15/2004. (IV. 5.) PM rendelet

a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 82. §-a (1) bekezdésének a) -l) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
1-16. §
A vámhatóság szervei engedélyezhetik az olyan exportőrnek, aki rendszeresen szállít szabadkereskedelmi megállapodás hatálya alá tartozó terméket, hogy a termék értékétől függetlenül számlanyilatkozatot tegyen (elfogadott exportőr) .
Az engedélyt kérő exportőrnek a vámhatóság számára minden garanc...

15/2004. (IV. 5.) PM rendelet
a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

Hivatkozó joganyagok

8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

37/2004. (VIII. 11.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról

21/2005. (VI. 23.) PM rendelet a Vám- és Pénzügyőrségről szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet módosításáról

35/2005. (X. 28.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet és a Vám- és Pénzügyőrségről szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet módosításáról

51/2005. (XII. 28.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról

APEH közlemény (AEÉ 3/2006.) Jogszabályfigyelő (2005. december 26. - 2006. január 26.)

21/2006. (VIII. 30.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról

8/2007. (V. 21.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról

48/2007. (XII. 29.) PM rendelet egyes PM rendeleteknek a vámszervezeti átalakításokkal összefüggő módosításáról

320/B/2005. AB határozat jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványról

17/2010. (IV. 28.) PM rendelet egyes pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról

4008/2012. NAV tájékoztató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kezelt vámadatbázisból kérelemre történő' adatszolgáltatással kapcsolatban

2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

13/2012. (VI. 25.) NGM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról

42/2012. (XII. 21.) NGM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet és az integrált postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról szóló 38/2009. (XII. 22.) PM rendelet módosításáról

52/2012. (XII. 29.) NGM rendelet az egyes közvetett adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról

32/2013. (VIII. 14.) NGM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet és a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól szóló 42/2004. (XI. 17.) PM rendelet módosításáról

67/2013. (XII. 23.) NGM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról

Bírósági jogesetek

ÍH 2019.69 A BESZÁMÍTÁS KIZÁRTSÁGA A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSBAN; A TARTOZÁSELVÁLLALÁS NEM JOGOSÍT BESZÁMÍTÁSRA I. A 2017. július 1-jét megelőzően indult felszámolásban sem megengedett a felszámolás megindulása után tartozáselvállalással "megszerzett" kötelezettség beszámítással történő teljesítése. II. A tartozáselvállalásról való értesítésnek az a jogkövetkezménye, hogy a kötelezett és a tartozás elvállalója egyetemlegesen kötelesek helytállni a tartozásért a jogosulttal szemben, a jogosultnak követelési joga keletkezik

BH 2010.2.52 A kezest a vámadós által meg nem fizetett vámtartozás megfizetésére kötelező határozat vámadóssá teszi, így a vámtartozás teljesítése során saját adószámára és az őt kötelező határozatszámra hivatkozhat [15/2004. (IV. 5.) PM r. 51. §].

EH 2010.2293 Az egyetemleges fizetésre kötelezettek közül a vámtartozást elsőként befizető nem kérheti a másik kötelezett által, később szintén befizetett vámtartozás, mint túlfizetés összegének visszautalását [2913/92. EGK rend. 233. cikk].

EH 2011.2377 A vámáru nyilatkozatot tevő vámügynöknek nyilatkoznia kell képviseleti jogáról, ennek hiányában úgy kell tekinteni, mint, aki saját nevében és saját érdekében jár el [2454/1993. EGK 199. cikk, 2913/1992. EGK 5. cikk].

ÍH 2019.134 ÜZLETRÉSZ AJÁNDÉKOZÁSA

AVI 2013.1.9 A fizetési kötelezettség előírásával a kezes vámadóssá válik (Vámkódex 4. cikk 12. pont)

AVI 2013.3.33 A vámkezesség nem sortartásos, készfizető kezesség, a vámhatóság bármelyik kötelezettől követelheti a vámtartozás megfizetését [Vámkódex 215. cikk (1) bek.]

AVI 2013.11.123 A fizetési kötelezettség előírásával a kezes vámadóssá válik (Vámkódex 4. cikk 12. pont)

AVI 2014.1.10 A túlfizetés visszautalása iránt az a vámfizetésre kötelezett nyújthat be kérelmet, akinek a befizetése túlfizetésnek minősül [1995. évi C. tv. 56. § (5) és (7) bek.]

EH 2014.03.K11 Vámügyben elsődlegesen nem a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv., hanem a közösségi és nemzeti vámjogi szabályok az irányadók. A vámhatóságok a vámáru-nyilatkozat utólagos ellenőrzése után meghozhatják a szükséges intézkedéseket "a helyzet rendezésére" [2913/92/EGK rendelet 78. cikk, 243-246. cikkei, 71. cikk, 12. cikk a) pont; 2658/87/EGK tanácsi rendelet; C-468/03.].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.