AVI 2007.5.53

Az Itv. 91. § (1) bekezdésében írt illetékkiszabásra történő bejelentés és az Itv. 23/A. § (7) bekezdésében írt igazolás nem tekinthető azonosnak [1990. évi XCIII. tv. 91. § (1) bek., 23/A. § (7) bek.]

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A felperes 2000. június 26. napján kelt adásvételi szerződéssel megvásárolta a perbeli 2319/38. hrsz. alatt található ingatlant - továbbértékesítés céljából -115 000 000 forint vételárért. Az elsőfokú illetékhivatal 2%-os illetékkulcs alkalmazásával felperes terhére 2 302 000 forint visszterhes vagyonátruházási illetéket írt elő.
Az elsőfokú illetékhivatal határozatával a felperes terhére 18 400 000 forint vagyonszerzési illeték pótelőírását rendelte el, mivel a két éves elidegenítési határi...

AVI 2007.5.53 Az Itv. 91. § (1) bekezdésében írt illetékkiszabásra történő bejelentés és az Itv. 23/A. § (7) bekezdésében írt igazolás nem tekinthető azonosnak [1990. évi XCIII. tv. 91. § (1) bek., 23/A. § (7) bek.]
A felperes 2000. június 26. napján kelt adásvételi szerződéssel megvásárolta a perbeli 2319/38. hrsz. alatt található ingatlant - továbbértékesítés céljából -115 000 000 forint vételárért. Az elsőfokú illetékhivatal 2%-os illetékkulcs alkalmazásával felperes terhére 2 302 000 forint visszterhes vagyonátruházási illetéket írt elő.
Az elsőfokú illetékhivatal határozatával a felperes terhére 18 400 000 forint vagyonszerzési illeték pótelőírását rendelte el, mivel a két éves elidegenítési határidő 2002. június 30. napján járt le, és a felperes elkésetten 2003. augusztus 7. napján igazolta az ingatlanok részbeni értékesítését.
Az alperes határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta azzal, hogy a 2%-os kedvezményes illetékkulcs alkalmazásának együttes feltétele a határidőn belüli értékesítés, és annak határidőn belüli igazolása. A szerződések földhivatalhoz történő benyújtásával nem történt meg az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 23/A. § (7) bekezdésében előírt igazolási kötelezettség. A földhivatali eljárás pedig nem tekinthető köztudomású ténynek. Határozatában utalt a Legfelsőbb Bíróság egy eseti döntésére is.
A felperes keresetében az alperesi határozat hatályon kívül helyezését kérte azzal, hogy az ingatlant két éven belül értékesítette, és a szükséges bejelentési kötelezettségének az Itv. 91. § (1) bekezdése és 92. § (2) bekezdése alapján, a földhivatal útján eleget tett.
A jogerős ítélet a felperes keresetét elutasította. Ítéletének indokolásában hivatkozott az Itv. 23/A. § (7) bekezdésére, mely szerint, ha továbbértékesítési céllal megszerzett ingatlant az ingatlanforgalmazást végző vállalkozó a vagyonszerzés illetékkiszabásra történő bejelentésétől számított két éven belül nem adja el, és ennek megtörténtét - legkésőbb a határidő elteltét követő 15 napon belül - tulajdonosváltozást ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel hozott határozattal vagy tulajdoni lapon feltüntetett széljeggyel nem igazolja, az illetékhivatal a kedvezménnyel megállapított illeték és az egyébként fizetendő illeték különbözetének kétszeresét a vállalkozó terhére pótlólag előírja.
Kifejtette, hogy az illetékkedvezményt igénybe vevő kötelezettségeként írja elő konjunktív feltételként az ingatlan határidőn belüli értékesítését és annak határidőn belül történő igazolását. E mulasztását a felperes nem mentheti ki azzal, hogy a közigazgatási szerv előtt hivatalosan ismert tényt nem kell külön igazolnia. A 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Áe.) 27. § (3) bekezdése nem vonatkozik az ingatlan-nyilvántartásra, illetve az illetékhivatali eljárásra. A bejelentés teljesítéseként az Itv. 91. és 92. §-aiban szabályozottak nem fogadhatók el.
A jogerős ítélet ellen a felperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, kérve annak hatályon kívül helyezését és a keresetnek történő helyt adást. Másodlagosan annak hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárásra utasítását. Jogi álláspontja szerint az Itv. 23/A. § (7) bekezdésében meghatározott szankció csak az ottani feltételek együttes megléte esetén alkalmazható, vagylagosan nem. A felperes az ingatlant határidőben eladta, és a földhivatal útján azt megfelelően igazolta is.
A Legfelsőbb Bíróság a megyei bíróság 6. számú ítéletét hatályában fenntartotta.
Az Itv. 23/A. § (1) bekezdése biztosítja a kedvezményes 2%-os illetékkulcs alkalmazását a főtevékenysége szerint ingatlanforgalmazásra jogosult vállalkozó részére, ha az ingatlant továbbeladás céljából vásárolta. Feltételként írja elő a (7) bekezdés, hogy az ingatlanforgalmazást végző vállalkozónak a vagyonszerzés illetékkiszabásra bejelentésétől számított két éven belül az ingatlant el kell adni, és ennek megtörténtét - legkésőbb a határidő elteltét követő 15 napon belül - igazolni kell. A felperes jogi érvelésével szemben nem a szankció alkalmazásához van szükség az Itv. 23/A. § (7) bekezdésében meghatározott feltételek együttes meglétének, hanem a kedvezmény alkalmazhatóságának. A szankció szempontjából ez a két feltétel konjunktív, tehát bármely feltétel elmaradása esetén az ott megállapított szankciót kell alkalmazni. Nem elegendő tehát az ingatlannak a vagyonszerzés illetékkiszabásra bejelentésétől számított két éven belüli eladása, hanem ennek megtörténtét határidőn belül igazolni is kell.
Az igazolás teljesítésével kapcsolatban az Itv. 23/A. § (7) bekezdésének megfelelően a közigazgatási bíróságok egységes és következetes jogalkalmazást folytatnak, mely szerint az ingatlan eladását az illetékhivatalokhoz kell bejelenteni, nem elégséges a továbbértékesítésről szóló szerződés földhivatalhoz történő benyújtása. Ezt a jogelvet fejtette ki a Legfelsőbb Bíróság azon ítélete is, amely megjelent a Legfelsőbb Bíróság Hivatalos gyűjteménye 2005/1262. sorszám alatt elvi határozatként.
A felperes tehát tévesen hivatkozott arra, hogy az igazolási kötelezettségét teljesítette a továbbértékesítésről szóló szerződés földhivatalhoz történő benyújtásával. E körben a Legfelsőbb Bíróság rámutat arra is, hogy az Itv. 91. § (1) bekezdésében írt illetékkiszabásra történő bejelentés, és az Itv. 23/A. § (7) bekezdésében írt igazolás nem azonosak. Ez utóbbi igazolást ugyanis a feltételes kedvezményt biztosító hatósághoz, azaz az illetékhivatalhoz kell teljesíteni. Az ingatlan vagyonszerzésének földhivatalhoz való bejelentése az új vevő (a felperestől vásárló) illetékügyét indítja el, és nem a kedvezményes illetéket igénylő eladó illetékügyét "fejezi be, zárja le". A jogerős ítélet nem sértette meg az Áe. 26. § (2) bekezdésében foglaltakat sem, mert a feltételes illetékkedvezmény alkalmazása körében nem volt olyan, az illetékügyben eljáró közigazgatási szerv által hivatalosan ismert és köztudomású tény, amit a jogszabályban előírt módon nem kellett volna igazolni. A feltételes illetékkedvezményben részesülő az Itv. 23/A. § (7) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülését, az Itv. alapján a kedvezményt biztosító illetékhivatalhoz kell bejelenteni.
A kifejtettekre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú bíróság törvényes és megalapozott ítéletét a Pp. 275. § (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta. (Legf. Bír. Kfv. II. 39.290/2005.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.