BH 2006.1.37

A magyar szabványnak nem megfelelő fűtőolaj 2003. január 1. napjától nem tartozott a termékdíjköteles termékek körébe [1995. évi LVI. tv.; 2002. évi LXII. tv. 88. §].

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A felperes 2003. február 12-én - jövedéki adó felfüggesztése mellett - kérte az általa import 12 db vasúti tartálykocsi 599 090 kg bruttó súlyú, 2,8% kéntartalmú, középnehéz fűtőolaj belföldi forgalom számára történő vámkezelését, 27101965-00 vámtarifaszám feltüntetése mellett. A vámhatóság tételes vámvizsgálatot végzett, ennek keretében mintavételre is sor került.
A vámhivatal 2003. február 14-én a vámkezelést a kérelemnek megfelelően elvégezte, az e tárgyban hozott határozatot a felperes á...

BH 2006.1.37 A magyar szabványnak nem megfelelő fűtőolaj 2003. január 1. napjától nem tartozott a termékdíjköteles termékek körébe [1995. évi LVI. tv.; 2002. évi LXII. tv. 88. §].
A felperes 2003. február 12-én - jövedéki adó felfüggesztése mellett - kérte az általa import 12 db vasúti tartálykocsi 599 090 kg bruttó súlyú, 2,8% kéntartalmú, középnehéz fűtőolaj belföldi forgalom számára történő vámkezelését, 27101965-00 vámtarifaszám feltüntetése mellett. A vámhatóság tételes vámvizsgálatot végzett, ennek keretében mintavételre is sor került.
A vámhivatal 2003. február 14-én a vámkezelést a kérelemnek megfelelően elvégezte, az e tárgyban hozott határozatot a felperes átvette.
A Vám- és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézete a mintáról megállapította, hogy az fűtőolaj, 2 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 2,8 tömegszázalék kéntartalommal rendelkezik. Nem felel meg a magyar szabvány középnehéz fűtőolajra vonatkozó minősítési előírásainak, vámtarifaszáma 27101965-00 (Kereskedelmi Vámtarifa 2003), 27100077-00 (Kereskedelmi Vámtarifa 1998).
A vámhatóság 2003. július 29-én a határozatát módosította. Kötelezte a felperest 49 724 470 Ft környezetvédelmi termékdíj, 15 426 568 Ft általános forgalmi adó különbözet (áfa) pótbefizetésére. A határozat módosítása a felperes terhére 11 981 800 Ft egyéb termék jövedéki adó különbözetet eredményezett.
A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes a 2003. október 22. napján hozott határozatában a módosított határozatot helybenhagyta. Döntését azzal indokolta, hogy az 1995. évi LVI. törvény (továbbiakban: Kttv.) módosítására kiadott 2001. évi LXXIII. törvény 17. § (1) bekezdése 2003. január 1-jén lépett hatályba, és egyúttal a Kttv. 5. számú mellékletéből törölte a magyar szabványnak nem megfelelő fűtőolaj kategóriát. Ezt követően a Kttv. újra módosításra került a 2002. évi LXII. törvény 88. §-a és 103. § (6) bekezdése szerinti rendelkezésekkel. Ez utóbbi szerint pedig a 2003. január 1-je és 2003. február 14-e közötti időszakban a Kttv. 2. § (3) bekezdése és az 1-3 és 5-6. számú mellékletében 2002. évre meghatározott termékdíjakat kell fizetni. Ezért a felperesnek a magyar szabványnak meg nem felelő fűtőolaj 2003. február 14-ei belföldi forgalom számára történő vámkezelése során 83 Ft/kg környezetvédelmi termékdíjat kell fizetnie az egész szállítmány tekintetében.
A felperes keresetében a módosítás tárgyában hozott határozatok hatályon kívül helyezését, és az első fokon eljárt közigazgatási szerv új eljárásra kötelezését kérte. Azzal érvelt, hogy a jogszabály-módosítások következtében 2003. január 1-jétől a nem szabványos fűtőolaj kikerült a termékdíjas termékek köréből, ezért a fűtőolaj után, 2003. január 1-jétől kezdődően termékdíjat jogszerűen előírni nem lehetett. Hivatkozott arra is, hogy a mintavétel sem eredményezett változást a vámkezelés szerinti adatokhoz képest, ezért a pótbefizetésre kötelező határozatok nem jogszerűek.
A megyei bíróság a felperes keresetét elutasította. Azt állapította meg, hogy a felperes által vámkezelni kért fűtőolaj nem felelt meg az általa megadott vámtarifaszámnak. A perbeli vámáru az 1997. évi CIII. törvény 7. §-a értelmében 27100077 vámtarifaszám alá tartozik, aminek adója 40 Ft/kg. Mivel a termék a magyar szabványnak sem felelt meg, így az adót további 20 Ft/kg-mal növelni kell. Az ügy eldöntése szempontjából jelentősége csak annak van, hogy a termék kéntartama a magyar szabványnak nem felel meg, és az ilyen termék után termékdíjat kell fizetni. Ennek mértékét az alperes helyesen állapította meg, és jogszerű az áfa-befizetésre kötelezés is. A 2001. évi LXXIII. törvény valóban módosította a Kttv.-t, így a magyar szabványnak meg nem felelő fűtőolaj kikerült a termékdíjas termékek köréből. A 2002. évi LXII. törvény rendelkezései szerint azonban ez a módosítás csak 2003. február 15-én lépett hatályba, így 2003. január 1. és február 14. közötti időszakban a 2002. évre meghatározott termékdíjakat kellett fizetni. "A 2001. évi LXXXIII. törvény rendelkezéseinek kimondott hatályon kívül helyezésére nem volt szükség, hiszen a később kelt jogszabály ellenkező értelmű szabályozása lerontotta azokat".
A jogerős ítélet ellen a felperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, kérte annak hatályon kívül helyezését, kereseti kérelme szerinti döntés meghozatalát, fenntartva abban is kifejtett jogi álláspontját. Hivatkozott arra is, hogy a jogerős ítélet nem felel meg az 1987. évi XI. törvény (továbbiakban: Jat.) 13. §-ában, 18. § (2) bekezdésében foglaltaknak.
Az alperes ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályban tartását kérte.
A felülvizsgálati kérelem alapos.
A Legfelsőbb Bíróságnak abban a jogkérdésben kellett döntenie, hogy a felperest 2003. február 12-én - a magyar szabványnak nem megfelelő fűtőolaj behozatala kapcsán - terhelte-e vagy sem, ha igen, milyen mértékű termékdíj-fizetési kötelezettség.
A Legfelsőbb Bíróság jogi álláspontja a következő:
A 2002. december 31. napjáig a Kttv. 5. számú melléklete értelmében háromféle termékdíjköteles termék volt: a kenőolaj, a magyar szabványnak nem megfelelő fűtőolaj és magyar szabványnak megfelelő, de 2,8%-ot meghaladó kéntartalmú fűtőolaj. A kenőolajnak és a magyar szabványnak nem megfelelő fűtőolajnak a termékdíjtétele 2001. évben 79 Ft/kg volt, 2002. évben 83 Ft/kg.
A 2001. évi LXXIII. törvény rendelkezései - a 17. § (1) bekezdése értelmében, a (3) és (4) bekezdésekben foglaltak kivételével - 2002. január 1-jén léptek hatályba. Sem ezek, sem a 2003. január 1-jével hatályba lépő (3)-(4) bekezdés nem tartalmaznak módosító rendelkezést a termékdíjköteles termékekre vonatkozóan, a Kttv. 16.,
17. §-át és 5. számú mellékletét nem érintik.
A módosító 2002. évi XLII. törvény 307. § (8) bekezdése módosította a Kttv. 5. számú mellékletét akként, hogy a magyar szabványnak nem megfelelő fűtőolajra és a magyar szabványnak megfelelő, de 2,8%-ot meghaladó kéntartalmú fűtőolajra vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik. A 2002. évi XLII. törvény 307. § (1) bekezdése értelmében ez a rendelkezés 2003. január 1. napjával lép hatályba, tehát 2003. január 1. napjától a perrel érintett, magyar szabványnak nem megfelelő fűtőolaj nem szerepel az 5. számú mellékletben, mint termékdíjköteles termék.
A 2002. évi LXII. törvény 88. § (12) bekezdése szerint a Kttv. 5-7. számú mellékletének helyébe az e törvény 17-19. számú melléklete lép, amely ugyancsak nem tartalmazza termékdíjköteles termékként a magyar szabványnak meg nem felelő fűtőolajat. A 2002. évi LXII. törvény 103. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a 88. § (12) bekezdése szerinti rendelkezés 2003. január 1-jétől hatályos. A 2002. évi LXII. törvény 103. § (6) bekezdése azt mondja ki, hogy az e törvény 88. §-ával megállapított Kttv. 2. § (3) bekezdése, 19/B. §-a, 19. §-a, 19/D. §-a, 20. § p) és r) pontja, valamint 1-3., és 5-8. számú melléklete 2003. február 15-én lép hatályba, és a 2003. január 1-je és 2003. február 14-e közötti időszakban a Kttv. 2. § (3) bekezdése, 1-3., 5-6. számú mellékletében 2002. évre meghatározott termékdíjakat kell fizetni. A módosító rendelkezések 2003. február 15-étől léptetik tehát hatályba termékdíjköteles termékként az 5. számú mellékletben megállapított kenőolaj vonatkozásában a korábbi évekhez képest megemelt összegű, azaz 88 Ft/kg termékdíjtételt.
A Jat. 12. § értelmében, a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépés napját, egyes rendelkezések hatálybalépésére különböző időpontokat is meg lehet állapítani. A jogszabály hatálybalépésének időpontját pedig úgy kell meghatározni, hogy kellő idő maradjon a jogszabály alkalmazására való felkészülésre. A Jat. 13. §-a szerint a jogszabály akkor veszti hatályát, ha más jogszabály hatályon kívül helyezi, vagy ha a jogszabályban meghatározott határidő lejár.
Az előzőekben ismertetett rendelkezésekre, valamint a 2002. évi XLII. törvény 301. § (1) bekezdésében, 307. § (8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel és azon oknál fogva, hogy a 2002. évi LXII. törvény nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely 2002. évi XLII. törvény már idézett rendelkezéseit hatályon kívül helyezné, az állapítható meg, hogy 2003. január 1. napjától a magyar szabványnak nem megfelelő fűtőolaj nem tartozott a termék­díjköteles termékek körébe. Ha pedig valamely termék nem szerepel a termékdíjköteles termékek között, akkor arra nézve a 2002. évre meghatározott termékdíjfizetési kötelezettséget sem lehet megállapítani.
Téves tehát az alperes és az elsőfokú bíróság e körben rögzített jogi álláspontja. A felperes helytállóan hivatkozott arra, hogy a 2002. évi LXII. törvény 103. § (6) bekezdése csupán azt rögzíti, hogy 2003. február 15. napjáig a termékdíjköteles termék, azaz a kenőolaj tekintetében a 2002. évi termékdíjtétel, azaz a 83 Ft/kg az irányadó, míg 2003. február 15. napjától a 88 Ft/kg. A felperes helytállóan hivatkozott arra is, hogy 2003. január 1. napjától a nem szabványos fűtőolaj után termékdíjat megállapítani nem lehetett, mivel az kikerült a termékdíjas termékek köréből és a 2002. évi XLII. törvény rendelkezéseit semmilyen jogszabály nem helyezte hatályon kívül.
Fent kifejtettek szerint a Legfelsőbb Bíróság a megyei bíróság ítéletét és az alperes határozatát az elsőfokú határozatra is kiterjedően a Pp. 275. § (4) bekezdése és a 339. § (1) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte, és az első fokon eljárt közigazgatási szervet új eljárásra kötelezte. Az új eljárás során a vámhivatalnak a Legfelsőbb Bíróság ítéletében kifejtett jogi álláspontjára figyelemmel kell lennie.
(Legf. Bír. Kfv. I. 35.181/2004. sz.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.