Az önkormányzati adóhatóság a felperes terhére 2003. évre vonatkozóan - korá..." />

BH 2006.9.305

Építményadó fizetés alóli mentesség, illetve kedvezmény megállapíthatóságának feltételei [1990. évi C. tv. 13. §].

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A felperes 1000/3000. részben tulajdonosa a 228900/1. hrsz. alatt lévő, 24813 m2 hasznos alapterületű pincének, amely az ingatlan-nyilvántartásban "kivett gazdasági épület és udvar"-ként van feltüntetve. A felperes 2002 decemberében és 2003. év első felében a pincében gombatermesztést nem folytatott, azt tervezte, hogy azt - ilyen célra - bérbeadás útján hasznosítja. A gombatermesztést 2003. június 10-én kezdte meg.
Az önkormányzati adóhatóság a felperes terhére 2003. évre vonatkozóan - korá...

BH 2006.9.305 Építményadó fizetés alóli mentesség, illetve kedvezmény megállapíthatóságának feltételei [1990. évi C. tv. 13. §].
A felperes 1000/3000. részben tulajdonosa a 228900/1. hrsz. alatt lévő, 24813 m2 hasznos alapterületű pincének, amely az ingatlan-nyilvántartásban "kivett gazdasági épület és udvar"-ként van feltüntetve. A felperes 2002 decemberében és 2003. év első felében a pincében gombatermesztést nem folytatott, azt tervezte, hogy azt - ilyen célra - bérbeadás útján hasznosítja. A gombatermesztést 2003. június 10-én kezdte meg.
Az önkormányzati adóhatóság a felperes terhére 2003. évre vonatkozóan - korábbi bevallásai alapján - építményadó fizetési kötelezettséget írt elő. A felperes adómentességre hivatkozó fellebbezésére figyelemmel, határozatát visszavonta és ellenőrzést rendelt el. Az ennek eredményeként hozott elsőfokú határozatban kötelezte a felperest 2003. évre 7 443 900 Ft építményadó, 491 397 Ft adóbírság megfizetésére.
A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes határozatában az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Döntését az 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 13. § h) pontjában, a Budapest Főváros kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/1995. (XII. 18.) számú rendelete (továbbiakban: Ör.) 7. § f) pontjában, az 1990. évi XCI. törvény (továbbiakban: Art.) 64. § (2) bekezdésében foglaltakra alapította. Határozatának indokolása szerint a felperes nem igazolta, hogy a pincét az adóévben rendeltetésszerűen, folyamatosan növény- (gomba-) termesztési célra használta volna, ezért adómentesség nem illeti meg. Az adóbírság mértékét az adókülönbözet 10%-ában határozta meg, késedelmi pótlékot nem számított fel.
A felperes keresetében - adómentességére hivatkozással - a határozatok megváltoztatását kérte. Azzal érvelt, hogy 2003. év első felében gombatermesztési tevékenységét csupán szüneteltette, ebben az időszakban a szakmai követelményeknek megfelelően a területet pihentette, illetve karbantartási, felújítási munkákat végzett.
Az alperes ellenkérelmében a felperes keresetének elutasítását kérte.
Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét elutasította. Azt állapította meg, hogy a felperes által hivatkozott féléves pihentetési (szüneteltetési) időszaknak nincs a gombatermesztéssel összefüggő ésszerű magyarázata. A felperes nem bizonyította, hogy 2003. január 1-jén, illetve azt követő időszakban gombatermesztést, illetve ahhoz kapcsolódó tevékenységet folytatott volna. Az adómentesség feltételeit a közigazgatási és a bírósági eljárásban nem igazolta.
A jogerős ítélet ellen a felperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, kérte annak hatályon kívül helyezését, kereseti kérelme szerinti döntés meghozatalát. Azzal érvelt, hogy a jogerős ítéletben megállapított tényállás és az abból levont ténybeli és jogkövetkeztetés jogszabálysértő. Az adómentesség 2003. évre megillette. A jogerős ítélet nem felel meg a Htv. 13. § h) pontjában foglaltaknak.
Az alperes érdemi ellenkérelmet nem terjesztett elő. A felülvizsgálati kérelem nem alapos.
A Htv. 11. § (1) bekezdése értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (építmény). A Htv. 12. § (1) bekezdése kimondja, hogy az építményadó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. A Htv. 13. § h) pontja értelmében mentes az adó alól az ingatlan­nyilvántartási állapot szerint állattartásra, vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tárolóépület, feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez használja. A 14. § (1) és (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az adókötelezettség az év első napján keletkezik, és az ezt követő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni. A fenti törvényhely (4) bekezdése kimondja, hogy a tevékenység szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti. Az Ör. az 5., 6., 7., 7/A., 8. §-ában - a Htv. előzőekben ismertetett rendelkezéseinek megfelelően, azzal egyezően - szabályozza az adó alanyát, az adókötelezettséget, az adómentességet, az adókedvezményt, az adókötelezettség keletkezésére, változására, megszűnésére vonatkozó szabályokat.
A Htv. 13. § h) pontját a 2002. évi XLII. törvény 153. §-a módosította 2003. január 1-jei hatállyal. Az új szabályozás a korábbihoz képest két lényeges eltérést tartalmaz. Ezek egyike, hogy már nemcsak a növénytermesztéshez kapcsolódó tárolóépületeket mentesíti az építményadó alól, hanem magát a növénytermesztéshez szolgáló épületet (pl. gombapincét) is, továbbá, hogy csak magát a növénytermesztési tevékenységet folytató adózót illetheti meg a mentesség, míg a korábbi szabályozás szerint a mentesség érvényesítésének egyik feltétele az volt, hogy az adóalany vagy más személy (pl. bérlő) ténylegesen növénytermesztést végezzen. A 2003-tól hatályba lépett törvényi módosításhoz kapcsolódva az igénybe venni kívánt adómentességhez az adóalanynak bevallást kellett benyújtania és ebben kellett kifejezésre juttatnia, hogy esetében a tárgyi és alanyi feltételek 2003. január 1-jétől teljesülnek.
Az előzőekben ismertetett szabályozásra figyelemmel Legfelsőbb Bíróság osztja az alperes határozatba foglalt jogi álláspontját, mely szerint a jogalkotó adómentességben azokat kívánta részesíteni, akik növénytermesztésből élnek, ilyen gazdálkodást állandóan, folyamatosan végeznek figyelembe véve a tevékenységre irányadó szakmai szempontokat és technológiai eljárásokat. A rendeltetésszerű növénytermesztési tevékenység végzése, az ehhez kapcsolódó használat, a kizárólagos és tényleges gombatermesztés megléte vagy hiánya nem jog-, hanem ténykérdés. Az adómentességet megalapozó feltételek ezért nem függhettek, nem is függtek a hatóság döntésétől, eljárásától, jogértelmezésétől. Az adózó ugyanis maga dönthetett és döntött is arról, hogy használja-e vagy sem építményét a kedvezményezett célra.
A felperes a közigazgatási eljárás során és a Pp. 164. § (1) bekezdése alapján eljárva a perben sem csatolt olyan okiratot, amely azt igazolta volna, hogy az adóköteles építményben az adókötelezettség keletkezésekor, 2003. január 1. napján növény- (gomba-) termesztést végzett volna. A közigazgatási eljárás során tett nyilatkozatai kifejezetten arról szóltak, hogy az építményt bérbe kívánja adni. A növénytermesztési tevékenyhez kapcsolódó használatot, a gombatermesztést - nyilatkozatából és a jegyzőkönyvből megállapíthatóan - csak 2003. június 10-étől kezdte meg.
Az elsőfokú bíróság a felek által elétárt dokumentumok alapján okszerűen vonta le azt a ténybeli következtetést, hogy a felperes által hivatkozott ún. pihentetési (szüneteltetési) időszak az átlagostól, köztudomású tényektől eltérő, rendkívüli időtartamú. Iratszerűen állapította meg, hogy a felperes által a perben becsatolt "szakvélemények" - amelyek csak, mint a fél nyilatkozatai értékelhetőek - nem a határozatokkal érintett gombapincére vonatkoznak. Azt is iratszerűen rögzítette, hogy a felperes nem csatolt és nem is hivatkozott olyan bizonyítékra, amely konkréten a perrel érintett építményre vonatkozóan igazolt volna egy szakmailag indokolt ok miatti féléves pihentetési időszakot, karbantartási, felújítási, fertőtlenítési munkálatot. Ezért a felperesnek a tényállás feltárására vonatkozó jogszabálysértésre történő hivatkozása alaptalan. A jogerős ítélet megfelel a Pp. 206. § (1) bekezdésében, 221. § (1) bekezdésében foglaltaknak.
A jogszerűen megállapított tényállásból és a jogvita eldöntésére irányadó jogszabályok alapján a felperest adómentesség 2003. évre - mivel az adókötelezettség szempontjából releváns időpontban az építményben nem végzett növény- (gomba-) termesztést - nem illette meg.
A jogerős ítélet és az alperes határozata megfelel a Htv. 13. § h) pontjában és az Ör. 7. § (1) bekezdése f) pontjában foglaltaknak, jogszerű döntést tartalmaz. A 2003. június 10-étől kezdődő, igazolt növénytermesztési célú használat amennyiben az folyamatos volt, kizárólag a 2004. évi adókötelezettségnél vehető figyelembe [Ör. 8. § (2) bekezdése].
A kifejtettekre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét hatályában fenntartotta a Pp. 275. § (3) bekezdése szerint.
(Legf. Bír. Kfv. I. 35.254/2004. sz.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.