APEH közlemény

a hitelintézetek pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozó adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségének állami adóhatósághoz történő teljesítéséről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

I.
Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvény 13. számú mellékletének 3. pontja módosította Az adózás rendjéről szóló, többször módosított; 1990. évi XCI. törvény (továbbiakban: Art.) 3. számú mellékletének D/5. pontját, mely alapján "A pénzforgalmi bankszámlát vezető hitelintézet - a cégjegyzékbe bejelentett pénzforgalmi számlára vonatkozó adatok kivételével - a bankszámla megnyitását és megszüntetését annak idő...

APEH közlemény
a hitelintézetek pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozó adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségének állami adóhatósághoz történő teljesítéséről
I.
Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvény 13. számú mellékletének 3. pontja módosította Az adózás rendjéről szóló, többször módosított; 1990. évi XCI. törvény (továbbiakban: Art.) 3. számú mellékletének D/5. pontját, mely alapján "A pénzforgalmi bankszámlát vezető hitelintézet - a cégjegyzékbe bejelentett pénzforgalmi számlára vonatkozó adatok kivételével - a bankszámla megnyitását és megszüntetését annak időpontját követő hó 15. napjáig a pénzforgalmi jelzőszám feltüntetésével közli az állami adóhatósággal".
Az Art. 45. § (4) bekezdésének f) pontja, illetve a hivatkozott jogszabály alapján, a hitelintézetek fenti kötelezettsége adatszolgáltatásnak minősül. A leírtak alapján az Art. 10. számú mellékletében meghatározott adózók a pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozó adatszolgáltatást elektronikus úton teljesítik.
Elektronikus úton teljesíti tehát, a pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozó adatszolgáltatását a Kiemelt Adózók Igazgatóságának (a továbbiakban: KAIG) illetékességi körébe tartozó - vagy illetékességi körébe kerülő - adózó.
A KAIG illetékességi körébe tartozó hitelintézetnek az adatszolgáltatást Az adókötelezettségnek az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz elektronikus aláírás alkalmazásával történő teljesítésének szabályairól szóló 30/2002. (X. 11.) PM-IHM együttes rendeletben; továbbá Az elektronikus aláírás alkalmazásával teljesített, elektronikus úton benyújtott bevallásokkal és adatszolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozásról szóló 9/2002. (AEÉ 12:) APEH utasításban és mellékleteiben foglaltak szerint kell teljesítenie:
Az elektronikus úton benyújtott adatszolgáltatás esetében a hitelintézet elektronikus dokumentumként elektronikus aláírással ellátva küldi az adatszolgáltatást tartalmazó file-okat, az ABDA postázóval. Az adatszolgáltatás elektronikus küldésével kapcsolatos információk a használati utasításban szerepelnek, amely az APEH internetes honlapjáról letölthető. Az adatszolgáltatás állományokat az "ABDA postazo" "egyeb" könyvtárába kell másolni az elektronikus aláírás és a feladás előtt. Az elkészített adatszolgáltatás file-t az ABDA postázó 1.15-ös verziójától az "Egyéb adatszolgáltatások" menüponttal lehet feladni. Részletes információk az ABDA weblapon jelennek meg, a Postázó programmal - és programfejlesztés esetén az aktuális verziószám megjelölésével - együtt (http://www.apeh.hu/abkezd_m.htm).
Az elektronikus okirat beérkezéséről az APEH szintén elektronikus úton - az időbélyegzőben szereplő időpontot is tartalmazó nyugtafile-lal - értesíti az aláírót. Az ABEV nyomtatványkitöltő program ennél az adatszolgáltatásnál nem kerül felhasználásra. Az elektronikus aláírás és küldés a bevalláshoz hasonló módon történik. A nyugta tartalma is a bevallásoknál megszokottan, csak a "feladóvevényt" helyettesíti, tehát nem hordoz információt a feldolgozás kimeneteléről.
Azok a hitelintézetek, amelyek nem a KAIG illetékességi körébe tartóznak, vagy oda tartoztak, de a KAIG illetékességi köréből kikerültek, a pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozó adatszolgáltatást csak mágneses adathordozón (ZIP drive, floppy), illetve papíralapon teljesíthetik. Elektronikus úton adatszolgáltatást nem nyújthatnak be.
A mágneses adathordozón teljesítő hitelintézetektől az adóhatóság kísérőjegyzék csatolását kéri a floppy vagy a ZIP drive mellé, amelyet megfelelő módon, cégszerűen aláírnak és amely tartalmazza az adathordozón lévő állomány nevét (a jelen közlemény 1. számú mellékletének 1. pontjában jelzett "Normál adatszolgáltatás" file-nevének megfelelően) és az átadott rekordok darabszámát is.
Amennyiben a hitelintézet a hivatkozott adatszolgáltatási kötelezettségének papíralapon; ún. adatközlő lap segítségével tesz eleget, akkor az adatközlő lapot a hitelintézetek alakítják ki az 1. számú melléklet "Normál adatszolgáltatás" adatszerkezetében - a filenévben szereplő információknak és - a "Leírás" oszlopban megjelölt tartalomnak megfelelően.
A mágneses adathordozón, illetve papíralapú adathordozón teljesítő hitelintézetek az adatszolgáltatást az APEH Számítástechnikai és Adóelszámolási Intézetének (1023 Budapest, IL: Lajos utca 17-23.) küldik meg.
Az állami adóhatóság kéri mindazon hitelintézeteket, amelyek nem a KAIG illetékességi körébe tartoznak, hogy amennyiben lehetséges - az adatközlő lap helyett -, mágneses adathordozón teljesítsék a pénzforgalmi bankszámlákra fennálló adatszolgáltatási kötelezettségüket.
A pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozó első adatszolgáltatást a 2003. január 1 - január 31. közötti időszakban megnyitott, illetve megszüntetett bankszámlákra vonatkozóan szükséges teljesíteni.
Az adatszolgáltatást a cégbejegyzésre kötelezett adózók számlaszámai tekintetében kizárólag a cégnyilvántartásból fogadja el az adóhatóság. Amennyiben a cégbejegyzésre kötelezett adózók pénzforgalmi jelzőszámára mégis - közvetlenül a hitelintézettől - érkezik adatszolgáltatás, azt hibaüzenettel, - "19"-es hibakóddal jelölve - elutasítjuk. A hibakódok jegyzékét a "Pénzintézeti számlaváltozás jelentés hibakódjai" című, 2. számú melléklet tartalmazza. Ezúton kívánjuk a figyelmet felhívni arra, hogy a 2. számú mellékletben szereplő "19"-es hibakód kizárólag a pénzforgalmi bankszámlák adatszolgáltatására vonatkozik, ebben az esetben; amennyiben a hitelintézet korábban még nem teljesítette -, a cégbíróságnak kell a számla megnyitásával, illetve megszüntetésével kapcsolatos adatküldést teljesíteni.
Az adatszolgáltatás szempontjából speciális adóalanyi kört képeznek azok az egyéni vállalkozók, akik egyéni cégként kérik az illetékes cégbíráságtól a cégnyilvántartásba történő bejegyzésüket, hiszen cégbejegyzésre nem kötelezettek, de a cégjegyzékben szerepelnek, ugyanakkor adóalanyiság szempontjából egyéni vállalkozónak minősülnek. Az adatszolgáltatási kötelezettség ebben az esetben - azaz a cégjegyzékszámmal is rendelkező egyéni vállalkozó esetében - a cégbíróság felé teljesítendő, míg a csak adószámmal rendelkező egyéni vállalkozók, esetében közvetlenül az adóhatósághoz.
Az adóhatóság azonban hibátlan teljesítésként fogadja el az adatszolgáltatás teljesítését akkor is, ha cégjegyzékszámmal is rendelkező (a cégnyilvántartásban szereplő) egyéni vállalkozó törzsszámára érkezik közvetlenül az APEH-hoz adatszolgáltatás, tekintettel arra, hogy adott esetben a számlanyitást a cégbírósághoz, míg a bankszámla zárását már az adóhatósághoz kellene teljesíteni, vagy fordítva. Ezekben az esetekben a változások pontos követhetősége meglehetősen nehézkes lenne.
A beérkezett adatszolgáltatások feldolgozása - ideértve a mágneses adathordozón; (esetleg papíralapon), illetve az elektronikus úton érkezetteket is -, központilag, egységes szempont rendszer alapján, az APEH-SZTADI-ban történik.
A feldolgozást követően keletkezett hibaállományokról és a feldolgozott jó tételekről is az APEH-SZTADI mágneses adathordozón, illetve papíralapon - az adatszolgáltatás állami adóhatósághoz érkezésének időpontjától számított 30 napon belül - értesíti a hitelintézeteket, megjelölve a hibás rekordo(ka)t és a hibák okait; a feldolgozott jó tételeket valamint az összes feldolgozott tétel darabszámát.
Az APEH-SZTADI azokat a hitelintézeteket, amelyek az adatszolgáltatást elektronikus úton teljesítik, GIROMAIL-en - szükség esetén mágneses adathordozón - értesíti. Az értesítéshez minden esetben aláírt, papíralapú dokumentumot is mellékel. Az APEH-SZTADI a papíralapú dokumentumot postán küldi meg a hitelintézet számára, amelyben feltünteti az adatszolgáltatás azonosításához szükséges adatokat, az adatszolgáltatás adóhatósághoz érkezésének időpontját, a feldolgozott összes tétel darabszámát, valamint a hibás és a hibátlan rekordok darabszámát.
A 2. számú mellékletben felsorolt hibaokok esetén a hibás rekordot a hiba okának megjelölésével a feladó hitelintézet felé visszaadjuk. A hitelintézetnek visszaadott hibás rekordra - a tétel javítása után - ismételt adatszolgáltatást kérünk.
A "18"-as a "Számlaszám másik adózónál már nyitott" hibaüzenet (továbbiakban: duplasági hiba) alapján, a helytelen - vagy a régi - törzsszámra (az adózó név és cím adatával együtt) a zárás, míg a helyes törzsszámra (az adózó név és cím adatával együtt) a nyitás ismételt megküldése szükséges. A duplasági hibára küldött pénzintézeti javítás esetében rendkívül fontos, hogy a helytelen (vagy a régi) törzsszámra érkező zárás korábbi legyen a file névben szereplő sorszám szerint, mint a helyes törzsszámra érkező nyitás. A duplasági hibára küldött pénzintézeti javítások szerepelhetnek ugyanabban a file-ban is, ekkor azonban a helytelen (vagy a régi) törzsszámra érkező zárás sorszámának kisebbnek kell lennie, mint a helyes törzsszámra érkező nyitás sorszámának.
Amennyiben ugyanarra a számlaszámra több nyitási, zárási dátum is érkezik, - akkor az utolsóként teljesített adatszolgáltatásban közölt adatok határozzák meg a számlaszám nyitott, vagy megszüntetett voltát.
Az Art. 3. számú mellékletében előírt adatszolgáltatási kötelezettséget - akár elektronikus úton, akár mágneses adathordozón vagy papíralapon teljesíti a hitelintézet -, a jelen közlemény 1. számú mellékletének 1. pontjában meghatározott adatszerkezetben kérjük.
II.
Az Art. 15: § (7) bekezdésében előírt, a hitelintézet érdek körében megváltozott pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozó bejelentési kötelezettséget viszont, - azaz amennyiben az adózó belföldi pénzforgalmi bankszámlaszáma a számlát vezető hitelintézet érdekkörében felmerült ok, illetőleg intézkedés miatt megváltozik, az eredeti és a megváltozott számlaszámot a hitelintézet köteles bejelenteni - az adózó adóazonosító számának feltüntetésével - a változástól számított 15 napon belül az állami adóhatóságnál -, valamennyi hitelintézet, így a KAIG illetékességi körébe tartozó adózók is, kizárólag mágneses adathordozón vagy papíralapú adathordozón teljesíthetik.
Amennyiben a hitelintézet az Art. 15. § (7) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettséget mégis elektronikus úton teljesíti, azt az állami adóhatóság nem fogadhatja el. A hitelintézeti érdekkörben megváltozott számlaszámok tekintetében a pénzintézeteknek közvetlenül az állami adóhatósághoz kell a bejelentést teljesíteni valamennyi adózói kör vonatkozásában, így a cégbejegyzésre kötelezett adózók esetében is.
Az Adó és Ellenőrzési Értesítő 2002. szeptember 20-i, 10. számának 420. oldalán megjelent "Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a hitelintézet érdekkörében felmerült ok, illetőleg intézkedés miatt megváltozott pénzforgalmi bankszámlák állami adóhatósághoz történő bejelentéséről" című közleményében közzétett adatszerkezetnek a jelen közlemény I. pontjában jelzett adatszerkezettel történő "egységes kezelése" érdekében az 1. számú melléklet "2. Hitelintézeti érdekkörben történt változás miatti bejelentés" pontjában meghatározott adatszerkezetben kérjük.
Amennyiben a hitelintézet a hivatkozott bejelentési kötelezettségének ún. adatközlő lap segítségével tesz eleget, akkor az adatközlő lapot a hitelintézetek alakítják ki a 1. számú melléklet 2. pontjában a filenévben szereplő információknak és az adatszerkezet "Leírás" oszlopában megjelölt tartalomnak megfelelően. A mágneses adathordozóhoz kísérőjegyzék csatolása szükséges, amelyet a hitelintézet részéről megfelelő módon, cégszerűen aláírnak és amely tartalmazza az adathordozón lévő állomány nevét (a jelen közlemény 1. számú mellékletének 2. pontjában jelzett "Hitelintézeti érdekkörben történt változás" file-nevének megfelelően) és az átadott rekordok darabszámát is.
A mágneses adathordozón, illetve papíralapú adathordozón teljesített hitelintézeti bejelentéseket az APEH Számítástechnikai és Adóelszámolási Intézetének (1023 Budapest, II. Lajos utca 17-23.) szükséges megküldeni.
Az állami adóhatóság kéri a hitelintézeteket, hogy amennyiben lehetséges - az adatközlő lap helyett -, mágneses adathordozón teljesítsék a pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozó bejelentési kötelezettségüket.
A hitelintézetnek az adózó pénzforgalmi számláinak adózónként külön-külön, az adózó törzsszámára (az adószám első 8 jegye), vagy adóazonosító jelére történő hivatkozással, cégszerű aláírással ellátott bejelentése során közölnie kell a megváltozott (új) számla megnyitásának, illetve az eredeti (megszűnt) számla megszűnésének időpontját is. Egyes esetekben azonban előfordulhat, hogy új számlaszám és ezzel együttesen nyitási dátum nem szerepel a bejelentésben.
A banktechnikai bejelentéssel belföldi devizaszámla (nem 16 vagy 24 numerikus karakterből álló pénzforgalmi jelzőszám) zárására vonatkozóan is érkezhet adat 24 numerikus karakterből álló pénzforgalmi jelzőszám nyitására vonatkozó adattal együtt.
A. hitelintézet érdekkörében megváltozott pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozó bejelentést az APEH-SZTADI dolgozza fel, amely a feldolgozott file-okról a jelen közlemény I. fejezetében leírtak szerint - a helyes és a hibás tételekről; valamint a feldolgozott összes rekord darabszámáról értesítő levélben, illetve az .értesítő levélhez csatolt mágneses adathordozón - értesíti a hitelintézeteket.
A 2. számú mellékletben felsorolt hibaokok esetén a hibás rekordo(ka)t a hiba okának megjelölésével a feladó hitelintézet felé visszaadjuk. A hitelintézetnek visszaadott hibás rekordra - a tétel javítása után - ismételt bejelentést kérünk.
Az Adó és Ellenőrzési Értesítő 2002. szeptember 20-i, 10. számának 420. oldalán megjelent "Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a hitelintézet érdekkörében felmerült ok, illetőleg intézkedés miatt megváltozott pénzforgalmi bankszámlák állami adóhatósághoz történő bejelentéséről" című közleményében foglaltak a jelen közlemény megjelenésének napján érvényüket vesztik.
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1. számú melléklet
Számlaváltozás jelentés
A hitelintézetek pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozó adatszolgáltatási
és bejelentési kötelezettségének állami adóhatósághoz történő teljésítéséről szóló APEH közleményhez
1. Normál adatszolgáltatás
Filenév: Abbbxxxxxxxx sssss.H0, ahol
bbba pénzintézet 3 jegyű azonosító kódja,
xxxxxxxx a bank törzsszáma (az adószám első nyolc jegye),
sssss az adatszolgáltatás sorszáma. A sorszám a hitelintézeti érdekkörben történt változás miatti adatszolgáltatás sorszámától független legyen. (Ennek a sorszámnak mindig a soron következőnek kell lennie. File szintű hibával visszautasított adatszolgáltatás ismételt megküldése ugyanazt a sorszámot kapja; mint a hibás file. Ez alól csak az jelent kivételt, ha éppen az volt a hiba, hogy a sorszám nem a soron következő.)
Adatszerkezet:

Mezőnév

Hossz

Leírás

Sorszám

6

Jobbra igazítva, előnullázva, 1-től induló, file-on belül egyedi sorszám

Számlatulajdonos

10

Az adószám első 8 jegye balra igazítva, szóközzel feltöltve, vagy a 10 hosszú adóazonosító jel

Számlaszám

24

24 számjegy kötőjelek nélkül, a 16 jegyű számlaszám után 8 db nulla szerepel

Nyitó dátum

8

Mindig kötelező kitölteni eeeehhnn formátumban

Záró dátum

8

Kitöltése eeeehhnn formában, vagy 8 db szóköz

Név

80

Balra igazítva, szóközzel feltöltve kötelező kitölteni.

Irányítószám

8

Balra igazítva, szóközzel feltöltve kötelező kitölteni.

Helységnév

27

Balra igazítva; szóközzel feltöltve kötelező kitölteni.

Cím további része

70

Ba1ra igazítva, szóközzel feltöltve kötelező kitölteni.

A név, cím adatok lehetséges ékezetes karakterei miatt a windows karakterkészlet használata szükséges.
A file végén szerepelni kell egy statisztika rekordnak, ennek szerkezete:

Mezőnév

Hossz

Leírás

Rekordjel

1

Fix 'S'

Rekordszám

6

Jobbra igazítva, előnullázva, a file-ban szereplő adatrekordok száma.

A jelentés file-ok feldolgozásának eredményéről nyugta file-ban tájékoztatjuk a pénzintézeteket. Amennyiben a jelentés file szinten hibás, akkor csak egy nyugta rekord és a statisztika rekord lesz a nyugta file-ban. Minden más esetben tételenként legalább egy nyugta rekord lesz a file-ban, mert a jó tétel is nyugtázásra kerül. Több nyugta rekord akkor keletkezik, ha a téteÍnek több hibája van.
Nyugta filenév: ANYbbbxxxxxxxx_sssss.H0
A filenév változói megegyeznek az adatszolgáltatás file nevében szereplő értékekkel.
A nyugta file adatszerkezete:

Mezőnév

Hossz

Leírás

Sorszám

6

Jobbra igazított, előnullázott, olyan sörszám, amely szerepelt a jelentés file-ban: Többször előfordul, ha több hibája volt a rekordnak. File szintű hibánál a sorszám 000000 lesz.

Nyugta kód

2

Értékeit, és jelentését külön táblázat tartalmazza

A nyugta file végén szerepel egy statisztika -rekord, ennek szerkezete:

Mezőnév

Hossz

Leírás

Rekordjel

1

Fix 'S'

Hibás rekord jel

1

Fix 'H'

Hibás rekordszám

6

Jobbra igazítva, előnullázva, a file-ban talált hibás adatrekordok száma.

Jó rekord jel

1

Fix 'J'

Jó rekordszám

6

Jobbra igazítva, előnullázva, a file-ban talált jó adatrekordok száma.

File szintű hiba esetén a statisztika rekord tartalma: SH000001J000000
2. Hitelintézeti érdekkörben történt változás miatti bejelentés
Filenév: Bbbbxxxxxxxx sssss.H0, ahol
bbb a pénzintézet 3 jegyű azonosító kódja,
xxxxxxxx a bank törzsszáma (az adószám első nyolc jegye),
sssss az adatszolgáltatás sorszáma: A sorszám a normál adatszolgáltatástól független legyen. (Ennek a sorszámnak mindig a soron következőnek kell lennie. File szintű hibával visszautasított adatszolgáltatás ismételt megküldése ugyanazt a sorszámot kapja; mint a hibás file. Ez alól csak az jelent kivételt, ha éppen az volt a hiba, hogy a sorszám nem a sorón következő.)
Adatszerkezet:

Mezőnév

Hossz

Leírás

Sorszám

6

Jobbra igazítva, előnullázva, 1-től induló, file-on belül egyedi sorszám

Számlatulajdonos

10 .

Az adószám első 8 jegye balra igazítva, szóközzel feltöltve, vagy a 10 hosszú adóazonosító jel

Régi számlaszám

24

GIRO számlaszám esetén 24 számjegy kötőjelek nélkül, a 16 jegyű számlaszám után 8 db nulla szerepel, egyébként balra igazítva, szóközzel feltöltve kötelező kitölteni.

Záró dátum

8

Kitöltése eeeehhnn formában kötelező

Új számlaszám

24

24 számjegy kötőjelek nélkül; a 16 jegyű számlaszám után 8 db nulla szerepel

Nyitó dátum

8

Kitöltése eeeehhnn formában kötelező

Név

80

Balra igazítva, szóközzel feltöltve kötelező kitölteni.

Irányítószám

8

Balra igazítva, szóközzel feltöltve kötelező kitölteni.

Helységnév

27

Balra igazítva, szóközzel feltöltve kötelező kitölteni.

Cím további része

70

Balra igazítva, szóközzel feltöltve kötelező kitölteni.

A név, cím adatok lehetséges ékezetes karakterei miatt a windows karakterkészlet használata szükséges.
A file végén szerepelni kell egy statisztika rekordnak, ennek szerkezete:

Mezőnév

Hossz

Leírás

Rekordjel

1

Fix 'S'

Rekordszám

6

Jobbra igazítva, előnullázva, a file-ban szereplő adatrekordok száma.

A jelentés file-ok feldolgozásának eredményéről nyugta file-ban tájékoztatjuk a pénzintézeteket. Amennyiben a jelentés file szinten hibás, akkor csak egy nyugta rekord és a statisztika rekord lesz a nyugta file-ban. Minden más esetben tételenként legalább egy nyugta rekord lesz a file-ban, mert a jó tétel is nyugtázásra kerül. Több nyugta rekord akkor keletkezik, ha a tételnek több hibája van.
Nyugta filenév: BNYbbbxxxxxxxx sssss.H0
A filenév változói megegyeznek az adatszolgáltatás file nevében szereplő értékekkel.
A nyugta file adatszerkezete:

Mezőnév

Hossz

Leírás

Sorszám

6

Jobbra igazított, előnullázott, olyan sorszám; amely szerepelt a jelentés file-ban. Többször előfordul, ha több hibája volt a rekordnak. File szintű hibánál a sorszám 000000 lesz.

Nyugta kód

2

Értékeit, és jelentését külön táblázat tartalmazza

A nyugta file végén szerepel egy statisztika rekordnak, ennek szerkezete:

Mezőnév

Hossz

Leírás

Rekordjel

1

Fix 'S'

Hibás rekord jel

1

Fix 'H'

Hibás rekordszám

6

Jobbra igazítva, előnullázva, a file-ban talált hibás adatrekordok száma.

Jó rekord j el

1

Fix 'J'

Jó rekordszám

6

Jobbra igazítva, előnullázva, a file-ban talált jó adatrekordok száma.

File szintű hiba esetén a statisztika rekord tartalma: SH000001J000000
2. számú melléklet

Pénzintézeti számlaváltozás jelentés hibakódjai

A hitelintézetek pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozó adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségének állami adóhatósághoz történő teljesítéséről szóló APEH közleményhez

Hibakód

Eredet

Jelleg

Jelentése

Javítás

00

karbantartó

rekord

A rekord jó

Nincs teendő

01

diszpécseri

file

A filenév struktúra hibás

Jó filenévvel a küldés megismétlése

02

diszpécseri

file

Az átadás sorszám nem a soron következő

Jó sorszámmal a küldés megismétlése, vagy a sorból hiányzó file elküldése.

03

diszpécseri

file

Hiányzó vagy hibás statisztika rekord

A statisztika rekorddal kiegészített file elküldése.

04

diszpécseri

file

Dupla rekord sorszám a file-ban

Az átsorszámozott file elküldése.

05

diszpécseri

file

Rekordhossz hiba

Az adatszolgáltatás megismétlése megfelelő rekordhosszal

06

karbantartó

rekord

A számlatulajdonos neve üres

Javítás után ismételt feladás.

07

karbantartó

rekord

A számlatulajdonos címe (irányítószám, helységnév, közterület neve) üres

Javítás után ismételt feladás.

08

karbantartó

rekord

A nyitási, vagy zárási dátum formátum hibás, vagy nem valós dátum, vagy a nyitás dátum üres

Javítás után ismételt feladás.

09

karbantartó

rekord

A számlaszám nem 24 hosszú

Javítás után ismételt feladás.

10

karbantartó .

rekord

A számlaszám CDV hibás

Javítás után ismételt feladás.

11

karbantartó

rekord

Adószám, vagy adóazonosító jel CDV hibás

Javítás után ismételt feladás.

12

karbantartó

rekord

Banktechnikai rekord, a nyitási, vagy zárási dátum formátum hibás, vagy nem valós dátum, vagy üres

Javítás után ismételt feladás.

13

karbantartó

rekord

Banktechnikai rekord, a régi számlaszám üres

Javítás után ismételt feladás.

14

karbantartó

rekord

Banktechnikai rekord, az új számlaszám nem 24 hosszú

Javítás után ismételt feladás.

15

karbantartó

rekord

Banktechnikai rekord, az új számlaszám CDV hibás

Javítás után ismételt feladás.

16

karbantartó

rekord

A számlatulajdonos nincs az adóalanyi törzsben

Az adóalany azonosító ellenőrzése, a tétel ismételt elküldése.

17

karbantartó

rekord

Adóazonosító jel érkezett, holott a számlatulajdonosnak van adószáma

A tétel megismétlése adószámmal.

18

karbantartó

rekord

A számlaszám másik adózónál már nyitott

A tétel ellenőrzése, javítás után ismételt feladás.

19

karbantartó

rekord

Cégbejegyzésre kötelezett adózóra vonatkozó adatszolgáltatás

Az adóhatóság felé nincs teendő (az adatszolgáltatás a cégbírósághoz teljesítendő)

20

karbantartó

rekord

A számlatulajdonos (adózó) véglegesen megszűnt

A tétel ellenőrzése, javítás után ismételt feladás.

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.