2003. évi CXXVI. törvény

a közösségi vámjog végrehajtásáról

Hivatalos rövidítése: Vámtv.
Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az Országgyűlés az Európai Közösség belső piacának működése és a közösségi vámjog maradéktalan érvényesülése, valamint a bevételek biztosítása érdekében, figyelembe véve a közösségi vívmányokat, a következő törvényt alkotja:
Az Európai Közösség vámjogát (a továbbiakban: közösségi vámjog) - annak elsőbbsége mellett - az e törvény hatálya alá tartozó területen a jelen törvényt is figyelembe véve kell végrehajtani.
E törvény alkalmazásában közösségi vámjog:
a Tanács 2913/92/EGK rendelete a Kö...

2003. évi CXXVI. törvény
a közösségi vámjog végrehajtásáról

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/2   «Előző  Következő»

22/2004. (IV. 22.) PM rendelet a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.) PM rendelet módosításáról

98/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruknak a Közösségbe történő behozatalára, valamint a Közösségből történő kivitelére és újrakivitelére vonatkozó intézkedések végrehajtási szabályainak megállapításáról

1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

70/2004. (IV. 28.) GKM rendelet a megmunkálatlan ötvözetlen alumíniumra vonatkozó kedvezményes vámkontingens engedélyezésének rendjéről

15/2004. (IV. 5.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

6/2004. (V. 28.) KüM-PM együttes rendelet a Vámtarifa Bizottság összetételéről és ügyrendjéről

2004. évi XXVII. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

2004. évi LXXIII. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosításáról

37/2004. (VIII. 11.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról

22/2005. (VII. 11.) PM rendelet a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.) PM rendelet módosításáról

35/2005. (X. 28.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet és a Vám- és Pénzügyőrségről szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet módosításáról

48/2005. (XII. 27.) PM rendelet a Vám- és Pénzügyőrségről szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet módosításáról

51/2005. (XII. 28.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról

6/2006. (II. 10.) PM rendelet a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.) PM rendelet módosításáról

21/2006. (VIII. 30.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról

2006. évi LXI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

23/2006. (IX. 27.) PM rendelet a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.) PM rendelet módosításáról

36/B/2001. AB végzés a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló indítvány tárgyában

467/B/2005. AB határozat a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtására kiadott 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 218/B. § alkotmányellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezés tárgyában

8/2007. (V. 21.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról

12/2007. (VI. 6.) PM rendelet a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól szóló 42/2004. (XI. 17.) PM rendelet módosításáról

48/2007. (XII. 29.) PM rendelet egyes PM rendeleteknek a vámszervezeti átalakításokkal összefüggő módosításáról

320/B/2005. AB határozat jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványról

22/D/2004. AB végzés alkotmányjogi panaszokról, valamint jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványokról

2007. évi CXXVI. törvény egyes adótörvények módosításáról

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/2   «Előző  Következő»

BH 2005.1.6 I. Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozását - 2004. május 1-jét - követően csak a "nem közösségi vámárukat" kell vámárunak tekinteni, ezért olyan áruk beszállítása az Európai Unió tagországaiból - amelyek korábban vámáruként voltak értékelhetők - már nem bűncselekmény [Btk. 2. §, 312. §; 2003. évi CXXVI. tv.]. II. Vámáruk fiktív kiléptetését követően - hamis igazolások (közokiratok) felhasználásával - azok tranzitáruként való vámkezeltetése közokirat-hamisítás bűntettét valósítja meg [Btk. 274.

BH 2006.6.202 Vámszerv nem minősíthető vámadósnak - Árutovábbítási eljárásban az összkezesség vállalásra vonatkozó szabályok értelmezése [2913/92/EGK Rendelet a közösségi vámkódex létrehozásáról 96. Cikk (1) bekezdése, 203. Cikk, 221. Cikk, 233. Cikk (3) bekezdése].

EH 2005.1375 Valamely termék származó voltát a termék kiszállításkori, kivitelkori helyzete és a vámigazgatási eljáráskor hatályos szabályok alapján kell megítélni [1995. évi C. tv. 141. §].

EH 2006.1567 Kedvezményes elbánás igénye esetén alkalmazandó származási előírásokra a nemzetközi szerződés rendelkezései az irányadóak. A származást igazoló okmány megerősítésével kapcsolatos eljárást az exportáló ország vámhatósága folytatja le. A kedvezményes vámtétel alkalmazására csak akkor van lehetőség, ha a nemzetközi szerződés szerinti konjunktív feltételek fennállnak [2003. évi CXXVI. tv. 75. §; 1995. évi C. tv. 17. §; 45/1996. (III. 25.) Korm. r. 32. §; 1994. évi I. törvénnyel kihirdetett

BH 2008.6.169 A vámjogi sors rendezése nélküli forgalomba helyezés utáni felhasználó felelős a vámteher fizetéséért [1995. évi C. tv. 125. §].

BH+ 2008.7.290 Románia uniós csatlakozását követően a román zárjeggyel ellátott cigaretta közösségi áru, tehát nem vámáru, ezért nem lehet a csempészet elkövetési tárgya [Btk. 2. §, 312. §, 2003. évi CXXVI. tv. (továbbiakban: Vát.), 1/1999. BJE].

AVI 2006.10.114 A vámérték tekintetében a kétség különösen akkor megalapozott, ha a vámárura vonatkozó összehasonlító értéktől való eltérés több mint 50%-os [1995. évi C. tv. 29. §]

AVI 2006.11.124 Ha a közösségi vámjog valamely kérdésben nem rendelkezik, vámigazgatási ügyekben az Áe. szabályait kell alkalmazni [Áe. 42. § (1) bek.]

AVI 2006.12.136 Valamely termék származó voltát a termék kiszállításkori, exportáláskori, kivitelkori helyzete és az akkor hatályos jogszabályok alapján kell megítélni [1995. évi C. tv. 141. §]

AVI 2007.5.51 A Vtv. 22. § (2) bekezdése megszabja, hogy a vámérték meghatározása az azonos áruknak az ügyleti értékén alapul, amelyeket ugyanezen kereskedelmi feltétellel és ugyanilyen mennyiségben adtak el, mint az értékelendő árukat [1995. évi C. tv. 22. § (2) bek.]

AVI 2007.12.125 Arra tekintettel, hogy a meg nem fizetett vámteher ismeretében a vámárura utóbb ajándékozási szerződést kötnek, erre vonatkozó jogszabályi rendelkezés hiányában a fizetési kötelezettség alól a kedvezményezett nem mentesülhet [1995. évi C. tv. 128. §].

BH 2009.5.163 Mezőgazdasági termékek esetén erga omnes vámtételt kell alkalmazni, mivel az aktív feldolgozás ténye és nem annak fajtája határozza meg a vámeljárást [1972/2003. EK 3. §].

BH 2009.8.231 I. Románia uniós csatlakozását követően a területén lévő áruk elveszítették nem közösségi áru jellegüket, ezért nem vámáruk, így a csempészet vétségének nem lehetnek az elkövetési tárgyai [Btk. 312. §, 29136/92/EGK r., 2003. évi CXXVI. tv. (továbbiakban: Vát.)]. II. A büntető törvény időbeli hatályára vonatkozó rendelkezés alkalmazásánál a cselekmény elbírálásának az ideje az ügydöntő határozat jogerőre emelkedésének a napja [Btk. 2. §, Be. 257. § (1) bek., 1/1999. BJE].

BH 2010.6.167 Fennáll az importvám-fizetési kötelezettség, ha a vámhatóság a korábban vámmentesen szabad forgalomba bocsátott, - nem közösségi áruk kapcsán folyt - vámeljárást követően, hatósági ellenőrzés során feltárja, hogy az árut a vámmentességet élvező szervezet a 918/83/EGK rendelet 65. cikkében előírtaktól eltérő célra használta fel. Ha a vámtartozás megfizetéséért több személy felel, úgy felelősségük az ilyen tartozásért egyetemleges [918/1983. EGK r. 65. §, 68. §, 2913/1992. EGK r. 203. §, 213. §].

AVI 2009.11.119 A Közösségi Vámkódex szabályait kötelező érvénnyel kell alkalmazni az vámjog területén [2003. évi CXXVI. tv. 1. § (1) bek.].

AVI 2009.11.120 A nem közösségi adók, díjak vonatkozásában vizsgálni kell, hogy a csatlakozás előtt vagy után keletkezett a kötelezettség [2003. évi CXXVI. tv. 75. § (1) bek., b) pont].

AVI 2009.12.131 Amennyiben az állapítható meg, hogy a vámkezelést kérő a származási helyet illetően megtévesztette a vámhatóságot, akkor jogellenes forgalomba hozatalt kell megállapítani [1995. évi C. tv. 125., 126. §]

EH 2010.2203 Fennáll az importvám-fizetési kötelezettség, ha a vámhatóság a korábban vámmentesen, szabad forgalomba bocsátott, nem közösségi áruk kapcsán folyt vámeljárást követően, hatósági ellenőrzés során feltárja, hogy az árut a vámmentességet élvező szervezet a 918/83/EGK rendelet 65. cikkében előírtaktól eltérő célra használta fel [918/1983. EGK 65. cikk]

AVI 2010.1.10 A vámeljárástól független vámmentesség nem létezik. A jogosult csak akkor élhet ezzel a jogával, ha azt a vámeljárás során érvényesíti [1995. évi C. tv. 2. § (4) bek.]

AVI 2010.4.46 A vámfizetési kötelezettség szempontjából nincs jelentősége annak a ténynek, hogy a felperes tudata átfogta-e azt az tényt, mely szerint a forgalomba hozatal jogellenesen történt [1995. évi C. tv. 126. § a) pont]

AVI 2010.6.70 Nem kerülhet sor a Vámkódex 220. cikk (2) bekezdés b) pontjának alkalmazására, ha a fél jóhiszeműsége nem nyer bizonyítást (Vámkódex 220. cikk)

AVI 2010.8.91 Amennyiben a fél vámeljárással kapcsolatos jóhiszeműsége nem nyer bizonyítást, nem hivatkozhat a Vámkódex 220. cikk (2) bekezdés b) pontjának alkalmazására [Vámkódex 220. cikk (2) bek. b) pont]

AVI 2011.1.10 A vámáru jogellenes forgalomba hozójának kell tekinteni minden olyan személyt, amelynek cselekménye a Vtv. felsorolásában megtalálható [1995. évi C. tv. 125., 126. §]

AVI 2011.2.21 A Vtv. a késedelmi pótlék felszámítását vagy fel nem számíthatóságát nem teszi függővé a végrehajtás felfüggesztésétől [1995. évi C. tv. 143. §]

AVI 2011.3.32 Vámjogi jogviszony esetében a felek szerződéses szabadságára történő hivatkozás nem fogadható el (1995. évi C. tv. 29., 32., 33. §)

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.