2006. évi LXI. törvény

egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Ez a törvény - a 223-257. §-okban foglaltak figyelembevételével - 2007. január 1-jén lép hatályba.
E törvénynek az Szja tv.-t módosító rendelkezései - a (6)-(9) és (11) bekezdésben említettek kivételével - 2006. szeptember 1-jén lépnek hatályba, e rendelkezéseket - a (2)-(5) és (12) (16) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a 2006. szeptember 1-jétől megszerzettjövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

2006. szeptember 1-jével az Szja tv.


66. §-a (...

2006. évi LXI. törvény
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/2   «Előző  Következő»

129/2007. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2007/11.) 2006. évi munkateljesítményre tekintettel kifizetett jutalom, prémium utáni járulékfizetés szabályai

8004/2006. (AEÉ 9.) APEH tájékoztató a költségvetési kapcsolatok lebonyolításánál alkalmazandó számlaszámokról szóló 8001/2006. (AEÉ 3.) APEH tájékoztató módosításáról

APEH közlemény (AEÉ. 9/2006.) az önellenőrzési pótlék mentes önellenőrzés, valamint az adókülönbözet késedelmi pótlék mentes részletfizetési lehetőségéről

APEH közlemény (AEÉ. 9/2006.) a költségvetési kapcsolatok lebonyolításánál, a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó új számlaszámokról

APEH közlemény (AEÉ. 9/2006.) a pénztárgépek és taxaméterek átállításáról a 2006. szeptember 1-jétől érvényes új általános forgalmi adó mértékére

PM tájékoztató (AEÉ. 10/2006.) a veszteségelhatárolás lehetőségéről az úgynevezett elvárt adó bevezetésével összefüggésben

APEH tájékoztató (AEÉ. 10/2006.) a 15 %-os áfa kulcs 2006. szeptember 1-jével 20 %-ra történő emelésével kapcsolatos hatályba léptető és átmeneti rendelkezések gyakorlati alkalmazásáról

PM-APEH együttes tájékoztató (AEÉ 2006/11.) a bolti kiskereskedelmi különleges adózási módot alkalmazó adózók adókulcsváltozásból adódó egyes feladatairól

66/2006. (XI. 29.) AB határozat az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény és az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról

330/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról szóló 263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról

8009/2006. (AEÉ 1/2007.) APEH tájékoztató az illetékbeszedési, valamint magánnyugdíjpénztári tagdíj, önellenőrzési pótlék és késedelmi pótlék beszedési számlák 2007. január 1-jei hatállyal történő megnyitásáról

698/B/2006. AB határozat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

858/B/2006. AB határozat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 44. § (2)-(3) bekezdése alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

8/2007. (II. 28.) AB határozat a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 6. § (5)-(9) bekezdései, és az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról rendelkező 2006. évi LXI. törvény 225. § (16) bekezdése alkotmányellenességének utólagos megállapítására irányuló indítvány tárgyában

2007. évi XII. törvény a társasági adó és a vállalkozói személyi jövedelemadó egyes előírásai alkalmazásának kizárásáról

8004/2007. (AEÉ 3.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával és elszámolásával kapcsolatos munkáltatói (kifizetői) feladatokról

441/D/2006. AB határozat a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 2006. december 31. napjáig hatályban volt 2. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

792/B/2006. AB végzés jogszabályok alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványokról

833/B/2005. AB határozat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. a) pontja alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

1125/D/2004. AB határozat alkotmányjogi panaszról

197/B/2002. AB határozat jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványról

823/B/2006. AB határozat a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 18. § (1) bekezdés c) pontja, 19. § (4) bekezdése, 36. és 37. §-a alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványok elutasításáról

16/2007. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2007/2.) A hiteltörlesztés fogalma a lakáscélú hitel adókedvezményére vonatkozó átmeneti szabályok alkalmazásában [Szja. tv. 38. § (1) bekezdés]

Bírósági jogesetek

BH 2007.11.390 A közigazgatási eljárásban - részben meg nem fizetett fellebbezési illetéket kiszabó - illetékhivatali határozat az ügy érdemében hozott határozat [1990. évi XCIII. tv. 34. §, 74. §, 78. §; 2003. évi XCII. tv. 113. §, 114. §].

BH 2008.1.34 Egyéni vállalkozónak a cégjegyzékbe egyéni cégként való bejegyzését követően egyszemélyes kft.-vé történő átalakulásával bekövetkező vagyonszerzés nem mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól [1990. évi XCIII. tv. 26. §, 1959. évi IV. tv. 685. §, 1990. évi V. tv. 15. §, 15/A. §, 1997. évi CXLIV. tv. 59. §].

AVI 2008.3.32 Az Itv. 21. §-ának valamennyi rendelkezése a vételár fizetés fejében vagyont szerző személyre vonatkozik, nem pedig a más által fizetett vételárból vagyont szerző személyre (1990. évi XCIII. tv. 21. §)

AVI 2008.3.33 A haszonélvezeti jog nem minősül az Itv. alapján tehernek, ezért értékével a vásárolt lakás forgalmi értéke nem csökkenthető [1990. évi XCIII. tv. 21. § (5) bek.]

AVI 2008.3.34 Amíg a telek nem minősül építési teleknek az Itv. 26. § (1) bekezdés a) pontja szerinti illetékmentesség feltételei nem állnak fenn [1990. évi XCIII. tv. 26. § (1) bek. a) pont]

AVI 2008.3.35 Az illetékmentesség feltétele a lakóház építésére alkalmas telektulajdon, illetve tulajdoni hányadnak a megvásárlása [1990. évi XCIII. tv. 26. § (1) bek. a) pont]

AVI 2008.4.45 Az Itv. 18. § (1) bekezdése visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettséget ír elő a nem nevesített ingatlanszerzés esetére is [1990. évi XCIII. tv. 18. § (1) bek.].

AVI 2008.4.46 A lakástulajdonnak nem minősülő garázs tulajdoni hányada alapján külön kell a visszterhes vagyonátruházási illetéket megállapítani [1990. évi XCIII. tv. 19. § (1) bek.]

AVI 2008.4.47 Az Itv. 26. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételes illetékmentesség csak azt a vagyonszerzőt illeti meg, aki az ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jogot szerez meg [1990 évi XCIII. tv. 26. § (1) bek. a) pont].

AVI 2008.4.48 Az Itv. 26. § (1) bekezdés a) pontja szerinti illetékmentesség feltételes kedvezmény [1990. évi XCIII. tv. 26. § (1) bek. a) pont].

AVI 2008.5.59 Az illetéktörvény az illetékmentesség feltételének teljesítése alatt a feltétel megvalósulásának határidőben való igazolását is érti [1990. évi XCIII. tv. 26. § (1)-(2) bek.]

AVI 2008.6.70 A lelet kiállítása után az illetékhivatal csak a fennálló illetéktartozás behajtása iránt intézkedhet (1990. évi XCIII. tv. 75. §)

BH+ 2009.3.122 Az APEH az illetékhivatalok általános jogutódja [2006. évi LXI. tv. 248. §, 249. §, Pp. 253. §, 259. §].

BH 2009.10.311 Adómentesség csak adóalany tekintetében és csak a törvény alapján fennálló adókötelezettség kapcsán értelmezhető [1991. évi LXXXII. tv. 2. §, 5. §].

EH 2008.1919 Adómentesség megállapítására adóalanyiság hiányában nem kerülhet sor [1991. évi LXXXII. tv. 1. §, 2. §, 5. §]

EH 2008.1920 Adómentesség megállapítására adóalanyiság hiányában nem kerülhet sor [1991. évi LXXXII. tv. 1. §, 2. §, 5. §]

AVI 2012.11.127 A jövedéki törvény a hazai és a más tagállamból behozott termékek tekintetében megkülönböztetést nem tartalmaz, csak a már egyszer megfizetett adót lehet visszaigényelni [2003. évi CXXVII. tv. 47. § c) pont]

BH 2009.12.380 Csak beépítetlen lakótelek megvásárlása esetén kérhető feltételes illetékmentesség az Itv. 26. § (1) bek. a) pontja alapján [1990. évi XCIII. tv. 26. §, 102. §].

AVI 2013.6.66 Nem elegendő a határidő meghosszabbításáról feljegyzést készíteni [2004. évi CXL. tv. 33. § (7) bek.]

BH 2012.3.83 A közvetett képviselő fizetési kötelezettsége a termékimport adómentességének hiányában (1992. évi LXXIV. tv. 29/A. §, 31. §, 41. §, 2913/92/EGK r. 5., 201. Cikk).

BH+ 2010.5.232 A felszámoló kötelessége a beszedett és bevallott idegenforgalmi adó megfizetése, ennek elmulasztása bírságfizetést von maga után [2003. évi XCII. tv. 14. §, 1991. évi XLIX. tv. 4. §, 1990. évi C. tv. 8., 30. §]

AVI 2011.9.97 A bíróság az adófizetési kötelezettségről való döntéskor méltányosságot nem gyakorolhat [2003. évi XCII. tv. 1. § (2) bek., 143. § (1) bek.]

AVI 2011.7.80 A Jöt. nem rendelkezik a méltányosság gyakorlásáról, az Art. szabályai szerint a méltányosság csak az adótartozás tekintetében gyakorolható, üzletbezárás tekintetében nem (2003. évi XCII. tv. 133-134. §)

BH+ 2013.9.394 I. A közigazgatási szervek között törvény erejénél fogva bekövetkező általános jogutódlás folytán a jogutód közigazgatási szerv mind az átvett vagyoni jogok, kötelezettségek, mind a munkáltatói jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése tekintetében jogutód, így a közszolgálati jogviszonyból eredő igény is vele szemben érvényesíthető [2006. évi LXI. törvény 249. § (1) és (4) bekezdés]. II. Ha a kereset elutasítása egyik alperessel szemben fellebbezés, csatlakozó fellebbezés hiányában első fokon jogerőre

AVI 2014.3.29 A bejelentés megtörténtét a vagyonszerzőnek kell igazolnia [1990. évi XCIII. tv. 76. § (1) bek.]

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.