114/1997. (VII. 1.) Korm. rendelet

a felszámolás és a végelszámolás időszaka alatti számviteli feladatokról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
114/1997. (VII. 1.) Korm. rendelet
a felszámolás és a végelszámolás időszaka alatti számviteli feladatokról

Bírósági jogesetek

BH+ 2002.9.465 A felszámolónak azt, hogy az azonos zálogtárgyat terhelő több, kellő időben kikötött zálogjog kielégítését milyen sorrendben kell végrehajtania, a Ptk. 263. §-ának (2) bekezdése alapján kell meghatároznia [Ptk. 260. §, 263. § (2) bek., az 1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 50. § (5) és (6) bek., 52. §, 57. § (1) bek. b) és f) pont, 1972. évi 31. tvr. (Iny. tvr.) 19. § (1) bek.*, 55/1991. (IV. 11.) Korm. r. 5. § (1) bek., 114/1997. (VI

BH+ 2003.5.241 Ha a bíróság a felszámoló kérelmére az eljárást egyszerűsített módon fejezi be - 1999. január 1. után benyújtott kérelem esetén - záró adóbevallás készítését a felszámolótól akkor is meg kell követelni, ha az eljárás technikailag lebonyolíthatatlan, mert az adós iratai nem állnak rendelkezésre [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 31. §, 46. § (6) és (7) bek., 52. § (1) bek., 63/A. §, 1990. évi XCI. tv. (Art.) 20. § (5) bek., 53. § (5) bek

BH+ 2003.11.547 I. A felszámoló a zárómérleget a Cstv. és a speciális felszámolási eljárásra előírt számviteli jogszabályok alapján köteles elkészíteni. A számviteli törvény csak speciális előírások hiányában alkalmazható [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 52. § (1) és (3) bek., 1991. évi XVIII. tv. 1. számú melléklet 11. pontja, 114/1997. (VII. 1.) Korm. r. 2. § (1) bek., 8. § (1) bek., 10. § (1) bek.]. II. A zárómérlegben a bí

BH 1999.3.134 A felszámoló részéről készítendő zárómérleg és az adóhatóság részére átadandó ún. záró adóbevallás összefüggései. Ha az adós gazdálkodó szervezetnek nincs vagyona, sem pénze, sem behajtható követelése, és - iratok hiányában - az egyszerűsített felszámolási eljárás is technikailag lebonyolíthatatlan, a felszámoló záró adóbevallást nem köteles adni [1993. évi LXXXI. tvr.-tel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 52. § (1) bek., 57. § (1)-(2) bek., 63/A. § (1) bek., 1990. évi XCI. tv. 23. §, 53. § (5) bek.

BH 1999.9.422 I. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha a felszámoló által benyújtott zárómérleg és vagyonfelosztási javaslat tartalmát megváltoztatva dönt érdemben a hitelezok kielégítésérol [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 50. § (5)-(6) bek., 52. § (1), (3)-(4) bek., 56. § (3) bek., 57. § (1) és (4)-(6) bek., 60. § (1) bek., 1991. évi XVIII tv. 30-40. §-ai, 41. §]. II. A felszámolási zárómérlegben (záró egyszerusített mérlegben), illetoleg a vagyonfelosztási javaslatban foglaltak ellen benyújtott kifogást elutasító dö

BH 2000.2.74 Ha a felszámoló az eljárásának befejezését követően az általa készített zárómérleget, illetőleg a záró adóbevallást - jogszabályi előírás ellenére - nem küldi meg az adóhatóságnak, mulasztásáért az adóigazgatási szabályok szerint felel [1993. évi LXXXI. tv-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 52. § (1) bek., 57. § (1) bek., 63/A. § (1)-(2) bek., 1990. évi XCI. tv, 114/1997. (VII. 1.) Korm. r. 12. §].

BH 2001.10.490 I. A felszámolási eljárásban a közbenső mérleg jóváhagyása vagy elutasítása tárgyában vizsgálandó körülmények [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (a továbbiakban: mód. Cstv.) 50. § (1) bek., (2) bek., (3) bek., (5) és (6) bek., 52. §, 1991. évi XVIII. tv., 114/1997. (VII. 1.) Korm. r.]. II. A közbenső mérleg még abban az esetben sem tekinthető a felszámoló jogszabálysértő, valamint a felek vagy más személy érdekét sértő intézkedésének, ha nem hagyható jóvá. Így azzal összefüggésben a hit

BH 2002.5.200 I. A felszámolási zárómérleggel szemben támasztott követelmények [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (a továbbiakban: mód. Cstv.) 52. §, 114/1997. (VII. 1.) Korm. r.]. II. A felszámoló által be nem hajtott követelésnek a hitelezők részére való engedményezésére, főként pedig értékesítetlen ingatlanvagyonnak a hitelezők részére közös tulajdonba adására csak kivételesen kerülhet sor [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (a továbbiakban: mód. Cstv.) 48. § (1) bek., 52. § (5

BH 2002.6.237 I. A lekötött betétből származó kamatbevétel az adós vagyonának működtetéséből ered, s mint pénzügyi művelet eredményeként jelentkező bevétel nem tekinthető sem értékesítési árbevételnek, sem behajtott követelésnek, ezért a felszámolói díj alapjául sem szolgálhat [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (módosított Cstv.) 4. § (1) bek., 48. § (1), (2) és (3) bek., 54. §, 59. § (1) bek., 1991. évi XVIII. tv. 23. § (3) bek., 114/1997. (VII. 1.) Korm. rendelet]. II. Az iparszövetség által vissza

BH 2003.6.256 A felszámolási eljárás egyszerűsített befejezése esetére a jogszabályok nem határozzák meg a zárójelentés tartalmát, terjedelmét. Az adós ügyvezetője az adós nevében nem sérelmezhet olyan hiányosságokat, amelyeket maga idézett elő azáltal, hogy az adós iratait nem adta át a felszámolónak, ezért az eljárás technikailag lebonyolíthatatlanná vált [1993. évi LXXXI. tv-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 31. §, 63/A. §, 114/1997. (VII. 1.) Korm. r. 3-11. §-ai és 12. §-a].

BH+ 2004.1.38 A felszámoló díjának felszámításakor - az ügy különös bonyolultságára tekintettel - nemcsak a felszámolás alatti tevékenységből eredő árbevétel alapján számítható 2%-os díjat növelheti meg, hanem az 5%-ban megállapítható díj vonatkozásában is alkalmazhat növelést. A díj növelése szempontjából vizsgálandó körülmények [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 59. § (1) bek.].

EH 2001.546 I. A lekötött betétből származó kamatbevétel az adós vagyonának működtetéséből ered, s mint pénzügyi művelet eredményeként jelentkező bevétel nem tekinthető sem értékesítési árbevételnek, sem behajtott követelésnek, ezért a felszámolói díj alapjául sem szolgálhat [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 4. § (1) bek., 48. § (1)-(2) bek. és (3) bek., 54. §, 59. § (1) bek., 1991. évi XVIII. tv. 23. § (3) bek., 114/1997. (VII. 1.) Korm. rendelet]. II. Az iparszövetség által visszafi

EH 2002.775 I. A felszámolási zárómérleggel szemben támasztott követelmények [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 52. §, 114/1997. (VII. 1.) Korm. r.]. II. A felszámoló által be nem hajtott követelésnek a hitelezők részére való engedményezésére, főként pedig értékesítetlen ingatlanvagyonnak a hitelezők részére közös tulajdonba adására csak kivételesen kerülhet sor [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 48. § (1) bek., 52. § (5) bek.]. III. A be nem hajtott k

BH+ 2004.7.328 A felszámolónak az egyszerűsített felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelme esetén a bíróságnak elsődlegesen abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy az adott esetben az egyszerűsített felszámolás elrendelésének feltételei fennállanak-e. Amennyiben igen, kell az eljárást a többször módosított Cstv. 63/A. §-ának előírásai szerint lefolytatnia [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 63/A. § (1), (2) és (3) bek.].

BH+ 2004.9.424 Jogerős ítélettel megállapított követelés engedményezése esetén a felszámoló annak összegétől nem térhet el [az 1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 52. § (3) bek., 114/1997. (VII. 1.) Korm. r. 8. § (1) bek.].

BH+ 2004.11.525 A felszámoló által peresített követelést a zárómérlegben és vagyonfelosztási javaslatban a felszámolónak a bíróság előtt megjelölt összegben kell engedményezni [Ptk. 329. § (1) bek., 331. §, az 1997. évi XXVII. tv.-nyel is módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 52. § (5) bek., 56. § (2) bek., 57. § (1) és (5) bek., 60. § (1) bek., 225/2000. (XII. 19.) Korm. r. 8. § (3) bek. d) pont].

AVI 2004.10.115 Az adóhatóság értékeli azt a körülményt, hogy a felszámolás alatt álló fél a saját felszámolására köt szerződést [1990. évi XCI. tv. 9. § (1) bek.]

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.