1996. évi CXII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Hivatalos rövidítése: Hpt. (hatályon kívül)
Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:
Magyarország területén végzett, e törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási és bankképviseleti tevékenységre, önkéntes intézményvédelemre, valamint betétbiztosításra,
Magyarország területén székhellyel rendelkező hitelintézet által külföldön alapított hitelintézet, pénzügyi vállalkozás e törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatási, illetve kiegészítő pénzüg...

1996. évi CXII. törvény
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/7   «Előző  Következő»

1999. évi CXXIV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről

1999. évi XCIX. törvény az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

1998. évi XXXIV. törvény a kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapokról

1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról

1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról

1997. évi CXLVII. törvény a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény módosításáról

1997. évi CX. törvény az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról

1997. évi CVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról

1997. évi XVII. törvény a mezőgazdasági termelők adózási feltételeit meghatározó egyes törvények módosításáról

1996. évi CXI. törvény az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

137/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a befektetési szolgáltatási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet üzleti-befektetési szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történő adatszolgáltatási kötelezettségéről

1996. évi XLVIII. törvény a közraktározásról

29/1999. (II. 12.) Korm. rendelet a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

1995. évi XCVI. törvény a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről

220/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 198/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

1997. évi L. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról

1995. évi XCV. törvény a devizáról

181/1998. (XI. 11.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

93/1998. (V. 13.) Korm. rendelet a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról

285/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 198/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

12/1997. (I. 30.) Korm. rendelet a betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektetővédelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/5   «Előző  Következő»

BH+ 2001.6.288 Az ún. brókercégek nem minősülnek hitelintézetnek, ezért az ellenük indított felszámolási eljárásban a hitelezők a nyilvántartásbavételi díj befizetése alól nem mentesülhetnek [1997. évi XXVII. tv.-nyel is módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 38. § (2) bek., 46. § (7) bek., 1996. évi CXI. tv. 26. fejezete, 1999. évi III. tv. 1. §, 2. §].

BH+ 2001.10.485 Az 1947-ben elrendelt kényszerfelszámolási eljárást az eljárás elrendelésekor hatályban volt jogszabály szerint kell lefolytatni. A korábbi jogszabályok hatályon kívül helyezése folytán a felszámolási ügyekre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak kell a korábbi jog szabályai szerint lefolytatnia és befejeznie a megindult felszámolási eljárást [1920. évi XXXVII. tv. 12. § (1) bek., 1955. évi 21. tvr., 1961. évi 9. tvr. 60. §, 920/1917. M. E. rendelet 1. §, 2. §, 48. § (5) bek., 4247/1949. (IX.

BH+ 2001.11.550 Felügyeleti bírság intézkedés nélkül is kiszabható (1996. évi CXII. tv. 150-151. §, 153. §, 169. §, 175. §)

BH+ 2002.2.95 Külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi kereskedelmi képviseletének cégbejegyzésénél a szükséges hatósági engedélyek vizsgálata körében irányadó szempontok [1997. évi CXLV. tv. (a továbbiakban: Ctv.) 23. § (3) bek., 1996. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Hpt.) 3. §, 3/A. §, 1997. évi CXXXII. tv. (a továbbiakban: Fkt.) 27. § (1) és (2) bek.].

BH+ 2003.6.284 I. Konszernjogi felelősség megállapítása a részvények tulajdonjogának törvényen alapuló megszerzése esetén [Ptk. 206. §, 212. § (1) bek., 1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 237. §, 288. § (2) bek, 290. §, 292. § (1) bek., 295. §, 1996. évi CXII. tv. (Hpt.) 8. § (2) bek., 12. § (2) bek. b) és c) pont, 1996. évi CXI. tv. (Épt.) 105. § (3) bek.]. II. Konszernjogi felelősség alapján fizetendő összeg késedelmi kamatának kezdő időpontja [Ptk. 212. § (1) bek., 301. §, 1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 9. §, 292. § (1) bek., 295.

BH 1999.9.420 Abban a kérdésben, hogy valamely gazdasági tevékenység pénzintézeti tevékenységnek minosül-e, és azt ki gyakorolhatja, az Állami Pénz- és Tokepiaci Felügyelet közigazgatási eljárás keretében jogosult állást foglalni. Ebben a kérdésben a cégbíróság törvényességi felügyeleti jogkörében sem dönthet [1988. évi VI. tv. 11. § (3) bek., 1989. évi 23. tvr. 18/B. § (2) bek., 1991. évi LXIX. tv. 53. § (3) bek., 54. § (1) bek., 1996. évi CXII. tv, 1996. évi CXIV. tv. 3. §, 12. § (3) bek.].

BH 2001.2.83 I. A bank által a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) hatálybalépése előtt létrehozott, de működését azt követően is folytató bankcsoportra a Hpt. szabályai az irányadóak. Így a bank kártérítési felelőssége megállapítható, ha a bankcsoporttag prudens működése nem biztosított [Ptk. 339. § (1) bek., 1996. évi CXII. tv. (Hpt.) 90. § (2) bek., 221. §]. II. A kötvényen alapuló kártérítési követelést is a többször módosított Cstv. 57. §-a (1) bekezdésének f) pontj

BH 2001.5.232 Nincs jogszabályi akadálya annak, hogy az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság egyedüli - és nem egyszemélyes - gazdasági társaság tagja a társaság vagyoni eszközeit megosztva, kiválással újabb egyszemélyes gazdasági társaságot alapítson [1997. évi CXLIV. tv (Gt.) 3. § (2) bek., 4. §, 59. § (1) és (2) bek., 60. § (1) bek., 78-79. §-ai, 140. § (1) bek.].

BH 2001.6.265 A jogtalan pénzügyi szolgáltatási tevékenység bűntette - amely büntetőjogi keretrendelkezés - megvalósul, ha a magánszemély elkövető a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélye hiányában, rendszeresen és haszonszerzés végett pénzkölcsönzési tevékenységet folytat [Btk. 298/D. §, 1996. évi CXII. tv. 3. § (1) bek. b) pont és (4) bek., 4. §-6. §.].

BH 2002.3.109 A cégbíróság feladatai, ha a bíróságtól, más hatóságtól olyan ítéletről vagy határozatról értesül, amely a cégjegyzékben szereplő adatról megállapítja vagy valószínűsíti, hogy az törvénysértő [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 299. §, 1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 3. § (3) bek., 29. § (1) bek., 52. § (2) bek., 53. § (2) bek. a) és b) pont, 54. § (1) bek.].

BH 2002.12.494 I. A visszavásárlási kötelezettséggel forgalmazott részvények esetén a kibocsátó bank és az általa megbízott forgalmazó egyetemleges kártérítési felelőssége körében irányadó szempontok [Ptk. 4. § (4) bek., 198. § (1) bek., 216. § (1) bek., 318. § (1) bek., 339. § (1) bek., 350. § (1) bek., 1990. évi V. tv 2. § (1) bek., 1996. évi CXI. tv (Épt.) 219. § (1) bek., 296. § a) pont[1], 1996. évi CXII. tv (Hpt.) 3. § (1) bek. h) és i) pont, 11. § a) pont, 90. §, 1988. évi VI. tv (régi Gt.) 266. § (2) és (4) bek.,

BH 2003.5.202 I. A konszernjogi szabályok alkalmazása vonatkozásában a törvény nem tesz különbséget a tekintetben, hogy a részvénytársaság nyilvános, vagy zártkörűen működik [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 288. § (1) bek., 295. §]. II. A konszernjogi szabályok alkalmazása vonatkozásában a befolyásszerzés időpontja nem a részvénykönyvi bejegyzés, hanem a részvények megszerzésének időpontja, törvényen alapuló szerzésnél a törvény hatálybalépésének napja [Ptk. 212. §, 1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 180. § (4) bek., 198. § (2) bek.,

BH 2003.6.250 Az üzletrész társasággal szembeni joghatályos átruházásának hiányában a törvényes működés helyreállítására az átruházó tag köteles, a törvényességi felügyeleti eljárásban kiadott felhívásban foglaltak szerint [1997. évi CXLIV. tv (Gt.) 4. § (4) bek., 299. § (2) bek., 1997. évi CXLV. tv (Ctv.) 51. § (2) és (3) bek., 54. § (1) és (2) bek., 1996. évi CXII. tv (Hpt.) 3. § (1) bek., 1996. évi XCI. tv (Épt.) 4. § (2) bek.].

AVI 1998.10.100 Az engedményezés tárgyi adómentes szolgáltatás [1991. évi LXIX. tv.4. § (1) bek.].

BH+ 2003.12.592 I. Bankcsoport tagjainak kártérítési felelőssége [Ptk. 301. § (1) bek., 312. § (2) bek., 313. §, 338/A. § (1) bek., 338/B. §, 339. § (1) bek., 344. § (1) bek., 360. § (1) bek., 1982. évi 28. tvr. 1. § (2) bek., 1990. évi VI. tv. 3. § a) pont, 1996. évi CXI. tv. 3. § (2) bek. 25. pont, 1996. évi CXII. tv. (Hpt.) 71. § (1) bek., 76. §, 90. § (2) bek. 2. sz. melléklet 2.1., 2.2. pont, 1/1965. (I. 24.) IM r. (Vár.) 39. § (3) bek.]. II. A részvényes a részvénytársasá

BH 2004.2.72 Az Országos Betétbiztosítási Alap a betéteseknek történő kifizetés érdekében fennálló költségek körében a felszámolás alatt álló bankkal szemben hitelezői igényként érvényesítheti a kártalanítás számítástechnikai feldolgozásával, ehhez szoftver készítésével, a betétesekkel való kapcsolattartással felmerült költségeit [1996. évi CXII. tv. (Hpt.) 98. §, 101. §, 105. §, 106. §, 107. § (2) bek., 108. § (4) bek., 118. § (2) bek., 2000. évi CXXIV. tv. 73. §, 1987. évi XI. tv. 12. § (2) bek.).

EH 2000.228 A cégbíróság köteles vizsgálni, hogy jogszabály nem tartalmaz-e olyan rendelkezést, amely szerint a cégjegyzékbe bejegyezni kért valamely tevékenység csak meghatározott szervezeti formában (cégformában) végezhető. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a bejegyző végzés jogszabályt sért [1997. évi CXLV. tv. 12. § (1) bek., 23. § (3) bek., 44.§ (1) bek., 1996. évi CXII. tv. 3. § (1) bek., 4. § (1) és (2) bek., 5. §, 6. §].

EH 2000.330 I. A bank által a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) hatálybalépése előtt létrehozott, de működését azt követően is folytató bankcsoportra a Hpt. szabályai az irányadók. Így a bank kártérítési felelőssége megállapítható, ha a bankcsoporttag prudens működése nem biztosított [Ptk. 339. § (1) bek., 1996. évi CXII. tv. (Hpt.) 90. § (2) bek., 221. §]. II. A kötvényen alapuló kártérítési követelést is a többször módosított Cstv. 57. §-a (1) bekezdésének f) pontjá

EH 2001.434 Az 1947-ben elrendelt kényszerfelszámolási eljárást az eljárás elrendelésekor hatályban volt jogszabály szerint kell lefolytatni. A korábbi jogszabályok hatályon kívül helyezése folytán a felszámolási ügyekre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak kell a korábbi jog szabályai szerint lefolytatnia és befejeznie a megindult felszámolási eljárást [1920. évi XXXVII. tv. 12. § (1) bek., 1955. évi 21. tvr., 1961. évi 9. tvr. 60. §, 920/1917. M. E. rendelet 1. §, 2. §, 48. § (5) bek., 4247/1949. (IX.

EH 2001.537 Az akkreditív absztrakt jellegéből, abból, hogy az akkreditív alapján teljesítendő fizetésnél a megbízó és a bank közötti, illetve a megbízó és a vele szerződő fél közötti alapügylet nem vizsgálható és az alapjogviszonyból eredő kifogások nem hozhatók fel az következik: a benyújtott okmányoknak az akkreditív előírásain túlmenő tartalmi valósága nem vizsgálható, csak az, hogy az okmányok megfelelnek-e az akkreditívben előírt kikötéseknek. Az okmányok esetleges hamissága a bank fizetési kötelezettségét nem be

EH 2003.910 A zálogházi tevékenység keretében nyújtott pénzkölcsön pénzügyi szolgáltatásnak minősül [1996. évi CXII. tv. 3. §].

EH 2002.646 I. Egyedi pénzkölcsönzés nem tekinthető olyan pénzügyi szolgáltatásnak, amely csak engedéllyel végezhető, ezért az engedély hiányában kötött egyedi kölcsönszerződés semmissége nem állapítható meg [Ptk. 200. § (2) bek., 523. § (1) bek., 1996. évi CXII. tv. 3. § (1) bek. b) pont, (3) és (4) bek.]. II. Az ügyleti és késedelmi kamat mérséklése körében irányadó szempontok [Ptk. 232. § (3) bek., 301. § (1) bek. és (3) bek., 86/1990. (XI. 14.) Korm. rendelet*, 39/1984. (XI. 5.) MT rendelet 12. §].

EH 2002.771 I. A konszernjogi szabályok alkalmazása vonatkozásában a törvény nem tesz különbséget atekintetben, hogy a részvénytársaság nyilvános vagy zártkörűen működik [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 288. § (1) bek., 295. §]. II. A konszernjogi szabályok alkalmazása vonatkozásában a befolyásszerzés időpontja nem a részvénykönyvi bejegyzés, hanem a részvények megszerzésének időpontja, törvényen alapuló szerzésnél a törvény hatálybalépésének napja [Ptk. 212. §, 1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 180. § (4) bek., 198. § (2) bek., 2

BH 2004.4.161 A gépkocsinyeremény-betétek sorsolásából származó, magánszemélyeket megillető tárgy­nyeremény (személygépkocsi) a személyi jövedelemadó törvény szerint nem minősül kamatnak, és nem tekinthető ajándéksorsolásnak sem [1995. évi CXVII. tv. 65., 76. §, 1959. évi IV. tv. 533. §, 1991. évi XXXIV. tv. 23. §].

BH+ 2004.5.223 Külföldi bank által külföldön devizabelföldi részére nyújtott hitel nem minősül Magyarország területén végzett hitelezésnek, így erre a Hpt. rendelkezései nem irányadók (határon átnyúló hitelezés) [1996. évi CXII. tv. (Hpt.) 1. § (1) bek., 3. § (1) bek. b) pont, (3) és (4) bek., 3/A. § (1) bek., 138. § (2) bek. i) pont, 1995. évi XCV. tv. 39. § (5) bek., 1979. évi 13. tvr. 21. § (1) bek., 26. §, 1998. évi XV. Tv.-nyel kihirdetett Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) konvenció, a hozzá ka

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.