45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet

a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet
a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/2   «Előző  Következő»

219/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

144/1999. (IX. 30.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.) Korm. rendeletet módosító 33/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról

33/1999. (II. 26.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

230/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet , a külföldi utas számára adható általános forgalmiadó-visszatérítéséről szóló 4/1993. (I. 13.) Korm. rendelet , és a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tagjai számára adható általános forgalmiadó- és jövedékiadó-visszatérítésről szóló 237/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításá

214/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

181/1998. (XI. 11.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

226/1997. (XII. 10.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról rendelkező 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról rendelkező 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

221/1996. (XII. 24.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról rendelkező 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

156/1996. (X. 22.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

123/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

92/1996. (VI. 28.) Korm. rendelet a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

85/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról

28/2000. (VI. 26.) PM-KHVM együttes rendelet a nemzetközi postaforgalomban alkalmazandó vámszabályokról

37/1991. (XII. 24.) PM rendelet a bűncselekmények vám- és pénzügyőrségi nyomozásának részletes szabályairól

PM közlemény a nem kereskedelmi forgalomban behozottnak minősülő vámáru értékéről

279/2003. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes vámjogszabályok hatályon kívül helyezéséről

23/2002. (VII. 1.) PM-HM együttes rendelet a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól

265/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

PM közlemény a nem kereskedelmi forgalomban behozottnak minősülő vámáru értékéről

47/2002. (XII. 28.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról

170/2000. (IX. 30.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

203/2000. (XII. 8.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

47/2000. (XII. 18.) PM rendelet a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/6   «Előző  Következő»

BH+ 2002.4.211 Raktárdíj fizetési kötelezettség a védjegyjogosultsággal érintett vámáru esetében [128/1997. (VII. 24.) Korm. r. 5. §, 8. §]

BH+ 2003.1.45 A lefoglalt vámáru kiadása, a lefoglalás megszüntetése esetén a vámigazgatási eljárást le kell folytatni (1995. évi C. tv. 62., 64-65. §, 1996. évi XLV. tv. 99-100. §)

BH+ 2003.6.304 A szakosított vámkezelőhely előtti - a belföldi forgalom számára történő - vámkezelés a vámhivatal illetékességi területén kérhető [1995. évi C. tv. 47-48. §, 45/1996. (III. 25.) Korm. r. 69. §, 10/1996. (III. 25.) PM r. 4. §]

BH+ 2003.11.559 A Vámtörvény rendelkezéseinek alkalmazásánál az Áe. 61. § (5) bekezdésében foglalt korlátozás nem érvényesül [1995. évi C. tv. 125., 139., 145., 147. §]

BH 1998.10.489 A Vám- és Pénzügyőrség területi szervei nem jogi személyek, s így nem rendelkeznek perbeli jogképességgel [1995. évi C. tv. 173. § (1)-(2) bek., 45/1996. (III. 25.) Korm. r. 240. §, 1992. évi XXXVIII. tv. 87. § (2) bek., Ptk. 30. § (1) bek., 36. § (1) bek., Pp. 30. § (1) bek., 48. §].

BH 2000.6.275 I. Mezőgazdasági és élemiszer-ipari exporttámogatás alá eső vámárunál az egységes vámáru-nyilatkozat támogatásra jogosító rovatának kitöltése kötelező, ennek elmulasztása esetén a vámkezelés elvégezhető. II. A mulasztás később az egységes vámáru-nyilatkozat módosításával pótolható [38/1996. (XII. 29.) FM-PM-IKIM r. 8. § (6) bek., 1995. évi C. tv. 55. § (2) és (3) bek., 146. § (1) bek. a) pont, 45/1996. (III. 25.) Korm. r. 82-84. §, 1957. évi IV. tv. (Áe.) 2. § (6) bek.].

BH 2000.12.575 Ideiglenes behozatali eljárásban történő vámkezelés esetén a visszaviteli határidő lejártáig a vámáru feletti rendelkezési jog a vámkezelést kérőt illeti meg [1995. évi C. tv 73. § (3)-(4) bek., 76. § (1) bek., 76. § (1) bek., 77. § (5)-(6) bek., 78. § (2) bek., 45/1996. (III. 25.) Korm. r. 131-141. §].

BH 2001.5.206 I. A vámhatóság megtévesztésével az ország területére behozott gépkocsi a csempészet elkövetési tárgya, ezért az elkobzás alá esik [Btk. 77. § (3) bek., 312. § (1) bek. a) pont, 314. § (3) bek., 1995. évi C. tv 127. § (1) és (2) bek., 45/1996. (III. 25.) Korm. r., Be. 375. § (1) bek.]. II. A különleges eljárás során hozott elkobzást kimondó végzés nem érdemi ügydöntő határozat, minthogy a bíróság nem a vádról határoz, ezért a végzést nem a Magyar Köztársaság nevében kell meghozni [Be. 163. § (1) és (2) bek.

BH 2001.7.314 A csempészet bűntettében nem állapítható meg a kft. vámügyi ügyintézőjének a büntetőjogi felelőssége, ha a vámáru-nyilatkozat kiállításának az időpontjában a tudata nem fogja át általa a vámhatóságnak szolgáltatott adatok valótlanságát, nevezetesen hogy az általa közölt tételek a vámterhek fizetését lényegesen befolyásolják; amennyiben e tények tekintetében a vádlottat gondatlanság terheli, ténybeli tévedése folytán csupán vámszabálysértésért vonható felelősségre [Btk. 312. § (1) bek. a) pont, 27. § (1) és

BH 2001.10.504 Ha a vámeljárás speciális előírásai a vámáru elszámolásához a vámokmányok eredeti példányának benyújtását írják elő, és az eljárást kérelmező az okirat másolatát csatolja, jogszerű az elszámolás iránti kérelem elutasítása [45/1996. (III. 25.) Korm. r. 177. § (2) bek.].

BH 2001.11.558 A bíróság csak a közigazgatási határozatban foglalt és alkalmazott jogszabályi hivatkozások alapján foglalhat állást a határozat jogszerűségéről, más jogszabály felhívásával az alperes hatáskörét elvonva nem dönthet [38/1996. (XII. 29.) FM-PM-IKIM r. 8. § (6) bek., 1995. évi C. tv. (a továbbiakban: Vtv.) 55. § (2) és (3) bek., 45/1996. (III. 25.) Korm. r. 82. § (2) bek.].

BH 2002.3.120 A vámkedvezmény feltételeként előírt egyéves határidő anyagi jogi határidő, elmulasztása igazolással nem orvosolható [1995. évi C. tv. 103. § (1)-(2) bek., 45/1996. (III. 25.) Korm. r. 177. § (2)-(3) bek., 1957. évi IV. tv. 40. § (2) bek.].

BH 2002.11.463 A szerzői jogdíj fizetése vámértéknövelő tényező (1995. évi C. tv 28. §).

BH 2003.1.40 A vámkezesség nem korlátozható a készfizető kezes nyilatkozatával - A vámbeszedési jog az elévülési határidőn belül gyakorolható (1995. évi C. tv 131., 139. §).

BH 2003.1.41 Védjegybitorlás miatt 2000. július 1. előtt elrendelt vámfelügyelet esetén a vámáruval rendelkezésre jogosult kötelezhető raktározási díj fizetésére (1995. évi C. tv 125., 128. §).

BH 2003.9.392 Az utólagos ellenőrzés tárgyát képező ügyben az ellenőrzött a vizsgálat időszaka alatt nem tehet olyan intézkedést, amely a vizsgálat megállapítását, eredményét befolyásolhatja [1995. évi C. tv. 165. §, 45/1996. (III. 25.) Korm. r. 234. §].

AVI 1999.1.9 A kezességvállalással nyújtott vámbiztosítékot akkor kell felszabadítottnak tekinteni, ha lezárul az a vámkezelés, amelyre a kezesség vonatkozik és ezt a vámhivatal igazolja [45/1996. (III. 25.) Korm. r. 19. § (4) bek.]

AVI 1999.10.131 A vámhatóság az igazolási kérelemben felhozottak elfogadhatóságáról, a mulasztó vétlenségéről köteles dönteni [1957. évi IV. tv. 40. § (1) bek.]

AVI 2000.5.64 A vámtörvény az árunyilatkozat módosítását az elfogadás után is lehetővé teszi és időben nem korlátozza [1995. évi C. tv. 55. § (3) bek.]

AVI 2000.9.115 A vámhatóság a tájékoztatási kötelezettség teljesítése körében nem köteles az általa lefolytatandó eljárás egészére kiterjedő tájékoztatást adni [1957. évi IV. tv. 2. (6) bek., 26. §]

AVI 2000.9.118 A halasztott vámfizetési engedély visszavonását a késedelem ismétlődése alapozza meg [45/1996. (XII. 25.) Korm. r. 213. § (5) bek.]

AVI 2001.1.6 Ideiglenes behozatali előjegyzés esetében az elszámolás a vámkezelést kérő joga és kötelezettsége (1995. évi C. tv. 76. §)

AVI 2001.5.56 Nem kötelessége a vámhivatalnak annak vizsgálata, hogy a vámfizetésre kötelezett a visszaviteli határidő alatt az elszámolási kötelezettségének mely oknál fogva nem tett eleget (1995. évi C. tv. 73. §)

AVI 2001.5.60 Ha a szerződésen alapuló szavatossági és jótállási igények alapján külföldre visszaszállítják a vámárut a megfizetett vámteher 3 éven belül visszatérítendő [1995. évi C. tv. 137. § (1) bek. a) pont]

AVI 2001.8.98 A vámtörvény a tévedés esetére alapított határozatmódosítások tekintetében kizárja az Áe. 61. § (5) bekezdésének alkalmazását, mivel attól eltérő rendelkezést tartalmaz (1995. évi C. tv. 125. §)

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.