esedékes kifizetések fedezete rendelkezésre álljon.
(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai a következő év első banki napján az (1) bekezdésben meghatározott célszámlára megtérítik a megelőlegezett összegeket.
26. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke
Dr. Áder János s. k.
az Országgyűlés elnöke
1. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi összesített költségvetése végrehajtásának mérlege

Millió forintban

Cím

Alcím

Elő-

irány-

zat

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elő-

irány-

ztat-'

szám

Cím-

név

Alcím-

név

Elő-

irány-

zat

cso-

porc-

név

BEVÉTELEK

1998 évi

eredeti előirányzat

1998 évi

teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

A Társadalombiztosítási Alapok ellátásainak fedezetére szolgáló bevételek

1354559

1337911

1

Társadalombiztosítási Alapok járulékbevételei

1257927

1291105

1

Társadalombiztosítási munkáltatói járulék

922824

965200

2

Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni központi

költségvetési térítés

8000

8000

3

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

12570

12126

4

Nyugdíjjárulék és egyéni egészségbiztosítási járulék

187066

185059

1

Egyéni járulék

182466

179515

2

Munkanélküli járadék után fizetett járulék

2100

2101

3

Egyes szociális ellátás után fizetett járulék

2500

3443

5

A magánnyugdíjpénztárak átutalásai

0

26

6

Baleseti járulék

1496

960

7

Munkáltatói táppénz-hozzájárulás

9000

9499

8

Egészségügyi hozzájárulás

96171

92592

9

Késedelmi pótlék, bírság

20800

17643

2

Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel*

52000

3

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

6405

7185

4

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési

hozzájárulás

2500

2500

5

Egyéb bevételek

2000

2000

1

Kórházi részleges adósságrendezésre átadott pénzeszközök

visszatérítése

(az 1996. évi CXX. tv. alapján)

2000

1499

2

Eü. intézmények ügyeleti díj emelésére átvett pénzeszköz

500

3

Önkormányzati kórházak csődjével kapcsolatos visszatérülés

1

6

Vagyongazdálkodásból származó bevétel

13627

15021

1

Vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek

13627

15021

7

Az 1992. évi XXXVIII. törvény 86. § (8) bekezdése szerinti támogatás

20100

20100

2

Működési célú bevételek

5005

4669

1

Központi költségvetés működési célú térítése

1980

2059

2

Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítés

65

116

1

Hadigondozottak közalapítványának megtérítései

35

38

2

Egyéb működési célú térítések

30

78

3

A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása

2780

1570

4

Egyéb működési célú bevétel

180

924

A Társadalombiztosítási Alapok bevételei összesen

1359564

1342580

* Ezen sor 35 902 millió forint teljesítési adata az 1. alcím összegében szerepel.

Millió forintban

Cím

Alcím

Elő-

irány-

zat

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elő-

irány-

zat-

szám

Cím-

név

Alcím-

név

Elő-

irány-

zat

cso-

porc-

név

KIADÁSOK

1998. évi

eredeti előirányzat

1998. évi

teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

A Társadalombiztosítási Alapok ellátási kiadásai

1342414

1395030

1

Nyugellátások

766538

781849

1

Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak

640410

647086

2

Hozzátartozói ellátások

102469

111045

3

Korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj

23659

23718

2

Természetbeni ellátások

423704

458450

1

Gyógyító-megelőző ellátás

298300

299092

2

Gyógyfürdő-szolgáltatás

1950

1866

3

Anyatejellátás

300

175

Millió forintban

Cím

Alcím

EIő-

irány-

zat

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elő-

irány-

zat-

szám

Cím-

név

Alcím-

név

Elő-

irány-

zat

cso-

porc-

név

KIADÁSOK

1998. évi

eredeti előirányzat

1998. évi

teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

4

Gyógyszertámogatás

102580

135474

S

Gyógyászati segédeszköz támogatás

17593

19618

6

Utazási költségtérítés

2981

2225

3

Pénzbeli ellátások

146942

149657

1

Terhességi-gyermekágyi segély

7200

6924

2

Táppénz

42068

41255

3

Korhatár alatti III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági

nyugellátások és baleseti ellátások

95822

99927

4

Betegséggel kapcsolatos segélyek

930

639

5

Kártérítési járadék

922

912

4

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

500

381

5

Posta és egyéb kiadások

4730

4122

6

A KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás

0

571

2

Működésre fordított kiadások

37430

36586

1

Folyamatos működési kiadások

29760

29757

2

Ellenőrzési tevékenység ösztönzése

75

65

3

Behajtás ösztönzése

500

637

4

Egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó ellenőrzési rendszerek fejlesztése

750

718

5

Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra

5078

4261

6

APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése

100

31

7

Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok

469

419

8

Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai

698

698

3

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

260

523

4

Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése

450

823

5

APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg

100

12

6

Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatás

1000

381

A Társadalombiztosítási Alapok kiadásai összesen

1381654

1433355

Egyenleg

-22090

-90775

2. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait nem terhelő ellátások 1998. évi összesített költségvetése végrehajtásának mérlege

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Cím-név

Alcím-név

Előirányzat csoportnév

BEVÉTELEK

1998. évi eredeti előirányzat

1998. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

A Társadalombiztosítási Alapok ellátásainak fedezetére szolgáló bevételek

1354559

1337911

1

Társadalombiztosítási Alapok járulékbevételei

1257927

1291105

1

Társadalombiztosítási munkáltatói járulék

922824

965200

2

Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni központi

Költségvetési térítés

8000

8000

3

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

12570

12126

4

Nyugdíjjárulék és egyéni egészségbiztosítási járulék

187066

185059

1

Egyéni járulék

182466

179515

0.2

Munkanélküli járadék után fizetett járulék

2100

2101

3

Egyes szociális ellátás után fizetett járulék

2500

3443

5

A magánnyugdíjpénztárak átutalásai

0

26

6

Baleseti járulék

1496

960

7

Munkáltatói táppénz-hozzájárulás

9000

9499

8

Egészségügyi hozzájárulás

96171

92592

9

Késedelmi pótlék, bírság

20800

Millió forintban

Cím

Alcím

Elő-

irány-

zat

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elő-

irány-

zat-

szám

Cím-

név

Alcím-

név

Elő-

irány-

zat

cso-

port-

név

BEVÉTELEK

1998. évi eredeti előirányzat

1998. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

2

Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel*

52000

3

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

6 405

7185

4

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás

2 500

2 500

5

Egyéb bevételek

2000

2000

1

Kórházi részleges adósságrendezésre átadott pénzeszközök visszatérítése az (1996. évi CXX. tv. alapján)

2 000

1499

2

Eü. intézmények ügyeleti díj emelésére átvett pénzeszköz

500

3

Önkormányzati kórházak csődjével kapcsolatos visszatérülés

1

6

Vagyongazdálkodásból származó bevétel

13627

15021

1

Vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek

13627

15021

7

Az 1992. évi XXXVIII. törvény 86. § (8) bekezdése szerinti támogatás

20100

20100

2

Működési célú bevételek

5005

4669

1

Központi költségvetés működési célú térítése

1980

2059

2

Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítése

65

116

1

Hadigondozottak Közalapítványának megtérítései

35

38

2

Egyéb működési célú térítések

30

78

3

A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása

2780

1570

4

Egyéb működési célú bevétel

180

924

A Társadalombiztosítási Alapok bevételei összesen

1359564

1342580

4

Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott,

az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások megtérítései

168400

176013

1

A központi költségvetésből finanszírozott ellátások

167000

174607

2

A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás-megtérítés

1400

1404

3

Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék

0

2

5

Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott, a nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások megtérítései

117 570

105 235

1

A központi költségvetésből finanszírozott ellátások

78270

73543

2

Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj

14000

16459

3

Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj

[5/1990 (I. 18.) MT rend.]

8 000

2 515

4

Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj

(181/1996. (XII. 6.) Korm. rend. ]

10 000

5 780

5

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján

2 300

2138

6

Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti

járadék

5 000

4 800

Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások bevételei

285970

281248

Bevételek mindösszesen

1 645 534

1623828

* Ezen sor 35 902 millió forint teljesítési adata az 1. alcím összegében szerepel.

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Cím-név

Alcím-név

Előirányzat csoportnév

KIADÁSOK

1998. évi eredeti előirányzat

1998. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

A Társadalombiztosítási Alapok ellátási kiadásai

1342414

1395030

1

Nyugellátások

766538

781849

1

Korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak

640410

647086

2

Hozzátartozói ellátások

102469

111045

3

Korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj

23659

23718

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoport- szám

Kie- melt elő- irány- zat- szám

Cím- név

Alcím- név

Elő- irány- zat cso- port- név

KIADÁSOK

1998. évi eredeti előirányzat

1998. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

2

Természetbeni ellátások

423704

458450

1

Gyógyító- megelőző ellátás

298300

299092

2

Gyógyfürdő-szolgáltatás

1950

1866

3

Anyatejellátás

300

175

4

Gyógyszertámogatás

102580

135474

5

Gyógyászati segédeszköz támogatás

17593

19618

6

Utazási költségtérítés

2981

2225

3

Pénzbeli ellátások

146942

149657

1

Terhességi-gyermekágyi segély

7200

6924

2

Táppénz

42068

41255

3

Korhatár alatti III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátások és baleseti ellátások

95 822

99 927

4

Betegséggel kapcsolatos segélyek

930

639

5

Kártérítési járadék

922

912

4

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

500

381

5

Posta és egyéb kiadások

4730

4122

6

A KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás

0

571

2

Működésre fordított kiadások

37430

36586

1

Folyamatos működési kiadások

29760

29757

2

Ellenőrzési tevékenység ösztönzése

75

65

3

Behajtás ösztönzése

500

637

4

Egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó ellenőrzési rendszerek fejlesztése

750

718

5

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

5078

4261

6

APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése

100

31

7

Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok

469

419

8

Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai

698

698

3

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

260

523

4

Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése

450

823

5

APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg

100

12

6

Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatás

1000

381

A Társadalombiztosítási Alapok kiadásai összesen

1381654

1433355

Egyenleg

-22090

-90775

4

Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott, az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások kiadásai

168 400

176 207

1

A központi költségvetésből finanszírozott ellátások

167000

174801

2

A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás

1400

1404

3

Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások

0

2

5

Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott, a nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások megtérítései

117 570

109 757

1

A központi költségvetésből finanszírozott ellátások

78270

73121

2

Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj

14000

16522

3

Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj

[5/1990 (I. 18.) MT rend]

8 000

2 993

4

Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj

[181/1996. (XII. 6.) Korm. rend. ]

10 000

9 806

5

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján

2 300

2114

6

Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék

5 000

5 201

Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásai

285970

285964

Egyenleg

0

-4716

Kiadások mindösszesen

1667624

1719319

Egyenleg mindösszesen

-22090

-95491

3. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez A Nyugdíjbiztosítási Alap 1998. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Cím-név

Alcím-név

Előirányzat csoportnév

BEVÉTELEK

1998. évi eredeti előirányzat

1998. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

A Nyugdíjbiztosítási Alaphoz tartozó ellátások fedezetére szolgáló bevételek

784225

779324

1

A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai

718048

741533

1

Munkáltatói járulék

564945

593727

2

Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni központi költségvetési térítés

8 000

8 000

3

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

7608

7462

4

Nyugdíjjárulék

125495

122397

1

Egyéni járulék

120895

116853

2

Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék

2100

2101

3

Egyes szociális ellátás után fizetett járulék

2500

3443

5

A magánnyugdíjpénztárak átutalásai

26

1

Rokkantsági transzfer

2

Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer

26

6

Késedelmi pótlék és bírság

12000

9921

2

Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel*

32000

3

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel

2247

4595

1

Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek

2247

4595

4

Vagyongazdálkodásból származó bevétel

11830

13096

1

Vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek

11830

13096

5

Az 1992. évi XXXVIII. törvény 86. § (8) bekezdése szerinti támogatás

20100

20100

2

Működési célú bevételek

2165

1795

1

Központi költségvetés működési célú térítése

680

759

2

Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítés

65

116

1

Hadigondozottak közalapítványa költségtérítése

35

38

2

ÁPV Rt. költségtérítése

30

78

3

A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása

1390

559

4

Egyéb működési célú bevétel

30

361

A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen

786390

781119

* Ezen sor 20 408 millió forint teljesítési adata az 1. alcím összegében szerepel.

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat

csoportszám

Kiemelt

előirányzatszám

Cím-

név

Alcím-név

Előirányzat

csoportnév

KIADÁSOK

1998. évi eredeti előirányzat

1998. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

A Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási kiadásai

769538

784956

1

Nyugellátások

766538

781849

1

Korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak

640'410

647086

2

Hozzátartozói ellátások

102469

111045

3

Korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj

(I-II. csoportos)

23659

23718

2

Postaköltségek és egyéb kiadások

3 000

2966

3

A KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás

141

2

Működésre fordított kiadások

16280

I5 279

1

Folyamatos működési kiadások

12419

12315

2

Ellenőrzési tevékenység ösztönzése

75

65

3

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

2619

1782

4

Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok

469

419

5

Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai

698

698

3

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

252

357

4

Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése

320

569

A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen

786390

801161

Egyenleg

0

-20042

4. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez A Nyugdíjbiztosítási Alap 1998. évi működési költségvetése

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Cím-név

Alcím-név

Előirányzat csoport-név

BEVÉTELE

1998. évi eredeti előirányzat

1998. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

9

Központosított előirányzatok

1

Működési bevételei

95

477

2

A Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz

11644

11644

3

A nem nyugdíjbiztosítási ellátások megállapítási, folyósítási kiadásainak megtérítése

680

759

4

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

2619

2 $7$.

5

Ellenőrzési tevékenység ösztönzése

75

75

6

Adatszolg.-i és nyilvánt. feladatok személyi és dologi kiadásaira átvett pénzeszköz

469

469

7

Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai

698

698

. A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen

16280

16697

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Cím-név

Alcím-név

Előirányzat csoportnév

KIADÁSOK

1998. évi eredeti előirányzat

1998. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

Nyugdíjbiztosítási Alap Központi Irányítása

1440

1446

1

Nyugdíjbiztosítási Ónkormányzat

152

95

1

Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat testületének működési költségvetése

132

86

i

Személyi juttatások

49

31

2

Munkaadókat terhelő járulékok

18

12

3

Dologi kiadások

65

43

4

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

1

2

Felügyelő Bizottság működési költségvetése

20

8

1

Személyi juttatások

10

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok

5

2

3

Dologi kiadások

5

1

2

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

1288

1351

1

Működési kiadások

1288

1343

1

Személyi juttatások

554

595

2

Munkaadókat terhelő járulékok

242

246

3.

Dologi kiadások

477

459

4

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

12

43

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3

2

Felhalmozási kiadások

8

2

Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok

6540

6871

1

Működési kiadások

6000

6463

1

Személyi juttatások

3474

3724

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1340

1545

3

Dologi kiadások

1186

1159

4

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

35

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2

Felújítások

540

192

Felhalmozási kiadások

216

3

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

2790

3106

1

Működési kiadások

2539

2763

1

Személyi juttatások

1120

1232

2

Munkaadókat terhelő járulékok

452

530

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Cím-név

Alcím-név

Előirányzat csoportnév

KIADÁSOK

1998. évi eredeti előirányzat

1998. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

3

Dologi kiadások

967

992

4

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

9

S

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2

Felújítások

251

296

Felhalmozási kiadások

47

9

Központosított előirányzatok

5510

3856

1

Központosított intézményi előirányzatok

1649

892

1

Működési kiadások

1471

788

1

Személyi juttatások

187

54

2

Munkaadókat terhelő járulékok

65

0

3

Dologi kiadások

1211

709

4

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

8

25

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2

Felújítások

178

89

Felhalmozási kiadások

15

2

Nyugdíjbiztosítási célfeladatok

3861

2964

1

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

2619

1782

2

Ellenőrzési tevékenység ösztönzése

75

65

3

Adatszolg.-i és nyilvánt. feladatok személyi és dologi kiadásai

469

419

4

Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai

698

698

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen

16280

15279

1998. évi működési előirányzat maradvány

1927

Előző év működési előirányzat maradványa

14

Működési előirányzat maradvány

1941

5. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Alapot nem terhelő ellátások

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzat-szám

Cím-név

Alcím-név

Előirányzat csoportnév

BEVÉTELEK

1998. évi eredeti előirányzat

1998. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

A Nyugdíjbiztosítási Alaphoz tartozó ellátások fedezetére szolgáló bevételek

784225

779324

1

A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai

718048

741533

1

Munkáltatói járulék

564945

593727

2

Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni központi

költségvetési térítés

8000

8000

3

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

7608

7462

4

Nyugdíjjárulék

125495

122397

1

Egyéni járulék

120 895

116853

2

Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék

2 100

2101

3

Egyes szociális ellátás után fizetett járulék

2500

3443

5

A magánnyugdíjpénztárak átutalásai

26

1

Rokkantsági transzfer

2

Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer

26

6

Késedelmi pótlék és bírság

12000

9921

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Cím-név

Alcím-név

Előirányzat csoportnév

Bevételek

1998. évi eredeti előirányzat

1998. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

2

Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel*

32000

3

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel

2247

4595

1

Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek

2247

4595

4

Vagyongazdálkodásból származó bevétel

11830

13096

1

Vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek

11830

13096

5

Az 1992. évi XXXVIII. törvény 86. § (8) bekezdése szerinti átutalás

20100

20100

2

Működési célú bevételek

2165

1 795

1

Központi költségvetés működési célú térítése

680

759

1

Népjóléti Minisztérium fejezet költségtérítése

600

679

2

PM fejezet költségtérítése (életjáradék személyi kárpótlás alapján)

80

80

2

Állam háztartáson kívülről érkező működési költségtérítése

65

116

1

Hadigondozottak Közalapítványa költségtérítése

35

38

2

ÁPV Rt. költségtérítése

30

78

3

Társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása

1390

559

4

Egyéb működési célú bevétel

30

361

A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen

786390

781119

5

Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott, a nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások megtérítései

1

A központi költségvetésből finanszírozott ellátások**

78270

73543

1

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások '

63770

66235

1

Rokkantsági járadék

2800

3229

2

Megváltozott munkaképességűek járadékai

30800

34573

3

Egészségkárosodási járadék

1230

1248

4

Bányászok korengedményes nyugdíja és a szénjárandóság

kiegészítése

3000

3203

5

Mezőgazdasági járadékok

7000

6135

6

Vakok személyi járadéka

3300

3423

8

Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések

9170

9496

9

Házastársi pótlék

5920

4539

10

Cukorbetegek támogatása

50

37

11

Lakbértámogatás

250

259

12

Katonai családi segély

250

93

2

Életjáradék személyi kárpótlás alapján

14500

7308

1

Pénzbeni kárpótlás

13000

5613

2

Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás

1500

1695

2

Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj

14000

16459

3

Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj

[5/1990. (I. 18.) MT rend. ]

8 000

2 515

4

Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [181/1996. (XII. 6.) Korm. rend. ]

10 000

5 780

5

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján

2 300

2 138

6

Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozott járadék

5 000

4 800

Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen

117 570

105 235

Bevételek mindösszesen

903960

886354

* Ennek a sornak az 1998. évi teljesítési adata 20 408 millió forint, amely az 1. cím, 1. alcím összegeiben szerepel.

** Az 1998. évi teljesítés nem tartalmazza az 1997. évi elszámolási különbözetként a központi költségvetésből kiutalt összeget, valamint a tárgyévben a központi költségvetésbe visszautalt megtérítések összegét.

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Cím-név

Alcím-név

Előirányzat csoportnév

KIADÁSOK

1998. évi eredeti előirányzat

1998. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

A Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási kiadásai

769538

784956

1

Nyugellátások

766538

781849

1

Korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak

640410

647086

2

Hozzátartozói ellátások

102469

111045

3

Korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj (I-II. csoportos)

23 659

23 718

2

Postaköltségek és egyéb kiadások

3000

2966

3

A KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás

141

2

Működésre fordított kiadások

16280

15279

1

Folyamatos működési kiadások

12419

12315

2

Ellenőrzési tevékenység ösztönzése

75

65

3

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

2619

1782

4

Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok

469

419

5

Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai

698

698

3

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

252

357

4

Postabank garanciális kötelezettségénekteljesítése

320

569

A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen

786390

801161

Egyenleg

0

-20042

5

Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott, a nyugdíjbiztosítási

szervezetek által folyósított ellátások megtérítései

1

A központi költségvetésből finanszírozott ellátások

78270

73121

1

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

63770

65842

1

Rokkantsági járadék

2800

3241

2

Megváltozott munkaképességűek járadékai

30800

34295

3

Egészségkárosodási járadék

1230

1251

4

Bányászok korengedményes nyugdíja és a szénjárandóság

kiegészítése

3000

3189

S

Mezőgazdasági járadékok

7000

6071

6

Vakok személyi járadéka

3300

3427

8

Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések

9170

9473

9

Házastársi pótlék

5920

4523

10

Cukorbetegek támogatása

50

37

11

Lakbértámogatás

250

256

12

Katonai családi segély

250

79

2

Életjáradék személyi kárpótlás alapján

14500

7279

1

Pénzbeni kárpótlás

13000

5588

2

Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás

1500

1691

2

Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott élőnyugdíj

14000

16522

3

Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból

finanszírozott korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT rend. ]

8000

2 993

4

Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj

[181/1996. (XII. 6.) Korm. rend. ]

10 000

9 806

5

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján

2300

2 114

6

Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozott

járadék

5000

5201

Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások kiadásai összesen

117570

109757

Egyenleg

0

-4522

Kiadások mindösszesen

903960

910918

Egyenleg mindösszesen

0

-24564

6. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez Az Egészségbiztosítási Alap 1998. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat

csoportszám

Kiemelt

előirányzat szám

Cím-név

Alcím-

név

Előirányzat

csoportnév

BEVÉTELEK

1998, évi eredeti előirányzat

1998. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

A Egészségbiztosítási Alaphoz tartozó ellátások fedezetére szolgáló bevételek

570334

558587

1

Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei

539879

549572

1

Munkáltatói járulék

357879

371473

2

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

4962

4664

3

Egyéni járulék

61571

62662

1

Egyéni egészségbiztosítási járulék

61571

62662

4

Baleseti járulék

1496

960

1

Egyéni vállalkozók

0

457

2

Társas vállalkozások

1496

503

5

Munkáltatói táppénz-hozzájárulás

9000

9499

1

Költségvetési szervek

2820

3040

2

Gazdálkodó szervek

6180

6459

6

Egészségügyi hozzájárulás

96171

92592

1

Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása

95320

91931

2

Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás

851

661

7

Késedelmi pótlék, bírság

8800

7722

2

Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel*

20000

3

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel

4158

2590

1

Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés

800

800

2

Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

300

206

3

Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések

2000

955

4

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek

1058

629

4

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési

hozzájárulás

2500

2500

5

Egyéb bevételek

2000

2000

1

Kórházi részleges adósságrendezésre átadott pénzeszközök visszatérítése (az 1996. évi CXX. tv. alapján)

2 000

1499

Eü. intézmények ügyeleti díj emelésére átvett pénzeszköz

500

Önkormányzati kórházak csődjével kapcsolatos visszatérülés

1

6

Vagyongazdálkodásból származó bevétel

1797

1925

1

Vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek

1797

1925

2

Működési célú bevételek

2840

2874

1

Központi költségvetés működési célú térítése

1300

1300

2

Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítés

1

Hadigondozottak Közalapítványa költségtérítése

3

Társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása

1390

1011

4

Egyéb működési célú bevételek

150

563

Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen

573174

561461

* Ennek a sornak az' 1998. évi teljesítési adata 15 494 millió forint, amely az 1. cím, 1. alcím összegeiben szerepel.

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat

csoportszám

Kiemelt

előirányzat szám

Cím-

név

Alcím-

név

Előirányzat

csoportnév

KIADÁSOK

1998 évi eredeti előirányzat

1998. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

Az Egészségbiztosítási Alap ellátási kiadásai

572876

610074

1

Természetbeni ellátások

423704

458450

1

Gyógyító-megelőző ellátás

298300

299092

1

Háziorvosi ellátás finanszírozása

29401

29400

2

Feladatfinanszírozás összesen

28088

28027

3

Járóbeteg-szakellátás összesen

56 519

56656

4

Aktív fekvőbeteg-ellátás

159516

160694

5

Krónikus fekvőbeteg-ellátás

18357

18209

6

Ügyeleti díj

4630

4628

7

-

Működési költség előleg keret

1000

65

8

Végkielégítés

100

391

9

Orvosspecifikus vények kiadása

332

222

10

Felülvizsgáló orvosok díja

267

261

11

Méltányossági alapon történő térítések

90

40

12

Eü. intézmények ügyeleti díj emelése átvett pénzeszközből

499

2

Gyógyfürdő-szolgáltatás

1950

1866

3

Anyatejellátás

300

175

4

Gyógyszertámogatás

102580

135474

1

Speciális szerződés szerint támogatott magas áru gyógyszer kiadás

6295

7220

5

Gyógyászati segédeszköz támogatás

17593

19618

6

Utazási költségtérítés

2981

2225

2

Pénzbeli ellátások

146942

149657

1

Terhességi-gyermekágyi segély

7200

6924

2

Táppénz

42068

41255

3

Korhatár alatti III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági

nyugellátások és baleseti ellátások

95822

99927

4

Betegséggel kapcsolatos segélyek

930

639

1

Külföldi gyógykezelés

550

373

2

Külföldi sürgősségi gyógykezelés

120

23

3

Nemzetközi egyezményekből eredő kiadásokra

10

2

4

Méltányossági támogatások

250

241

5

Kártérítési járadék

922

912

3

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

500

381

4

Postaköltség és egyéb kiadások

1730

1 156

5

A KÉSZ igénybevétel miatti kamat kiadás

430

2

Működésre fordított kiadások

21150

21307

1

Folyamatos működési kiadások

17341

17442

2

Behajtás ösztönzése

500

637

3

Ellenőrzési rendszerek fejlesztése

750

718

4

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

2459

2479

5

APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése

100

31

3

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

8

166

4

Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése

130

254

5

APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg

100

12

6

Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatás

1000

381

Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen

595264

632194

Egyenleg

-22090

-70733

7. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez A gyógyító-megelőző ellátások 1998. évi kiadási előirányzatainak teljesülése

A gyógyító-megelőző ellátások 1998. évi kiadási előirányzatainak teljesülése

Millió forintban

Megnevezés

1997. évi

módosított

előirányzat-

törvény szerint

Szerkezeti

változás

Szerkezeti

változással

módosított

1997. évi

előirányzat

Bér 16%-os

növekmény

Dologi

10,5-%.os

növekmény

Előirányzat-

növekmény

Bér és dologi

növekményt tartalmazó

1998.. évi

előirányzat

Fejlesztésk

és szerkezeti

változások

1998, évi.

előirányzat

Index %-ban 9/3

1998. évi tény

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Háziorvosi ellátás finanszírozása

Fix összeg

5000

120

5120

492

215

707

5827

-2170

3 657

71.4

6 458

442

110.5

425

Területi pótlék

400

0

400

42

42

442

Eseti ellátás díjazása

200

0

200

19

9

28

228

228

113.8

212

Teljesítmény díjazása

19998

-120

19878

1908

835

2743

22621

2170

24791

124.7

22191

Új háziorvosi praxisok létesítése

249

0

249

24

10

34

283

283

113.8

114

Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen

25847

0

25847

2443

1111

3554

29401

0

29401

113.8

29400

II. Feladatfinanszírozás

1. Egyéb alapellátás

Iskolaegészségügyi ellátás

795

0

795

86

33

119

914

914

5 018

114.9

121.9

906

4 830

Védőnői szolgálat

4118

0

4118

454

173

627

4745

273

Ügyeleti szolgálat

2966

0

2966

313

124

439

3 403

3403

114.7

3403

Kiegészítő alapellátási feladat

99

-99

0

0

0

0

0

0

0

Fogorvosi szolgáltatás

7308

0

7308

753

307

1060

8368

8368

114.5

8368

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

874

0

874

76

37

113

987

-273

714

81.7

885

Egyéb alapellátás összesen

16160

-99

16061

1682

674

2356

18 417

0

18417

114.7

18392

2. Járóbeteg-szakellátás

52

116.0

55

Gyermekgyógyászat MSZ.SZ

45

0

45

5

2

7

52

Nőgyógyászat MSZ.SZ

37

0

37

5

2

7

44

44

117.9

47

Nemibeteg-gondozás

652

0

652

66

27

93

745

745

114.3

744

Tüdőgondozás

2267

0

2267

227

95

322

2589

2589

114.2

2636

Ideggyógyászati gondozás

1270

0

1 270

126

54

180

1450

1450

114.2

1 450

Onkológiai gondozás

615

0

615

63

26

89

704

704

114.5

707

Alkohológia és drogellátás

415

0

415

43

15

58

473

473

113.9

473

Járóbeteg szakellátás összesen

5301

0

5301

535

221

756

4037

0

6057

114.3

6112

3. Vérellátás

1500

-1500

0

0

0

0

0

0

0

4. Mentés betegszállítás

8 548

-6 028

2 520

242

116

358

2 878

2878

114.2

2878

5. Egyéb

660

0

660

48

28

76

736

736

111.5

645

Feladatfinanszírozás összesen

32169

-7627

24542

2507

1039

3546

28088

0

28088

114.4

28027

III. Járóbeteg-szakellátás finanszírozás

29 209

-531

28 678

2 687

1 205

3 892

32 570

400

33 970

115,0

32 876

Járóbeteg-szakrendelés

630

7901

758

332

1090

8991

8991

113.8

9093

Járóbeteg-szakambulancia

7271

0

0

Speciális finanszírozási feladatok

179

-179

0

0

0

0

0

CT. MRI

5412

0

5412

477

127

604

6016

200

6216

114.9

6216

Művesekezelés

6312

0

6312

605

265

870

7182

7182

113.8

7482

Fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolás

1000

0

1000

118

42

160

1160

1160

116.0

989

Járóbeteg-szakellátás finanszírozás összesen

49383

-80

49303

4645

1971

6616

55919

600

56519

114.6

56656

IV Fekvőbeteg-szakellrírrEcjina».s:írozríe

1. Aktív fekvőbeteg-ellátás

132 471

132 467

12 904

5.562

18 466

150 933

2 550

153 483

115.9

154 894

Aktív ellátás

Speciális finanszírozási feladatok

5570

-93

5477

526

30

556

6033

6033

110.1

5800

Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen

138041

-97

137944

13430

5592

19022

156966

2 550

159 516

115.6

160694

2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás

15 933

4

15937

1530

670

2200

18 137

220

18357

115.2

18209

4. Méltányossági alapon történő térítések

0

0

90

90

40

alkoholfüggők rehabilitációja. utókezelése

Drog-, alkoholfüggők rehabilitációja, utókezelése

100

100

11

4

15

115

115

114.6

0

3. Kórházi ügyeleti díj

3000

0

3000

480

480

3480

1150

4630

154.3

462 $

4. Működési költség előlegkeret

0

0

1000

1000

65

5. Eü. intézmények ügyeleti díj emelése

499

Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozás összesen

156974

-93

156881

15 440

6262

21702

178 583

4920

183503

117.0

184095

KASSZÁK ÖSSZESEN (I-IV.)

264373

-7800

256573

25 035

10383

35 418

291991

5530

297511

116.0

298178

Célelőirányzatok

Kórházátalakítással és létszámracionalizálással összefüggő végkielégítéssel és felmentési időre járó illetménnyel kapcsolatos kiadások

1000

-1000

0

0

0

100

100

391

2. Hsz. kieg. támogatás (vény)

300

300

32

32

332

332

110.7

222

3. Felülvizsgáló orvosok díja

230

230

37

37

267

267

116.1

261

Célelőirányzatok összesen

1530

-1000

530

37

32

69

599

190

789

148.9

914

Mindösszesen

265903

-8800

257103

25072

10415

35487

292590

5710

298300

116.0

299092

8. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez Az Egészségbiztosítási Alap 1998. évi működési költségvetése

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat

csoportszám

Kiemelt

előirányzat szám

Cím-név

Alcím-

név

Előirányzat

csoportnév

BEVÉTELEK

1998. évi eredeti előirányzat

1998. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

Központosított előirányzatok

1

Egészségbiztosítási Alaptól folyamatos működésre átvett pénzeszköz

15891

15891

2

A nem Egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése

1300

1300

3

Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz

4

Működés saját bevételei

150

563

5

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

2459

2080

6

Behajtás ösztönzés fedezete

500

635

7

Ellenőrzési rendszerek fejlesztése

750

750

8

APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése

100

27

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen

21150

21246

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat

csoportszám

Kiemelt

előirányzat szám

Cím-

név

Alcím-

név

Előirányzat

csoportnév

KIADÁSOK

1998, évi eredeti előirányzat

1998. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása

3636

3360

1

Egészségbiztosítási Önkormányzat

100

49

1

Egészségbiztosítási Önkormányzat testületének működési

költségvetése

70

40

1

Személyi juttatások

31

17

2

Munkaadókat terhelő járulékok

9

7

3

Dologi kiadások

30

16

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

2

Felügyelő Bizottság működési költségvetése

30

9

1

Személyi juttatások

17

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok

S

2

3

Dologi kiadások

8

2

2

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

3536

3311

Működési kiadások

3506

3208

1

Személyi juttatások

1366

1253

2

Munkaadókat terhelőjárulékok

577

478

3

Dologi kiadások

1520

1408

4

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

43

69

2

Felújítások

30

4

3

Felhalmozási kiadások

99

2

Egészségbiztosítási Alap Területi szervei

12829

13168

1

Területi Egészségbiztosítási Bizottságok

18

3

1

Működési kiadások

18

3

1

Személyi juttatások

11

2

2

Munkaadókat terhelőjárulékok

3

Dologi kiadások

7

1

2

Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak

12811

13165

1

Működési kiadások

12 5 11

12721

1

Személyi juttatások

6657

6678

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2938

2990

3

Dologi kiadások

2913

3036

4

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

3

17

2

Felújítások

300

358

3

Felhalmozási kiadások

86

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat

csoportszám

Kiemelt

előirányzatszám

Cím-

név

Alcím-

név

Előirányzat

csoportnév

KIADÁSOK

1998. évi eredeti előirányzat

1998. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

3

Országos Orvosszakértői Intézet

876

914

1

Működési kiadások

861

899

1

Személyi juttatások

529

555

2

Munkaadókat terhelő járulékok

241

244

3

Dologi kiadások

91

100

4

Pénzeszközátadás

2

Felújítások

15

14

3

Felhalmozási kiadások

1

9

Központosított előirányzatok

3809

3865

1

Működési kiadások

1

Személyi juttatások

2`

Munkaadókat terhelő járulékok

3

Dologi kiadások

2

Felújítások

2

Egészségbiztosítási célfeladatok

3809

3865

1

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

2459

2479

2

Behajtás ösztönzése

500

637

3

APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése

100

31

4

Ellenőrzési rendszerek fejlesztése és eü. struktúra átalakítása

750

718

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen

21150

21307

1998. évi működési előirányzat maradvány

1522

Előző év működési előirányzat maradványa

29

Működési előirányzat maradvány összesen

1551

9. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez Az Egészségbiztosítási Alap és az Alapot nem terhelő ellátások 1998. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat

csoportszám

Kiemelt

előirányzat szám

Cím-

név

Alcím-név

Előirányzat csoportnév

BEVÉTELEK

1998. évi eredeti előirányzat

1998. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

A Egészségbiztosítási Alaphoz tartozó ellátások fedezetére szolgáló bevételek

570334

558587

1

Az Egészségbiztosítási Alap-járulékbevételei

539879

549572

1

Munkáltatói járulék

357879

371473

2

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

4962

4664

3

Egyéni járulék

61571

62662

1

Egyéni egészségbiztosítási járulék

61571

62662

4

Baleseti járulék

1496

960

1

Egyéni vállalkozók

0

457

2

Társas vállalkozások

1496

503

5

Munkáltatói táppénz hozzájárulás

9000

9499

1

Költségvetési szervek

2820

3040

2

Gazdálkodó szervek

l 180

6459

6

Egészségügyi hozzájárulás

96171

92592

1

Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása

95320

91931

2

Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás

851

661

7

Késedelmi pótlék, bírság -

8800

7722

2

Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel*

20000

3

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel

4158

2590

1

Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés

800

800

2

Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

300

206

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzat szám

Cím-név

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

BEVÉTELEK

1998. évi eredeti előirányzat

1998. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

3

Baleseti és egyéb kártérítési, megtérítések

2000

955

4

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek

1058

629

4

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás

2500

2500

5

Egyéb bevételek

2000

2000

1

Kórházi részleges adósságrendezésre átadott pénzeszközök visszatérítése (az 1996. évi CXX. tv. alapján)

2000

1499

Eü. intézmények ügyeleti díj emelésére átvett pénzeszköz

500

Önkormányzati kórházak csődjével kapcsolatos visszatérülés

1

6

Vagyongazdálkodásból származó bevétel

1797

1925

1

Vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek

1797

1925

2

Működési célú bevételek

2 840

2874

1

Központi költségvetés működési célú térítése

1300

1300

2

Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítése

1

Hadigondozottak Közalapítványa költségtérítése

3

Társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása

1390

1011

4

Egyéb működési célú bevételek

150

563

Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen

573174

561461

4

Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott, az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások megtérítései

1

A központi költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítései

167000

174607

1

Családi támogatások

156600

162978

1

Családi pótlék

117900

120 862

2

Anyasági támogatás

2000

2027

3

Gyermekgondozási díj

2000

1092

4

Gyermekgondozási segély

34700

38997

2

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

400

534

1

Megváltozott munkaképességűek kereset kiegészítése

400

534

3

Különféle jogcímen adott térítések

10000

11095

1

Közgyógyellátás

10 000

11095

2

A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás-megtérítés

1400

1404

3

Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti

járadék

0

2

Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen

168400

176013

Bevételek mindösszesen

741574

737474

* Ennek a sornak az 1998. évi teljesítési adata 15 494 millió forint, amely az 1. cím, 1. alcím összegeiben szerepel.

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

KIADÁSOK

1998. évi eredeti előirányzat

1998. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

Az Egészségbiztosítási Alap ellátási kiadásai

572 877

610 074

1

Természetbeni ellátások

423 704

458 450

1

Gyógyító-megelőző ellátás

298 300

299 092

1

Háziorvosi ellátás finanszírozása

29 401

29 400

2

Feladatfinanszírozás összesen

28 088

28 027

3

Járóbeteg-szakellátás összesen

56 619

56 656

4

Aktív fekvőbeteg-ellátás

159 516

160 694

5

Krónikus fekvőbeteg-ellátás

18 357

18 209

6

Ügyeleti díj

4 630

4 628

7

Működési költség előleg keret

1 000

65

8

Végkielégítés

100

391

9

Orvosspecifikus vények kiadása

332

222

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

KIADÁSOK

1998. évi eredeti előirányzat

1998. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

10

Felülvizsgáló orvosok díja

267

261

11

Méltányossági alapon történő térítések

90

40

12

Eü. intézmények ügyeleti díj emelése átvett pénzeszközből

499

2

Gyógyfürdő-szolgáltatás

1 950

1 866

3

Anyatejellátás

300

175

4

Gyógyszertámogatás

102 580

135 474

1

Speciális szerződés szerint támogatott magas áru gyógyszerkiadás

6 295

7 220

5

Gyógyászati segédeszköz támogatás

17 593

19 618

6

Utazási költségtérítés

2 981

2 225

2

Pénzbeli ellátások

146 942

149 657

1

Terhességi-gyermekágyi segély

7 200

6 924

2

Táppénz

42 068

41 255

3

Korhatár alatti III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátások és baleseti ellátások

95 822

99 927

4

Betegséggel kapcsolatos segélyek

930

639

1

Külföldi gyógykezelés

550

373

2

Külföldi sürgősségi gyógykezelés

120

23

3

Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások

10

2

4

Méltányossági támogatások

250

241

5

Kártérítési járadék

922

912

3

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

500

381

4

Postaköltség és egyéb kiadások

1 730

1 156

5

A KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás

430

2

Működésre fordított kiadások

21 150

21 307

1

Folyamatos működési kiadások

17 341

17 442

2

Behajtás ösztönzése

500

637

3

Ellenőrzési rendszerek fejlesztése

750

718

4

Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra

2 459

2 479

5

APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése

100

31

3

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

8

166

4

Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése

130

254

5

APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg

100

12

6

Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatás

1 000

381

Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen

595 264

632 194

Egyenleg

- 22 090

- 70 733

4

Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott, az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások kiadásai

1

A központi költségvetésből finanszírozott ellátások kiadásai

167 000

174 801

1

Családi támogatások

156 600

163 059

1

Családi pótlék

117 900

121 029

2

Anyasági támogatás

2 000

1 948

3

Gyermekgondozási díj

2 000

1 116

4

Gyermekgondozási segély

34 700

38 966

2

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

400

538

1

Megváltozott munkaképességű keresetkiegészítése

400

538

3

Különféle jogcímen adott térítések

10 000

11 204

1

Közgyógyellátás

10 000

11 204

2

A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás

1 400

1 404

3

Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék

0

2

Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások kiadásai összesen

168 400

176 207

Egyenleg

0

- 194

Kiadások mindösszesen

763 664

808 401

Egyenleg mindösszesen

- 22 090

- 70 927

10. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

Nyugdíjbiztosítási Alap

Ezer forintban

Megnevezés

Nyitóállomány

(1998.01.01.)

Állomány-

növekedés

Állomány-

csökkenés

Zárállomány

(1998.12.31.)

Carbon

58401

58401

Glas Trans

348

348

Bentonit

184

84

Drogunion

264

264

Gitr

23

23

Sörárpa

34

34

Bajai kukorica

11

11

Fimcoop iroda

4040

4040

Fimcoop Zamárdi

5076

5076

Fimcoop Ráckeve

1564

1564

Diósgyőr Melegalakító

34

34

Diósgyőr Szivanyú

17

17

Diósgyőr Szerszám

40

40

Hybar

327

327

MGM

163998

163998

DIMAG Daru

248568

248568

Diósgyőr Melegalakító

15015

15 015

Diósgyőr Szivanyú \

6501

6 501

Diósgyár Szerszám

20314

20314

Parasztbecsület

180

58

122

Ózdi Energiaszolgáltató

171790

1710790

Ózdi Acéltrans

14055

14055

Radius Hungaricus

973

973

Borászati szövetkezet

91

91

Járuléktartozásból

524929

313 318

360

831887

VIR

346185

346 186

Humán

407155

407155

Citadella

19750

19750

Ingyenes forgatás

365935

407156

773 091

VIR

1003937

1003937

Nyugdber.

783774

44201

739573

Ny. Alapból

1787711

44201

1743510

Megnevezés

Nyitóállomány

(1998.01.01.)

Állomány-

növekedés

Állomány-

csökkenés

Záróállomány

(1998.12.31.)

Glas Trans.

343

343

MGM

102383

102383

Hybar

72

72

DIMAG

16814

16814

DIGÉP

11267

11267

Koreng. tartozásból

130878

414172

130464

AUTOKER

3164236

3164236

Centrum

326680

326680

Humán I.

0.686669

686669

OTP

2672043

960000

1712043

OTP elsőbbségi részv.

127957

127957

Pannon váltó

148406

148406

Postabank

2746676

2746676

Richter

1763748

1763748

Szegedi Ruha

56959

56959

Vértes Erőmű

16205

16205

Optima

127957

127957

Ingyenesből összesen:

11709579

127957

4325925

7511612

Lakásfedezeti ÁK

5672625

810375

4862250

Nyugdíj I.

3000000

362252

2637748

Értékpapírok

8672625

1172627

7499998

Alba Regia

233464

4348

229115

Vízi terv

197640

2360

195280

Kecskemét

178075

3631

174443

Váci Cement

39 560

842

38718

Gép, berendezés

7684

2022

S 661

Járművek

186

46

139

Csopak

49 854

254

49601

Üzemeltetésre átadott

706 462

13504

692958

M/11

14 5 18 941

535113

4376900

10677155

M/12

8672625

1172627

7499998

M/16 w

706462

13504

692958

Összesen:

23893119

848431

5563031

19222711

A kimutatás a 01. mérleg űrlap alap 1-17. soroknak megfelelő részletezésében, azon belül a vagyonelemek tételes felsorolása alapján kell kitölteni.

11. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez Befektetett eszközök állományának tételes kimutatása

Egészségbiztosítási Alap

Ezer forintban

Megnevezés

Nyitóállomány

(1998.01.01.)

Állomány-

növekedés

Állomány-

csökkenés

Záróállomány

(1998.12.31.)

12. Ingatlanok

- Ingyenes

Vác

66356

0

1412

64944

Szolnok

54990

0

1170

53820

Eger

11468

0

244

11224

IDEX

1017600

0

21200

996400

Blaha

931000

2720

19054

914666

- Ingyenesből származtatott

Wesselényi telek

89000

0

0

89000

Wesselényi épület

2102139

0

42901

2059238

12. Ingatlanok összesen:

4272553

2720

85981

4189292

13. Gépek, berendezések, felszer.

- Lélegeztetőgép

2678

0

2678

0

- Betegkocsi

1201

0

605

596

- Oxigénkoncentrátor

7490

0

4233

3257

13. Gépek, berendezések, felszerelések összesen:

11369

0

7516

3853

17. Részesedések

- Vásárolt

KH

212571

0

0

212571

OMKER

6

0

5

1

Medicor Röntgen

229482

0

0

229482

Medicor Meakku

29278

0

0

29278

Medicor Szerviz

15500

0

0

15500

Medicor Maros B.

32721

0

8755

23966

DEMED üzletrész

11750

0

0

11750

MEDOM üzletrész

46485

0

0

46485

Medicor Meditü

5400

0

0

5400

Mikromeditron

10400

0

0

10400

Dispomedicor

80019

0

0

80019

Reanál

89144

0

89144

0

Club Aliga

40000

0

26466

13534

Vásárolt részesedés összesen:

802756

0

124370

678386

Megnevezés

Nyitóállomány

(1998.01.01.)

Állomány-

növekedés

Állomány-

csökkenés

Záróállomány

(1998.12.31.)

- Vagyonjuttatásként átvett

OMKER

375000

0

122079

252921

MAKÖ'T Rt. (RICO)

270515

0

0

270515

Postabank

441519

0

441189

330

OTP

2234519

0

0

2234519

Dominancia Rt.

1015404

0

1015404

0

Pannon Váltó Rt.

120238

0

120238

0

Express Rt.

210950

0

0

210950

Szikra Lapnyomda Rt.

280 000

0

0

280000

Budapesti Hőerőmű Rt.

339 193

0

0

339193

Tiszai Erőmű Rt.

1179328

0

0

1179328

ÉMÁSZ

0

0

0

0

ÉDÁSZ

0

0

0

0

DÉDÁSZ

0

0

0

0

TITÁSZ

0

0

0

0

DÉMÁSZ

0

0

0

0

ELMÜ

0

0

0

0

DIGÉP

154740

0

11393

143347

Ingyenes vagyonjutt. átv. részesedés összesen:

6621406

0

1710303

4911103

- Ingyenes vagyonjutt.-ból származ.

Postabank

2335544

0

2333801

1743

Dispomedicor

121299

0

0

121299

Gyógyszerkutató

20856

0

20856

0

Hotel Carbona

524991

4 756'

0

529747

MOL részvény

995584

995584

0

Club Aliga Rt.

51000

33744

17256

Ingy. vagyonjutt.-ból származt. részesedés összesen:

3002690

1051340

3383985

670045

- Jár.tart. ellenében átv. részesedések

Ózdi energia szolg.

0

131342

16841

114501

Ózdi Acéltrans. Fuv.

0

107462

19095

88367

Carbon Közraktár

45774

0

1457

44317

Dorogi Mészmű

0

0

0

0

Glas-Trans Kft.

277

0

277

0

Bentonit

0

0

0

0

DIGÉP

29150

0

2359

26791

FIMCCOPD Iroda

2292

0

2292

0

Megnevezés

Nyitóállomány

(1998.01.01.)

Állomány-

növekedés

Állomány-

csökkenés

Záróállomány

(1998.12.31.)

FIMCCOPD Ráckeve

693

0

693

0

FIMCOOPD Zamárdi

3944

0

1972

1972

Hybar Ócsa

0

0

0

0

DROGUNION Rt.

206

0

206

0

Sörárpa

26

0

26

0

Bajai Kukorica

0

0

0

0

'Találmány

0

0

0

0

Mg. Bortermelő Ker. Sz.

0

69

0

69

EB. tartozás: DIGÉP

2885

0

0

2885

Járuléktart. ellenében átv. részesedések összesen:

85247

238873

45218

278902

17. Részesedések összesen:

10512099

1290213

5263876

6 538 436

16. Üzemelt.-re, kezelésre átad. eszk.

- Club Aliga telek

1033650

0

0

1033650

épület

850320

1500

17745

834075

építmény

161089

25963

5920

181132

képzőművészeti alkotás

2633

0

0

2633

- Bérházak

29496

0

1358

28138

16. Üzemelt.-re, kezelésre átad. eszk. összesen:

2077188

27463

25 023-

2079628

MINDÖSSZESEN:

16873209

1320396

5382396

12811209

A kimutatás a 01. mérleg űrlap alap 1-17. soroknak megfelelő részletezésben, azon belül a vagyonelemek tételes felsorolása alapján kell kitölteni.

12. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon alakulása

Millió forintban

Megnevezés

Összesen

A Nyugdíj-biztosítási Alapot megillető hányad

Az Egészség-biztosítási Alapot megillető hányad

1.

Nyitó állomány (1998. évi LXX. törvény 12. számú melléklet S. sor)

2121

*779

1342

2.

Vagyonátvétel 1998-ban

866

490

376

3.

Vagyonelemek értékesítése, megtérülése

-16

-8

-8

4.

Vagyonelemek értékvesztése, elszámolásának hatása

-424

-144

-280

5.

1998. évi záróállomány

2547

1117

1430

Megjegyzés: tartalmazzák az ingóságokra vonatkozó adatokat is, a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető hányad nyitó tétele helyesbítése miatt változott, az 1997. év végi 787 millió forintról 779 millió forintra.

Hivatkozó joganyagok

2000. évi CXIX. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.