PM-APEH tájékoztató (AEÉ 1./2006.)

a hulladék kereskedelem általános forgalmi adózását érintő 2006. évi változásokról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIX. törvény (továbbiakban: adómódosító törvény) záró rendelkezéseiben - a 182. §-ának (2)-(3) bekezdésében - hatályon kívül helyezte az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Áfa-törvény) 64/B. §-át és a 62. § (2) bekezdés 1. pontjából az "ideértve a jogszabály vagy hatósági határozat minősítése szerinti hulladékot is, de" szövegrészt. Ebből következő...

PM-APEH tájékoztató (AEÉ 1./2006.)
a hulladék kereskedelem általános forgalmi adózását érintő 2006. évi változásokról
Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIX. törvény (továbbiakban: adómódosító törvény) záró rendelkezéseiben - a 182. §-ának (2)-(3) bekezdésében - hatályon kívül helyezte az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Áfa-törvény) 64/B. §-át és a 62. § (2) bekezdés 1. pontjából az "ideértve a jogszabály vagy hatósági határozat minősítése szerinti hulladékot is, de" szövegrészt. Ebből következően, az áfa törvény XV. fejezetében szereplő különbözet szerinti adózást 2006. január 1-jétől, vagyis a 2005. december 31-ét követően keletkező adófizetési kötelezettség vagy levonási jogosultság esetén a hulladék kereskedelemmel kapcsolatban már nem lehet alkalmazni.
Azoknak az áfa adóalanyoknak, akik ezen tevékenységükre tekintettel kötelezően vagy választásuk alapján a különbözet szerinti adózásra voltak bejelentkezve az adóhatóságnál, gondolni kell arra, hogy amennyiben általános szabályok szerinti adózásra nincsenek bejelentkezve, - akár azért, mert nem végeztek más tevékenységet, akár azért mert más különleges adózásra voltak csak bejelentkezve -változás bejelentő lapon az általános szabályok szerinti adó megállapításra be kell jelentkezni, illetőleg a jogszabályi feltételek fennállása esetén alanyi mentesség választható. A bejelentkezés e tekintetben - kivéve az alanyi mentesség választását - nem az adózó választásától függ, e körben kizárólag a jogszabály változás által kötelezően előállt helyzetet regisztrálja az adóhatóság felé, a bejelentés esetleges elmulasztása ellenére sem alkalmazható 2006. január 1-jétől hulladék termékkörben különbözet szerinti adózás.
További változás, hogy 2006. január 1-jétől életbelépő szabályozás értelmében az áfa törvénynek az adómódosító törvénnyel megállapított új 10. számú mellékletében felsorolt hulladékok értékesítése esetén az adót a hulladékot saját nevében beszerző belföldön nyilvántartásba vett adóalany fizeti az Áfa-törvény 40. § (12) bekezdése alapján. (Úgynevezett fordított adózás lép életbe erre a termékkörre az ennek értékesítését, felvásárlását végző adóalanyokra vonatkozóan.)
Az Áfa-törvény személyi és tárgyi hatályából következően az áfa-törvény rendelkezései és hatálya főszabályként az áfa-törvény szerinti adóalanyokra és az általuk teljesített értékesítésekre terjed ki. Ha nem adóalany az eladó, egyáltalán nem képződik az értékesítés tekintetében olyan fizetendő adó, amelynek teljesítésére akár az eladó akár a vevő köteles lenne. Az általános termékértékesítési tényállás alapján [6. § (1) bekezdés] más termékhez hasonlóan a hulladéknak is csak az értékesítése tartozik az áfa tárgyi hatálya alá, azonban ha az eladó nem áfa alany, akkor a 2. § alapján - miszerint csak az adóalany által teljesített termékértékesítés tartozik az áfa tárgyi hatálya alá - az ügylet kívül esik az általános forgalmi adó alkalmazási körén. Mindezek alapján csak az adóalanytól beszerzett hulladék esetében van mód az adót a fordított adózás keretében megállapítani, majd egyéb feltételek teljesítése esetén levonni. Nem adóalanytól történő felvásárlás után nem kell fordított adózás szabályai szerint adót megállapítani. Nem áfa adóalany eladóktól történő felvásárlásnál előzetesen felszámított adó "képzésére" sincs mód mivel a különbözet szerinti adózás a hulladék kereskedelem körében megszűnt.
Az alanyi adómentesség szerint adózó eladótól történő, az Áfa-törvény 10. számú mellékletében szereplő hulladék felvásárlása esetében szintén nem terheli sem az eladót, sem a vevőt adófizetési kötelezettség, mivel az eladó mentessége okán az értékesítés során nem képződik fizetendő áfa.
Figyelemmel kell lenni arra is, hogy az általános hatálybaléptető rendelkezés (2006. január 1.) szerint a 2006. évet megelőzően áfa fizetésre nem kötelezettektől felvásárolt hulladék vonatkozásában a 2005. december 31-ét követő értékesítés esetén - amennyiben adóalany a vevő, akkor a 40. § (12) bekezdés szerint a vevőnek, amennyiben nem adóalany a vevő, akkor a 40. § (1) bekezdés szerint az eladónak - kell az adót felszámítani és megfizetnie a teljes eladási ár mint adóalap után, nemcsak a különbözet után, és ezen beszerzésekkel kapcsolatosan előzetesen felszámított adó az eladónál nem lesz megállapítható.
Az Áfa-törvény 40. §-ának (12) bekezdése értelmében az Áfa-törvény 10. számú mellékletében említett hulladék értékesítése után a hulladékot saját nevében beszerző, belföldön nyilvántartásba vett adóalany a "fordított" adózás keretében megállapított adót az Áfa-törvény 32. § (1) bekezdés g) pontja alapján, a 35. § (1) bekezdés a) pontjában említett számla, egyszerűsített számla birtokában vonhatja le, illetve igényelheti vissza - feltéve, ha annak egyéb jogszabályi feltételei fennállnak.
Az Áfa-törvény 10. számú mellékletébe tartozó hulladék adóalany által történő értékesítése áfa hatálya alá tartozó értékesítés, arról az áfa törvény szabályainak megfelelő bizonylatot kell kiállítania az eladónak. A számla, egyszerűsített számla azonban áthárított adóösszeget nem tartalmazhat - mivel a vevő az adó fizetésére kötelezett -, helyette a számlán, egyszerűsített számlán az Áfa-törvény 13. § (1) bekezdés 16/d., illetve 17/d., pontja és a 44. § (3) bekezdése szerint utalni kell arra, hogy hulladékfelvásárlás címén a vevő az adó fizetésre kötelezett.
Mivel a hulladék értékesítője továbbra is adólevonásra jogosító tevékenységet végez (még ha a számlában áfát nem is tüntethet fel) ezért termékimportjával, működésével, fenntartásával kapcsolatos előzetesen felszámított adó levonására az általános szabályok szerint jogosult.
Tekintettel arra, hogy az eladó által teljesített termékértékesítés áfa hatálya alá tartozó ellenértéknek, adóalapnak minősül, csak nem az eladó, hanem a vevő az adófizetésre kötelezett személy, az áfa törvény 48. § (4) bekezdés a) pontjának alkalmazásában az áfa visszaigénylésénél az értékesítőnél beleszámít a 4 millió forintos bevételi értékhatárba az áfa-törvény 10. számú melléklete szerinti hulladékok értékesítésének ellenértéke, és a 0665/650/651-es számú áfa bevallásban is szerepeltetni kell annak adóalapját a 04. sorban.
A 10. számú mellékletben szereplő hulladék értékesítésére - egyéb feltételek megléte esetén - (kizáró rendelkezés nem lévén) az áfa törvény 49-51. §. alapján alanyi áfa mentesség választható. Az alanyi áfa mentestől történő felvásárlás során a vevőnek sem keletkezik áfa kötelezettsége. A 2005. évi CLXIII. törvény 27. § (7) bekezdése módosította az Áfa-törvény 50. § (1) bekezdését is, ezért ha alanyi áfa mentes vásárol fel adófizetésre kötelezett adóalanytól a 10. számú melléklet szerinti hulladékot, a fordított adózás szabályai szerint (a 40. § (12) bekezdés alapján) adófizetésre kötelezett.
Az Áfa-törvény 48. § (7) bekezdésében foglalt megfize-tettségi feltételt a hulladék kereskedelem vonatkozásában úgy kell érteni e bekezdés alkalmazásában, hogy a 10. mellékletben felsorolt hulladék adó nélküli ellenértékét a visszaigénylési kérelmet tartalmazó bevallás benyújtására előírt időpontig ki kell egyenlíteni (vagy az adóalany ezzel kapcsolatos tartozásának más módon meg kell szűnnie) . Ez azt jelenti, hogy szükséges vizsgálni a tényleges meg-fizetettséget, nem lehetséges a "szolgáltatás importra", vagy Közösségen belüli beszerzésre vonatkozóan a 48. § (7) bekezdésében említett, csak az adó megfizetettségére vonatkozó feltétel (mely az áfa bevallásban fizetendő adóként való feltüntetéssel teljesül) alkalmazása. A 48. § (7) bekezdésének első mondata csak kivételként említ egyes eseteket, melyekben csak az adó összegének megfizetettségét írja elő feltételként, egyébként általánosan a beszerzések teljes adóval növelt ellenértékének - itt értelemszerűen az adót nem tartalmazó ellenértéknek - a megfizetettségét várja el a visszaigénylés teljesíthetősége érdekében.
A 10. melléklet szerinti hulladék beszerzésére 2006. január 1-jét követően adóalanyok közötti forgalom során adott előleg után sem az átvevőnél, sem az átadónál (a majdani vevőnél aki az adó fizetésére lesz kötelezett) áfa fizetési kötelezettség nem keletkezik az előleg átadásakor, átvételekor. Azt majd csak a teljesítést követően a teljes ellenértékre vonatkozó adótartalommal együtt kell megállapítani a vevőnél. Az Áfa-törvény 17. §-a csak az értékesítő adóalanynál (az előleget átvevőnél) ír elő adókötelezettséget, azonban hulladék adóalanyok közötti értékesítése során az értékesítő adóalanynál a 17. § alapján áfa fizetési kötelezettség nem merülhet fel, mivel adó fizetésére a 10. melléklet szerinti termékek értékesítése esetén nem az eladó, hanem a vevő adóalany kötelezett.
Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.