1975. évi II. törvény

a társadalombiztosításról

Hivatalos rövidítése: Tb. tv. (hatályon kívül)
Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
1975. évi II. törvény
a társadalombiztosításról

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/9   «Előző  Következő»

1998. évi LXX. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról

1997. évi CLII. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról

1997. évi CXII. törvény az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi pótköltségvetéséről

1997. évi XLVIII. törvény a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásával összefüggő egyes törvények módosításáról

1997. évi LXXIV. törvény az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről

1997. évi XVIII. törvény az egyes társadalombiztosítási és szociális ellátásokról szóló törvények módosításáról

1996. évi CXXV. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről

1996. évi CXX. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi pótköltségvetéséről

1996. évi CX. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról

1996. évi LXXXIX. törvény az egészségügyi természetbeni ellátások finanszírozásának változásával összefüggő törvénymódosításokról

1996. évi LXXXVIII. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1996. évi LXXXVII. törvény a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról

1996. évi LXVI. törvény az adóazonosító jel, a Társadalombiztosítási Azonosító Jel és a személyi azonosító használatával kapcsolatos törvények módosításáról

1996. évi LX. törvény az egyes köztartozások behajtásával összefüggő törvények módosításáról

1996. évi LIX. törvény az öregségi nyugdíjkorhatár emeléséről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

1996. évi XXIV. törvény az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény módosításáról

1996. évi XIX. törvény a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról

1996. évi XIV. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről

1995. évi CXVIII. törvény a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény, valamint a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény, továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról

1995. évi CXIII. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépéséig szükséges egyes rendelkezésekről

1995. évi LXXIII. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről és a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól

1992. évi LXXXIV. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről

1995. évi LII. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról

1995. évi XLVIII. törvény a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról

1995. évi XXX. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépéséig szükséges egyes rendelkezésekről, valamint a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról rendelkező 1994. évi CIII. törvény módosításáról

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/6   «Előző  Következő»

BH 1999.11.490 Megvalósítja a hivatalos személy elleni erőszak bűntettét, aki a társadalombiztosítási járuléktartozása miatt a foglalás végett megjelent végrehajtókat jogszerű eljárásukban erőszakkal akadályozza [Btk. 229. § (1) bek., 137. § 1. pont k) alpont, 1975. II. tv. 104. §, 105 § (4) bek., 1991. évi LXXXIV. tv, 1979. évi 18. tvr., 14/1979. (IX. 17.) IM rendelet].

BH+ 2000.3.223 Ha a társadalombiztosítás szerve a határozataiban megállapított, felismert jogalap nélküli kifizetés megszüntetése iránt több mint öt éven át nem intézkedett, az ebből eredő következményeket magának kell viselnie [1975. évi II. tv. 101. § *, KK. 26. sz. állásfoglalás.]

BH+ 2000.3.227 Az öregségi nyugdíj megállapítása után szerzett szolgálati idő alatti legalább 36 havi átlagkereset esetén a nyugdíj összege módosítható, de pusztán az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásra tekintettel a korábbi megállapítást nem lehet korrigálni [1975. évi II. tv. 46. §, 89/1990. (V. 1.) MT r. 106. §, 132. §]

BH+ 2000.4.274 A köztisztviselőt a kedvezőbb szabályok szerint illeti meg a jubileumi jutalom akkor is, ha már a közszolgálati jogviszonya alatt nyugdíjat állapítottak meg a részére. A jubileumi jutalom ebben az esetben a közszolgálati jogviszony megszűnésének napjától esedékes [170/1992. (XII. 22.) Korm. rend. 4. § (3) bek., 45/1996. (X. 22.) AB hat.].

BH+ 2001.2.80 A felszámoló díja a zárómérlegben kerül megállapításra és csak annak jogerőre emelkedésével válik esedékessé. Ebből következően a felszámolói díj kielégítésére csak akkor kerülhet sor, ha a korábban esedékessé vált a) pontos hitelezői igények teljes kielégítése után arra még marad fedezet [1993. évi LXXXI. tv-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (továbbiakban: módosított Cstv.) 57. § (1) bek. a) és c) pont, 57. § (2) bek. a) és c) pont, 58. § (1) bek., 59. § (1) bek., 60. § (1) bek.].

BH+ 2001.2.90 Önsegélyező egyesület által nem önsegélyező feladata ellátása során nyújtott "egyesületi juttatás" nem adómentes [1991. évi XC. tv. 3. §, 7. §].

BH+ 2001.3.138 A társadalombiztosítási eljárásban nem alkalmazható az a rendelkezés, amely jóhiszemű jogszerzés és gyakorlás esetén a határozat visszavonását (megváltoztatását) tilalmazza, amennyiben a társadalombiztosítási anyagi jogszabály értelmében a jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésére kötelezésnek van helye [1957. évi IV. tv. 61. § (3) és (5) bek., 1975. évi II. tv. 106. § (1) és (2) bek.].

BH+ 2001.3.139 Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló rendelet több kedvezményt szabályoz, amelyekre való jogosultság feltételeit nem azonosan állapítja meg. Ezek egyike az átlagkereset számítási kedvezmény. Ez, a jogszabály értelmében azt illeti meg, aki 10 év földalatti, illetve 15 év meghatározott külszíni bányaüzemi szolgálati időt szerzett és más munkaterületen helyezkedett el [23/1991. (II. 9.) Korm. r. 5. § (1) bek.].

BH+ 2001.3.141 Ha a munkáltató részéről az 1993. évi XCIII. tv. 40. § (1) bekezdés és 54. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt rendelkezések megszegése megállapítható, a sérült közrehatására hivatkozással a társadalmi biztosítási ellátások megtérítésének kötelezettsége alól nem mentesülhet (1975. évi II. tv. 108. §, 1993. évi XCIII. tv. 40. §, 54. §)

BH+ 2001.4.180 I. A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény 1997. évi módosítását követően a társadalombiztosítási tartozásokkal kapcsolatos kamatot, késedelmi pótlékot és bírságot - a keletkezés idejétől és jogcímétől függetlenül - a többször módosított Cstv. 57. §-a (1) bekezdésének g) pontjába kell sorolni [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 57. § (1) bek. e) és g) pont, 57. § (2) bek. c) pont].

BH+ 2001.4.189 Az élettársi kapcsolat megállapíthatóságát nem zárja ki, ha a körülmények által indokoltan a teljes körű élettársi kapcsolat egy-egy eleme bizonyos időszakokban nem állapítható meg [1997. évi LXXXI. tv. 45. § (2) bek.].

BH+ 2001.4.190 Ha a munkáltató nem biztosítja a munkavégzéshez a munkavédelmi szabályok által előírt munkafeltételeket, köteles az emiatt balesetet szenvedett munkavállalónak kifizetett táppénzt és egészségügyi ellátást a társadalombiztosítás szervének megtéríteni [1993. évi XCIII. tv. 28. § (2) bek., 1975. évi II. tv. 108. §].

BH+ 2001.4.193 A társadalombiztosítási igény érvényesítésekor tévedésből a felperes javára hozott döntés - ha abban a fél felróhatósága kizárt - egy éven túl a fél terhére nem változtatható meg (1975. évi II. tv. 100. §, 106. §, 110. §, 117/A. §, 1957. évi IV. tv. 61. §)

BH+ 2001.6.296 Ha az Alkotmánybíróság a társadalombiztosítási törvénynek azt a rendelkezését, amelyre a társadalombiztosítás szerve az igénylő kérelmének elutasítását alapította, a határozat időpontjára is kiható visszamenőleges hatállyal megsemmisítette, megszűnt e szerv korábbi, a megsemmisített jogszabályra történt hivatkozásának jogalapja [42/1997. (VII. 1.) AB hat.].

BH+ 2001.6.301 A jogosulatlanul felvett társadalombiztosítási ellátás 90 napon túl csak felróhatóság esetén követelhető vissza (1975. évi II. tv. 106/A. §)

BH+ 2001.7.344 A szolgálati időt elsősorban a társadalombiztosítási szervek nyilvántartásai alapján kell számításba venni. Az így nem igazolt időt akkor lehet figyelembe venni, ha jogszabály másként nem rendelkezik és azt - többek között - az igénylő hitelt érdemlően igazolja [1975. évi II. tv. 10. § (1) bek. a) pont, 54. § (1) bek., 89/1990. (V. 1.) MT rend. 137. § (1) és (2) bek. d) pont].

BH+ 2001.7.345 Nincs helye az ideiglenes özvegyi nyugdíj megállapítása megtagadásának, ha a házastársak a másik házastárs haláláig házastársi életközösségben éltek, függetlenül attól, hogy az elhunyt házastárs a házastársi életközösség továbbfolytatását megelőzően más személlyel átmenetileg élettársi kapcsolatba került [1975. évi II. tv. 59. § (1) bek.].

BH+ 2001.7.346 Annak a nőnek, aki 1996. december 31-ig korengedményes nyugdíjra, előnyugdíjra, átmeneti járadékra jogosultságot szerzett, illetőleg szerez, öregségi nyugdíjkorhatára változatlanul az 55. életév [1996. évi LIX. tv. 21. § (7) bek., 1975. évi II. tv. 40/A. §, 39. § (6) bek.].

BH+ 2001.9.445 Bányászati korkedvezmény alkalmazásának van helye, ha az igénylő egészségi okból került föld feletti munkakörbe. Szakmunkáskedvezményre jogosult az igénylő, ha szakképesítésének megfelelő munkakörben dolgozik [1975. évi II. tv. 51. §, 89/1990. (V. 1.) MT r. 101. §]

BH+ 2001.10.501 A társadalombiztosítási jogviszonyt nem a társasági törvény, hanem a társadalombiztosítási jogszabályok alapján kell elbírálni [1975. évi II. tv. 10. §].

BH+ 2002.4.188 Jogalap nélkül felvett társadalombiztosítási ellátás visszakövetelése iránt a jogutódok ellen indított perben az örökhagyó felróhatóságának vizsgálata [1975. évi II. tv. 106. § (1)-(2) bek., 121. § (1) bek., 89/1990. (V. 1.) MT. r. 459. §, Pp. 206. § (1) bek.].

BH+ 2002.7.358 Ha a munkáltató személyében jogutódlás következett be, nem alkalmazható a törvénynek a munkáltató megváltozása esetére előírt társadalombiztosítási szabály [1975. évi II. tv. 22. § (1) és (2) bek., MK 154. sz. állásfoglalás]

BH+ 2002.7.360 Munkáltató felelőssége halláskárosodás esetén (1975. évi II. tv. 108. §)

BH+ 2002.8.416 Terhességi-gyermekágyi segély kézhezvételekor a keresőképtelenség napjához kapcsolódó biztosítási időtartamtól függően kell az alapul szolgáló keresetet meghatározni [1975. évi II. tv. 22., 25. §, 89/1990. (V. 1.) MT r. 26. §]

BH+ 2002.10.533 Az irányító munkakört betöltők szakmunkás-kedvezménye esetén a szakmunkás átlagkeresete alapján kell számítani a nyugdíjat, kizárt az irányító munkakörben foglalkoztatottak átlagkeresete figyelembevétele [1975. évi II. tv. 45. §, 89/1990. (V. 1.) MT r. 104-105. §].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.