2003. évi CXXVII. törvény

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

Hivatalos rövidítése: Jöt.
Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A központi költségvetés feladatainak ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a jövedéki termékek adóztatásához szükséges feltételek megteremtése érdekében, illetve abból a célból, hogy a jövedéki termékek piacán a versenysemlegesség érvényesülhessen, figyelemmel az Európai Unióhoz való csatlakozásból fakadó követelményekre, az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:
Jövedéki adóköteles a jövedéki termék belföldi előállítása és belföldre történő behozatala.
Az adókötelezettség teljes...

2003. évi CXXVII. törvény
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/5   «Előző  Következő»

1996. évi XLVIII. törvény a közraktározásról

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről

237/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tagjai számára adható általános forgalmiadó- és jövedékiadó-visszatérítésről

2004. évi XIII. törvény a Vám- és Pénzügyőrségről

2002. évi XLII. törvény az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

16/2004. (IV. 21.) PM rendelet az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosításáról

17/2004. (IV. 21.) PM rendelet a jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

15/2004. (IV. 5.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

18/2004. (IV. 21.) PM rendelet a hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól szóló 41/2002. (XII. 6.) PM rendelet módosításáról

108/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet egyes, a jövedéki adóvisszatérítéseket, illetve a fejlesztési adókedvezményt érintő kormányrendeletek módosításáról

27/2004. (IV. 28.) PM-HM együttes rendelet a Magyar Honvédség és a külföldi fegyveres erők által felhasznált üzemanyagok, olaj és kenőanyagok adómentes beszerzését, értékesítését, nyilvántartását és elszámolását szabályozó egyes PM-HM együttes rendeletek módosításáról

158/2004. (V. 20.) Korm. rendelet az üzemanyagok jövedékiadó-mértékének időszaki csökkentéséről

2004. évi XLI. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról

182/2004. (VI. 2.) Korm. rendelet az üzemanyagok jövedékiadó-mértékének időszaki csökkentéséről

185/2004. (VI. 3.) Korm. rendelet a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

2004. évi XXVII. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

195/2004. (VI. 19.) Korm. rendelet az üzemanyagok jövedékiadó-mértékének időszaki csökkentéséről

203/2004. (VI. 26.) Korm. rendelet az üzemanyagok jövedékiadó-mértékének időszaki csökkentéséről szóló 195/2004. (VI. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

225/2004. (VII. 24.) Korm. rendelet az üzemanyagok jövedékiadó-mértékének időszaki csökkentéséről

238/2004. (VIII. 14.) Korm. rendelet az üzemanyagok jövedékiadó-mértékének időszaki csökkentéséről szóló 225/2004. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

242/2004. (VIII. 21.) Korm. rendelet az üzemanyagok jövedékiadó-mértékének időszaki csökkentéséről szóló 225/2004. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

2004. évi LXXVIII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról

256/2004. (IX. 11.) Korm. rendelet az üzemanyagok jövedékiadó-mértékének időszaki csökkentéséről szóló 225/2004. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

136/2004. (IX. 18.) FVM-PM együttes rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet módosításáról

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/4   «Előző  Következő»

BH 2005.8.277 I. A selejtes és megsemmisítendő zárjegyeknek a - megsemmisítés helyett történő - forgalomba hozatala vagy felhasználás céljából való megszerzése, illetve felhasználása, társadalomra veszélyes cselekmény, de 2001. július hó 20-áig nem minősült bűncselekménynek [Btk. 307. § (1) és (2) bek.]. A hatályos szabályozás szerint a fenti cselekmény a jövedékkel visszaélés elősegítése vétségének vagy bűntettének minősül [Btk. 311/B. § (1) és (2) bek.]. II. A zárjegy olyan bélyegnek minősül, amely önmagában nem testes

BH 2006.11.376 A pincekönyvbe a készletváltozást az esemény napján a munkaidő befejezéséig be lehet vezetni, az átfejtés mint kármentő munkálat nem jelent olyan megsemmisülést, amelyet a hatóságnak haladéktalanul be kellene jelenteni. [52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM rendelet 12. § (2), 13. § (5)-(7) bek.]

BH+ 2006.12.574 Az operatív felelősségi rendszerben nincs jelentősége annak, hogy a jövedéki törvénysértés kinek róható fel [2003. évi CXXVII. tv. 114. §]

EH 2006.1464 Az adóraktári engedély megadásának, módosításának, megszűnésének feltételeit egyenként, az engedélyes gazdálkodó (személy) szerint, kell vizsgálni [2003. évi CXXVII. tv. 7. §, 37. §].

BH+ 2008.1.49 Ha a gépjárművön jövedéki törvénysértést célzó átalakítást végeztek, elkobzásáról kell rendelkezni [2003. évi CXXVII. tv. 114. §, 119-120. §]

EH 2007.1652 Az adóraktári engedély nem tagadható meg azon az alapon, hogy más gazdálkodó szervezetnek ugyanazon adóraktárral kapcsolatban köztartozása van [2003. évi CXXVII. tv. 39. §].

BH+ 2008.6.286 Üzlethelyiségben, raktárban tártolt származási igazolvánnyal nem rendelkező jövedéki termék miatt a jövedéki bírság kiszabása jogszerű [2003. évi CXXVII. tv. 15., 109-110. §]

BH+ 2008.7.290 Románia uniós csatlakozását követően a román zárjeggyel ellátott cigaretta közösségi áru, tehát nem vámáru, ezért nem lehet a csempészet elkövetési tárgya [Btk. 2. §, 312. §, 2003. évi CXXVI. tv. (továbbiakban: Vát.), 1/1999. BJE].

BH+ 2008.7.334 A felperes tulajdonában álló garázsban fellelt jövedéki ellenőrzés alól elvont termék után jövedéki bírságot kell fizetni [2003. évi CXXVII. tv. 114. §]

BH+ 2008.8.381 Jövedéki törvénysértés elkövetése birtokos által - objektív felelősség [2003. évi CXXVII. tv. 114. §]

AVI 2007.2.21 Azt, hogy a dolog felett valaki megszerezte-e, gyakorolja-e a hatalmat, a dolog természetéből, rendeltetéséből, a használat módjából kiindulva, a közfelfogás szerint kell megítélni (2003. évi CXXVII. tv. 1. §, Ptk. 187. §)

AVI 2007.11.112 Az adómentes jövedéki termék megsemmisülését a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatalhoz haladéktalanul be kell jelenteni (2003. évi CXVII. tv.)

AVI 2008.2.19 Méltányossági eljárás során a bíróság azt vizsgálja, hogy az adóhatóság minden értékelhető szempontot figyelembe vett-e, illetve a bizonyítékokat okszerűen mérlegelte-e (2003. évi XCII. tv. 137. §)

AVI 2008.4.41 A méltányosság gyakorlása csak akkor kötelező a hatóság számára, ha annak törvényben meghatározott feltételei fennállnak [2003. évi XCII. tv. 1. § (6) bek.].

AVI 2008.4.44 Önmagában az a tény, hogy a szakértői bizonyításra vonatkozó tájékoztatás írásban nem került rögzítésre, nem minősül az ügy érdemi eldöntésére kiható lényeges eljárási szabálysértésnek [Áe. 2. § (6) bek.].

AVI 2008.6.65 A Jöt. alkalmazása, során a birtok valamely dolog feletti tényleges hatalmat jelenti (2003. évi CXXVII. tv. 76. §).

AVI 2008.9.99 Az adó-megállapítási jog elévülése is a visszatérítési jog megnyíltához igazodik [2003. évi XCII. tv. 164. § (1) bek.]

AVI 2008.9.101 Amennyiben a fél a termék származását hitelt érdemlő módon nem tudja bizonyítani, adózatlan jövedéki terméknek kell az adott terméket minősíteni [2003. évi CXXVII. tv. 114. § (2) bek.]

BH+ 2009.3.142 Parkoló üzemeltetőjénél talált jövedéki termék birtoklása [2003. évi CXXVII. tv. 114. §]

BH 2009.8.231 I. Románia uniós csatlakozását követően a területén lévő áruk elveszítették nem közösségi áru jellegüket, ezért nem vámáruk, így a csempészet vétségének nem lehetnek az elkövetési tárgyai [Btk. 312. §, 29136/92/EGK r., 2003. évi CXXVI. tv. (továbbiakban: Vát.)]. II. A büntető törvény időbeli hatályára vonatkozó rendelkezés alkalmazásánál a cselekmény elbírálásának az ideje az ügydöntő határozat jogerőre emelkedésének a napja [Btk. 2. §, Be. 257. § (1) bek., 1/1999. BJE].

BH 2009.8.261 Adózatlan jövedéki termék birtoklása adófizetési kötelezettséget keletkeztet, a jogszabály nem ad lehetőséget a felelősség alóli kimentésre [2003. évi CXXVII. tv. 114. §].

AVI 2009.1.12 Az objektív felelősségi rendszerben nincs jelentősége annak, hogy a törvénysértés bekövetkezése kinek róható fel [2003. évi CXXVII. tv. 114. § (2) bek. b) pont]

AVI 2009.2.24 Jövedéki ügyben a törvényben előírt mérték átlépése esetén az egész feltalált mennyiség kereskedelmi mennyiségnek minősül (2003. évi CXXVII. tv. 110. §)

AVI 2009.3.38 Jövedéki ügyben nem minősül lényeges eljárási szabálysértésnek, ha az ellenőrzési jegyzőkönyvet csupán egy hatósági tanú írta alá (2003. évi CXXVII. tv. 114. §)

AVI 2009.5.57 Jövedéki eljárásban nem lehet a fél terhére róni a korábbi adóraktári engedélyes mulasztását vagy tartozását (2003. évi XCCVII. tv. 39. §)

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.