A hulladékgazdálkodásról szóló T/2034. számú törvényjavaslat indokolása

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
  • Jogszabály indoklása: 2000. évi XLIII. törvény

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az ipari- és mezőgazdasági termelésből, a szolgáltatásból eredően és a lakossági fogyasztás következtében folyamatosan növekszik a keletkező hulladékok mennyisége és azok veszélyessége. A folyamat a környezet fokozódó terheléséhez, illetve a természeti erőforrások kimerüléséhez vezethet, végső esetben maga után vonja a környezeti ártalmak- és az ezzel összefüggésben jelentkező egészségkárosodás növekedését is. Erre való tekintettel elkerülhetelen politikai-, jogi- és gazdasági feladattá vált ...

A hulladékgazdálkodásról szóló T/2034. számú törvényjavaslat indokolása
INDOKOLÁS
Általános indokolás
Bevezetés
Az ipari- és mezőgazdasági termelésből, a szolgáltatásból eredően és a lakossági fogyasztás következtében folyamatosan növekszik a keletkező hulladékok mennyisége és azok veszélyessége. A folyamat a környezet fokozódó terheléséhez, illetve a természeti erőforrások kimerüléséhez vezethet, végső esetben maga után vonja a környezeti ártalmak- és az ezzel összefüggésben jelentkező egészségkárosodás növekedését is. Erre való tekintettel elkerülhetelen politikai-, jogi- és gazdasági feladattá vált a hulladékokkal kapcsolatos szabályozórendszer mielőbbi kialakítása. A legsürgetőbb érv a hulladékgazdálkodási törvény megalkotására a szabályozási hiányosságokból is adódó rendezetlenség, a hulladékok elhelyezési, kezelési gyakorlatának környezetet veszélyeztető volta, a természeti erőforrásokkal való takarékosság hiányai, az aránytalanul nagy hulladékkeletkezési hányad, a hulladékhasznosítás alacsony mértéke és a környezetkímélő hulladékártalmatlanítási kapacitások szűkössége.
Egyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységekről, illetőleg egyes hulladékokról különböző magyar jogszabályok rendelkeznek ugyan, de hiányzik az átfogó, minden tevékenységi kört és hulladékfajtát lefedő keretjogszabály, melynek pótlására e Javaslat hivatott.
A hulladékgazdálkodásról szóló törvény megalkotásának kötelezettségét előírta a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 3. § (1) bekezdésének m) pontja. A Kormány a jelen Javaslatra vonatkozó szabályozási szempontokat 1998-ban határozta meg a 2068/1998. (III.25.) Korm. határozat elfogadásával.
A Javaslatnak számos társadalmi, gazdasági és jogharmonizációs elvárással kell szembenéznie: többek között keretet kell adnia a hulladékgazdálkodás rendszerének, meg kell határoznia a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szereplők főbb kötelezettségeit és jogait, szabályoznia kell a hulladékokkal kapcsolatos magatartásokat, elő kell írnia a felelősségvállalás normáit, valamint meg kell teremtenie a hulladékgazdálkodás speciális igazgatási szabályait. A fentieken túl rendelkezni kell az előírt kötelezettségek pénzügyi, gazdasági hátteréről, az általános keretszabály kialakítása mellett pedig létre kell hozni a végrehajtás biztosításához szükséges jogi, intézményi kereteket is. A Javaslat elfogadásához nélkülözhetetlen a speciális végrehajtási jogszabályok tartalmi meghatározása, sok esetben ezek elvi, koncepcionális kidolgozása is. A Javaslat kidolgozásakor a jogalkotó előtt az is szempont volt, hogy az előírt normák bevezetése csak fokozatosan történjen meg annak érdekében, hogy a hatálybalépéssel okozott jogi, gazdasági változások ne rójanak elviselhetetlen kötelezettséget a jogalanyokra.
Jogharmonizációs kötelezettség
A fenti elvárások mellett hasonlóan jelentős jogharmonizációs kötelezettségek is meghatározták a Javaslat kidolgozását, tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodás törvényi szinten történő szabályozását számos nemzetközi előírás, illetőleg kötelezettségvállalás is sürgeti. Többek között ennek alapján fogadta el csatlakozási kérelmünket 1996-ban az OECD, és ezt tartalmazza kötelezettségként a Magyar Köztársaság csatlakozásról a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez szóló 32/1996. (IV. 30.) OGY határozattal megerősített Csatlakozási Nyilatkozat is.
Az OECD tagsággal járó kötelezettségek mellett kiemelkedő fontosságot kapott a Javaslat kidolgozásakor az európai uniós csatlakozással járó jogharmonizáció. E jogharmonizációs kötelezettség alapjait a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt és az 1994. évi I. törvénnyel kihirdetett Európai Megállapodás teremtette meg. A Megállapodás 68. cikkelye határozza meg a jogszabályok közelítésének kiemelt területeit, amelyek között szerepel a környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozás is.
Az Európai Unióhoz történő csatlakozási tárgyalások környezetvédelmi átvilágítási fordulóján bizonyossá vált, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogalkotási feladatok teljesítése az egyik legalapvetőbb jogharmonizációs kötelezettség. A csatlakozási tárgyalások alapját képező lista szerint 24 hulladékgazdálkodással kapcsolatos EK jogszabályt érint a jogharmonizációs kötelezettség, a hozzájuk kapcsolódó egyéb jogszabályok nélkül. A vonatkozó EK jogszabályok közül a hulladékról szóló Tanácsi (91/156/EGK irányelvével módosított) 75/442/EGK irányelv emelendő ki, arra való tekintettel, hogy e jogszabály teremti meg a közösségi jog hulladékos keretjogszabályát. Ezen jogszabály átvételét a Kormány a 2001. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó jogharmonizációs programról és a program végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 2212/1998. (IX. 30.) Korm. határozatában 1999. évre ütemezte. A hivatkozott EK keretirányelv e Javaslatban történő átvétele alapvető jogharmonizációs kötelezettség, mely megalapozza a többi EK jogszabály harmonizációját is.
Mindezek figyelembevételével a Javaslat a következő közösségi jogszabályokban foglalt előírásokkal harmonizál:
- A Tanács (91/156/EGK irányelvével módosított) 75/442/EGK irányelve a hulladékról, a Bizottság 96/350/EK határozata a IIA és a IIB mellékletek elfogadásáról, valamint a Bizottság 94/3/EK határozata a hulladék-lista létrehozásáról.
- A Tanács 97/C-76/01 határozata a hulladékgazdálkodás közösségi stratégiájáról
A fent említett alapvető közösségi jogszabályok harmonizációja mellett további közösségi jogszabályok átvételének lehetőségét teremti meg a Javaslat azzal, hogy további végrehajtási rendeletek készítésére ad felhatalmazást, mely végrehajtási rendeletek a következő EK jogszabályok harmonizációját teszik lehetővé:
- A Tanács (120/97EK és 2408/98EK rendeleteivel módosított) 259/93EGK rendelete a hulladékok Európai Közösségen belüli, onnan ki- és oda beszállításának ellenőrzéséről;
- Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve a csomagolási tevékenységről és a csomagolási hulladékról;
- a Tanács (94/31/EK irányelvével módosított) 91/689/EGK irányelve a veszélyes hulladékról;
- a Tanács (87/101/EGK irányelvével módosított) 75/439/EGK irányelve a hulladék olajok kezeléséről,
- a Tanács (többször módosított) 78/176/EGK Irányelve a TiO2-ipar hulladékairól,
- a Tanács 96/59/EGK irányelve a PCB-k és PCT-k ártalmatlanításáról,
- a Tanács 89/369/EGK irányelve az új települési hulladék égetőkből eredő levegőszennyezés megelőzéséről,
- a Tanács 89/429/EGK irányelve a működő települési hulladék égetőkről
- a Tanács 94/67/EK irányelve a veszélyes hulladékok égetéséről
- a Tanács 91/157/EGK irányelve a szárazelemekről és az akkumulátorokról,
- a Tanács 1999/31/EK irányelve a hulladékok lerakásáról
- a kiselejtezett járművekről szóló irányelv-tervezet,
- az elektronikai cikkekről szóló irányelv-tervezet.
Fontos a jogharmonizáció szempontjából, hogy az Európai Unió környezetvédelmi jogszabályainak többsége irányelv; ezért azok nemzeti jogrendbe való átültetésnél a tagállamok bizonyos fokú diszkrecionális jogkörrel bírnak. Az alapvető kötelezettség ebből fakadóan az, hogy az irányelvben megfogalmazott célokat és kötelezettségeket átvegye a tagállam, anélkül azonban, hogy elő lenne írva, milyen speciális szabályokat alkalmazzon a jogalkotó a végrehajtás érdekében. Élve ezen lehetőséggel, jelen Javaslat a hulladékgazdálkodással kapcsolatos alapvető jogi kereteket teremti meg, sok esetben alacsonyabb rendű jogszabályra utalva a végrehajtás részletes szabályait.
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozás jelenlegi helyzete
A Javaslat nem a kezdetét jelenti a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogalkotásnak, hiszen annak előzményeként kell megemlíteni a Kt. hulladékokra vonatkozó általános szabályait (30. §) és a környezet használata után fizetendő díjakra vonatkozó rendelkezéseit (59-63. §). A Kt. mellett még két törvény érinti érdemben a hulladékokkal kapcsolatos szabályozást: a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá az egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény.
A fent említett törvényeken túl számos további hatályos, alacsonyabb szintű, hulladékokkal kapcsolatos jogszabály létezik a magyar jogban, többek között a veszélyes hulladékokról szóló 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet; a Bázeli Egyezmény kihirdetéséről szóló 101/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet; a települési folyékony hulladék tárolásának, ártalmatlanításának és hasznosításának közegészségügyi szabályairól szóló 2/1985. (II. 16.) EüM-ÉVM együttes rendelet; a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet; valamint a településtisztasági szolgáltatás ellátásáról és a települési folyékony hulladékok ártalmatlanításáról szóló 4/1984. (II. 1.) ÉVM rendelet és a települési szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló 16/1996. (VII. 15.) BM-KTM együttes rendelet.
E jogszabályok fogalomhasználata és követelményrendszere azonban nem egységes, a szabályozás sok esetben idejétmúlt, valamint az előírt kötelezettségek nem felelnek meg a mai környezetvédelmi elvárásoknak és a nemzetközi előírásoknak sem. Ezért szükséges a hulladékgazdálkodás átfogó, általános szabályait az e Javaslatban foglaltak alapján megteremteni és a különböző szakterületi szabályokat ezáltal egységesíteni.
A fentiekből következik, hogy a Javaslat kódex-szerű szabályozási formát ölt, amennyiben átfogja a hulladékgazdálkodási jogterület alapvető intézményeinek jelentősebb részét; így definiálja a legfontosabb fogalmakat, meghatározza a legalapvetőbb kötelezettségeket és jogokat. Természetesen nem lehetséges, sőt nem is lenne célszerű, hogy a Javaslat felölelje az egyes hulladékgazdálkodással összefüggő területek részletszabályait, de a Javaslat a végrehajtási rendeletek megalkotására adott felhatalmazásokkal megteremti a további jogalkotás lehetőségét.
A Javaslat elfogadása a fentiekre való tekintettel nagy szerepet játszhat az egységes jogi keret kialakításában, ami maga után vonja a gazdasági, ipari szereplők hosszabb távú tervei kialakításának lehetőségét, a csatlakozási tárgyalások megkönnyítését, valamint a környezeti állapot hosszútávú javulását.
A hulladékgazdálkodásról szóló törvényjavaslat alapvető szabályozási elemei
A Javaslat különösen az alábbiakat szabályozza:
- a törvény célját, hatályát;
- a hulladék, a veszélyes hulladék, a hulladékgazdálkodás, hasznosítás, kezelés, ártalmatlanítás, stb. fogalmát, a hulladékgazdálkodás alapelveit;
- a hulladékgazdálkodás általános szabályait;
- a gyártó-, a forgalmazó-, a fogyasztó-, a hulladék termelő és a hulladékbirtokos kötelezettségeit;
- a hulladékkezelés és hulladékhasznosítás (begyűjtés, szállítás, előkezelés, tárolás, ártalmatlanítás, hasznosítás) szabályait;
- a települési hulladékra vonatkozó külön szabályokat; a települési önkormányzatok kötelezettségeit, a hulladékkezelési közszolgáltatás kereteit;
- a veszélyes hulladékra vonatkozó külön szabályokat;
- a hulladékgazdálkodás szervezését (hulladékgazdálkodási terv);
- a hulladékgazdálkodás gazdasági eszközeit;
- hulladékgazdálkodási igazgatás szabályait;
- hulladékgazdálkodás szabályainak megtartásáért való felelősséget;
- hulladékgazdálkodás társadalmi nyilvánosságára-, valamint a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályokat.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A törvény 1. §-a lényegében az európai közösségi jogszabályok által meghatározott alapvető célokat foglalja össze: az emberi egészség és a környezet magas szintű védelme, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás, a hulladékkeletkezés megelőzése, a képződő hulladékok mennyiségének és veszélyességének csökkentése, stb. felsorolásával. A Javaslat b) pontjában szereplő célok egyúttal megjelenítik az EU hulladékgazdálkodási prioritási sorrendjét is, ami azt jelenti, hogy a hulladékgazdálkodási módszerek közül mindig a sorrendben előbbre állót kell először alkalmazni, és csak akkor lehet a következő megoldáshoz folyamodni, ha a sorrendben előbbre álló módszer alkalmazási feltételei társadalmi és gazdasági szempontból kimerültek.
A 2. §-hoz
A 2068/1998. (III. 25.) Korm. határozat előírta, hogy a törvény tárgyi hatálya a radioaktív hulladékokat kivéve minden hulladékra terjedjen ki. A Javaslat eleget tesz e követelménynek azzal a kitétellel, hogy egy az egyben átveszi a Tanács 75/442/EGK keretirányelvének (a továbbiakban: Keretirányelv) vonatkozó szakaszait. A Javaslat 2. § (2) bekezdésében felsorolt esetekben a törvény hatálya csak annyiban terjed ki, amennyiben azokról jogszabály másképp nem rendelkezik. A 2. § (2) bekezdése a) pontjának meghatározása a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII alapján történt.
A Javaslat háttérjogszabályként a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) szabályait rendeli alkalmazni, arra való tekintettel, hogy számos alapelv- jogintézmény- és kötelezettség keretét a Kt. már megteremtette, ezért a Javaslat csak a speciális, hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelkezéseket határozza meg.
A 3. §-hoz
A Javaslat a teljesség igényével felsorolja és értelmezi a törvény szempontjából kiemelkedő jelentőségű fogalmakat. Ezen fogalmak felsorolása és meghatározása kulcskérdés egyfelől a hazai jogalkalmazás-, másfelől az európai közösségi jog harmonizációja szempontjából, figyelembe véve azt a tényt, hogy a hulladék definíciójának kérdése a közösségi jog egyik legproblematikusabb részét képezi és e definícióval már számos európai bírósági ítélet is foglalkozott. A jelenlegi közösségi joggyakorlat - az irányelv alapvető rendeltetésétől eltérően - megköveteli a vonatkozó definíciók majdnem szó szerinti átvételét. Ennek megfelelően a Javaslat átvette a Keretirányelv hulladék definícióját, illetőleg harmonizál ezen irányelvben felsorolt többi fogalommal is. Számos, a fenti irányelvben nem szabályozott definíció meghatározása is szükségessé vált, figyelemmel egyéb közösségi jogszabályra (1999/31/EK, 91/189/EGK), valamint a hazai speciális rendelkezések egységessé és egyértelművé tételének érdekében.
Fentiek figyelembevételével a fogalmak meghatározásánál az is vezérelv volt, hogy általános definíciókat adjon a Javaslat - pl. "hulladék" - de egyben meghatározza azon speciális fogalmakat is, amelyekre a Javaslat értelmében eltérő szabályok vonatkoznak -pl. "veszélyes hulladék"-. Ennek megfelelően a javaslat nem részletez minden kategóriát, hiszen számtalan egyéb csoportosítási lehetőség is felmerülhetne, hanem azt az elvet követi, hogy amennyiben az adott esetre van kizárólagos speciális szabály, ott e szabályt kell alkalmazni, amennyiben pedig nincs, ott a kategóriára vonatkozó általános szabály az alkalmazandó.
Azon definíciók mellett, melyek a Javaslat egész szövegén végigvonulnak és ebből az okból a 3. §-ban is meghatározásra kerültek, előfordulnak további, a Javaslat egyes fejezeteihez kapcsolódó fogalmak is, melyek az adott fejezetnél kerülnek meghatározásra.
A 4. §-hoz
A hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében a Javaslat számos, a közösségi jogszabályokban megtalálható alapelvet sorol fel, eleget téve az ebből fakadó jogharmonizációs kötelezettségnek. Így többek között nevesítve van a Maastrichti Szerződésben is megtalálható megelőzés- és elővigyázatosság elve; a szennyező fizet elv, ami a közösségi hulladékgazdálkodási politika egyik alapszabályának minősül, valamint a közelség -és a gyártói felelősség elve. A magyar jogalkotásban szokatlan a példamutatás elvének deklarálása, ám ez is jogharmonizációs célokat szolgál, tekintettel arra, hogy ezen elv a közösségi környezetvédelmi jog egyik alapját jelenti, mely a közigazgatás példamutatásával próbálja meg ösztönözni a lakosság környezeti tudatosságát.
Az 5. §-hoz
A Javaslat e paragrafusában kerül meghatározásra a hulladékgazdálkodással kapcsolatos, minden tevékenységre és személyre egyaránt kötelező, a Kt. előírásaival is összhangban levő, általános normarendszer. Fenti rendelkezések a törvény egészét, a hulladékgazdálkodási tevékenység minden mozzanatát át kell, hogy hassák.
A törvény általános jellegéből következően a Javaslat e rendelkezései összefoglalják azokat az átfogó, mindenkire vonatkozó alapkövetelményeket, amelyeket a törvény céljának elérése érdekében bármilyen, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenység megkezdése- és folytatása során be kell tartani.
A Javaslat itt általános parancsokat ad, de egyes rendelkezései - mint például a hulladékkezelés- és hasznosítás szabályai - a Javaslat későbbi részeiben részletesen is kifejtésre kerülnek.
A (7) pontban megfogalmazott határozott tilalom a Keretirányelv 4. paragrafusának harmonizációját biztosítja.
A 6-9. §-hoz
A Javaslat e szakaszai a termékek gyártójának kötelezettségeit határozzák meg, tekintettel arra, hogy a gyártó magatartása, döntése meghatározza a keletkező hulladék tulajdonságait és befolyásolja a későbbi felhasználás körülményeit. A gyártó fontos kötelezettsége a hulladék - lehetőségek szerinti - ismételt felhasználása, illetve a forgalmazótól történő visszavétele. Annak érdekében, hogy a termékciklus bezáródjék és a hulladék a lehető legnagyobb mértékben hasznosításra kerüljön, különböző kereskedelmi eszközök is alkalmazhatóak, például a Kt.-ben is meghatározott betétdíj, valamint a letéti díj, mely eszközökre vonatkozó részletes szabályokat a Javaslat felhatalmazása alapján külön jogszabályok fogják kialakítani. Jelentős rendelkezése a Javaslatnak, hogy előírja a gyártó tájékoztatási kötelezettségét az általa gyártott termék hulladékgazdálkodási szempontból fontos tulajdonságaival kapcsolatban, valamint az is, hogy előírja a gyártóra vonatkozó visszavételi kötelezettséget (8. §).
A 10. §-hoz
A forgalmazóval kapcsolatos rendelkezések abból a célból kerültek a Javaslatba, hogy ne csak a termék gyártója legyen kötelezve a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályok betartására, hanem a termékkel egyéb módon kapcsolatba kerülő gazdasági szereplő is. A termék forgalmazója azért fontos szereplő, mert egyrészről a betétdíjak, letéti díjak ki- és visszafizetése általa történik, másrészt a hulladék egy része is nála keletkezik. A Javaslat a fent említett, a gyártóra vonatkozó kötelezettség mellett egyes esetekben a forgalmazó számára is előírja a visszavételi kötelezettségeket. Fontos rendelkezése a Javaslatnak, hogy kötelezi a forgalmazót a használt terméknek, csomagolásnak vagy hulladéknak a visszavételére és a fogyasztó által fizetett betét-vagy letéti díj visszafizetésére.
A Javaslat 10. §-a nemcsak a termék forgalmazóira, hanem a szolgáltatói tevékenységeket forgalmazókra is kötelezettségeket ró, biztosítva azt, hogy például az autó- és egyéb szerelő műhelyek tevékenysége által keletkező hulladékok termelője is felelős legyen a hulladékgazdálkodási szabályok betartásáért.
A 11. §-hoz
A Javaslat lehetőséget teremt arra, hogy a gyártók és a forgalmazók a Javaslatban előírt kötelezettségeik teljesítése érdekében önálló szervezetet hozhassanak létre.
A 12. §-hoz
A fogyasztóra a jelen Javaslat alapján új kötelezettségek hárulnak, például a hulladék visszavitele és a szervezett szelektív gyűjtésben való részvétel vonatkozásában. A Javaslat lehetőséget biztosít arra, hogy a fogyasztó törvényben meghatározott esetekben köteles legyen a hulladékká vált terméket meghatározott feljogosítottaknak visszaszolgáltatni.
A fogyasztó közreműködését egyfelől gazdasági eszközökkel lehet ösztönözni, másfelől megnyerése érdekében jelentős felvilágosító, tudatformáló, oktató-nevelő munkára van szükség, amely feladatokat mind a gyártó, mind a forgalmazó, mind az önkormányzatok részéről biztosítani kellene. Ezért is bír különös jelentőséggel a Javaslat 53. §-ában nevesített oktatási kötelezettség.
A 13. §-hoz
Arra való tekintettel, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységekből fakadó felelősség elsősorban a hulladék mindenkori birtokosával szemben érvényesíthető, különös jelentőséggel bírnak a Javaslatnak a hulladék termelőjére, birtokosára vonatkozó szabályai. E rendelkezések egyfelől generális szabályt adnak minden szereplőre, másfelől a közösségi hulladékgazdálkodási jog hulladékbirtokosra vonatkozó szabályait veszik át.
A 14-19. §-hoz
A hulladékkezelés és hasznosítás során betartandó szabályokat fogalmazzák meg jelen paragrafusok, kitérve valamennyi műveletre, így a hulladék begyűjtés-, szállítás-, előkezelés-, tárolás-, ártalmatlanítás és hasznosítás előírásaira. Alapvető szabály, hogy hulladékkezelés csak a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető és a szabályok betartására vonatkozó felelősség mindaddig fennáll, amíg a kezelést végző birtokában van a hulladék, a hulladékbirtokosra vonatkozó általános szabályokkal összhangban. A hulladék átadása során a hulladék birtokosának az elvárható gondosság szerint kell eljárnia abban az esetben, amikor a hulladékot továbbadja. A Javaslat felhatalmazást ad további rendeletek megalkotására az egyes hulladékfajtákra, illetve kezelési tevékenységekre vonatkozó átfogó szabályok vonatkozásában.
A Javaslat általános szabályként írja elő, hogy hulladék szállítását úgy kell végezni, hogy a környezet ne szennyeződjék. A fenti előírás mellett rendelkezik arról is, hogy gazdálkodó szervezet üzletszerűen és rendszeresen hulladékszállítási tevékenységet csak a külön jogszabályokban meghatározott feltételekkel végezhet (egyebek mellett a veszélyes áruk fuvarozási előírásait is be kell tartania) és erre a tevékenységre a környezetvédelmi hatóságtól előzetesen engedélyt kell szereznie.
A Javaslat szerint hulladék behozatala, kivitele, átszállítása, a Magyar Köztársaság területén történő hasznosítása, illetve ártalmatlanítása csak a környezet állapotát nem veszélyeztető, szennyezését, károsítását kizáró módon történhet, összhangban a vonatkozó nemzetközi kötelezettségekkel. A vonatkozó részletes szabályok megalkotására is adott felhatalmazás célja az, hogy az ország területén eredendően keletkező hulladékok mennyisége ne növekedjen a külföldről behozott hulladékok miatt. Fontos, hogy az Európai Unióhoz történő csatlakozás pillanatában a Tanács e kérdéskört szabályozó 259/93/EGK rendelete automatikusan hatályba fog lépni, így a hulladék kivitelére, behozatalára vonatkozó szabályok a fenti rendeletben meghatározottak alapján lesznek kötelezőek.
A Javaslat 18. §-ában szabályozott hulladékhasznosítás a kezelési folyamatok legfontosabb lépése, mivel ennek segítségével valósítható meg leginkább a környezetkímélő termelés. A Javaslat meghatározza a hulladékhasznosítás fajtáit, megkülönböztetve az újrafeldolgozás, a visszanyerés és az energetikai hasznosítás eseteit; valamint azt a kötelezettséget rója a hulladékhasznosítást végzőre, hogy a hasznosítással előállított termék az elsődleges alapanyagból előállított terméknél ne okozzon nagyobb környezetterhelést.
A Javaslat a 19. §-ában meghatározza a hulladékártalmatlanítás esetköreit (lerakás, termikus ártalmatlanítás, más kémiai, biológiai vagy fizikai eljárás), előírva azt, hogy ártalmatlanítás csak a környezetvédelmi hatóság engedélyében foglaltak szerint történhet. A hulladékok ártalmatlanítása a Javaslat szerint lerakás keretében a jövőben csak külön jogszabályban meghatározott feltételekkel, regionális célokat szolgáló lerakóhelyen valósulhat meg. A lerakókra, a lerakható hulladékok körére és összetételére vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg, a Tanács hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK Irányelvével összhangban. A Javaslat annak érdekében, hogy a már működő lerakók műszaki megfelelősége biztosítva legyen, az üzemeltető részére a Kt. szerinti környezetvédelmi felülvizsgálati kötelezettséget írja elő.
A 20-29. §-hoz
A települési hulladékokra vonatkozó külön szabályok megfogalmazzák az ingatlantulajdonos-, a települési önkormányzatok- és a közszolgáltatók települési hulladékokkal kapcsolatos kötelezettségeit. A kötelezettségek előírásával a jogalkotó egyfelől arra próbálja ösztönözni az ingatlan tulajdonosát, hogy lehetőség szerint ügyeljen arra, más ne rakhasson le hulladékot ingatlanán, mert ez esetben a vonatkozó kötelezettségek őt terhelik (lásd: elhagyott hulladék témaköre), másfelől előírja, hogy az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot külön jogszabályok szerint gyűjteni, továbbá azt az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni
A Javaslat fontos részét képezi a 21. § települési önkormányzatok kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezése; meghatározza, hogy mire terjed ki kötelezően (gyűjtés, elszállítás, kiürítés, ártalmatlanító-létesítmény létesítés és működtetés), és mire terjedhet ki fakultatívan a közszolgáltatás.
E feladatok végrehajtása érdekében a regionalitás elvével összhangban az önkormányzatok közös létesítményeket és közös gazdálkodó szervezetet hozhatnak létre vagy már meglévő ilyen szolgáltatásokat igénybe vehetnek. Tekintettel arra, hogy a fenti feladat az önkormányzatokra új kötelezettséget ró, gondoskodni kell a feladat ellátásához szükséges támogatás fedezetéről, mely kérdéskörrel kapcsolatban a Javaslat 39. §-a további rendelkezéseket ad.
A Javaslat ezen paragrafusainak hatályba lépésével indokolttá válik az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény vonatkozó részeinek egyidejű hatályon kívül helyezése.
A Javaslat a jelenlegi helyzet orvoslásaként - összhangban az Alkotmánybíróság vonatkozó döntésével /6/1999. (IV. 21.) AB határozat/ - előírja a hulladékkezelési közszolgáltatásért járó díj meghatározásának kereteit. Ugyancsak alkotmányossági kérdést hivatott rendezni a Javaslat üdülőingatlan-tulajdonosokra vonatkozó díjszámítási rendelkezése (25. § (2) bekezdés).
Annak érdekében, hogy helyrebillenjen az az egyoldalú kötelezettségi helyzet, ami abból fakad, hogy az önkormányzatok, illetőleg a közszolgáltató folyamatos teljesítésre kötelezett, a jelenlegi helyzet szerint azonban az ingatlantulajdonos díjfizetésének végrehajtatása hosszadalmas, indokolttá vált a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos ugyanilyen szintű kötelezése is. Hiszen akkor sem állhat le a közszolgáltatás működtetése, amennyiben az ingatlantulajdonos díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, azonban díjfizetés nélkül a közszolgáltatást működtető személy költségei nincsenek biztosítva. Ezen egyensúly megteremtése érdekében teszi lehetővé a Javaslat az esedékességkor meg nem fizetett díj adók módjára való behajtásának a lehetőségét. (26. §)
A közszolgáltatás ellátása a Javaslat szerint (27. §) hatósági engedéllyel rendelkező és a település jegyzőjénél regisztrált, az önkormányzattal szerződést kötött közszolgáltató(k) által történhet. Az önkormányzat a közszolgáltatót - külön jogszabályban meghatározottak szerint - nyilvános pályázat útján választja ki.
A közszolgáltatóval szemben különböző feltételeket támaszt a Javaslat, annak érdekében, hogy biztosított legyen az ellátandó feladathoz szükséges szakmai követelményrendszer, valamint a Javaslat egyebek mellett bizonyos esetekre vonatkozóan rendelkezik a közszolgáltatási szerződés legrövidebb, illetve leghosszabb időtartamáról, és a szerződés felmondásának lehetőségéről is.
A Javaslat fontos rendelkezése, hogy a közszolgáltató nemcsak közszolgáltatói feladatokat, hanem egyéb (hulladékkezelési engedélyének megfelelő) hulladékgazdálkodási feladatokat is elláthat, azonban e feladatok ellátása külön díj ellenében történhet. Ezen kettős feladatkör elkülönítését hivatott biztosítani a Javaslat azon rendelkezése (29. §), mely előírja, hogy a közszolgáltató elkülönített és részletes költségelemzést köteles készíteni és azt jóváhagyásra benyújtani a települési önkormányzatnak.
A 30. §-hoz
A jelenleg hatályos jogszabályok hiányosságait hivatott pótolni a Javaslat azon új előírása, mely szerint az elhagyott hulladék kezelésének kötelezettsége az ingatlan tulajdonosát terheli. E rendelkezés a korábbiakban már említett ingatlantulajdonossal kapcsolatos tulajdonvédelmi ösztönzést próbálja megcélozni, másfelől megpróbálja elérni, hogy megszűnjenek az illegális lerakók, az erdőszéli szemétkupacok és a jelenleg közterületen elhelyezett roncsautó-telepek. A Javaslat értelmében a közterületen elhagyott hulladék esetén a hulladékkezelési kötelezettség a települési önkormányzatot terheli, lehetőség van azonban arra, hogy amennyiben az elhagyott hulladék tulajdonosa azonosítható, a költségviselő érvényesítheti meghatározott költségeit.
A 31. §-hoz
A közterületek tisztaságának biztosítása érdekében a Javaslat meghatározza, hogy e feladat a települési önkormányzat közszolgáltatási feladata, és az önkormányzat részére részletes jogszabályok megalkotására is felhatalmazást ad.
A 32. §-hoz
A veszélyes hulladékokról már rendelkezik a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet, ezért jelen Javaslat csak a közösségi követelményeknek megfelelő módosításokat tartalmazza, pl. a veszélyes hulladék lista közzétételével és a veszélyes hulladék osztály megszüntetésével. A Javaslat elfogadását követően és azzal összhangban a fenti rendelet átfogó módosítására kerül majd sor és várhatóan a műszaki követelmények alacsonyabb szintű jogszabályokban lesznek szabályozva.
A 33-37. §-hoz
A hulladékgazdálkodás szervezési kérdéseiről rendelkeznek a Javaslat e szakaszai. Az országos hulladékgazdálkodási terv elkészítésével, közzétételével, és az ország területi egységeire történő lebontásával az egyes térségekben kialakításra kerülő kezelő berendezések és létesítmények meghatározhatóakká válnak; a tervezést és forrásbiztosítást követően üzembe helyezhetőek. Kiemelkedően fontos jelentőségű a hulladékgazdálkodási tervre vonatkozó szabályok bevezetése, egyfelől azért, mert a helyi, területi és országos tervek kialakításával lehetőség nyílik az átfogó, egységes hulladékgazdálkodási politika végrehajtására, és egyben a közösségi jogszabályok a Keretirányelv által előírt kötelezettségek teljesítésére is. A fenti rendelkezések bevezetése módot ad arra is, hogy országos szinten átláthatóvá és tervezhetővé váljanak a hulladék-feldolgozó háttéripar szükséges kapacitásai.
A Javaslat háromszintű tervkészítést ír elő: az országos tervet, mely a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz kapcsolódik és melynek készítése az Országgyűlés feladata, a területi tervet, amelyet a felügyelőségek-, és a helyi tervet, melyet a települési önkormányzatok készítenek. A Javaslat meghatározza a hulladékgazdálkodási terv tartalmának alapvető szabályait, illetve előírja, hogy milyen időközönként kell az egyes terveket elkészíteni.
A 38. §-hoz
A Javaslat megelőző rendelkezései a települési önkormányzatokra vonatkozó feladatokat határozták meg. Arra való tekintettel azonban, hogy a hulladékgazdálkodás átfogó feladatot jelent és a regionalitás elvére is figyelemmel kell lenni, indokolttá vált nemcsak a települési, hanem a megyei önkormányzatokat is bevonni a feladatok ellátásába. Mivel azonban ezen önkormányzatok nem állnak függőségi viszonyban egymással, az előkészítő csak azt határozta meg, hogy a megyei önkormányzatoknak alapvetően kiegészítő, együttműködő tevékenységeket kell végezniük, illetve ennek alapján a 38. §-ban meghatározott feladataikat a települési önkormányzatokkal együttműködve kell ellátniuk.
A 39. §-hoz
A Kormány már eddig is támogatta címzett- és céltámogatás formában, valamint a Környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 2/1999. (III. 26.) KöM rendeletben (a továbbiakban: KAC) meghatározott támogatásokkal a regionális hulladékkezelő létesítmények beruházásait. Azonban az önkormányzatok kötelező feladatává váló közszolgáltatás szükségessé teszi a helyi kezelő létesítmények és berendezések beruházásainak megvalósításhoz szükséges további állami források biztosítását.
Fenti okok miatt szükséges az üzemeltetés feladathoz kötött támogatása is, ezen megkülönböztető támogatás azonban a diszkrimináció tilalma miatt az EU tagság elérésével nem lesz tartható. Ennek ellenére átmeneti jelleggel szükséges a támogatás biztosítása, hogy a lakosokra ne háruljon méltánytalanul nagy teher. Ugyancsak többletköltséget fog jelenteni a meglévő és betelt lerakók rekultivációja is, amelyre vonatkozóan állami támogatást próbál előírni jelen Javaslat.
A 40-45. §-hoz
Jelen rendelkezések meghatározzák a hulladékgazdálkodással kapcsolatban felmerülő igazgatási feladatokat, a Kt. 65. §-ával összhangban nevesítik a feladatok ellátására hivatott szerveket és kijelölik az egyes hatóságok hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatait.
A Javaslat hatósági felügyeletre és ellenőrzésre vonatkozó szabályai harmonizálnak a Kt. rendelkezéseivel, valamint a 211/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet előírásaival.
A hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdekében alkalmazott hatósági eljárás jellege nem indokolja ezen eljárásoknak az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) hatálya alól történő kivételét, azonban bizonyos speciális vonásai szükségessé teszik az Áe.-től néhol eltérő szabályozást, kizárólag azokban az esetekben, ahol az Áe. is lehetőséget ad az eltérésre.
A Javaslat lehetőséget ad arra, hogy a gyártónál, az áruszállítónál, a forgalmazónál, a hulladék birtokosánál, termelőjénél és kezelőjénél - a Javaslatban meghatározott feltételek fennállása esetén - előzetes bejelentés nélkül is helyszíni ellenőrzést végezzen a hatóság, figyelemmel arra, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységek során felmerülhetnek olyan veszélyhelyzetek, amelyek során azonnali intézkedésre és kárelhárításra van szükség (44. §).
A Javaslat speciális eljárási határidőt határoz meg, tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi ügyekhez hasonlóan a jelen Javaslat hatálya alá tartozó, hulladékgazdálkodással összefüggő hatósági eljárások komplex jellege indokolttá teszi az általánostól eltérő ügyintézési határidő biztosítását (43. §).
A Javaslat annak érdekében, hogy az előírt kötelezettségeket a jogalanyok végre is hajtsák, az eljáró hatóságokat megfelelő jogosítványokkal ruházza fel: így -a Kt. 101. §-val összhangban- előírja a felügyelőségek számára, hogy az ügyfeleket kötelezze az előírt kötelezettségek betartására, tevékenységük felfüggesztésére és az eredeti állapot helyreállítására.
A Javaslat szerint -meghatározott esetekben- a fellebbezési jogra való tekintet nélkül azonnal végrehajtatóvá nyilvánítható a hatósági határozat, hasonlóan a Kt. 95. §-hoz, arra való tekintettel, hogy egyes tevékenységek, cselekmények a környezetet oly mértékben veszélyeztethetik, hogy a veszély elhárítása, az esetleges károk csökkentése érdekében azonnal el kell járni (45. §).
A 46-48. §-hoz
A Javaslat megelőző szakaszai számos rendelkezést tartalmaznak arra nézve, hogy a hatálya alá tartozó jogalanyok hogyan járjanak el a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása során. A rendelkezések előírásán túlmenően azonban a hulladékgazdálkodásra vonatkozó normarendszer nem építhető ki és nem is működhet anélkül, hogy ezen rendelkezések betartását a hatóság ne ellenőrizze, illetőleg jogszabálysértés vagy jogellenes tevékenység észlelésekor azt ne szankcionálja.
A Javaslat ennek megfelelően - összhangban a Kt. vonatkozó szabályaival - rendelkezik a hulladékgazdálkodási tevékenyéggel kapcsolatos felelősség kérdéséről és elrendeli, hogy jogellenes tevékenység folytatása esetén az e tevékenységet folytató a Javaslatban és a külön jogszabályokban foglaltak szerinti felelősséggel tartozik (46. §).
A Javaslat a szakmai körökben már régóta felmerült biztosítékadási kötelezettséget írja elő a fedezet-biztosításra vonatkozó rendelkezések előírásával (46. §), amely lehetővé teszi, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység során felmerülő károk felszámolása az előzetesen nyújtott fedezetből történhessen. A rendelkezés részletes feltételeit külön jogszabály határozza meg.
A hatékony jogérvényesítés egyik eszközeként került a Javaslatba a hulladékgazdálkodás szabályainak megsértése esetén alkalmazható hulladékgazdálkodási bírság (48. §) intézménye, melyre speciális határidők vonatkoznak: a felügyelőség csak a tudomásszerzéstől számított 1 éven belül szabhatja ki, azonban az elkövetésétől számított 5 éven túl csak abban az esetben lehet kiszabni, ha a cselekmény a jogellenes állapot fenntartásában nyilvánul meg. A hulladékgazdálkodási bírságra vonatkozó részletes szabályok kidolgozását a Javaslat kormányrendeleti hatáskörbe utalja.
A 49-53. §-hoz
A Javaslat korábbi rendelkezései szerint elkészített hulladékgazdálkodási terveket a Kormány és az önkormányzatok meghatározott időszakonként kötelesek közzétenni, biztosítva ezzel a tervek nyilvánosságát. A Javaslat a környezetvédelemért felelős miniszter számára előírja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos egységes információs rendszer kialakítását és működtetését; nevesíti a vonatkozó adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeket, felhatalmazást adva külön jogszabály készítésére.
A Javaslat a fenti tájékoztatási kötelezettségen túl tartalmazza az állampolgári részvétel szabályait is - ami az egyik legalapvetőbb nemzetközi és közösségi környezetvédelmi jogi szabálynak minősül -, ezzel kapcsolatban elrendeli a Kt. vonatkozó 97-100. §-ának alkalmazását; a közmeghallgatás intézményével kapcsolatban ismét visszanyúl a Kt. szabályaihoz, azonban a telephely-kijelölés és a szelektív hulladék-gyűjtés elrendelésénél valamint a közszolgáltatási díj meghatározása esetében speciális hulladékgazdálkodási szabályokat vezet be.
A hulladékgazdálkodási ismeretek a környezetvédelmi ismeretek egyik alapvető részét alkotják. Ennek megfelelően a hulladékgazdálkodási ismeretek iskolarendszeren belüli és kívüli terjesztése, fejlesztése stratégiai jelentőségű állami feladat. A nevelési-oktatási-képzési szinteken megfelelő ismeretanyagra vonatkozó tartalmi követelményeket és a szintek közötti koordinációt a miniszter által készítendő környezeti program, illetve a Nemzeti Alaptanterv végrehajtásában való közreműködés biztosítja, összhangban a Kt. vonatkozó (54-55. §) szabályaival.
Az 54-55. §-hoz
A Javaslat a hatálybalépést 2001. január 1-jével állapítja meg. Egyes rendelkezéseket azonban csak későbbi időpontban kell alkalmazni, azért, hogy a kötelezetteknek megfelelő felkészülési idő álljon rendelkezésre, egyes rendelkezéseket pedig a 6/1999. (IV. 21.) AB határozat értelmében korábban kell hatályba léptetni. Jogharmonizációs kötelezettségnek tesznek eleget a hulladéklerakók, illetőleg a csomagolóanyagokkal kapcsolatos hatályba léptető szabályok.
Az 56-57. §-hoz
A Javaslat végrehajtása érdekében módosít, illetve hatályon kívül helyez egyes jogszabályokat és jogszabályi rendelkezéseket.
Az 58. §-hoz
A Javaslat felhatalmazza a Kormányt és az ágazati irányításért felelős minisztereket, hogy a törvényből fakadó és ahhoz kapcsolódó további feladatok érdekében a szükséges részletes szabályokat rendelettel meghatározzák.
Az 59. §-hoz
A Magyar Köztársaság és az Európai Közösség és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló Európai Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a törvény felsorolja mindazokat az európai közösségi jogforrásokat, amelyekkel e jogszabály összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Mellékletek
A mellékletek a Keretirányelv vonatkozó mellékleteinek harmonizációját biztosítják.
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.