BH+ 2009.4.186

Ha a munkaügyi ellenőrzés idején az alkalmi munkavállalói könyv (AM könyv) nem áll rendelkezésre, a munkavállaló alkalmi foglalkoztatása nem állapítható meg. Az AM könyv utólagos bemutatása a foglalkoztatás szabálytalanságának kimentésére nem alkalmas [1997. évi LXXIV. törvény 6. §].

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az alperes elsőfokú hatósága 2006. május 30-án munkaügyi ellenőrzést tartott a felperes családi ház építési munkaterületén, ahol K. G., O. G. és M. L. munkavállalók segédmunkás munkakörben fagerendák védőpermetezését végezték. Az elsőfokú közigazgatási határozat megállapította, hogy nevezett munkavállalók és felperes vállalkozó munkáltató között munkaviszony állt fenn, a munkáltató megsértette a Munka Törvénykönyvének (Mt.) a munkaszerződés írásba foglalását előíró 76. § (1) és (2) bekezdését...

BH+ 2009.4.186 Ha a munkaügyi ellenőrzés idején az alkalmi munkavállalói könyv (AM könyv) nem áll rendelkezésre, a munkavállaló alkalmi foglalkoztatása nem állapítható meg. Az AM könyv utólagos bemutatása a foglalkoztatás szabálytalanságának kimentésére nem alkalmas [1997. évi LXXIV. törvény 6. §].
Az alperes elsőfokú hatósága 2006. május 30-án munkaügyi ellenőrzést tartott a felperes családi ház építési munkaterületén, ahol K. G., O. G. és M. L. munkavállalók segédmunkás munkakörben fagerendák védőpermetezését végezték. Az elsőfokú közigazgatási határozat megállapította, hogy nevezett munkavállalók és felperes vállalkozó munkáltató között munkaviszony állt fenn, a munkáltató megsértette a Munka Törvénykönyvének (Mt.</a>) a munkaszerződés írásba foglalását előíró 76. § (1) és (2) bekezdését, és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 57/E. §-ának (1) bekezdését, amely a munkáltató részére a munkavállaló bejelentésére ír elő kötelezettséget. A munkáltatót a munkaügyi szabálytalanság elkövetése miatt 360.000 forint munkaügyi bírsággal sújtotta. Az elsőfokú hatóság nem fogadta el a munkáltató azon védekezését, mely szerint a munkavállalókat alkalmi munkavállalói könyvvel (AM könyv) foglalkoztatta, az AM könyvekben a bejegyzéseket a munka megkezdése előtt megtette. Az indokolás szerint azokat a munkavégzés helyszínén az ellenőrzés időpontjában bemutatni nem tudták, mert azok a helyszínről eltávozó felperes gépkocsijában maradtak, így az alkalmi foglalkoztatás szabályszerűsége nem volt ellenőrizhető.
A felperes fellebbezése folytán az alperes másodfokú határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta.
A felperes keresetében az alperes határozatának hatályon kívül helyezését kérte.
A munkaügyi bíróság ítéletével az alperes határozatát megváltoztatta és a munkaügyi bírság összegét 90 000 forintra leszállította. Ezt meghaladóan a felperes keresetét elutasította.
Az ítélet indokolása szerint a felperes és a munkavállalók egybehangzóan állították, hogy a munka megkezdését megelőzően az AM könyveket megfelelően kitöltötték, azok a könnyebb őrzés érdekében maradtak a gépkocsiban. Az ellenőrzéskor a felperes anyagbeszerzés miatt nem tartózkodott a munkavégzés helyén, onnan a gépkocsival gondatlanul magával vitte az AM könyveket. A munkavállalók felsőfokú tanulmányokat folytatnak, szándékuk kifejezetten csak alkalmi munkavállalásra irányult. O. G. munkavállaló tanúvallomása szerint az ellenőrzéskor az előadásuk valóságának igazolására hiába ajánlották a felperes telefonon történő felhívását. A munkaügyi bíróság utalt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 50. § (1) bekezdésére, amely a hatóság részére előírja a szükséges tényállás tisztázásának kötelezettségét. Álláspontja szerint az alperes súlyos eljárási szabálysértést követett el, amikor nem tisztázta kellően a tényállást, köteles lett volna megvizsgálni a munkavállalók nyilatkozatainak valóságát, azt, hogy kitöltötték-e szabályszerűen az AM könyveket.
A munkaügyi bíróság megállapította ugyanakkor, hogy a felperes megszegte az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás részletszabályát, mert az AM könyvek nem voltak a helyszínen. Ezért a munkaügyi bírság összegét - három munkavállaló tekintetében egy jogszabályhely megsértése miatt - a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Met.) 7. § (2) bekezdés a), c) pontjaira, illetve 7. § (5) bekezdésére utalva a törvényi minimumra leszállította.
A jogerős ítélet ellen az alperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, melyben annak megváltoztatását és a felperes keresetének elutasítását kérte. Érvelése szerint a felperes megszegte az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Alk. tv.) 6. § (7) bekezdését, mely szerint a munkavállalónak a napi munkába lépést követő munkáltatói bejegyzések után az AM könyvet magánál kell tartania az ellenőrzés érdekében, az ellenőrizhetőség biztosítása a munkáltató feladata. Sérelmezte, hogy a jogerős ítélet indokolása az Alk. tv. 6. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezéssel összefüggésben nélkülözi az Alk. tv. 6. § (10) bekezdésére vonatkozó utalást. A Ket. 50. §-a nem teszi kötelezővé egyéb bizonyítási eszköz alkalmazását, ha az ellenőrzéskori tényállás ezek nélkül is megállapítható. A hatóság szabadon választja meg az alkalmazandó bizonyítási eszközt, a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.
A felülvizsgálati kérelem a következők szerint alapos.
A felülvizsgálati eljárásban is irányadó tényállás szerint 2006. május 30-án, a munkaügyi ellenőrzés időpontjában a felperes által foglalkoztatott három munkavállaló írásbeli munkaszerződéssel nem rendelkezett, az AM könyveket nem tudták bemutatni, mert állításuk szerint azok a munkaterületről eltávozó felperes munkáltatónál voltak. A kitöltött AM könyveket a felperes az ellenőrzést követően egy héttel később, 2006. június 6-án mutatta be.
A munkaügyi ellenőrzés az ellenőrzéskori állapotra vonatkozik, ezért AM könyv hiányában történő munkavégzés esetén megalapozottan nem állapítható meg a külön törvény hatálya alá tartozó alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony. Annak igazolására ugyanis nem elegendő az AM könyvek utólagos bemutatása.
Ebből következően téves a jogerős ítélet azon következtetése, mely szerint a felperes tekintetében kizárólag az Alk. tv. 6. § (7) bekezdésében foglaltak megsértése megállapításának lehet helye, és e jogsértés súlyára tekintettel a kiszabott munkaügyi bírság rendkívül magas.
A munkaügyi bírságot kiszabó közigazgatási határozat megváltoztatására a törvény lehetőséget ad [Met. 8. § (1) bekezdés], de erre csak jogszabálysértés esetén kerülhet sor, vagyis a munkaügyi bírság összegével kapcsolatban akkor, ha annak megállapítása különösen a Met. 7. §-ába ütközően történt (EBH 1348.).
A felperes a keresetlevelében a jogszabálysértést abban jelölte meg, hogy az alperes a rendelkezésre álló bizonyítékok ellenére nem állapította meg az alkalmi foglalkoztatásra irányuló munkaviszony tényét.
A kereseti kérelemhez kötöttség a közigazgatási perben is érvényesül. Ha a bíróság a keresetlevélben megjelölt jogszabálysértést nem állapítja meg, más - a megjelölttől érdemben eltérő - jogszabálysértésre a közigazgatási határozat hatályon kívül helyezését vagy megváltoztatását nem alapíthatja (KK 34. számú állásfoglalás).
Az alkalmi foglalkoztatást önmagában az AM könyv kiváltása és a munkáltató részére történő átadása nem alkalmas bizonyítani. Így, ha a munkaügyi ellenőrzéskor az AM könyvek hiánya miatt nem ellenőrizhető annak az Alk. tv. 6. § (2)-(3) bekezdésének megfelelő kitöltése, a munkaviszony naponkénti létesítése, nem jogszabálysértő, ha a hatóság azok utólagos bemutatását nem értékeli, az ezzel összefüggő tényállást nem vizsgálja. Ezért téves az alperes által elkövetett súlyos eljárási szabálysértésre vonatkozó ítéleti megállapítás. Jogszabálysértést megalapozó körülmény hiányában, illetve a felperes keresetében megjelöltektől eltérő okból pedig a munkaügyi bíróság a kiszabott munkaügyi bírság összegét jogellenesen mérsékelte.
Mindezekre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság a jogerős ítélet felülvizsgálati kérelemmel érintett rendelkezését a Pp. 275. § (4) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte és a felperes keresetét elutasította. (Legf.Bír. Mfv.II.10.533/2007.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.