1996. évi CX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az Országgyűlés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1995. évi - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről és a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól szóló 1995. évi LXXIII. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott - költségvetésének végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:
Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban : Ny. Alap) 1995. évi költségvetésének végrehajtását 493 728 millió (...

1996. évi CX. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról
Az Országgyűlés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1995. évi - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről és a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól szóló 1995. évi LXXIII. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott - költségvetésének végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:
I. Fejezet
A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1995. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
A főösszegek és a hiány rendezése
1. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban : Ny. Alap) 1995. évi költségvetésének végrehajtását 493 728 millió (négyszázkilencvenhárommilliárd-hétszázhuszonnyolcmillió) forint bevétellel, 511 918 millió (ötszáztizenegymilliárd-kilencszáztizennyolcmillió) forint kiadással, 18 190 millió (tizennyolcmilliárd-egyszázkilencvenmillió) forint kiadási többlettel jóváhagyja.
(2) A Ny. Alap költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 1. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt kiadási többlet rendezése - a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: KKT.) 32. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - a központi költségvetés 1995. évi zárszámadásában történik.
(4) A Ny. Alapnak az (1) bekezdésben meghatározott kiadási többlete a Ny. Alap likviditási tartalékát csökkenti. A pénzügyi rendezéssel a likviditási tartalék visszapótlódik.
A bevételek részletezése
2. § (1) A Ny. Alap járulékbevétele 432 763 millió forint. Ebből a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék bevétele 351 896 millió forint, az egyéni nyugdíjjárulék bevétele 69 957 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 7561 millió forint, a munkanélküli járadék után fizetett nyugdíjjárulék 1650 millió forint. Az egyes szociális ellátások után fizetett járulék 1699 millió forint.
(2) A Ny. Alap járulékbevételéből 17 289 millió forint a kintlévőségek behajtásából eredő rendkívüli járulékbevétel.
(3) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel 13 992 millió forint, melyből a késedelmi pótlék és rendbírság 12 192 millió forint, a jogalap nélküli kifizetések visszatérítésének és az egyéb bevételeknek az összege 1800 millió forint.
(4) A Ny. Alap kamat- és egyéb hozambevétele 3637 millió forint.
(5) Az 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) 7. §-ának (3)-(4) bekezdése alapján a KT. 2. §-ának (2) bekezdése által az 1995. évi költségvetés bevételei közé bevont befektetések hozama tartalék összege 3636 millió forint, a befektetett eszközök értékesítéséből származó bevétel 335 millió forint, a Lakásalap fedezeti kötvény 1995. évi tőketörlesztéséből befolyt összeg 1300 millió forint.
(6) A Ny. Alapot az AT. 3. §-a (5) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés alapján megillető bevétel 36 064 millió forint.
(7) A Ny. Alapnak az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) az egyszeri bevétel átcsoportosításából származó bevétele 1052 millió forint.
(8) A működési célú bevételek összege 934 millió forint, ebből:
a) a nem a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátásokra a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény XII. Népjóléti Minisztérium fejezet, 11. cím, 1. alcím, 3. előirányzat-csoport előirányzata szerint átutalt költségtérítés összege 155 millió forint;
b) az egyéb szervek térítése, illetve a saját működési bevétel összege 618 millió forint;
c) a működési költségvetés 1994. évi pénzmaradványából a nyugdíjbiztosítás működési kiadásainak fedezetére felhasznált összeg 160 millió forint.
(9) Az államtól fixtehermentesen átvett vagyon hozamából származó bevétel 15 millió forint.
A kiadások részletezése
3. § (1) Az AT. 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, a Ny. Alapot terhelő nyugellátások kiadása 443 170 millió forint.
(2) A ténylegesen kimutatható egyéb kiadások (postaköltség és útiköltség-térítés) összege 2015 millió forint.
(3) A működésre fordított kiadás 9337 millió forint, melyből:
a) 8064 millió forint a Ny. Alapból fedezett összeg, amely tartalmazza a - biztosítási önkormányzatok megállapodása alapján az egymás számára végzett feladatokhoz történő kölcsönös hozzájárulásokhoz igazodóan - nettó módon átadásra kerülő, az Egészségbiztosítási Önkormányzat igazgatási szerveinél működési célra felhasználható 1500 millió forint összeget és a 2. § (8) bekezdésében meghatározott bevételből teljesített 924 millió forint összegű kiadást;
b) 1273 millió forint a (4)-(5) és (8)-(9) bekezdésekben részletezett kiadások összege.
(4) 150 millió forint a világbanki kölcsönszerződés 1995-ben esedékes nyugdíjbiztosítási kiadása.
(5) A működési célú informatikai fejlesztés kiadása 568 millió forint.
(6) A vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítások összege 259 millió forint.
(7) Az AT. 3. §-a (5) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés alapján keletkezett kiadás összege 56 726 millió forint.
(8) A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat járulékellenőrzési tevékenységet (elfedett járulék feltárását) végző igazgatási szervei hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésre fordított kiadás 31 millió forint.
(9) Az 1995. évi beruházások összege 525 millió forint.
(10) Működési előirányzatból és befektetett eszközök értékesítéséből megvalósított befektetés 410 millió forint.
Működési költségvetés
4. § (1) A működési költségvetés bevételi főösszege 9337 millió forint.
(2) A működési költségvetés kiadási főösszege 9337 millió forint, ebből:
a) a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat kiadása 53 millió forint, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság kiadása 745 millió forint, a területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok kiadása 3317 millió forint, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság kiadása 1515 millió forint;
b) a központosított előirányzatok teljesítésének összege 3196 millió forint. Ebből 315 millió forint a központosított intézményi előirányzatok teljesítése, 1381 millió forint a nyugdíjbiztosítási célfeladatok teljesítése, 1500 millió forint - a biztosítási önkormányzatok megállapodása alapján az egymás számára végzett feladatokhoz történő kölcsönös hozzájárulásokhoz igazodóan - az Egészségbiztosítási Önkormányzat igazgatási szerveinek nettó módon átadott hozzájárulás 511 millió forint a működési költségvetésben 1995-ben keletkezett pénzmaradvány összege, melyből a világbanki kölcsönnel kapcsolatos pénzmaradvány 118 millió forint.
(3) A Ny. Alap működési költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 2. számú melléklete tartalmazza.
II. Fejezet
AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1995. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
A főösszegek és a hiány rendezése
5. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1995. évi költségvetésének végrehajtását 422 915 millió (négyszázhuszonkétmilliárd-kilencszáztizenötmillió) forint bevétellel, 445 141 millió (négyszáznegyvenötmilliárd-egyszáznegyvenegymillió) forint kiadással és 22 226 millió (huszonkétmilliárd-kettőszázhuszonhatmillió) forint kiadási többlettel jóváhagyja.
(2) Az E. Alap költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az E. Alap (1) bekezdés szerinti kiadási többletének rendezése - a KKT. 32. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - a központi költségvetés 1995. évi zárszámadásában történik.
(4) Az E. Alapnak az (1) bekezdésben meghatározott kiadási többlete a pénzügyi rendezéséig az E. Alap likviditási tartalékát csökkenti. A pénzügyi rendezéssel a likviditási tartalék visszapótlódik.
A bevételek részletezése
6. § (1) A járulékbevételek összege 345 705 millió forint. A járulékbevételek összegéből a munkáltatói egészségbiztosítási járulék befizetések összege 280 582 millió forint, a munkanélküliek ellátásai után fizetett egészségbiztosítási járulék 6018 millió forint, az egyéni egészségbiztosítási járulékbevételek összege 46 867 millió forint, a baleseti járulék 1837 millió forint. A társadalombiztosításról szóló, többször módosított 1975. évi II. törvény 119. §-a alapján a központi költségvetés által 1995-ben fizetett járulék összege 10 400 millió forint.
(2) A járulékbevételek (1) bekezdés szerinti összegéből a kintlevőségek behajtásából származó bevételek összege 13 322 millió forint.
(3) A terhesgondozásnak az E. Alap kiadásai között szereplő, de 1993-tól a központi költségvetést terhelő költségei fedezetére a központi költségvetéstől átvett összeg 2500 millió forint.
(4) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összege 12 731 millió forint. Ebből 9413 millió forint a késedelmi pótlék és a rendbírság összege, 169 millió forint a terhességmegszakítás egyéni térítési díja, 1000 millió forint az e feladattal kapcsolatosan 1994-ben megelőlegezett költségek 1995. évi - a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16. §-ának (3) bekezdésében meghatározott - központi költségvetési megtérítése, a baleseti megtérítések és egyéb kártérítések megtérítésének összege 1090 millió forint, a további bevételi tételek összege 1059 millió forint.
(5) A kamat- és egyéb hozambevételek összege 159 millió forint.
(6) A befektetések hozama tartalék állományának a bevételek közé - a KT. 6. §-ának (8) bekezdése alapján - történt bevonásából származó bevételi összeg 535 millió forint.
(7) Az államtól vissztehermentesen átvett vagyon hozamából származó bevétel 15 millió forint.
(8) Az energiaár-emelés hatásának az egészségügyi intézmények körében történő kompenzálására a központi költségvetés által biztosított összeg 882 millió forint.
(9) Az E. Alapot az AT. 3. §-a (5) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés alapján megillető - Ny. Alap nyugdíjkiadásai után a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások fedezetére befolyt - járulékbevétel összege 56 726 millió forint.
(10) Az E. Alapnak a címzetten a működési kiadások fedezetére szolgáló bevétele 3663 millió forint. Ebből az összegből 1500 millió forint a Ny. Alapnak az AT. 10. §-a (9) bekezdésében meghatározott hozzájárulása, 1195 millió forint a központi költségvetés által a családi pótlék és más ellátások folyósítási kiadásainak megtérítésére fizetett összeg, 687 millió forint az 1994. évben a működési költségvetésben keletkezett pénzmaradvány bevonásából származó bevétel, 281 millió forint az egyéb működési célú bevételek összege.
A kiadások részletezése
7. § (1) A gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások összege 191 022 millió forint. A gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások részletezését a törvény 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) A gyógyszerek fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás 69 977 millió forint, a gyógyászati segédeszközök fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított összeg 10 808 millió forint. 799 millió forint a vérzékenység kezelésének kiadása.
(3) A gyógyászati szolgáltatások kiadása 1354 millió forint, amelyből a gyógyfürdő-szolgáltatásra kifizetett összeg 1214 millió forint, az anyatejellátás kiadása 140 millió forint.
(4) Az E. Alapot terhelő nyugellátások összege 68 147 millió forint.
(5) A terhességi-gyermekágyi segély kiadása 8904 millió forint.
(6) A táppénzkiadás 39 805 millió forint.
(7) Az egyéb betegségi ellátások együttes összege 3158 millió forint. Ebből 1771 millió forint az utazási költségtérítés kiadása, 708 millió forint a kártérítési járadékok kiadása, 679 millió forint a betegséggel kapcsolatos segélyekre fordított összeg. A betegséggel kapcsolatos segélyek összegéből 130 millió forint a külföldi sürgősségi gyógykezelés költségeinek megtérítése, 307 millió forint a javasolt külföldi gyógykezelés kiadásaira fordított összeg, 241 millió forint a rendkívüli szociális támogatások kiadása, 2 millió forint a nemzetközi egyezményekből eredő kiadás.
(8) Az E. Alapot terhelő posta-, bank- és egyéb költségek összege 1127 millió forint. Ebből az összegből 259 millió forint a társadalombiztosítási azonosító jel kibocsátásának 1995. évi kiadása.
(9) A társadalombiztosítási kifizetőhelyek fenntartóinak fizetett költségtérítés összege 363 millió forint.
(10) A kamat- és egyéb hozambevételekkel összefüggő kiadások összege 9 millió forint.
(11) Az AT. 3. §-a (5) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés alapján az E. Alap által - a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után - a Ny. Alap részére megfizetett járulék összege 36 064 millió forint.
(12) Az E. Alapból a Ny. Alapba történt egyszeri forrásátcsoportosítás 1052 millió forint.
(13) A működésre fordított kiadás 12 554 millió forint, amelyből
a) 7583 millió forintot a KT. 7. §-a (13) bekezdésének a) pontja szerinti összeg,
b) 3663 millió forintot a 6. § (10) bekezdése szerinti működési célú bevételekből teljesített kiadás,
c) 1308 millió forintot a (14)-(16) bekezdések szerinti kiadások összege
képez.
(14) Az Egészségbiztosítási Önkormányzat behajtási tevékenységet végző igazgatási szervei hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésére szolgáló kiadás 607 millió forint.
(15) A működési célú informatikai fejlesztést szolgáló kiadás összege 500 millió forint.
(16) A világbanki program hazai költségeire fordított kiadás 201 millió forint.
Működési költségvetés
8. § (1) A működési költségvetés bevételi főösszege 12 554 millió forint.
(2) A működési költségvetés kiadási főösszege 12 554 millió forint. Ebből az összegből az Egészségbiztosítási Önkormányzat kiadása 87 millió forint, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kiadása 2583 millió forint, a megyei és ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak kiadása 6906 millió forint, az Országos Orvosszakértői Intézet kiadása 592 millió forint, a központosított intézményi előirányzatok és az egészségbiztosítási célfeladatok teljesítésének összege 1861 millió forint. A működési költségvetésben 1995-ben keletkezett pénzmaradvány összege 525 millió forint.
(3) A működési költségvetés végrehajtásának mérlegét a törvény 5. számú melléklete tartalmazza.
III. Fejezet
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER EGÉSZÉT ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK
9. § Az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerének a Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 6. számú melléklete tartalmazza.
10. § A Ny. Alap és az E. Alap likviditási tartalékának a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztásáról szóló 1992. évi LX. törvény 4. §-ának (3)-(5) bekezdése szerinti - az 1994. évi kötelezettséggel összefüggő - visszapótlására a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1996. évi XL. törvény 10. §-ának (4) bekezdése szerint 1995-ben felhasznált összeg a Ny. Alap esetében 756 millió forint, az E. Alap esetében 112 millió forint. Ezek az összegek a nyugdíjbiztosítás és az egészségbiztosítás által folyósított, nem az általuk finanszírozott ellátások 1995. évi finanszírozási többlete.
11. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező - többször módosított - 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján 1995-ben a Ny. Alap javára 4152 millió forint összegben, az E. Alap javára - részben ideiglenes átadás-átvételi értéken számításba véve - 4479 millió forint összegben történt állam általi vissztehermentes vagyonátadás. E vagyon az alapoknak az AT. 6. §-a (2) bekezdésében meghatározott tartalékalapját illeti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékban nyilvántartott értékpapírok értékvesztése, ingatlanok értékcsökkenése, 1995. év végi elszámolásának tartalékcsökkentő hatása a Ny. Alapnál 79 ezer forint, az E. Alapnál 73 millió forint.
12. § Az E. Alap tartósan befektetett eszközök tartalékában nyilvántartott értékpapírok értékvesztése, valamint az egészségbiztosítás tulajdonában álló bérházak értékcsökkenése 1995. év végi elszámolásának a tartósan befektetett eszközök állományát csökkentő hatása 68 millió forint.
13. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében 1995-ben átvett vagyon átvételkori értéke 4136 millió forint, ebből 4129 millió forint értékű vagyon felszámolási eljárás során, 7 millió forint értékű vagyon pedig az AT. 6. §-ának (3) bekezdésében szabályozott átvétellel került társadalombiztosítási tulajdonba. Az átvett vagyon - a tartozásra befizetett összegek különböző tartozásrészek kiegyenlítésére történő felhasználásának sorrendjére vonatkozó rendelkezések, valamint az AT. 4. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontjában, továbbá 5. §-a (3) bekezdésének a) és d) pontjában foglalt rendelkezések értelemszerű alkalmazásával megállapítható - eszmei hányadok szerint oszlik meg a Ny. Alap és az E. Alap között.
(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon 1995. december 31-ével elszámolt értékvesztése (ideértve az e vagyonkörbe tartozó ingatlan értékcsökkenését is) 235 millió forint. A Ny. Alap által átvett vagyon esetében az értékvesztés 131 millió forint. Ebből 116 millió forint az 1995-ben átvett vagyon, 15 millió forint az 1994-ben átvett vagyonrészek után elszámolt értékvesztése. Az E. Alap által átvett vagyon elszámolt értékvesztése 104 millió forint.
14. § (1) A társadalombiztosítási szervek által folyósított, társadalombiztosítási alrendszeren kívüli forrásból megtérített ellátások kiadásait, valamint a kiadások fedezetére befolyt összegeket a törvény 7. számú melléklete tartalmazza.
(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai tartalékainak 1995. évi alakulását a törvény 8. és 9. számú melléklete tartalmazza.
(3) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyont a törvény 10. számú melléklete tartalmazza.
15. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
Göncz Árpád s.k.,
a Köztársaság elnöke
Dr. Gál Zoltán s. k.,
az Országgyűlés elnöke
1. számú melléklet az 1996. évi CX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1995. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

BEVÉTELEK

Millió forintban

Megnevezés

1994. évi
teljesítés

1995. évi
előirányzat

1995. évi
teljesítés

1. Járulékbevételek (rendszeres)

376 569

434 486

432 763

- munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék befizetések

292 860

338 805

351 896

- egyéni nyugdíjjárulék befizetések

71 641

81 321

69 957

- munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék

8 302

10 000

7 561

- munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék

2 784

2 700

1 650

- egyes szociális ellátások után fizetett járulék (önkormányzati+egyéni+egyházi)

982

1660

1 699

2. Kintlévőségek behajtásából eredő rendkívüli járulékbevétel


19 488


3. Járulékbevételek összesen (1+2. pont)

376 569

453 974

432 763

- ebből rendkívüli járulékbehajtás17 289

4. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

15 808

12 053

13 992

- késedelmi pótlék és rendbírság

14 530

11 714

12 192

- egyéb bevételek

1 278

339

1 800

5. Kamat- és egyéb hozambevételek

2 391

3 200

3 637

6. Befektetések hozama tartalékának bevonása


3 636

3 636

7. Befektetett eszközök (tárgyi eszközök, pénzügyi befektetések) értékesítése


335

335

8. Lakásfedezeti kötvény 1995. évi tőketörlesztése


1 300

1 300

9. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel15

10. Alapok közötti elszámolás

32 931

36 524

37 116

- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átvett járulék az Egészségbiztosítási Alaptól

32 931

35 472

36 064

- egyösszegű átcsoportosítás az Egészségbiztosítási Alaptól


1 052

1 052

11. Működési célú bevétel

885

395

934

- központi költségvetés által térített

77

155

155

- egyéb működési bevétel

121

240

618

- 1993. évi működési pénzmaradványból

687- 1994. évi működési pénzmaradványból160

12. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos 1991-ben elmaradt megtérítés

44Bevételek összesen

428 628

511 417

493 728

KIADÁSOK

Millió forintban

Megnevezés

1994. évi
teljesítés

1995. évi
előirányzat

1995. évi
teljesítés

1. Nyugellátások

384 439

443 701

443 170

- korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak

324 405

380 381

380 670

- hozzátartozói ellátások

54 764

63 320

62 499

- mezőgazdasági járadékok

5 2702. Hozzájárulás az alapok által közösen fedezett kiadásokhoz

1 069

1 609

2 015

ebből: posta, bank és egyéb költség

1 069

1 609

2 015

3. Működésre fordított kiadások

8 318

7 535

8 064

- közös feladatra átadott működési kiadás


1 500

1 500

- egyéb működési célú bevételből fedezett

198

395

924

- 1993. évi működési pénzmaradványból fedezett

6874. Világbanki program hazai költsége


150

150

5. Informatikai fejlesztés


558

568

6. 1995. évi beruházások költsége


940

525

7. Ellenőrzési tevékenység ösztönzése


40

31

Likviditási tartalék visszapótlása

3 569ebből:
1993. évi likviditási tartalék visszapótlás járulékokból

1 1481994. évi likviditási tartalék visszapótlás járulékokból

2 4218. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítások

34

90

259

9. Nyugdíjkiadások után átadott járulék az Egészségbiztosítási Alapnak

48 534

56 794

56 726

10. Egyösszegű átcsoportosítás az Egészségbiztosítási Alap részére

6 13011. Működési előirányzatból és befektetett eszközök értékesítéséből megvalósított befektetés410

Kiadások összesen

452 093

511 417

511 918

EGYENLEG

-23 465

0

-18 190

2. számú melléklet az 1996. évi CX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1995. évi működési költségvetésének végrehajtása

BEVÉTELEK

Millió forintban

Cím-
szám

Alcím-
szám

Elő-
irány-
zat
csoport-
szám

Kiemelt
előirány-
zatszám

Cím-
név

Alcím-
név

Előirány-
zat csoport-
név

Kiemelt előirányzat neve

1995. évi
előirányzat

1995. évi
módosított
előirányzat

1995. évi
teljesítés

9
Központosított előirányzatok


1
Működés saját bevételei

240

641

6182
A Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz

7 180

7 180

7 1703
A nem nyugdíjbiztosítási ellátások megállapítási, folyósítási kiadásainak megtérítése

155

155

1554
Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadásokra átvett pénzeszköz

150

150

1505
Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz*

558

558

5586
1995. évi beruházások költsége

940

545

5257
Ingatlanberuházási célú befektetések


1 325

08
1994. évi pénzmaradvány felhasználás


160

160

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen

9 223

10 715

9 337

* 10 millió forint forrása nem az Alap, hanem a működés saját bevétele.

KIADÁSOK

Millió forintban

Cím-
szám

Alcím-
szám

Elő-
irány-
zat
csoport-
szám

Kiemelt
előirány-
zatszám

Cím-
név

Alcím-
név

Előirány-
zat csoport-
név

Kiemelt előirányzat neve

1995. évi
előirányzat

1995. évi
módosított
előirányzat

1995. évi
teljesítés

1
Nyugdíjbiztosítási Alap Központi irányítása

648

850

798


1
Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat

79

92

531
Működési kiadások

74

87

53
1
Személyi juttatások

26

28

22
2
Társadalombiztosítási járulék

10

11

9
3
Dologi kiadások

38

48

21
4
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás5
Ellátottak pénzbeli juttatásai


2
Felújítás

1

1

03
Felhalmozási kiadások

4

4

0


2
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

569

758

7451
Működési kiadások

533

722

722
1
Személyi juttatások

271

307

268
2
Társadalombiztosítási járulék

111

124

107
3
Dologi kiadások

128

278

309
4
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

21

11

38
5
Ellátottak pénzbeli juttatásai

2

2
2
Felújítás


3
Felhalmozási kiadások

36

36

22

2
Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok

3 267

3 491

3 3171
Működési kiadások

3 230

3 458

3 297
1
Személyi juttatások

1 765

1 940

1 918
2
Társadalombiztosítási járulék

708

775

769
3
Dologi kiadások

757

740

608
4
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás


3

2
5
Ellátottak pénzbeli juttatásai


2
Felújítás

1


03
Felhalmozási kiadások

36

33

20

3
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

1 404

1 634

1 5151
Működési kiadások

1 400

1 630

1 511
1
Személyi juttatások

667

783

743
2
Társadalombiztosítási járulék

269

310

305
3
Dologi kiadások

463

533

463
4
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

1

4

2
5
Ellátottak pénzbeli juttatásai


2
Felújítás


3
Felhalmozási kiadások

4

4

3

9
Központosított előirányzatok

3 904

4 740

3 196


1
Központosított intézményi előirányzatok

440

344

3151
Működési kiadások

222

102

18
1
Személyi juttatások

88

34

2
Társadalombiztosítási járulék

30

15

3
Dologi kiadások

104

44

8
4
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás


9

10
5
Ellátottak pénzbeli juttatásai


2
Felújítás

218

242

2973
Felhalmozási kiadások

2
Nyugdíjbiztosítási célfeladatok

1 964

2 896

1 3811
Informatikai fejlesztések

558

568

5422
Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások

150

150

323
Célfeladat

1 256

2 178

807
1
Tűz-, biztonsági és vagyonvédelmi kiadások

45

25

18
2
Folyamatos informatikai kiadások

271

283

264
3
1995. évi beruházások költsége

940

545

525
4
Ingatlanberuházási cél befektetések*


1 325

0


3
Nettó: hozzájárulás az Egészségbiztosítási Alap által végzett, a Nyugdíjbiztosítási Alap érdekeltségébe tartozó kiadásokhoz

1500

1 500

1 500


Működési pénzmaradvány511


ebből: világbanki kölcsönnel kapcsolatos pénzmaradvány118

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen

9 223

10 715

9 337

3. számú melléklet az 1996. évi CX. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1995. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

BEVÉTELEK

Millió forintban

Megnevezés

1994. évi
tény

1995. évi
előirányzat

1995. évi
teljesítés

1. Járulékbevételek

287 907

333 798

335 305

- munkáltatói egészségbiztosítási járulék befizetések

233 109

269 680

280 582

- munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulék

6 608

7 977

6 018

- egyéni egészségbiztosítási járulék befizetések

48 190

54 349

46 867

- baleseti járulék

-

1 792

1 837

2. A központi költségvetés által fizetett járulék

7 000

10 400

10 400

3. Kintlévőségek behajtásából eredő járulékbevétel*

-

15 912

-

4. Járulékbevételek összesen (1-3. pont összesen)

294 907

360 110

345 705

ebből:
Kintlévőségek behajtásából eredő járulékbevétel

-

15 912

13 322

5. Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel

4 462

2 500

2 500

6. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

15 753

12 765

12 731

- közgyógyellátási kiadások megtérítése

799

-

-

- terhességmegszakítás egyéni térítési díja

167

700

169

- terhességmegszakításhoz kapcsolódó központi költségvetési térítés

1 400

1 000

1 000

- baleseti megtérítés, egyéb kártérítések megtérítése

1 202

1 100

1 090

- késedelmi pótlék és rendbírság

11 196

9 665

9 413

- további bevételek

989

300

1 059

7. Kamat- és egyéb hozambevételek

352

50

159

8. Befektetések hozama tartalék bevonása

-

535

535

9. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel

-

500

15

10. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos - 1991-ben elmaradt - megtérítés

44

-

-

11. Alapok közötti elszámolások

54 664

56 794

56 726

- nyugdíjkiadások után átvett járulék

48 534

56 794

56 726

- egyösszegű átcsoportosítás a Nyugdíjbiztosítási Alaptól

6 130

-

-

12. Működési célú bevételek

4 134

2 765

3 663

- a Nyugdíjbiztosítási Alaptól közös feladatra átvett összeg

2 121

1 500

1 500

- a központi költségvetés megtérítése

723

1 195

1 195

- az előző évi pénzmaradvány felhasználása

991

-

687

- egyéb működési célú bevétel

299

70

281

13. Az 1994. évi egészségügyi bérintézkedésre a központi költségvetésből biztosított forrás

5 400

-

-

14. Központi költségvetésből eü. intézményeknek energia-áremeléssel összefüggő kompenzációra**

-

882

882

Bevételek összesen**

379 716

436 901

422 915

KIADÁSOK

Millió forintban

Megnevezés

1994. évi
tény

1995. évi
előirányzat

1995. évi
teljesítés

1. Természetbeni ellátások***

241 424

271 294

275 730

- gyógyító-megelőző ellátások***

169 426

193 182

191 022

- gyógyfürdő-szolgáltatás

799

600

1 214

- anyatejellátás

138

160

140

- gyógyszertámogatás

61 572

67 702

69 977

- vérzékenység kezelése

786

800

799

- gyógyászati segédeszköz támogatás

7 289

7 500

10 808

- utazási költségtérítés

1 414

1 350

1 771

2. Pénzbeli ellátások

107 970

116 301

118 242

- korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások

57 771

69 616

68 147

- terhességi-gyermekágyi segély

8 262

10 200

8 904

- táppénz

40 833

34 835

39 805

- betegséggel kapcsolatos segélyek

428

750

679

- kártérítési járadék

677

900

708

3. Postaköltség és egyéb kiadások

1 007

674

1 127

4. Működésre fordított kiadások

10 538

10 348

11 246

- Egészségbiztosítási Alapot terhelő összeg

6 305

7 583

7 583

- Nyugdíjbiztosítási Alaptól közös feladatra átvett összegből

2 121

1 500

1 500

- központi költségvetésből átutalt megtérítésből ****

723

1 195

1 195

- az előző évi pénzmaradványból

991

-

687

- egyéb működési célú bevételből

299

70

281

- egészségügyi kockázatkézelő szolgáltatások működési költségvetésben elszámolt összege

99

-

-

5. Behajtás ösztönzése

-

400

607

6. Informatikai fejlesztés

-

500

500

7. Világbanki program hazai költsége

-

407

201

8. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítás

25

3

9

9. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

369

450

363

10. Likviditási tartalék visszapótlása

3 569

-

-

11. Alapok közötti elszámolások

32 931

36 524

37 116

- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átadott járulék

32 931

35 472

36 064

- egyösszegű átcsoportosítás a Nyugdíjbiztosítási Alap részére

-

1 052

1 052

12. Hiányt fedező értékpapír kibocsátásával kapcsolatos kiadások

1

-

-

Kiadások összesen ***

397 835

436 901

445 141

EGYENLEG

-18 119

0

-22 226

* Ezen sor teljesítési adatát a 4. pont "ebből" sora tartalmazza.
** Az Egészségbiztosítási Alap bevételi előirányzata a Kt. 7. §-ának (1) bekezdése szerint az egészségügyi intézményeknek az energia-áremeléssel összefüggésben juttatott kompenzáció fedezetére átvett összeggel megemelkedett.
*** Az Egészségbiztosítási Alap kiadási előirányzata a KT. 7. §-ának (1) bekezdése szerint az energia-áremelés hatásának egészségügyi intézményeknél történő kompenzációjára szolgáló összeggel megemelkedett.
**** Az egészségbiztosítás által folyósított, nem egészségbiztosítás által finanszírozott ellátások folyósítási kiadásai központi költségvetés által megtérítésének együttes összege.
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adatairól.
4. számú melléklet az 1996. évi CX. törvényhez

A gyógyító-megelőző ellátás 1995. évi előirányzatai és kiadásai feladatonként

A gyógyító-megelőző ellátás 1995. évi kiadásai jogcímek szerint

Millió forintban

Millió forintban

Megnevezés

1994.
évi
tény

1995.
évi
előirány-
zat

1995.
évi
energiaár-
ellentéte-
lezés
előirány-
zat

1995.
évi
energiaár-
ellentéte-
lezés
növelt
előirány-
zat

Az Önkor-
mányzat
évközi
módosí-
tása
előirány-
zat

1995.
évi
módosí-
tott
előirány-
zat

1995.
évi
teljesítés

Szintre-
hozott
bázis
teljesítés

1995.
évi
KJT
teljesítés

Intéz-
ményi
10%
teljesítés

Nivelláció
és
pályázat
teljesítés

Stabilizá-
ciós
intézke-
dések
teljesítés

Energia-
ár-kom-
penzáció
teljesítés

1995
évi
teljesítés

I. Háziorvosi ellátás finanszírozása- fix összeg

4 255

4 427

l85

4 612

-45

4 567

4 470

4 285

185

4 470

- területi pótlék

381

381


381

0

381

381

381


381

- eseti ellátás díjazása

170

170


170

-2

168

179

179


179

- teljesítmény díjazása

13 063

13 719


13 719

47

13 766

13 852

13 197

655

13 852

- szélsőséges helyzetűek

165

165


165

-165

0

0

0


0

- felülvizsgáló orvosok díja

240

240


240

-240

0

0

0


0

Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen

18 274

19 102

185

19 287

-405

18 882

18 882

18 042

655

0

0

0

185

18 882

II. Feladatfinanszírozás1. Egyéb alapellátás- iskola-egészségügyi ellátás

563

593

6

599

0

599

589

563

20
6

589

- védőnői szolgálat

2 671

2 850

27

2 877

-33

2 844

2 843

2 684

132
27

2 843

- ügyeleti szolgálat

1 395

1 462

14

1 476

-18

1 458

1 456

1 381

61
14

1 456

- kiegészítő alapellátási feladat

286

299

3

302

-9

293

296

282

11
3

296

- fogorvosi szolgáltatás

5 478

4 970

56

5 026

176

5 202

5 207

5 609

151-609

56

5 207

- munka-egészségügyi szolgálat

2 008

1 527

20

1 547

131

1 678

1 678

2 007

60-409

20

1 678

- anya-, gyermek- és csecsemővédelem

599

627

6

633

-6

627

625

597

22
6

625

Egyéb alapellátás összesen

13 000

12 328

132

12 460

241

12 701

12 694

13 123

457

0

0

-1 018

132

12 694

2. Járóbeteg-szakellátás- gyermekgyógyászati MSZ.SZ

35

40


40

-4

36

36

35

1

36

- nőgyógyászati MSZ.SZ

27

31


31

-5

26

28

27

1

28

- sportegészségügyi ellátás

143

79

1

80

8

88

88

144

3-60

1

88

- nemibeteg-gondozás

428

507

2

509

-51

458

459

440

l7
2

459

- tüdőgondozás

1 456

1 711

6

1 717

-169

1 548

1 548

1 482

60
6

1 548

- ideggyógyászati gondozás

800

936

3

939

-90

849

846

810

33
3

846

- onkológiai gondozás

417

481

2

483

-49

434

434

417

15
2

434

- alkohológiai és drogellátás

296

342

1

343

-32

311

310

300

9
1

310

Járóbeteg-szakellátás összesen

3 602

4 127

15

4 142

-392

3 750

3 749

3 655

139

0

0

-60

l5

3 749

3. Vérellátás

2 448

954

10

964

0

964

959

867

0

875

959

4. Mentés, betegszállítás összesen

4 893

5 259

20

5 279

422

5 701

5 736

5 028

210

47820

5 736

5. Egyéb- új beruházás, rekonstrukció

657

1 001

3

1 004

-558

446

382

368

11
3

382

- rekonstrukció miatti kiesés

341

382

1

383

139

522

737

728

7
2

737

- E. raktár

29

30


30

0

15

29

28

1

29

- egyéb ellátás

66

472

1

473

23

496

546

498

13

35
546

Egyéb összesen

1 093

1 885

5

1 890

-396

1 479

1 694

1 622

32

35

0

0

5

1 694

Feladatfinanszírozás összesen

25 036

24 553

182

24 735

-125

24 595

24 832

24 295

838

600

0

-1 078

177

24 832

Megnevezés

1994.
évi
tény

1995.
évi
előirány-
zat

1995.
évi
energiaár-
ellentéte-
lezés
előirány-
zat

1995.
évi
energiaár-
ellentéte-
lezés
növelt
előirány-
zat

Az Önkor-
mányzat
évközi
módosí-
tása
előirány-
zat

1995.
évi
módosí-
tott
előirány-
zat

1995.
évi
teljesítés

Szintre-
hozott
bázis
teljesítés

1995.
évi
KJT
teljesítés

Intéz-
ményi
10%
teljesítés

Nivelláció
és
pályázat
teljesítés

Stabilizá-
ciós
intézke-
dések
teljesítés

Energia-
ár-kom-
penzáció
teljesítés

1995
évi
teljesítés

III. Feladat + teljesítményfinanszírozott járóbeteg-szakellátásI. Nőgyógyászati járóbeteg-szakellátás- nőgyógyászati szakrendelés

971

1 123

4

1 127

2

1 129

1 122

980

40

984

1 122

- nőgyógyászati szakambulancia

476

542

2

544

5

549

550

486

14

482

550

Nőgyógyászati járóbeteg-szakellátás összesen

1 447

1 665

6

1 671

7

1 678

1 672

1 466

54

146

0

0

6

1 672

2. Egyéb járóbeteg-szakellátás- egyéb járóbeteg-szakrendelés

16 373

19 395

68

19 463

-436

19 027

19 036

16 628

638

1 642


60

68

19 036

- egyéb járóbeteg-szakambulancia

4 297

5 278

18

5 296

-353

4 943

4 986

4 390

139

43918

4 986

- speciális finanszírozású feladatok

2 728

3 318

11

3 329

646

3 975

3 967

3 233

11

301

411


11

3 967

Egyéb járóbeteg-szakellátás összesen

23 398

27 991

97

28 088

-143

27 945

27 989

24 251

788

2 382

411

60

97

27 989

Feladat- + teljesítményfinanszírozott járóbeteg-szakellátás összesen

24 845

29 656

103

29 759

-136

29 623

29 661

25 717

842

2 528

411

60

103

29 661

IV. Teljesítményfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátás1. Aktív fekvőbeteg-ellátás- aktív ellátás

83 470

98 456

346

98 802

-1 745

97 057

96 875

85 519

2 915

8 495


-400

346

96 875

- művesekezelés

2 559

3 058

11

3 069

765

3 834

3 796

3 268

9

254

254


11

3 796

- speciális finanszírozású feladat

2 609

3 536

11

3 547

60

3 607

3 497

2 998

10

294

184


11

3 497

Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen

88 638

105 050

368

105 418

-920

104 498

104 168

91 785

2 934

9 043

438

-400

368

104 168

2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás

10 690

11 337

44

11 381

37

11 418

11 520

10 938

368

1 031


-861

44

11 520

Teljesítményfinanszírozású fekvőbeteg-szakellátás összesen

99 328

116 387

412

116 799

883

115 916

115 688

102 723

3 302

10 074

438

-1 261

412

115 688

KASSZÁK (I-IV.)

167 483

189 698

882

190 580

-1 549

189 016

189 063

170 777

5 637

13 202

849

-2 279

877

189 063

Célelőirányzatok- hsz kieg. támogatás (vény)

165

165

339

339


339

- felülvizsgáló orvosok díja

228

228

0

0


0

- egészségügyi kockázatkezelő szolgáltatások

1 340

1 027


1 027

631

1 658

1 620

2 0631 357

-1 800


1 620

- ifjúsági és szabadidősport

200

200


200

-200


- alkoholizmus prímér prevenció

30

30


30

-30


- mentálhigiénés program

200

200


200

-200


0
- otthoni ápolás

173

145


145

-145


- újszerű eljárások és technikák bevezetése

100

100

0

0


0

- fejlesztési előirányzat


1 000


1 000

-1 000

0

0

0


0

Célelőirányzatok összesen

1 943

2 602

0

2 602

-451

2 151

1 959

2 402

0

0

1 357

-1 800

0

1 959

MINDÖSSZESEN

169 426

192 300

882

193 182

-2 000

191 182

191 022

173 179

5 637

13 202

2 206

-4 079

877

191 022

5. számú melléklet az 1996. évi CX. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1995. évi működési költségvetése végrehajtásának mérlege

BEVÉTELEK

Millió forintban

Cím

Alcím

Előir.
csop.-
szám

Kiemelt előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Előir.
csop.-
név

Kiemelt előirányzat neve

1995. évi
előirányzat

1995. évi
teljesítés

9
Központosított előirányzatok

11 655

12 5541
Működés saját bevételei

70

2812
Az Egészségbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz

7 583

7 5833
A nem egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése

1 195

1 1954
A Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz

1 500

1 5005
Eőző évi pénzmaradvány igénybevétele


6876
Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadásokra átvett pénzeszköz

407

2017
Informatikai beruházások fedezetére átvett pénz-eszköz

500

5008
Behajtás ösztönzés fedezete

400

607

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen

11 655

12 554

KIADÁSOK

Millió forintban

Cím

Alcím

Előir.
csop.-
szám

Kiemelt előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Előir.
csop.-
név

Kiemelt előirányzat neve

1995. évi
előirányzat

1995. évi
teljesítés

1
Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása

2 410

2 670


1
Egészségbiztosítási Önkormányzat

90

871
Működési költségvetés

90

87
1
Személyi juttatások

72

29
2
Társadalombiztosítási járulék

15

11
3
Dologi kiadások

3

13
4
Kockázatkezelésből átvett


34


2
Országos Egészségbiztosítási Pénztár

2 320

2 5831
Működési költségvetés

1 993

2 125
1
Személyi juttatások

777

724
2
Társadalombiztosítási járulék

313

296
3
Dologi kiadások

880

1 033
4
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

23

722
Felújítások

1

13
Felhalmozási kiadások

326

457
1
Egyéb intézményi beruházások

326

457

2
Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak

6 763

6 9061
Működési költségvetés

6 523

6 443
1
Személyi juttatások

3 662

3 454
2
Társadalombiztosítási járulék

1 595

1 383
3
Dologi kiadások

1 263

1 600
4
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

3

62
Felújítások

138

1753
Felhalmozási kiadások

102

288
1
Egyéb intézményi beruházások

102

288

3
Országos Orvosszakértői Intézet

548

5921
Működési költségvetés

547

589
1
Személyi juttatások

342

371
2
Társadalombiztosítási járulék

150

154
3
Dologi kiadások

55

64
4
Pénzeszközátadás

2
Felújítások

1

13
Felhalmozási kiadások


2
1
Egyéb intézményi beruházások


2

9
Központosított előirányzatok

1 934

1 861


1
Központosított intézményi előirányzatok

1 027

1 1951
Működési költségvetés

1 027

1 141
1
Személyi juttatások

704

756
2
Társadalombiztosítási járulék

291

331
3
Dologi kiadások

32

48
4
Pénzeszközátadás


62
Felújítások


13
Felhalmozási kiadások


53
1
Egyéb intézményi beruházások


53


2
Egészségbiztosítási célfeladatok

907

6661
Informatikai fejlesztések

500

4682

Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások

407

198

Működési maradvány


525

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen

11 655

12 554

Megjegyzés: Az 1994. évi teljesítési adatok nem feleltethetők meg a költségvetés szerkezetében történt változások miatt (béralap, személyi juttatások, pénzeszközátadás), ezért a táblázat nem tartalmazza.
6. számú melléklet az 1996. évi CX. törvényhez

BEVÉTELEK

Millió forintban

Megnevezés

1994. évi
tény*

1995. évi
előirányzat

1995. évi
teljesítés

1. Járulékbevételek

664 476

768 284

768 068

- munkáltatói járulékbefizetés

525 969

608 486

632 479

- munkanélküli ellátás után fizetett járulék

14 910

17 977

13 579

- egyéni járulékbefizetés

119 831

135 669

116 824

- munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék

2 784

2 700

1 650

- baleseti járulék


1 792

1 837

- egyes szociális ellátások után fizetett járulék

982

1 660

1 699

2. A központi költségvetés által fizetett járulék

7 000

10 400

10 400

3. Kintlevőségek behajtásából eredd járulékbevételek


35 400


4. Járulékbevételek összesen (1-3. pont összesen)

671 476

814 084

778 468

ebből:
Kintlévőségek behajtásából eredő járulékbevétel


35 400

30 611

5. Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel

4 462

2 500

2 500

6. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

31 561

24 818

26 723

- megtérítések az Egészségbiztosítási Alap részére

3 568

2 800

2 259

- késedelmi pótlék és rendbírság

25 726

21 379

21 605

- egyéb bevételek

2 267

639

2 859

7. Kamat- és egyéb hozambevételek

2 743

3 250

3 796

8. Befektetések hozama tartalék bevonása


4 171

4 171

9. Befektetett eszközök (tárgyi eszközök, pénzügyi befektetések) értékesítése


335

335

10. Lakásfedezeti kötvény 1995. évi tőketörlesztése


1 300

1 300

11. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel


500

30

12. 1994. évi egészségügyi bérintézkedés fedezetére a központi költségvetésből biztosított forrás

5 40013. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos - 1991-ben elmaradt - megtérítés

8814. Működési célú bevételek

2 898

1 660

3 097

15. Központi költségvetésből eü. intézményeknek energia-áremeléssel összefüggő kompenzációra


882

882

Bevételek összesen

718 628

853 500

821 302

KIADÁSOK

Millió forintban

Megnevezés

1994. évi
tény*

1995. évi
előirányzat

1995. évi
teljesítés

1. Nyugellátás

442 210

513 316

511 317

- nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások

384 439

443 700

443 170

ebből:
- átmenetileg a nyugdíjbiztosítási ág által finanszírozott ellátások (mezőgazdasági járadékok)

5 270- egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások

57 771

69 616

68 147

2. Anyasági ellátások

8 262

10 200

8 904

- terhességi-gyermekágyi segély

8 262

10 200

8 904

3. Táppénz

40 833

34 836

39 805

4. Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás

69 647

76 002

81 584

- gyógyszertámogatás

61 572

67 702

69 977

- vérzékenység kezelése

786

800

799

- gyógyászati segédeszköz támogatás

7 289

7 500

10 808

5. Gyógyító-megelőző ellátások

169 525

193 182

191 022

6. Gyógyászati szolgáltatások

937

760

1 354

- gyógyfürdő-szolgáltatás

799

600

1 214

- anyatejellátás

138

160

140

7. Egyéb ellátások

2 519

3 000

3 158

- utazási költségtérítés

1 414

1 350

1 771

- betegséggel kapcsolatos segélyek

428

750

679

- kártérítési járadék

677

900

708

8. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

369

450

363

9. Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadások

2 380

2 283

3 142

10. Működésre fordított kiadások

16 636

16 383

17 810

11. Behajtás, illetve az ellenőrzési tevékenység ösztönzése


440

638

12. Informatikai fejlesztés


1 058

1 068

13. Világbanki program hazai költsége


557

233

14. 1995. évi beruházások költsége


940

525

15. Likviditási tartalék visszapótlása

7 13716. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítások

59

93

269

17. Hiányt fedező értékpapír kibocsátásával kapcsolatos ráfordítások

118. Működési előirányzatból és befektetett eszközök értékesítéséből megvalósított befektetés410

Kiadások összesen

760 516

853 500

861 600

EGYENLEG

-41 888

0

-40 298

* Az energia-áremelés hatásának egészségügyi intézményeknél történő kompenzációjára szolgáló összeggel a megjelölt 1995. évi előirányzatok megemelkedtek.
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.
7. számú melléklet az 1996. évi CX. törvényhez

A társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásai

Millió forintban

Megnevezés

1994. évi
tény

1995. évi
előirányzat

1995. évi
teljesítés

I. A nyugdíjbiztosítás által folyósított (a finanszírozási körbe nem tartozó) ellátások kiadásainak megtérítései
Tárgyévi kiadások megtérítései

54 054

69 370

71 932

1. Központi költségvetésből

40 012

47 770

47 770

2. Munkáltatói befizetésekből, illetve Foglalkoztatási Alapból
- foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíj

8 249

10 500

11 023

3. Szolidaritási Alapból
- előnyugdíj

5 745

5 000

7 929

4. Állami Vagyonügynökségtől
- életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján

48

100

892

5. Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivataltól
- életjáradék személyi kárpótlás alapján


2 500

1 200

6. Hadirokkantak Közalapítványától
- hadigondozotti ellátások


3 500

3 115

II. Az egészségbiztosítás által folyósított (a finanszírozási körbe nem tartozó) ellátások kiadásainak megtérítései
Tárgyévi kiadások megtérítései

146 638

136 340

141 670

1. Központi költségvetés megtérítése

146 638

135 340

140 550

- családi pótlékra

104 000

98 000

100 900

- családi pótlék egyszeri kiegészítésére

7 000- várandóssági pótlékra

2 900

1 500

2 100

- gyermekgondozási díjra

21 000

17 900

19 900

- gyermekgondozási segélyre

10 000

9 550

11 150

- megváltozott munkaképességű dolgozók keresetkiegészítésére

700

700

700

- energia-áremelés részbeni lakossági kompenzációjára*


1 690

1 400

- közgyógyellátásra

1 038

6 000

4 400

2. A helyi önkormányzatok megtérítése


1 000

1 120

- közgyógyellátásra


1 000

1 120

III. A társadalombiztosítás által folyósított, nem a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások kiadásainak megtérítései összesen:

200 692

205 710

213 602

KIADÁSOK

Millió forintban

Megnevezés

1994. évi
tény

1995. évi
előirányzat

1995. évi
teljesítés

I. A nyugdíjbiztosítás által folyósított (a finanszírozási körbe nem tartozó) ellátások kiadásai

56 432

69 370

74 184

1. Központi költségvetésből finanszírozottak

36 231

47 770

47 217

- politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíj-kiegészítések

4 747

5 220

4 997

- kitüntetésekhez, címekhez kötött pótlékok

192

200

213

- tudományos fokozat után járó kiegészítő nyugellátások

81

90

90

- nemzeti gondozotti ellátások

238

720

319

- bányásznyugdíj

996

1 400

1 114

- szénjárandóság pénzbeli megváltása

908

1 200

1 069

- lakbér-hozzájárulás

325

300

307

- vakok személyi járadéka

2 084

2 200

2 453

- rokkantsági járadék

1 471

1 600

1 822

- egészségkárosodási járadék

592

500

767

- katonai családi segély

192

200

161

- megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadék

16 683

20 600

20 481

- cukorbetegek támogatása

49

100

47

- házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék a nyugellátásokhoz

5 622

5 700

5 407

- mezőgazdasági járadékok


5 400

5 432

- energia-áremelés részbeni kompenzálása


2 340

2 538

- egyházi személyek nyugdíja

40- hadigondozotti ellátások **

2 0102. Munkáltatói befizetésből, illetve Foglalkoztatási Alapból finanszírozott
- foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíj

10 386

10 500

9 744

3. Szolidaritási Alapból finanszírozott
- előnyugdíj

6 173

5 000

8 383

4. Állami Vagyonügynökség által finanszírozott
- életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján

38

100

1 170

5. Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal által finanszírozott
- életjáradék személyi kárpótlás alapján

3 604

2 500

4 149

6. Hadirokkantak Közalapítványa által finanszírozott
- hadigondozotti ellátások


3 500

3 521

II. Az egészségbiztosítás által folyósított (a finanszírozási körbe nem tartozó) ellátások kiadásai
Tárgyévi kiadások

142 148

136 340

141 409

1. Központi költségvetésből finanszírozott ellátások

142 148

129 340

135 819

- családi pótlék

103 317

98 000

100 690

- családi pótlék egyszeri kiegészítés

7 245

-

-

- várandóssági pótlék

2 177

1 500

2 061

- gyermekgondozási díj

18 780

17 900

20 423

- gyermekgondozási segély

10 253

9 550

11 319

- megváltozott munkaképességű dolgozók keresetkiegészítése

375

700

385

- energia-áremelés részbeni lakossági kompenzációja ***

-

1 690

941

2. Központi költségvetésből és a helyi önkormányzatok által finanszírozott ellátás

-

7 000

5 589

- közgyógyellátás

-

7 000

5 589

A megelőző évi egyenleg rendezése (megtérítési többlet központi költségvetés részére történt visszautalása)

796

-

3 421

III. A társadalombiztosítás által folyósított, nem a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások kiadásai összesen

198 580

205 710

215 593

* Az előirányzat mind bevételi, mind kiadási oldalon az egészségbiztosítás által folyósított ellátások között mutatja ki a rokkant nyugdíjasok részére juttatott - ténylegesen a nyugdíjbiztosítás által folyósított - kompenzáció összegét.
Az egészségbiztosítás ténylegesen csak a családi pótlékra való jogosultsággal összefüggő ellátásokat folyósította.
** 1994-ben központi költségvetésből finanszírozott.
*** Az 1995. évi pénzforgalmi rendezés összege.

EGYENLEG

Millió forintban

Megnevezés

1994. évi
teljesítés

1995. évi
előirányzat

1995. évi
teljesítés

I. A nyugdíjbiztosítás által folyósított (a finanszírozási körbe nem tartozó) ellátások kiadásainak és megtérítésüknek egyenlege
Tárgyévi kiadások és megtérítésük egyenlege

2 378

-

-2 253

1. Központi költségvetésből finanszírozottak

3 781


553

2. Munkáltatói befizetésekből, illetve Foglalkoztatási Alapból finanszírozott
- foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíj

2 137

...

1 279

3. Szolidaritási Alapból finanszírozott
- előnyugdíj

428

...

454

4. Állami Vagyonügynökség által finanszírozott
- életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján

10

...

277

5. Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal által finanszírozott
- életjáradék személyi kárpótlás alapján

3 604

...

2 948

6. Hadirokkantak Közalapítványa által finanszírozott
- hadigondozotti ellátások

...

...

406

A tárgyévi kiadások és megtérítésük egyenlegéből a likviditási tartalék 1991. évi hiánnyal összefüggő visszapótlására fordított rész

1 069


756

A tárgyévi kiadások és megtérítésük egyenlegéből a központi költségvetést illető rész

2 631


-

II. Az egészségbiztosítás által folyósított (a finanszírozási körbe nem tartozó) ellátások kiadásainak és megtérítésüknek egyenlege
Tárgyévi kiadások és megtérítésük egyenlege

4 490


262

1. Központi költségvetésből finanszírozott ellátásoknál

3 452


331

- családi pótlék

683


210

- családi pótlék egyszeri kiegészítés

-245- várandóssági pótlék

723


39

- gyermekgondozási díj

2 220


-523

- gyermekgondozási segély

-253


-169

- megváltozott munkaképességű dolgozók keresetkiegészítése

325


315

- energia-áremelés részbeni lakossági kompenzációja459

2. Központi költségvetésből és a helyi önkormányzatok által finanszírozott ellátásnál

1 038


-69

- közgyógyellátás

1 038


-69

A tárgyévi kiadások és megtérítésük egyenlegéből az 1996. évi kiadások fedezetére szolgáló rész. A családi pótlékra való jogosultság alapján járó ellátások egy részének kifizetése (december havi ellátás) 1996-ban történik.150

A tárgyévi kiadások és megtérítésük egyenlegéből a likviditási tartalék 1991. évi hiánnyal összefüggő visszapótlására fordított rész

1 069


112

A tárgyévi kiadások és megtérítésük egyenlegéből a központi költségvetést illető rész

3 421III. A társadalombiztosítás által folyósított (a finanszírozási körbe nem tartozó) ellátások kiadásainak és megtérítésüknek egyenlege

2 112


-1 991

Az egyes adatok összege - kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.
8. számú melléklet az 1996. évi CX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap tartalékainak alakulása

Millió forintban

Sor-
szám

Megnevezés

Tartalékok

Visszteher-
mentesen
átvett
vagyon

likviditási
tartalék

befektetések
hozama
tartalék

tartósan
befektetett
eszközök

1.

1992. év végi - a kiadási többlet hatását nem tartalmazó állapot

10 993

4 735

15 485


2.

Likviditási tartalékcsökkenés az 1992. évi kiadási többlettel összefüggésben

-9 617

-

-


3.

1993. évi induló állapot

1 376

4 735

15 485


4.

A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1993. évi visszapótlása

1 403

-

-


5.

1993. évi hiány finanszírozására kibocsátott kötvény

5 000

-

-


6.

1993. évi hiány

-7 402

-

-


7.

Az 1993. évi vagyoni műveletek és értékvesztés nettó hatása

-

-599

-1 879


8.

1993. év végi állapot a hiány rendezését megelőzően

377

4 136

13 606


9.

A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1994. évi visszapótlása

2 421

-

-


10.

1992. évi hiányt finanszírozó kötvény kibocsátásából származó bevétel, 1994-ben

4 455

-

-


11.

1993. évi likviditási tartalék visszapótlása, MÁV

1 148

-

-


12.

Épületberuházós, ingatlanvásárlás


-499

499


13.

Állami ingyenes vagyonjuttatás keretében átvett ingatlan


-


185

14.

Követelések fejében átvett vagyonelemek értéke


-

-


15.

1994. évi költségvetési hiány

-23 465

-

-


16.

A tartósan befektetett eszközök 1994. évi értékvesztése (Lupis-követelés)


-

-380


17.

Befekt. hozama tartalék megtérülése


3

-


18.

Vagyonmegosztásból az ÁSZ szerint


125

-125


19.

1994. év végi állapot (1994. XII. 31. pénzforgalmi)

-15 064

3 765

13 600

185

20.

1993. évi állami garancia

2 052

-

-


21.

1993. évi hiány kötvénnyel nem finanszírozott részének állami megtérítése

350

-

-


22.

1993. évi likviditási tartalék visszapótlása

1 069

-

-


23.

1994. évi zárszámadás szerint

-11 593

3 765

13 600

185

24.

1992. évi hiányt finanszírozó kötvény kibocsátásából származó bevétel, 1995-ben

5 162

-

-


25.

1991. évi hiány 1992. évi zárszámadással összefüggő kötvény kibocsátásából történő rendezése

822

-

-


26.

PX kft. üzletrész eladása és bevonása a költségvetésbe

-


-1


27.

Lakáskötv. eladása beruházási célra

-


-1 157


28.

Lakáskötv. eladásából származó értékvesztés

-


-193


29.

Lakáskötv. tőketörlesztésének bevonása a költségvetésbe

-


-1 310


30.

Ktgv-i tv által előírt BHT felhasználás

-

3 63631.

Tartós vagyon értékesítésének bevétele

-

3832.

1995. évi költségvetési hiány

-18 190
33.

A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1995. évi visszapótlása

756

-34.

Ingyenes állami vagyonjuttatás

-

-


4 152

35.

Ingyenes állami vagyonjuttatási szerződésben előírt újrabetektetés

-

-

66


36.

Ybl Bank megtérítéséből követelésként nyilvántartott érték feletti bevétel


4137.

Vagyonmegosztáskor kapott, beruházások fedezetét szolgáló összeg


-12038.

VIR és NYUGDBER CENTER Kft.-k részesedése1 325


39.

Állami vagyonjuttatás osztalékának újrabefektetése-66

66

40.

Ellátásból térítésmentesen a működésbe áttett felújításokra elszámolt összeg5


41.

Az 1995. évi zárszámadás szerint

-23 043

88

12 269

4 403

42.

1994. évi hiány rendezése (1996. I. 24-én a hitelállomány csökkentésével)

23 465
43.

1991. évi likviditási tartalék visszapótlása (1996. évi pénzforgalmi rendezéssel)

442
44.

Aktuális pénzforgalmi állapot (1996. VI. 30.)

864

88

12 269

4 403

9. számú melléklet az 1996. évi CX. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap tartalékainak 1995. évi alakulása

Millió forintban

Megnevezés

Tartósan
befektetett
eszközök

Befektetések
hozama
tartalék

Visszteher-
mentesen
átvett vagyon

Liktiditási
tartalék

1. 1995. évi induló állapot szerinti tartalékok

1 146

535

651

-34 974

2. A befektetések hozama tartalék állománya Egészségbiztosítási Alap bevételei közé való bevonásának hatása

-

-535

-

-

3. Ybl Bank befektetés nyilvántartási érték fölötti megtérülésének tartaléknövelő hatása

-

3

-

-

4. Visszatérülés az 1991. évi III. törvény 9. §-a alapján kifizetett összegekből*

-

0

-

-

5. Kötvény (McDonald's) megtérülése

-100

100

-

-

6. Magyar Hitelbank, Corvinbank, West LB, Inter-Európa Bank részvények Dispomedicor részvényekre való konverziójának és értékesítésének hatása

-17

26

-

-

7. Medicor Holding részvények Dispomedicor részvényekre való konverziójának hatása**

0

-

-

-

8. Osztalékként kapott Dispomedicor részvények tartaléknövelő hatása

21

-

-

-

9. Bérházak felújításának tartaléknövelő hatása

-1

-

-

-

10. Állami vissztehermentes vagyonjuttatás keretében ingatlanok átvétele

-

-

141

-

11. Állami vissztehermentes vagyonjuttatás keretében OTP Bank részvények átvétele ***

-

-

2 800

-

12. Állami vissztehermentes vagyonjuttatás keretében Postabank részvények átvétele

-

-

659

-

13. Állami vissztehermentes vagyonjuttatás keretében Borsod-Chem részvények átvélele ***

-

-

879

-

14. Osztalékként kapott Postabank részvények tartaléknövelő hatása

-

-

66

-

15. Borsod Chem részvények Postabank részvényekre és Dispomedicor részvényekre történő cseréjének hatása (a végleges és az ideiglenes átadási-átvételi érték különbözetére adott előlegből)

-

-

232

-

16. Értékpapírok értékvesztése, ingatlanok értékcsökkenése elszámolásának hatása

-68

-

-73

-

17. A likviditási tartalék 1991. évi hiánnyal összefüggő - az egészségbiztosítás által folyósított, nem egészségbiztosítási finanszírozású ellátások 1995. évi finanszírozási többletéből fedezett - visszapótlása

-

-

-

112

18. 1995. évi költségvetési hiány likviditási tartalék csökkentő hatása

-

-

-

-22 226

19. Medicor Kereskedelmi Rt. részvények értékvesztése

79
20. 1995. év végi állapot szerinti tartalékok

904

130

5 356

-57 088

21. 1994. évi hiány rendezése (1996. I. 24-én a hitelállomány csökkentésével)
52 112

22. Aktuális pénzforgalmi állapot (1996. VI. 30.)
-4 976

* Pontos érték: 11 forint.
** A tartalék összegében változással nem járt.
*** Az átadás-átvétel ideiglenes árfolyamon történt. Az állam vagyonátadási kötelezettségének teljesítéseként figyelembe vehető érték (végleges átadás-átvételi érték) 1995-öt követően kerül megállapításra.
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.
10. számú melléklet az 1996. évi CX. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással
történő rendezése keretében átvett vagyon

Millió forintban

Megnevezés

Összesen

A Nyugdíj-
biztosítási Alapot
megillető hányad

Az Egészségbiztosítási Alapot megillető hányad

1. Vagyonállomány az 1995. év elején

753

421

331

2. 1995. évi vagyonátvétel *

4 136

2 305

1 830

a) A társadalombiztosítási önkormányzatok határozata alapján átvett vagyon

7

4

3

b) Felszámolási eljárás során átvett vagyon

4 129

2 301

1 827

3. Vagyonelemek értékvesztése, értékcsökkenése

-235

-131

-104

4. Vagyonállomány az 1995. év végén

4 653

2 595

2 058

* A vagyon a Nyugdíjbiztosítási Alap, illetve az Egészségbiztosítási Alap között olyan - eszmei - arányok szerint oszlik, meg mint az a követelés, amelynek kiegyenlítésére szolgál.
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző adatoktól.

Hivatkozó joganyagok

1997. évi CLII. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.