1999. évi LVI. törvény

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati v

Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.
E törvény 13., illetve 23. §-a e törvény kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és az ebben foglalt rendelkezéseket csak e törvény hatálybalépését követően közölt munkáltatói intézkedések tekintetében lehet alkalmazni.

E törvény 14. §-ában foglalt rendelkezéseket csak e törvény hatálybalépését követően keletkezett munkáltatói igények tekintetében lehet alkalmazni.
E törvény ...

1999. évi LVI. törvény
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

Hivatkozó joganyagok

2003. évi XX. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról

11/2001. (IV. 12.) AB határozat a Munka Törvénykönyvéről szóló - többször módosított - 1992. évi XXII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXIII. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

2001. évi XVI. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról

983/B/1999. AB határozat a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 89. § (6) bekezdése, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontja alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványról

549/B/1999. AB határozat jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványról

1221/B/2007. AB határozat jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványról

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

600/B/2000. AB határozat A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontja, valamint 37. § (2) bekezdése alkotmányellenességéről

145/B/2000. AB határozat A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 170.§-170/D.§-ai alkotmányellenességének vizsgálatáról

325/B/2000. AB végzés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § (3) és (4) bekezdése tárgyában

Bírósági jogesetek

BH+ 2002.8.415 A közalkalmazott öregségi nyugdíjra akkor jogosult, ha - a társadalombiztosítási jogszabályok által egyes munkakörökben biztosított korkedvezmény figyelembevételével - a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik [1992. évi XXXIII. tv. 37. § (2) és (7) bek., 37/B. §].

BH 2002.4.161 Munkaszerződésben nincs lehetőség leltárfelelősség vállalására, az ilyen vállalás kollektív szerződés által történt rendezés hiányában nem alapozza meg a leltárfelelősséget [Mt. 170. § (1) bek.*].

BH 2002.5.205 A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény tételesen határozza meg a közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeit, ezekről azonban a bíróság csak erre irányuló kérelem esetén dönthet [1992. évi XXXIII. tv. 34. § (2)-(4) bek. és (7) bek., Pp. 247. §, 253. § (3) bek.].

BH 2004.6.253 Jogosultságot kizáró módosító jogszabályt a jogbiztonság követelményének megfelelően kell alkalmazni [2000. évi XXXIII. törvény 5. §-ával módosított Mt. 95. § (2) bekezdése; 1999. évi LVI. törvény 10. § (1) bekezdés, 38. § (3) bekezdés].

BH 2004.8.334 A 2000. november 9-én közölt munkáltatói rendes felmondás esetén a felmondási tilalom szempontjából a felmondás közlésének időpontja az irányadó [Mt. 90. §-ának az 1999. évi LVI. törvény 8. §-ával megállapított rendelkezése].

BH+ 2005.8.381 A közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályok szempontjából a közalkalmazott az életkorára tekintettel csak akkor minősül nyugdíjasnak, ha a hatvankettedik életévét betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik. A nyugdíjjogosultság szempontjából meghatározott más öregségi nyugdíjkorhatár elérése nem vehető figyelembe a közalkalmazott végkielégítésre való jogosultsága megállapításánál [Kjt. 37/B. § (1) bekezdés, Tny. 7. § (4) bekezdés].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.