BH+ 2000.4.274

A köztisztviselőt a kedvezőbb szabályok szerint illeti meg a jubileumi jutalom akkor is, ha már a közszolgálati jogviszonya alatt nyugdíjat állapítottak meg a részére. A jubileumi jutalom ebben az esetben a közszolgálati jogviszony megszűnésének napjától esedékes [170/1992. (XII. 22.) Korm. rend. 4. § (3) bek., 45/1996. (X. 22.) AB hat.].

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A felperes 1998. október 18-áig az alperes polgármestere volt, foglalkoztatási jogviszonya a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 2. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az új polgármester megválasztására figyelemmel szűnt meg. A felperes a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyának fennállása alatt az előre hozott öregségi nyugdíj megállapítását és folyósítását kérte. A Ny...

BH+ 2000.4.274 A köztisztviselőt a kedvezőbb szabályok szerint illeti meg a jubileumi jutalom akkor is, ha már a közszolgálati jogviszonya alatt nyugdíjat állapítottak meg a részére. A jubileumi jutalom ebben az esetben a közszolgálati jogviszony megszűnésének napjától esedékes [170/1992. (XII. 22.) Korm. rend. 4. § (3) bek., 45/1996. (X. 22.) AB hat.].
A felperes 1998. október 18-áig az alperes polgármestere volt, foglalkoztatási jogviszonya a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 2. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az új polgármester megválasztására figyelemmel szűnt meg. A felperes a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyának fennállása alatt az előre hozott öregségi nyugdíj megállapítását és folyósítását kérte. A Nyugdíjbiztosító Igazgatóság határozata szerint a felperes a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem érte el, azonban az előre hozott öregségi nyugdíjra való jogosultsággal rendelkezik, ezért 1998. február 20-ától részére az előrehozott öregségi teljes nyugdíjat megállapította és folyósította.
A polgármesteri foglalkoztatási jogviszony megszűnését követően a felperes 38 év 6 hónap és 118 nap közszolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján a 40 éves jubileumi jutalom kifizetését kérte, az alperes azonban azt nem teljesítette.
Ezt követően a felperes a bírósághoz fordult és a 40 éves jubileumi jutalom kifizetésére kérte kötelezni az alperest. Késedelmi kamatot és perköltséget nem kért.
A munkaügyi bíróság az ítéletével kötelezte az alperest, hogy a felperesnek 575 000 forintot fizessen meg. A lefolytatott bizonyítási eljárás alapján megállapította, hogy a jubileumi jutalomra jogosító idő szempontjából a felperesnek az 1960. április 1-jétől 1966. május 8. napjáig munkaviszonyban töltött ideje is beszámít, és ezáltal a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonya megszűnésének időpontjában összesen 37 év 8 hónap közszolgálati jogviszonyban töltött idővel rendelkezett. Mivel a hatályos jogszabályok lehetővé teszik az öregségi, illetőleg az előre hozott öregségi nyugdíjjogosultság megállapítását a munkaviszony (közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony) megszüntetése nélkül is, a bíróságnak abban a jogkérdésben kellett döntenie, hogy a köztisztviselők munkavégzéséről, munka és pihenőidejéről, jutalmazásáról, valamint juttatásairól szóló 170/1992. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a (3) bekezdésének c) pontja szerinti kedvezmény a felperest megilleti-e. A bíróság álláspontja szerint az idézett rendeletben a nyugdíjazás szóhasználat arra utal, hogy a köztisztviselő a munkáltatónál addigi aktív teljes munkaidős tevékenységével a jogviszonya megszűnése következtében felhagy. Ebből következően a jogviszony fennállása alatt az öregségi, illetőleg előre hozott öregségi nyugdíj megállapítására és folyósítására figyelemmel a kedvezőbb feltételek alkalmazásával a 40 éves jubileumi jutalom kifizetésére nem kerülhet sor, az azonban esedékessé válik, ha a közszolgálati jogviszony megszűnik, illetőleg, ha a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya a 40 évet elérte.
Az alperes részéről az ítélet ellen előterjesztett fellebbezés folytán eljárt megyei bíróság az ítéletével megváltoztatta a munkaügyi bíróság ítéletét, és a felperes keresetét elutasította. Egyidejűleg kötelezte, hogy az alperes részére 40 000 forint első- és másodfokú perköltséget fizessen meg. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által megállapított és kis mértékben kiegészített tényállást az ítélkezése alapjául elfogadta, azonban abból eltérő jogi következtetést vont le. Utalt arra, hogy a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 89/1990. (V. 1.) MT rendelet 266. §-a (1)-(3) bekezdésének az Alkotmánybíróság 45/1996. (X. 22.) AB határozatával történt megsemmisítésével megszűnt az összhang az R. 4. §-ában foglaltak és a nyugdíj megállapítására vonatkozó szabályok között. A jogszabályok helytálló értelmezéséből mégis az következik, hogy ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati időből öt év vagy annál kevesebb van hátra, a 40 éves közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalmat csak akkor kell kifizetni, ha a köztisztviselő közszolgálati jogviszonyát a munkáltató szüntette meg a nyugdíjazására tekintettel. A tényállás szerint az alperes a felperes foglalkoztatási jogviszonyát nem öregségi nyugdíjazásra figyelemmel szüntette meg, a jogviszony megszűnésének időpontjában pedig a felperes a 40 éves jubileumi jutalomra jogosító szolgálati jogviszonnyal nem rendelkezett, ezért a kifizetésnek jogalapja nincs.
A felperes a jogerős ítélet ellen előterjesztett felülvizsgálati kérelmében a másodfokon eljárt bíróság ítéletének hatályon kívül helyezését, az elsőfokú ítéletnek megfelelően a jubileumi jutalom és annak az 1998. október 18-ától esedékes késedelmi kamata, valamint perköltség megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Álláspontja szerint a másodfokú bíróság az R. 4. §-a (3) bekezdésének c) pontját jogszabálysértően értelmezte. E szerint ugyanis a köztisztviselőnek a nyugdíjazásakor ki kell fizetni a 40 év közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálat idejéből 5 év vagy ennél kevesebb van hátra. A jogszabály nyugdíjazást említ, és sehol nem szabja feltételként, hogy a köztisztviselő jogviszonyát erre alapítottan ténylegesen meg is kell szüntetni. Egyébként ez ellentétes lenne az Alkotmánybíróság hivatkozott határozatával, amely különválasztja a nyugdíjjogosultságot a tényleges foglalkoztatástól.
Az alperes ellenkérelme a jogerős ítélet hatályban tartására irányult.
A felülvizsgálati kérelem a következők szerint alapos.
A Ptv. 13. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre megfelelően alkalmazni kell a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek jubileumi jutalmára és napidíjára vonatkozó szabályokat.
Az R. 13. §-ának (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalának köztisztviselőire a rendelet 4. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
Az R. 4. §-ának (3) bekezdése a jubileumi jutalom kifizetésére vonatkozó a)-c) pontokban felsorolt kedvezményeket a köztisztviselő nyugdíjazásához köti. Nem rendelkezik azonban arról, hogy a kedvezmények alkalmazására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a köztisztviselő közszolgálati jogviszonyát a munkáltató szünteti meg a köztisztviselő nyugdíjazására tekintettel.
A Ptv. 2. §-ának (1) bekezdésének a)-k) pontjai sorolják fel a polgármesteri tisztség megszűnésének eseteit, amelyek között a munkáltató részéről a nyugdíjazással összefüggő megszüntetési mód nem is szerepel.
A Legfelsőbb Bíróság osztja az elsőfokú bíróság jogi okfejtését, amely szerint a rendelet nyugdíjazás szóhasználata arra utal, hogy a köztisztviselőnek a munkáltatónál fennálló jogviszonya megszűnik, és a nyugdíjat igénybe veszi, vagy arra jogosultságot szerez. A jogviszony fennállása alatt megállapított öregségi vagy előre hozott öregségi nyugdíj folyósításának megkezdése az R. 4. §-ának (3) bekezdésében foglalt kedvezmények alkalmazását nem teszi lehetővé. A jogviszony megszűnésekor azonban a jubileumi jutalomra való jogosultság vizsgálata jogszerű, és a már megállapított öregségi vagy előre hozott öregségi nyugdíjra tekintettel az R. 4. §-ának (3) bekezdésében foglalt kedvezményeket alkalmazni kell.
Peradat, hogy a felperes főállású polgármesteri foglalkoztatási jogviszonya az alperesnél 1998. október 18-án megszűnt. Az alperes az eljárás során elismerte, hogy a felperes a 40 éves jubileumi jutalom kifizetéséhez több mint 38 év figyelembe vehető közszolgálati jogviszonyban töltött idővel rendelkezik, következésképpen a 40 éves jubileumi jutalom kifizetésére való jogosultságot megszerezte.
A felperes a másodfokú eljárásban a keresetét felemelte, késedelmi kamat és perköltség megfizetésére is kérte kötelezni az alperest [Pp. 247. § (1) bekezdés b) pont].
Az előbbiekre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság a Pp. 275/A. §-ának (2) bekezdése alapján a másodfokú ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta. A perköltség viseléséről a Pp. 78. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján rendelkezett. (Mfv. II. 10.557/1999. sz.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.