1990. évi LXV. törvény

a helyi önkormányzatokról

Hivatalos rövidítése: Ötv. ,  önkormányzati tv. (hatályon kívül)
Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az Országgyűlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi közösségek önkormányzáshoz való jogait.
A helyi önkormányzás lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége - közvetlenül, illetőleg a választott helyi önkormányzata útján - önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdekű közügyeit.
Az Országgyűlés, támogatva a helyi közösségek önszervező önállóságát, segíti az önkormányzáshoz sz...

1990. évi LXV. törvény
a helyi önkormányzatokról

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/5   «Előző  Következő»

1999. évi CXXII. törvény egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról

1996. évi LXVI. törvény az adóazonosító jel, a Társadalombiztosítási Azonosító Jel és a személyi azonosító használatával kapcsolatos törvények módosításáról

1995. évi XLVIII. törvény a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról

222/1999. (XII. 29.) Korm. rendelet a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 54/1996. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

187/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról

76/1999. (V. 26.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások előzetes bejelentési kötelezettségéről és annak Európai Megállapodással való összhangjának vizsgálatáról

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

225/1997. (XII. 8.) Korm. rendelet a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 54/1996. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

223/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 30/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról

209/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 54/1996. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

54/1996. (IV. 12.) Korm. rendelet a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről

103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

28/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a közgyógyellátási igazolványról

5/1994. (IV. 8.) HM rendelet a honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos egyes költségek és díjazások megtérítéséről

10/1996. (X. 2.) IM rendelet a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről

54/1996. (XII. 27.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 2/1994. (I. 30.) NM rendelet módosításáról

47/1998. (XI. 13.) AB határozat Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzatának Képviselő-testülete által a köztisztviselői törvény végrehajtásáról alkotott 4/1995. (I. 31.) ÖK számú rendelet törvényellenességének vizsgálatára benyújtott indítvány tárgyában

35/1997. (VI. 11.) AB határozat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában

59/1996. (XII. 22.) AB határozat Nagymányok Nagyközség Önkormányzatának az adók módjára behajtandó köztartozásokról szóló 2/1996. (II. 16.) rendelete felülvizsgálatára irányuló kezdeményezés tárgyában

46/1996. (X. 22.) AB határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzatának Közgyűlése által, a köztisztviselők munkavégzéséről, a munka- és pihenőidőről, az illetményekről és az egyéb juttatások szabályairól alkotott 12/1992. (IX. 7.) MKGY.sz. rendelet törvényességének vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/5   «Előző  Következő»

BH 2019.8.237 Ingatlan tulajdonjogának átruházása esetén az Itv. 21. § (2) bekezdésében szabályozott illetékkedvezmény érvényesíthetőségének időpontját az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgáló szerződés keltének időpontjától kell számítani [1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 3. § (3) bek., 21. § (2) bek.].

BH 2019.8.238 A Közösségen belüli beszerzéskor fizetendő általános forgalmi adó befizetésének elmulasztása adóelőny lehet a láncolatban vevőként szereplő vevőnek, ezért az ilyen beszerzéseknél megfelelő gondossággal kell eljárnia [2007. évi CXXVII. tv. (Áfa. tv.) 120. § 127. § (1) bek.].

EH 2019.09.M21 A Tny. 47. § (1) bekezdése szerinti egy év nem igényérvényesítési határidőt rögzít, hanem az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósításának időtartamát határozza meg. Ellenkező értelmezés esetében ideiglenes özvegyi nyugdíj nem lenne megállapítható azon személyek számára, akik - önhibájukon kívül - a jogszerző halálát követő egy év elteltével szereznek tudomást a halál bekövetkezéséről, vagy csak ezt követően tudják a halál tényét igazolni [a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. (Tny.)

BH+ 2001.7.333 A szerződő felek együttműködési kötelezettsége körében vizsgálandó szempontok [Ptk. 4.§ (4) bek., 250.§, 277.§ (2) bek., 312.§ (2) bek., 339.§ (1) bek.].

BH+ 2002.7.353 A munkáltató a munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő tartozásának a megtérítésére irányuló igényét nemcsak fizetési felszólítással, hanem - választása szerint - keresettel is érvényesítheti [1/2001. MJE].

BH+ 2002.11.586 A helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint a jegyző felmentése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, amiből következik, hogy a képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a közszolgálati jogviszony megszüntetéséről és az ahhoz szorosan kapcsolódó intézkedésekről, így a felmentési idő alatt a három hónapot meghaladóan a munkavégzés kötelezettsége alól történő mentesítésről és a végkielégítésről teljes körűen dönt. A döntésével az egyéb munkáltatói jog

BH+ 2003.6.288 A társaság tagjának érdekkörén kívül eső, vagyis nem a tag tevékenységére, magatartására visszavezethető okok a tagkizárást nem alapozzák meg [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 18. § (2) bek., 49. §, 1995. évi LVII. tv. 9. §, 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 1. § (1) bek., 9. § (1) és (2) bek., 36. § (2) bek., 38. § (1) bek., 81. § (1) bek., 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 66. §, 87. § (1) bek.].

BH 1992.1.37 I. Közüzemi célra alapított állami gazdálkodó szerv (pl. IKV) vagyona törvény erejénél fogva nem, csak a megyei (fővárosi) vagyonátadó bizottságok döntése alapján kerülhet önkormányzati tulajdonba [1990. évi LXV. tv. 107. § (1) bek. b) pont, (3) bek., 63/1990. (X. 4.) Korm. r.]. II. Állami tulajdonban, de Ingatlankezelő Vállalat kezelésében levő ingatlan kezelői jogát a tulajdonosi irányítást gyakorló szerv csak akkor vonhatja meg, ha a kezelő megszüntetésére, átszervezésére vagy szervezeti egységének átcsa

BH 1992.4.283 A szakszervezeti kifogást kizárólag a munkáltatónak a munkaviszonyra vonatkozó szabályt vagy a munkaviszonnyal kapcsolatban a dolgozók érdekeit sértő intézkedésével szemben terjeszthet elő. Ezek körén kívül esik a munkáltatónak a jogszabályban biztosított felmondási joga gyakorlásával kapcsolatos magatartása [MT. 14. § (3) bek.].

BH+ 2012.7.311 A fegyelmi eljárás részét képező vizsgálóbiztosi vizsgálat esetleges hiányosságai a fegyelmi tárgyalás keretében pótolhatók, és a vizsgálóbiztosi jelentés hiányos volta a munkáltatót nem fosztja meg a perbeli bizonyítás lehetőségétől [Ktv. 51. §].

BH 1993.1.43 I. A költségvetési szerv nem jogosult a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló törvény szabályai szerinti átalakulásra. II. Alapítvány csak a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi személyiségét. Ezért a részvételével alakult gazdasági társaság cégbejegyzéséhez az alapítvány nyilvántartásba vételére vonatkozó bírósági végzést csatolni kell. Ennek hiánya a cégbejegyzést kizáró ok [Ptk. 74/A. § (1)-(2) bek., 685. § c) pont, 1977. évi VI. tv. 7. § (1) bek., 1979. évi II.

BH 1993.6.396 A helyi önkormányzat képviselő-testülete - munkáltatóként - jogosult az igazgatási jogkörébe tartozó szervek munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatban a jogszabályban előírt intézkedést megtenni. Ha azonban a képviselő-testületnek a munkavállaló munkaviszonyát érintő döntése az azon alapuló kötelező intézkedés megtételét teszi szükségessé, annak késedelemmel történt közlése nem zárhatja el a munkavállalót a jogorvoslat igénybevételének lehetőségétől.

BH 1993.8.532 Ha a képviselő-testületnek a munkavállaló munkaviszonyát érintő döntése az azon alapuló kötelező intézkedés megtételét teszi szükségessé, annak késedelemmel történt közlése nem zárhatja el a munkavállalót a jogorvoslat igénybevételének lehetőségétől [1990. évi LXV. tv., Mt. 87. § (1) bek. b) pont, 89. §, Pp. 350. § (1) bek.].

BH 2013.1.25 Az önkormányzatoknak nincs törvényi felhatalmazásuk repülőtér használatára és hasznosítására vonatkozó szabályok megalkotására (nem nyilvános repülőtér esetén sem), ez a tárgy nem tekinthető törvény által nem szabályozott helyi közügynek sem. [1995. évi CXVII. tv. 1. §, 37. §, 41. §, 50/A. §].

BH 1994.2.112 I. A polgármester választással létrejövő sajátos jogviszonyban áll az önkormányzattal. A személye vonatkozásában a munkáltatói jogkört - annak lényeges elemeit tekintve - a képviselő-testület gyakorolja. A polgármester az önkormányzat képviselő-testületének akaratát végrehajtó, a köz szolgálatában álló, de nem köztisztviselőnek minősülő személy, sajátos jogállása az államhatalmi ágak szétválasztásának elvéből következik (1990. évi LXVII. tv., 1990. évi LXV. tv., 30-35. §-ok.). II. A polgármesterrel szemben

BH+ 2013.3.122 I. A polgármester szabadságának kiadása tekintetében is annak az általános szabálynak az alkalmazása indokolt, hogy a szabadság kiadásának időpontját a munkáltató határozza meg [1994. évi LXIV. törvény (Pttv.) 13. § (1) bekezdés, 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 71. § (2) bekezdés, 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 134. §, 136. §]. II. A megállapítási kereset törvényi feltételeinek nemcsak a kereset benyújtásának időpontjában, hanem a kereset elbírálásakor is fenn kell állnia [1952. évi III. törvény (Pp.) 123. §

BH 1994.8.457 A körjegyzőséget alkotó és a körjegyzőt kinevező községek képviselő-testületei együttesen jogosultak dönteni arról, hogy indítanak-e eljárást a körjegyző kártérítési felelősségének megállapítása ügyében. A károkozás körülményeinek, a körjegyző felelősségének, a magatartása és a kár közötti okozati összefüggésnek, valamint a kár nagyságának megállapítására vizsgálóbiztost kell kijelölni. A vizsgálóbiztosnak az ügy érdemben tett előterjesztése után háromtagú (fegyelmi-kártérítési) tanácsnak kell határoznia. A

AVI 2013.8.87 Tárgyi adómentes tevékenység esetén az áfa nem vonható le (1992. évi LXXIV. tv. 4/A. §)

BH 1994.11.624 Ha állami tulajdonban álló ingatlan a megyei vagyonátadó bizottság döntésétől függően kerülhet az önkormányzat tulajdonába, csak ennek a döntésnek az ismeretében lehet állást foglalni abban a kérdésben, hogy az ingatlan a kezelésére korábban jogosult adós felszámolás alá tartozó vagyonának része-e [1991. évi IL. tv. 4. §, 1990. évi LXV. tv. 107. § (3) bek., 1991. évi XXXIII. tv. 10. § (1) bek.].

BH 1994.11.627 Az önkormányzati tulajdonba kerülő vagyon e minőségét az időlegesen állami tulajdonban levő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló törvény nem szünteti meg. [1990. évi LXV. tv. 107. § (1) bek. b) p., 1992. évi LIV. tv. 1. § a) p., 2. § c) p., 1972. évi II. tv. 2. §, 56. § (4) bek., 1975. évi II. tv. 16/A. § 33/1984. (X. 31.) MT 47. § (1) bek.].

BH 1995.2.132 I. A község háziorvosának fegyelmi ügyében indult perben az önkormányzat képviselő-testülete nem lehet a per alperese, miután nem jogi személy. A per alperese a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati egészségügyi intézmény, amelynek alapítása és működtetése a helyi önkormányzat feladata. II. Annak vitatása esetén, hogy a fegyelmi eljárást nem a közalkalmazottak jogállására, nem a köztisztviselőkre vonatkozó törvényben szabályozott előírások szerint kellett volna lefolytatni, annak van döntő jelentőség

BH 1996.7.394 Nem hatósági jogkörben, hanem tulajdonosi jogkörben jár el az önkormányzat, amikor határozatával elfogadja egy gazdasági társaság alapító okiratát, és dönt annak vagyonáról [1957. évi IV. tv. 3. § (3) bek., 1990. évi LXV. tv. 11. § (3) bek., 80. §, 99. § (1)-(2) bek., Pp. 324. § (2) bek., 327. § (1) bek.].

BH 1997.3.149 A helyi késedelmi adópótlék elengedésére vonatkozó kérelmet méltányossági eljárás keretében kell elbírálni [1990. évi XCI. tv. (Art.) 1. § (6) bek., 82. § (1) és (3) bek., 1991. évi XX. tv. 138. § (3) bek. i) p., 1990. évi LXV. tv. 11. § (3) bek.].

BH 1997.4.202 Az önkormányzat által létrehozott közüzemi vállalat a rá bízott ingatlanokra vonatkozólag nem szerez tulajdonjogot, ezért a közüzemi vállalat felszámolása esetén az ilyen ingatlanok a vállalat felszámolás körébe tartozó vagyonaként nem vehetők figyelembe [1991. évi XXXIII. tv. 38. § (1) bek., Ptk. 72. § (3) bek., 117. § (2) és (3) bek., 1991. évi IL. tv. 3. §, 4. § (1) és (2) bek., 1991. évi XVIII. tv. 22. § (1)-(3) bek.].

BH 1997.9.464 I. A helyi önkormányzatokról szóló törvény nem zárja ki a polgármesternek azt a jogosultságát, hogy az önkormányzati intézményvezetők tekintetében meghatározott munkáltatói jogkörök gyakorlását a jegyző hatáskörébe utalja [1990. évi LXV. tv. 35. § (2) bek. a) és e) pont, 1992. évi XXIII. tv. 6. § (1) bek.]. II. A köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben a fegyelmi eljárás lefolytatására megjelölt határidők az eljárás meggyorsítását célozzák, azok esetleges túllépése azonban önmagában nem vezethet a feg

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.