2004. évi XXVII. törvény

egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

E törvény - e § (2)-(3) bekezdéseiben, valamint a 67-69. §-okban, a 72. §-ban és a 74-75. §-ban foglaltak kivételével - a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
E törvény 9. §-a és 21. §-a 2005. január 1-jén lép hatályba. E törvény 23. §-a, 26. §-a, valamint 4. számú melléklete 2005. július 1-jén lép hatályba, melynek rendelkezéseit a hatálybalépését követően teljesített kamatkifizetésekr...

2004. évi XXVII. törvény
egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Hivatkozó joganyagok

2004. évi XLV. törvény az európai részvénytársaságról

2006. évi VI. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról

2004. évi CI. törvény az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

2005. évi LXXXV. törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról

54/2004. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2004/7.) Telefonköltségek elszámolása a társasági adóban [Tao. tv. 3. számú melléklet 6. pontja]

Bírósági jogesetek

BH+ 2008.2.87 A Cstv. 63/A. § (3) bekezdésében megkívánt felszámolói tájékoztatásnak csak az felel meg, amelyet a felszámoló az adós vagyonának megállapítása iránt tőle megkövetelt intézkedések befejezése után akkor küld meg a hitelezőknek, amikor már ténylegesen megállapíthatja, hogy az adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő [1991. évi XLIX. tv. (továbbiakban: Cstv.) 31. § (1) bek., 33. §, 46. § (1) és (2) bek., 63/A. § (3) bek.].

BH+ 2008.8.365 Ha az adós a vele összefonódásban lévő gazdálkodó szervezet tagjával vagy vezető tisztségviselőjével, illetve annak hozzátartozójával köt szerződést, a rosszhiszeműséget illetve ingyenességet vélelmezni kell. A vélelem megdöntésére alkalmas bizonyítékok [1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) 40. § (1) bek. a) és b) pontja, (3) bek.].

BH+ 2008.11.512 Felszámolási eljárásban kifogás előterjesztésére az adós tagja az adós nevében csak akkor jogosult, ha az adós legfőbb döntést hozó szerve erre határozatában - mint képviselőt - feljogosította [1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) 6. § (4) bek., 8. § (1) bek., 51. § (1) bek.].

EH 2008.1789 Végrehajtási kifogással támadható az önálló bírósági végrehajtó intézkedése, illetve mulasztása amiatt, hogy a Cstv.-nek a 2004. május 1-je előtt indult felszámolási eljárásban irányadó szabálya szerint a felszámolás kezdő időpontja után a végrehajtási költségeket a felszámolónak nem utalta át, hanem azt a végrehajtási letéti számláról a saját számlájára utalta [1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) 38. §; 2004. évi XXVI. tv. 52. §; 1994. évi LIII. tv. (Vht.) 217. §].

BH 2009.7.216 I. Megalapozzák egyes hitelezők indokolatlan előnyben részesítését azok a szerződések, amelyekkel a fizetésképtelen adós - pár héttel a felszámolás kezdő időpontját megelőzően - a vállalkozó kölcsönkövetelését akként egyenlíti ki, hogy átvállalja a vállalkozónak az alvállalkozók felé fennálló tartozásait, majd e követelések fejében ingatlanok tulajdonjogát ruházza át az alvállalkozókra [a 2004. évi XXVII. tv. 53. §-ával megállapított 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) 40. § (1) bek.; c) pontja]. II. Az adós ingatl

BH 2009.8.248 Megvalósítja a hitelező előnyben részesítését a felszámolási eljárás megindítása iránti kérelem benyújtása után kötött szerződés, amelyben az adós harmadik személlyel szemben fennálló nagy értékű követelését ellenérték fejében a hitelezőjére engedményezi, aki az adóssal szembeni követelésébe az engedményezett követelésért fizetendő vételártartozását beszámítja. Az ilyen szerződés nem minősül a rendes gazdálkodás keretében kötött jogügyletnek [1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) 40. § (2) bek.].

BH+ 2009.11.510 A Cstv. 27. § (2) bekezdés b) pontjára alapított fizetésképtelenség vizsgálatánál irányadó szempontok [1991. évi XLIX. tv. (továbbiakban: Cstv.) 27. § (2) bek. b) pontja, 2/1999. PJE].

ÍH 2008.42 HITELEZŐ ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ ÜGYLET MEGTAGADÁSA - CSTV. 40. § (1) BEKEZDÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGVITA A hitelezők közötti egyensúly megbontására, valamely hitelező előnyben részesítésére irányuló ügylet eredményes megtámadásához nem szükséges, hogy a támadott ügyletet megkötő, fizetésképtelenség közeli helyzetben lévő adós és a vele kötött ügylet folytán szerző fél magatartása célzatos legyen [Cstv. 40. § (1) bek. c) pontja].

ÍH 2008.127 FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS - A KIFOGÁS ÉS A VITATOTT HITELEZŐI IGÉNY ELHATÁROLÁSA- A VÉGREHAJTÓI DÍJ JOGOSULTJA ÉS BESOROLÁSA I. Ha a felszámolás során a követelésnek nem jogalapja vagy összegszerűsége, hanem besorolása vitás, azt nem vitatott hitelezői igényként, hanem kifogásként kell elbírálni [Cstv. 46. § (6) bek., 51. § (1) bek.]. II. A felszámolás folytán megszűnt végrehajtási eljárás jogerős díjjegyzékében felszámított összeg érvényesítésére a végrehajtó önállóan jogosult, és az ilyen követelés a Cstv. 57.

ÍH 2010.92 FELSZÁMOLÁS KEZDŐ IDŐPONTJA UTÁNI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS - "FA" CÉGGEL SZEMBENI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS FELTÉTELE - KIFOGÁS ELŐTERJESZTÉSÉRE JOGOSULTSÁG FELSZÁMOLÁS ALATT Az adós gazdálkodó szervezet vagyonából csak a felszámolási eljárás szabályai szerint lehetséges az igények kielégítése, melyek feltétele - többek között - az igényérvényesítő hitelezői minősége [Cstv. 6. §, 38. § (3) bek., 51. §].

ÍH 2010.142 TAGI KÖLCSÖN ADÓS RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ VISSZAFIZETÉSE, MINT REÁLAKTUS - CSTV. 40. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI VISSZAKÖVETELÉSI PER INDÍTÁSÁRA JOGOSULTAK A tagi kölcsön adós részéről való visszafizetése reálaktus, nem szerződés és nem egyoldalú nyilatkozat, ezért a Cstv. 40. § (1) bekezdése alapján eredménnyel nem támadható. A teljesített összeg a Cstv. 40. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint követelhető vissza. A visszakövetelési per megindítására csak az adós nevében eljáró felszámoló jogosult, a hitelező

ÍH 2012.185 CSTV. 40. § SZERINTI SZERZŐDÉS-MEGTÁMADÁS ÉS A FEDEZETELVONÓ SZERZŐDÉS VISZONYA - TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE HIVATKOZÁS KIZÁRTSÁGA A CSTV. 40. § ALAPJÁN I. A Cstv. 40. § (1) bekezdésére alapított szerződés-megtámadás esetén a relatív hatálytalanság, mint jogkövetkezmény nem alkalmazható. A Ptk. 203. § szerinti fedezetelvonó szerződésre vonatkozó szabályok és a Cstv. 40. §-a olyan önálló jogintézmények, amelyek szabályai, rendeltetésük, funkcionális hasonlóságaik ellenére sem cserélhetők fel vagy

ÍH 2011.179 SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE NEM JOGNYILATKOZAT - CSTV. 40. § (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TÉVES MEGTÁMADÁSA TELJESÍTÉSNEK - BÍRÓSÁG ÁTTÉRÉSI LEHETŐSÉGE MÁS JOGCÍM VIZSGÁLATÁRA - CSTV. 40. § (2) BEKEZDÉS SZERINTI VISSZAKÖVETELÉSE SZOLGÁLTATÁSNAK A Cstv. 40. § (1) bekezdése a szerződés és más jognyilatkozat megtámadására, míg a (2) bekezdése egy szolgáltatás visszakövetelésére biztosít jogszabályi lehetőséget. Nem minősül jognyilatkozatnak valamely szolgáltatás teljesítése (pénzkifizetés), mivel arra a jogalkotó speci

ÍH 2011.45 FELSZÁMOLÁS ELŐTTI MEGÁLLAPODÁSSAL NAGYOBB HÁNYADHOZ JUTÓ HITELEZŐ VISSZATÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGE Amennyiben az adós a hitelezőjével a felszámolás előtt olyan megállapodást köt, melynek következtében a hitelező a követeléseinek nagyobb hányadához jut hozzá, mint amelyhez a vele egy rangsorban lévő, a felszámolási eljárásba bejelentkező hitelezők, nem a teljes összeg visszatérítésére kell kötelezni, hanem azon összeg megfizetésére, amely tekintetében a többi hitelező kielégítési arányához képest jutott előnyh

BH+ 2013.11.475 A Cstv. 40. § (2) bekezdése szerinti visszakövetelési jog csak a már létező szerződésből eredő, az adóst terhelő hitelezőt előnyben részesítő szolgáltatás nyújtásának eredménye tekintetében alkalmazható [1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) 40. § (1) bek. a) pontja, (2) bek.].

BH 2014.6.189 Az adós felszámolási eljárásának megindítása előtt a vételi jog kikötése önmagában a vételi joggal rendelkező hitelezőt nem juttatja előnyhöz a felszámolás során [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 40. § (1) bek. c) pont, 38. § (4) bek.].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.