37/2006. Számviteli kérdés

4/2010/ Áhsz. 8/A. §/ISZ

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. §-ának (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően a települési önkormányzatok kötelező feladata - többek között - a köztisztaság és településtisztaság biztosítása. Az önkormányzat e feladatok ellátásával kapcsolatos kötelezettségeit a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 21. §-a határozza meg, amely szerint a települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a ...

37/2006. Számviteli kérdés
Önkormányzatunk (több település összefogásával megvalósuló hulladékgazdálkodási projekt gesztora) vagyonkezelési és hasznosítási szerződést kötött Kohéziós alapból származó támogatással megvalósuló hulladékgazdálkodási rendszer kezelésére, hasznosítására alapított gazdasági társasággal. Önkormányzatunk azért kötötte meg a vagyonkezelési és hasznosítási szerződést, mivel a létrehozott vagyon működtetésének garanciáit a települések tulajdonlása mellett megalapított gazdasági társaság közreműködésével látta biztosítottnak. Mivel jogszabály nem korlátozta az önkormányzatokat a vagyonüzemeltetés e megoldási módjára vonatkozóan, a beruházásban részt vevő települések ennek megfelelően döntöttek. A közeljövőben a beruházásból a részekre bontott feladatok közül több munkarész megvalósul és eszközbeszerzésekre is sor kerül, amelyeket a leszállítást követően a hasznosítási szerződés szerint át kívánunk adni a gazdasági társaságnak. Megfelelő-e a választott vagyonkezelési megoldás?
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. §-ának (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően a települési önkormányzatok kötelező feladata - többek között - a köztisztaság és településtisztaság biztosítása. Az önkormányzat e feladatok ellátásával kapcsolatos kötelezettségeit a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 21. §-a határozza meg, amely szerint a települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a települési hulladék kezelésére közszolgáltatást szervez és tart fenn. A közszolgáltatás többek között kiterjed a települési hulladék rendszeres elszállítására, a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítésére és működtetésére. A Hgt. 22. §-a alapján a települési önkormányzatok a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére vonatkozó kötelezettségének önálló közszolgáltatás szervezésével tehet eleget, illetve a szomszédos vagy egymáshoz közeli települési önkormányzatok közösen tarthatnak üzemben hulladékkezelésre szolgáló létesítményt vagy a közszolgáltatás ellátására közös gazdálkodó szervezetet hozhatnak létre.
Az Ötv. 79. §-ában foglaltak szerint az önkormányzat tulajdonát képező és a kötelező önkormányzati feladat ellátását szolgáló vagyon törzsvagyonnak minősül. A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon vagy forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes.
A fenti törvényi rendelkezések alapján a több települési önkormányzat közös beruházásában megvalósuló hulladékgazdálkodási rendszer a közfeladat ellátását szolgáló vagyonnak minősül, és mint ilyen az önkormányzatok törzsvagyonába tartozik.
Az Ötv. 2007. január 1-jétől a 80/A. és 80/B. §-ában foglaltaknak megfelelően az önkormányzat a tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának rendeletében meghatározott körére az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet.
A vagyonkezelői jog megszerzésére, megszűnésére, a vagyonkezelői szerződés tartalmára, a vagyonkezelő jogaira és kötelezettségeire, a vagyonkezelő feletti tulajdonosi ellenőrzésre az Ötv. 80/A. §-ában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 105/A-105/D. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. A vagyonkezelői jog megszerzésének, gyakorlásának és a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait a helyi önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia.
A törvényi előírások értelmében az önkormányzat a vagyonkezelői jog létesítése előtt köteles vagyonértékelést végeztetni. A vagyonértékeléssel, a vagyonkezelésbe adott eszközök nyilvántartásával, elszámolásával kapcsolatos számviteli feladatokat az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet határozza meg.
Az önkormányzat a beruházás keretében beszerzett egyes eszközöket az üzemeltető részére hasznosítás céljára 2007-ig ha át kívánta adni, azt - a hatályos rendelkezések szerint - csak üzemeltetési szerződés keretében, üzemeltetési díj ellenében tehette meg.
[1990. évi LXV. törvény 80/A. §, 80/B. §, 1992. évi XXXVIII. törvény 105/A-105/D. §-ai, 2000. évi XLIII. törvény 21-22. §, 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8/A. §-a, 20. § (1) bek., 29/A. §, 40/A. §, 9. számú melléklet 1. f) alpontja.]
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.