2004. évi CXL. törvény

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Hivatalos rövidítése: Ket.
Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási hatósági eljárás
- erőteljesebben juttassa kifejezésre a közhatalom szolgáltató funkcióját azáltal, hogy jelentősen csökkenti az ügyfelekre háruló eljárási terheket, az elektronika és az informatika korszerű eszközeinek alkalmazásával az eljárások jelentős részében megnyitja az utat az ügyek gyors és egyszerű intézése előtt,
- megteremtse az összhangot az Európai Unió tagállam...

2004. évi CXL. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/5   «Előző  Következő»

1999. évi CXXIV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról

1997. évi LV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről

68/1996. (V. 15.) Korm. rendelet a pályakezdő munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítéséről

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

1996. évi XLVIII. törvény a közraktározásról

1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

2005. évi LXXVII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról

1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról

38/2005. (X. 5.) HM rendelet a fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások köréről, az azokhoz kapcsolódó részletes, valamint a csökkentett napi szolgálati időre vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (XII. 6.) HM rendelet módosításáról

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

19/2005. (X. 21.) FMM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénnyel való összhang megteremtése érdekében egyes felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2005. évi CXII. törvény a számvitelről és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvények módosításáról

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/12   «Előző  Következő»

BH 2007.5.160 A központi költségvetést megillető adókövetelések tekintetében a hitelező képviselőjeként az állami adóhatóság jár el - A felszámolási eljárás megindítására a jogi személy székhelye szerinti adóhatóság illetékes - Ha ezt követően az adós székhelye megváltozott, ez nem hat ki a felszámolási eljárást lefolytató bíróság illetékességére, a hitelező képviseletének ellátása azonban az új székhely szerinti adóhatóság feladata, amely jogutódként az eljárásba önként beléphet [2003. évi XCII. tv. (Art.) 72. § (3) bek

BH+ 2007.11.520 A hiánypótlásra szóló felhívás nem minősült érdemi közigazgatási határozatnak [2004. évi CXL. tv. 72. §]

BH+ 2007.12.566 Ügyféli jogállás megállapításánál vizsgálandó körülmények - szomszéd estén - mélygarázs építésével kapcsolatban [1957. évi IV. tv. 3. §]

BH+ 2008.1.49 Ha a gépjárművön jövedéki törvénysértést célzó átalakítást végeztek, elkobzásáról kell rendelkezni [2003. évi CXXVII. tv. 114. §, 119-120. §]

BH 2008.1.32 A tényállás tisztázása érdekében - a felperes kifejezett bizonyítási indítványára - a vámhatóság is köteles ellenőrizni az állítás valóságát [1957. évi IV. tv. 26. §, 2004. évi CXL. tv. 1. §].

ÍH 2007.109 ILLETÉKES BÍRÓSÁG TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI HATÁROZATRA - TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI HATÁROZAT ILLETÉKES BÍRÓSÁGA - GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ ÁRTÁMOGATÁSI HATÁROZATA ILLETÉKES BÍRÓSÁGA -MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ILLETÉKES A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI HATÁROZATRA

ÍH 2007.110 ADÓHATÓSÁGI VÉGZÉS FELÜLVIZSGÁLATA - VÉGZÉS FELÜLVIZSGÁLATA - BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA ADÓHATÓSÁGI HATÁROZATNAK

BH+ 2008.10.469 A közigazgatási eljárásban hozott végzés nemperes eljárás keretében vizsgálandó felül [1975. évi II. tv. 60. §, 1997. évi LXXXI. tv. 53. §, 47. §, 2004. évi CXL. tv. 30. §, 2005. évi XVII. tv. 3. §]

AVI 2007.5.53 Az Itv. 91. § (1) bekezdésében írt illetékkiszabásra történő bejelentés és az Itv. 23/A. § (7) bekezdésében írt igazolás nem tekinthető azonosnak [1990. évi XCIII. tv. 91. § (1) bek., 23/A. § (7) bek.]

BH 2008.12.349 A hatóság tájékoztató levele nem minősül hatósági döntésnek, arra alapítottan nem szerezhető jóhiszeműen szerzett jog [1990. évi XCIII. tv. 23/A. §, 1952. évi III. tv. 339. §, 275. §].

BH+ 2008.12.568 Szövetkezeti hitelintézetnél a vezető állású személyek köre. A bírság alapja vezető állású személy kötelezettségszegése esetén - a szövetkezeti elnöki és elnök - ügyvezetői tisztség felügyeleti szempontjából nem különíthető el [1996. évi CXII. tv. 169-171. §, 1992. évi I. tv. 28. §, 1952. évi III. tv. 40. §]

BH+ 2009.2.91 A haszonélvezeti jog vagyonértékű jog, amely az illetékkiszabás szempontjából önálló és elválik a tulajdonjogtól, az illetéket a jog számított értéke után meghatározott kulcs szerint kell fizetni [1990. évi XCIII. tv. 15. §, 72.§]

BH+ 2009.2.92 A gépjárműadó alóli mentesség törvényi feltételeit az adózónak kell igazolnia (1991. évi LXXXII. tv. 1. §, 2. §, 5. §, 18. §, 164/1995. (XII. 27.) Korm. r. 9. §, 13. §]

BH+ 2009.4.186 Ha a munkaügyi ellenőrzés idején az alkalmi munkavállalói könyv (AM könyv) nem áll rendelkezésre, a munkavállaló alkalmi foglalkoztatása nem állapítható meg. Az AM könyv utólagos bemutatása a foglalkoztatás szabálytalanságának kimentésére nem alkalmas [1997. évi LXXIV. törvény 6. §].

EH 2008.1821 Azt a személyt kell tekinteni a telekadó alanyának, aki az adóév első napján a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint az ingatlan tulajdonosának minősül [1990. évi C. tv. 3. §, 18. §, 52. § 7. pontja; 1997. évi CXLI. tv. 7. § (1) bek.].

EH 2008.1825 Az igazolási kérelem benyújtása önmagában a mulasztás jogkövetkezményeit illetékügyben sem hárítja el, az igazolási kérelemben a mulasztás okát és vétlenségét fel kell tüntetni és valószínűsíteni kell [Itv. 23/A. § (7) és (8) bek.].

EH 2008.1832 A közigazgatási hatóság tényekkel ellentétes téves tájékoztatása a mulasztás jogkövetkezményei alól nem mentesít [1990. évi XCIII. tv. 23/A. § (7) bek.; 2004. évi CXL. tv. 114. § (3) bek.].

BH+ 2009.8.378 Az álláskeresési támogatás szünetelése alatt szülő anyát megillető terhességi-gyermekágyi segély összegének felső korlátja - ha az anya tényleges jövedelemmel nem rendelkezik - az álláskeresési támogatás alapjául szolgáló átlagkereset [1997. évi LXXXIII. törvény 42. § (3) bekezdés, 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés].

BH 2009.8.261 Adózatlan jövedéki termék birtoklása adófizetési kötelezettséget keletkeztet, a jogszabály nem ad lehetőséget a felelősség alóli kimentésre [2003. évi CXXVII. tv. 114. §].

BH+ 2009.9.425 Az illetékkedvezményhez szükséges feltételeket a kedvezményben részesülni kívánó félnek kell igazolnia [1990. évi XCIII. tv. 23/A. §]

BH 2009.10.307 Az egyedi hatásleírások nem tekinthetők olyan tudományos ismeretnek, amelyek a gyógyhatást - gyógyszerkészítményekre jellemző indikációk hirdetése mellett - bizonyítani képesek. A gyógyhatást prospektív, kontrollált kísérletek igazolhatják [1995. évi XC. tv. 19. §, 20. §, 1997. évi LVIII. tv. 2. §, 8. §, 7/1994. NM r. 10. §].

BH 2009.10.310 Az Itv. 26. § (1) bek. p) pontja alapján nem illetékmentes a vagyonszerzés, ha a vásárlás időpontjában a termőföld haszonbérlő által hasznosított volt [1990. évi XCIII. tv. 26. §]

BH+ 2009.10.471 Ha a baleset és a közút állapota között az okozati összefüggés megállapítható, a balesettel kapcsolatos egészségbiztosítási ellátás költségének megtérítésére kötelezett közút-kezelő a felelősség alól azzal mentheti ki magát, hogy bizonyítja: úgy járt el, amint az elvárható [Ebtv. 68. § (1) bekezdés].

BH+ 2009.11.501 A bíróság nem rendelkezik hatáskörrel a kötelező kamarai tagság alapján fizetendő tagdíj érvényesítése iránt indított perek elbírálására [1990. évi XCI. tv. 3. §, 87. §, 1999. évi CXXI. tv. 42. §].

BH 2009.11.337 A reklám tekintetében követelmény, hogy ne egyoldalúan, hanem valamennyi, a fogyasztót befolyásoló körülményről tájékoztasson [1996. évi LVII. tv. 8. §, 9. §, 78. §].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.