3/1986. (II. 21.) IM rendelet

az igazságügyi szakértők díjazásáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A büntető eljárásról szóló 1973. évi I. törvény 404. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 187. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel, valamint a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendelem:
Az igazságügyi szakértőnek, az igazságügyi szakértői intézménynek, az orvostudományi képzést folytató egyetem igazságügyi orvostani intézetének (a továbbiakban:...

3/1986. (II. 21.) IM rendelet
az igazságügyi szakértők díjazásáról
A büntető eljárásról szóló 1973. évi I. törvény 404. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 187. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel, valamint a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendelem:
I. Általános szabályok
A szakértői díj
1. § (1) Az igazságügyi szakértőnek, az igazságügyi szakértői intézménynek, az orvostudományi képzést folytató egyetem igazságügyi orvostani intézetének (a továbbiakban: egyetemi intézet), a szakértői vélemény végett megkeresett egyéb szervnek, az igazságügyi szakértői testületnek, továbbá a szakértőként alkalmazott más személynek, valamint a büntetőeljárásról szóló törvény szerinti szaktanácsadónak (a továbbiakban együtt: szakértő) szakértői tevékenységéért munkadíj és költségtérítés (a továbbiakban együtt: szakértői díj) jár.
(2) A szakértői díj e rendeletben meghatározott összege az igazságügyi szakértői tevékenység ellenértékét terhelő általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza, azt az e rendeletben meghatározott szakértői díj összegén, mint adóalapon felül kell felszámítani, ha a szakértő az általános forgalmi adóról szóló törvény (Áfa tv.) rendelkezései alapján általános forgalmi adó-felszámításra kötelezett. Ha a szakértő az Áfa tv. szerint levonási joggal rendelkezik, a számlával igazolt költségnek csak a nettó összege növeli az adóalapot.
(3) A szakértő a szakértői díjra, a szakkonzultáns és a segédszemélyzet (7. §) pedig a munkadíjra vonatkozó igényét - külön-külön díjjegyzékkel - a szakvélemény beterjesztésekor, legkésőbb azonban a szakértő működésének befejezésétől számított tizenöt napon belül köteles a kirendelőnél érvényesíteni. A szakértői díjjegyzékben a munkadíjat, költségtérítést és az ezeket terhelő általános forgalmi adó összegét külön kell részletezni.
(4) A (3) bekezdéstől eltérően az egyetemi intézetek, az igazságügyi szakértői intézmények, az igazságügyi szakértői testületek, valamint a szakértői vélemény végett megkeresett egyéb szervek a szakértői díjra vonatkozó igényüket egy díjjegyzékkel érvényesítik, amely tartalmazza a szakvélemény elkészítésében részt vevő és közreműködő személyek tevékenységének díját.
(5) Ha a szakértő a díjjegyzékével érvényesíteni kívánt díjat maga állapíthatja meg, e rendeletnek a díj megállapítására és kifizetésére vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazni kell. A munkadíjra, a jelenléti díjra és a szakértő költségeire vonatkozó rendelkezéseket akkor kell alkalmazni, ha ezt a szakértő kérte.
(6) Ha a munkadíjat a szakvélemény elkészítésére fordított idő alapján kell megállapítani, és a szakértő a vizsgálatot nem a kirendelő előtt végzi, írásbeli szakvéleményéhez jegyzéket kell csatolnia, amelyben részleteznie kell a szakértői tevékenységet és a ráfordított időt.
(7) Ha a szakértő tevékenysége az Áfa tv. szerinti gazdasági tevékenységnek minősül, a szakértőnek a díjjegyzéken kívül külön jogszabály rendelkezései szerint számlát is ki kell állítania, illetve a kirendelőnek a számla ellenében a díjat ki kell fizetnie.
(8) Több szakértő együttes eljárása esetén mindegyik szakértő külön-külön díjjegyzéket köteles benyújtani. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, amikor az állandó igazságügyi szakértőt alkalmazó szerv több szakértője ad együttes szakvéleményt.
(9) A kirendelő a szakértői díj megállapítása előtt a szakértő által felszámított díj összegét, valamint indokoltságát, így különösen a szakértői vizsgálatra és a szakvélemény elkészítésére feltüntetett óraszámok, valamint a letétbe vagy bizalmi őrzésbe helyezett szakértői díj összegén felüli díjigény megalapozottságát ellenőrzi.
(10) A szakkonzultáns díjazására a (6) és (9) bekezdésben foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
(11) Ha a fél kéri és annak költségeit megelőlegezi, előzetes bizonyítás és igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendelése során a kirendelő - az ügy bonyolultságától és a szakértői munka előrelátható terjedelmétől vagy költségétől függetlenül - felhívja a szakértőt az előzetes munkaterv elkészítésére.
A munkadíj
2. § (1) A szakértő részére az I. mellékletben meghatározott munkadíjat kell megállapítani.
(2) Kivételes esetben az I. számú mellékletben meghatározottnál magasabb összegű munkadíj is megállapítható, ha a szakértő tevékenysége hosszabb tudományos vizsgálódást igényel, a szakértő egyesített szakvéleményt ad, a szakvélemény elkészítéséhez szükséges vizsgálatot a kirendelés szerint hétvégén, ünnepnapon vagy 18-06 óra között kell elvégezni, vagy ha a munkadíj felemelése egyéb fontos okból indokolt. A kivételes munkadíj felső határa az alapdíj két és félszerese lehet.
(3) A szakvélemény elkészítése érdekében történt utazással eltöltött megkezdett órára az I. számú melléklet 91. pontjában meghatározott óradíj 50%-a számolható el. Az utazással töltött időt a szakértő a díjjegyzékben feltünteti. Amennyiben szükséges, a kerekítést fél óráig lefelé, fél órától felfelé kell végezni.
(4)
(5) Az orvosszakértőt minden külön laboratóriumi vizsgálatért (I. számú melléklet 7. pont) külön munkadíj illeti meg. Nem jár külön munkadíj ugyanannak a vizsgálatnak különböző módszerekkel, illetőleg különböző anyagokon történő elvégzéséért.
(6) Az orvos és pszichológus szakértőt az I. számú melléklet 1-3., 5-8. és 21-22. pontjában meghatározott szakértői tevékenységért az ott megjelölt díjon felül az irattanulmányozással eltöltött időre a bírósági tárgyaláson kívüli szakértői tevékenységre megállapított óradíj illeti meg.
(7) Az élő személy helyszíni vizsgálatát végző szakértőket, valamint a helyszíni vizsgálatnál közreműködő jegyzőkönyvvezetőt - a pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésével kapcsolatos nemperes eljárásban végzett helyszíni vizsgálat kivételével - személyenként az R. I. mellékletében meghatározott alapdíjak két és félszeresének megfelelő összegű díjazás illeti meg.
(8) Helyszíni vizsgálatnak minősül különösen a lakóhelyen, tartózkodási helyen, a fekvőbeteg-gyógyintézetben, büntetés-végrehajtási intézményben és intézetben, valamint a rendőrségi vagy katonai fogdában végzett vizsgálat.
A jelenléti díj számítása
3. § (1) A szakértőt a tárgyaláson történő megjelenésért jelenléti díj, az utazással eltöltött időre a 2. § (3) bekezdése alapján felszámított óradíj és utazási költségtérítés illeti meg.
(2) Ha a szakértő a tárgyalás megkezdésére kitűzött időpontban megjelent, a tárgyalás megkezdéséig, illetőleg a tárgyalás elmaradásának közléséig eltelt időt a jelenléti díj megállapításánál figyelembe kell venni.
(3) Ha a megjelent szakértő a tárgyalás megkezdésére kitűzött időponttól számított fél órán belül értesül a tárgyalás elmaradásáról, időmulasztás címén a jelenléti díj felét kell a részére megállapítani.
(4) Ha a bíróság a tárgyalást két órát meg nem haladó időre félbeszakítja, ezt az időtartamot - óradíjas szakértő alkalmazása esetén - a jelenléti időbe be kell számítani.
(5) Ha a szakértő csupán a megbízás átvétele vagy a szakvélemény benyújtása végett jelenik meg, utazási költséget csak akkor számíthat fel, ha a bíróság felhívására jelent meg személyesen.
4. § (1)
(2) Ha a szakértő ugyanazon a napon több ügyben működik közre, a jelenléti díjat mindegyik ügyben külön-külön kell megállapítani.
(3) A tárgyalásra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a szemlére és más olyan eljárási cselekményre is, ahol a szakértő jelenléte szükséges.
A szaktanácsadó díja és költsége
5. § A szaktanácsadó díjára és költségére a szakértői díjra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
A szakértő költségei
6. § (1) A szakértő költségként számíthatja fel a szakvélemény elkészítésével kapcsolatban felmerült, szükséges és igazolt kiadásait.
(2) Hatósági eljárásban (ide nem értve a közigazgatási pert) történő komplex minősítéshez kapcsolódó rehabilitációs orvosszakértői tevékenység ellátása során költség (ideértve a költségátalányt is) felszámításának nincs helye.
(3)
(4) A szakértő a saját személygépkocsi használatáért költséget (ideértve a parkolási díjat is) akkor számíthat fel, ha a kirendelő ahhoz előzetesen hozzájárult. Az utazási költségtérítést a gépjárműre vonatkozóan meghatározott üzemanyagnorma figyelembevételével a ténylegesen megtett oda-vissza útra a távolság kilométerben kifejezett mennyisége és az állami adóhatóság által közzétett hivatalos üzemanyagár szorzata szerint kell megállapítani.
(5) Nem illeti meg a szakértőt külön költség a saját műszereinek vagy a térítés nélkül igénybe vett műszerek használatáért vagy műszerek beszerzéséért.
A szakkonzultáns és a segédszemélyzet díja
7. § (1) A szakértői vizsgálatban kirendelés nélkül, a szakértő felkérésére részt vevő szakkonzultáns, valamint a segédszemélyzet (jegyzőkönyvvezető, boncmester, boncsegéd, szakasszisztens, technikus) részére a II. mellékletben meghatározott munkadíjat kell megállapítani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott munkadíjat a szakkonzultáns és a segédszemélyzet részére külön-külön kell megállapítani és utalványozni.
(3) Ha a szakértő a szakvélemény előkészítéséhez szakértőjelölt közreműködését veszi igénybe, ezért külön díjat nem számíthat fel.
A szakértői díj megállapítására vonatkozó egyéb szabályok
8. § (1) Ha a kirendelő több szakértőt alkalmaz, a szakértői díj mindegyik szakértőt az általa végzett tevékenységéért külön-külön megilleti.
(2) A szakértőt díj illeti meg abban az esetben is, ha újabb adatok alapján kiegészítő szakvéleményt ad.
(3) Ha a szakértő a más szakértő által adott szakvélemény értékelését is magában foglaló szakértői véleményt ad, a 2. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést lehet alkalmazni.
(4) A sürgetésre adott válaszért, valamint az elkészített lelet vagy szakvélemény hiányainak pótlásáért, vagy hibáinak kijavításáért a szakértő külön díjat nem számíthat fel, illetőleg az nem állapítható meg.
(5) Három napot meghaladó helyszíni szakértői tevékenység vagy előreláthatólag jelentősebb összegű költség felmerülése esetén a kirendelő előzetes engedélyét kell kérni.
A szakértői díj kifizetése
9. § (1) A szakértői díjat megállapító határozatban a munkadíjakat, a költségeket, valamint a szakkonzultáns és a segédszemélyzet munkadíját - továbbá a jelenléti díjat az eltöltött idő megjelölésével - külön-külön részletezve kell feltüntetni. Fel kell tüntetni azt is, ha az igazságügyi szakértőkről szóló törvényben (a továbbiakban: Szaktv.) meghatározott költségelőleg (a továbbiakban: költségelőleg) megfizetésére is sor került.
(2) A szakértői díjat (költségelőleg fizetése esetén a szakértői díj kifizetett költségelőleggel csökkentett összegét) a kirendelő véglegessé vált vagy jogerős határozata vagy utalványa alapján lehet a szakértőnek kifizetni. A határozat véglegessé válását vagy jogerőre emelkedését a szakértői díj utalványozásánál tanúsítani kell.
(3) Ha a bíróság a szakértői díj egészben vagy részben való előlegezésére a felet kötelezte és annak összegét előzetesen elnöki letétbe helyeztette, a szakértői díjat és költségelőleget az eljáró bíróság székhelye szerint illetékes bírósági gazdasági hivatal (a továbbiakban: BGH) fizeti ki a szakértőnek.
(4) Ha a szakértői díj fedezésére elnöki letét nem volt, vagy a letétbe helyezett összeg kevésnek bizonyult, a szakértői díj megállapítására vonatkozó határozatban a felet fel kell hívni, hogy a szakértői díjat, illetőleg az elnöki letétből nem fedezett különbözetet 15 napon belül helyezze elnöki letétbe. A letétbe helyezett összeg kifizetésére a (2)-(3) és (9)-(9a) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha a fél a letétbe helyezést elmulasztja, a bíróság végzésben kötelezi a felet a szakértői díj letéttel nem fedezett részének a szakértő részére történő megfizetésére.
(5) Ha a szakértői díjra előzetesen letétbe helyezett vagy bizalmi őrzésbe vett összeg a szakértői díjat előreláthatóan nem fedezi, a szakértő köteles ezt a Szaktv.-ben meghatározott határidőn belül - a rendelkezésére álló adatok alapján megítélése szerint hiányzó összeg és az annak megalapozottságát alátámasztó számítások megjelölésével együtt - a kirendelő felé jelezni. Több szakértő egyidejű kirendelése esetén e jelzést a szakértőknek együttesen kell megtenniük.
(6) Ha a szakértő az (5) bekezdésben írt jelzést elmulasztja, a letétbe vagy bizalmi őrzésbe helyezett összegen felül szakértői díjra vonatkozó igényéhez - a díjjegyzék előterjesztésével egyidejűleg - az elvégzett vizsgálatok bemutatásával, részletes számításokkal igazolnia kell, hogy a díjtöbblet felszámítását a kirendelést követően felmerült, rajta kívül álló ok indokolja.
(7) Ha az ügyben a kezelőiroda költségjegyzéket vezet, a megállapított szakértői díjat be kell vezetni a költségjegyzékbe. A költségjegyzék tételszámát fel kell tüntetni a szakértői díjat megállapító határozatban és az utalványon. Ebben az esetben, valamint ha a költségjegyzéket nem kell vezetni, de a fél a szakértői díj előlegezésére nem kötelezhető, a szakértői díjat az eljáró bíróság székhelye szerint illetékes BGH fizeti ki.
(8) Költségelőleg esetén a bíróság - ha a szakértő számla kiállítására köteles, az előleg számlájával együtt - a BGH-nak a kérelemben foglaltaknak megfelelő összegre vonatkozó kifizetésre történő felhívást küld, amely intézkedik a kifizetés iránt.
(9) A bíróság a szakértői díjról szóló véglegessé vált vagy jogerős határozatot, illetve utalványt - kifizetés céljából - a díjjegyzék egy példányával együtt 8 napon belül megküldi az illetékes BGH-nak, amely 3 munkanapon belül felhívja a szakértőt a számla benyújtására. A BGH a megállapított szakértői díjat (költségelőleg fizetése esetén a szakértői díj kifizetett költségelőleggel csökkentett összegét) a számla benyújtásától számított 8 munkanapon belül kiutalja. Ha a szakértő a díjat 30 napon belül nem veszi át, részére azt postán kell megküldeni a postaköltségek levonásával.
(9a) Ha a szakértőt bíróság rendeli ki, számla kibocsátására köteles szakértő a számlát a kirendelő bíróság székhelye szerinti törvényszék nevére és címére állítja ki, függetlenül attól, hogy a szakértői költséget az állam vagy a fél előlegezte.
(10) Más kirendelő - a saját szervezetére és működésére vonatkozó szabályok figyelembe vételével - a költségelőleg megállapításáról és kiutalásáról a Szaktv. és a (8) bekezdés rendelkezéseinek megfelelő módon és határidőben, a szakértői díj megállapításáról és kiutalásáról pedig a (9) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően 30 napon belül rendelkezik.
9/A. § (1) Ha a szakértő kirendelésére a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősülő beruházással (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű beruházás) összefüggésben kerül sor, és a szakértő a 9. § (5) bekezdésben írt jelzést elmulasztja, a letétbe vagy bizalmi őrzésbe helyezett összegen felül szakértői díjra nem tarthat igényt.
(2) A kiemelt jelentőségű beruházással összefüggésben történt kirendelés esetén, ha a kirendelést kérő fél a 9. § (5) bekezdésben írt jelzésre tekintettel a letétbe vagy bizalmi őrzésbe helyezett összeget a kirendelő felhívására nem egészíti ki, a szakértő - az erről való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül - díj- és költségigény nélkül kérheti a kirendelés alóli felmentését.
(3) Ha a szakértő a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem kéri a kirendelés alóli felmentését, a letétbe vagy bizalmi őrzésbe helyezett összegen felül szakértői díjra nem tarthat igényt.
9/B. § (1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő kisajátítás esetén a szakértő előzetes kirendelése során a kisajátítást kérő által a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 37/D. §-a alapján előzetesen letétbe helyezendő szakértői költség összege ingatlanonként az I. számú melléklet 91. pontja szerinti díj 12,5-szeresének megfelelő összeg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szakértői költségre a szakértői díjra vonatkozó szabályokat - a Kstv. szerinti előzetes kirendelésre vonatkozó szabályok figyelembevételével - kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a 9. § (5) bekezdés nem alkalmazható.
A költségátalány
10. § (1) A szakértő részére a számlával nem igazolható, de szükségszerűen felmerülő költségeinek (posta, telefon, irodaszer stb.) fedezésére költségátalányt kell megállapítani. A költségátalány a szakértő munkadíjának 35%-a, de legfeljebb százezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak mellett a tételes költségátalány
a) igazságügyi és hatósági boncolás vagy csontvázlelet orvos szakértői vizsgálata esetén hatvanezer forint;
b) DNS tulajdonság meghatározása vérből vagy biológiai anyagmaradványból - személyenként (bűnjeltárgyanként) és tulajdonságonként - hatezer forint;
c) szövettani vizsgálat esetén öt mintáig rutin festések alkalmazása alapján ötezer forint;
d) vegyészeti, illetve toxikológiai szakvélemény tájékozódó jellegű gyors toxikológiai vizsgálat alapján - vizsgálati mintánként - háromezer-ötszáz forint;
e) véralkohol-meghatározás esetén háromezer forint;
f) biológiai minták toxikológiai vizsgálata esetén ügyenként tízezer forint;
g) immunhisztokémiai vizsgálatok esetén mintánként (blokkonként) és vizsgálati típusonként kettőezer forint;
h) kábítószer-vizsgálat biológiai anyagból, illetve szubsztanciából vegyülettípusonként és mintánként háromezer forint.
(3) Szerostatisztikai számítás esetén - ha a (2) bekezdésben foglalt vizsgálatokkal együttesen végzik el - sem költségátalányt, sem külön költséget nem lehet felszámítani.
(4)
(5) A jelenléti díj után költségátalány nem számítható fel.
II. Az igazságügyi szakértői intézmény és az egyetemi intézet alkalmazásában álló szakértő díjának megállapítása és kifizetése
11. § (1) Az igazságügyi szakértői intézmény alkalmazásában álló szakértő - a (4) bekezdést kivéve - külön díjazásra nem jogosult.
(2)
(3)
(4) Ha az igazságügyi szakértői intézményben alkalmazott szakértő a szakértői feladatot saját nevében, munkaidőn kívül, külön megbízás alapján látja el, ezért a tevékenységéért a díj közvetlenül őt illeti meg. A költségek megosztásáról a szakértő és az igazságügyi szakértői intézmény külön megállapodik.
12. § (1) Ha az egyetemi intézet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti kijelölés alapján jár el, az alkalmazásában álló szakértő - a (2) bekezdést kivéve - külön díjazásra nem jogosult.
(2) Ha az egyetemi intézet alkalmazásában álló szakértő az I. számú melléklet 4. és 4/A. pontjában meghatározott szakértői tevékenységet munkaidőn kívül látja el, az egyetemi intézet a szakértői tevékenységért járó szakértői díjból a munkadíjat részére - az egyetemi intézet és a szakértő megállapodása szerint - kifizeti.
13. §
14. §
III. Záró rendelkezések
A jogszabály hatálya és hatályba lépése
15. § (1) E rendelet rendelkezéseit a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv, a közjegyző, valamint a közigazgatási hatóság eljárása során közreműködő szakértőkre is alkalmazni kell.
(2)
(3)
(4)
16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendeletnek az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról szóló 13/2015. (VII. 27.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 9. § (4) és (9a) bekezdéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A hatálybalépést megelőzően kiállított számla ellenértékét a törvényszék a számlában szereplő gazdasági esemény teljesítési időpontjában hatályos általános forgalmi adó tartalommal köteles kifizetni.
(3) E rendeletnek az új polgári perrendtartásról és az ügyvédi tevékenységről szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 20/2017. (XII. 21.) IM rendelettel megállapított 1. § (1) és (4) bekezdését, valamint 10. § (1) bekezdését a 2018. január 1-jét követően kibocsátott kirendelő döntések és létrejött megbízások esetében kell alkalmazni.
17. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
I. melléklet a 3/1986. (II. 21.) IM rendelethez

Szakértői munkadíjak

ORVOS SZAKÉRTŐ

1.

2.

3.

4.

Élő személy megvizsgálása (a 10. pontban megjelölt eset kivételével) és szakvélemény előterjesztése

Elmeállapot megvizsgálása és szakvélemény előterjesztése

Halottszemle (kivéve, ha a halottszemlét nyomban boncolás követi) és

Igazságügyi boncolás és szakvélemény előterjesztése vagy csontvázlelet orvos szakértői vizsgálata

5000 Ft

5000 Ft

2400 Ft

12 500 Ft

4/A. Hatósági boncolás

5600 Ft

5.

Orvos szakértői vélemények iratok alapján

a) testi sértéssel okozott sérülés, illetve betegség gyógytartamának véleményezése esetén

b) alkoholos befolyásoltság mértékének véleményezése esetén

c) minden más esetben

2400 Ft

1800 Ft

2800 Ft

6.

7.

Orvos szakértői tevékenység helyszíni szemlén és bizonyítási kísérletnél, megkezdett óránként

Laboratóriumi vizsgálat és szakvélemény

1600 Ft

2000 Ft

8.

Bűnjel vagy egyéb tárgy megvizsgálása, ha a vizsgálatot nem lehet az 1 - 5. pont alatt részletezettek valamelyikével elvégezni

2000 Ft

9. DNS tulajdonság vizsgálata személyenként

3000 Ft

10. Hatósági eljárásban (ide nem értve a közigazgatási pert) komplex minősítéshez kapcsolódó rehabilitációs orvosszakértői tevékenység megkezdett óránként

4000 Ft

PSZICHOLÓGUS SZAKÉRTŐ

21.

22.

Pszichológus szakértői vélemény személyenként az esetleges tesztvizsgálatokkal együtt Pszichológus szakértői vélemény csak tesztvizsgálatok alapján

5000 Ft

3800 Ft

TŰZVÉDELMI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

31.

Tűzvédelmi szakvélemény műszaki dokumentáció és egyéb irat vizsgálata alapján

4000 Ft

32.

Tűzvédelmi szakértői tevékenység helyszíni szemlén, bizonyítási kísérletnél, helyszíni vizsgálatnál és szakvélemény előterjesztése, megkezdett óránként

4500 Ft

33.

Tűzvédelmi szakvélemény műszeres laboratóriumi vizsgálattal

5200 Ft

34.

35.

 

KRIMINALISZTIKAI ÉS EGYÉB TERMÉSZETTUDOMÁNYOS MÓDSZEREKKEL MEGVALÓSÍTOTT VIZSGÁLATOK

41.

42.

43.

44.

45.

Metallográfiái vizsgálat (kireszelt gyári számok helyreállítása)

Nyomszakértői vizsgálat

Személynek fénykép alapján való azonosítása

Tárgynak fénykép alapján való azonosítása

Fizikai és vegyészeti szakértői vizsgálat mintánként és vizsgálatonként

4000 Ft

4000 Ft

4800 Ft

3200 Ft

4000 Ft

46.

 

46/A.

Polimorf DNS-tulajdonságok meghatározása biológiai anyagmaradványokból (foltokból), és szakvélemény előterjesztése bűnjeltárgyanként

4000 Ft

47.

48.

49.

50.

Kriminalisztikai textilszakértői vizsgálat

Személyazonosítás csontvázlelet alapján

Hajból végzett morfológiai vizsgálat

Szövettani vizsgálat

4800 Ft

4800 Ft

2800 Ft

2800 Ft

VEGYÉSZETI ÉS TOXIKOLÓGUS SZAKÉRTŐ

51.

52.

53.

Vegyészeti szakvélemény tájékozódó jellegű gyors toxikológiai vizsgálat alapján 

Véralkohol-meghatározás

Biológiai minták toxikológiai vizsgálata és szakvélemény előterjesztése mintánként és alkalmazott módszerenként

3000 Ft 1600 Ft 8000 Ft

ÍRÁS-, OKIRAT ÉS OKMÁNYSZAKÉRTŐ

61.

62.

63.

64.

Okirat vagy más írás egyszerű vizsgálata

Okirat vagy más írás grafikai műszeres laboratóriumi vizsgálata

Okirat vagy más írás technikai laboratóriumi vizsgálata

Úti és személyi okmányok komplex vizsgálata

1600 Ft

2000 Ft

3200 Ft

8000 Ft

FEGYVERSZAKÉRTŐ

71.

72.

73.

Lőfegyver vizsgálata lőpróbával

Fegyverszakértői vizsgálat ballisztikai számításokkal, vegyészeti úton vagy műszerekkel Fegyverazonosítás laboratóriumi vizsgálattal

1600 Ft

5000 Ft

8000 Ft

UJJNYOMSZAKÉRTŐ

81.

82.

Ujjlenyomat vizsgálata

Minden további ujjnyomat vizsgálata

3000 Ft 1600 Ft

EGYÉB SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

91.

Szakértő tevékenysége bírósági tárgyaláson kívül, megkezdett óránként

4000 Ft

92.

 

93.

Jelenlét, a szakértő tevékenysége a bírósági tárgyaláson, megkezdett félóránként

2000 Ft

II. számú melléklet a 3/1986. (II. 21.) IM rendelethez] A szakkonzultáns és a segédszemélyzet munkadíjai

1.

Szakkonzultáns   óradíja, megkezdett

óránként

4000 Ft

2.

Technikus díja tárgyaláson kívül, órán-

ként

2000 Ft

3.

Jegyzőkönyvvezető díja

2000 Ft

4.

Szakvélemény leírási díja - a 3. pont-

ban foglaltakon túl, oldalanként

300 Ft

5.

Boncmester díja boncolásnál; személy-

azonosításhoz közreműködésnél

4000 Ft

6.

Boncolósegéd - legfeljebb két fő - díja boncolásnál; személyazonosításhoz

közreműködésnél boncolósegédként

3000 Ft

7.

Váladék vagy hullarészek vegyvizsgá-

lat céljára történő csomagolása

2000 Ft

8.

Holttest ruházata laboratóriumi vizsgá-

latának előkészítése

1000 Ft

9.

Szakasszisztensi díj ügyenként, a vizs-

gálatok számától függetlenül

3000 Ft

10

. Fotótechnikus díja ügyenként, a felvé-

telek számától függetlenül

3000 Ft

III. melléklet a 3/1986. (II. 21.) IM rendelethez
IV. melléklet a 3/1986. (II. 21.) IM rendelethez

Hivatkozó joganyagok

2/1992. (I. 23.) IM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról

2/1990. (I. 11.) IM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról

5/1988. (VI. 15.) IM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról

33/2002. (XII. 23.) IM rendelet egyes, díjazásról szóló igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról

5/2002. (III. 29.) IM-EüM együttes rendelet a bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendelet módosításáról

6/2002. (III. 30.) IM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról

11/2005. (VI. 17.) IM-BM-PM együttes rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról

65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról

73/2009. (XII. 22.) IRM rendelet a munkavállalói költségkedvezmény megállapításáról és érvényesítésének szabályairól

49/2009. (IX. 28.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó, az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes pénzügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Bírósági jogesetek

BH+ 2002.1.6 I. A szakértői díj megállapításánál az átalányszámítás szabályának értelmezése. II. A szakértői díjat megállapító végzésnek tartalmaznia kell mindazokat az adatokat, amelyek alapján a díjmegállapítás helyessége ellenőrizhető; így költségátalány felszámításánál mindannak a vizsgálatnak (tevékenységnek) az adatait, amelyekből a díj iránti igény jogossága megállapítható [Be. 75. §, 13/1998. (VI. 10.) IM rendelet, 3/1986. (II. 21.) IM rendelet].

BH 1992.4.271 A szakértői tevékenység és a ráfordított idő részletezése az igazságügyi szakértő munkadíjának megállapítása esetén. A szakértői vizsgálatra és a vélemény elkészítésére feltüntetett óraszámok ellenőrzése a bíróság által [3/1986. (II. 21.) IM r. 1. § (3) és (6) bek., 2/1990. (I. 11.) IM r.].

BH 1992.4.272 Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló rendeletben meghatározottnál magasabb összegű munkadíj megállapításának megalapozatlansága [3/1986. (II. 21.) IM r. 2. § (2) bek., 2/1990. (I. 11.) IM r. 2. § (1) bek.].

BH 1992.6.403 I. Ha a kapcsolattartás kérdésében a bíróság házassági vagy gyermekelhelyezési per keretében határoz, a felet a tárgyi költségmentesség kedvezménye megilleti [Csjt. 92. § (5) bek., 6/1986. (VI. 26.) IM r. 2. § (1) bek. d) pont]. II. A szakértői díj kiutalásának szempontjai [3/1986. (II. 21.) IM r. 11. § (1) bek., 13. § (2) bek.].

BH 1996.9.492 A szakértőt a bíróság rendeli ki, a kirendelt szakértőnek ezért nincs joga arra, hogy a szakvélemény elkészítésébe - a bíróság előzetes engedélye nélkül - szakértőként más személyt vonjon be [Pp. 177. § (1) bek., 3/1986. (II. 21.) IM r. 1. § (2) bek., 7. §].

BH 2000.4.170 Az ügyben kirendelt szakértő által kért szaktanácsadó, szakközreműködő kirendelésének, a szakértői munkában való részvétele engedélyezésének és az engedélyezett közreműködés díjazásának kérdései [Pp. 177. § (2) bek., 3/1986. (II. 21.) IM r. 2. § (2) és (3) bek., 2/1988. (V. 19.) IM r. 19. § (5) bek., 1/1992. (I. 23.) IM r., 10/1995. (III. 28.) IM r., 13/1998. (VI. 10.) IM r.].

BH 2000.9.393 Ha a bíróság az egyetem igazságügyi orvostani intézetének orvos szakértője részére szakértői munkadíjat, költségátalányt és jegyzőkönyv-vezetői díjat állapít meg, a személyi költség 11%-ának megfelelő egészségügyi hozzájárulás bíróság részéről történő utalványozásának nincs helye; ugyanúgy nem terheli az egészségügyi hozzájárulás összege levonásának a kötelezettsége a szakértőt foglalkoztató munkaadót sem [1998. évi LXVI. tv 2. §, 6. § és 7. § (2) bek., 3/1986. (II. 21.) IM r. 12. § (1) és (2) bek.].

BH 2005.10.344 I. Költségátalányt kell megállapítani az igazságügyi szakértő (igazságügyi szakértői intézmény, szaktanácsadó) részére a számlával igazolható, de szükségszerűen felmerülő költségeinek fedezésére II. A szakértő munkadíjának 35%-át, de legfeljebb 100 000 forintot azonban a költségátalány nem haladhatja meg, ha a költségátalány számítása az általános szabályok szerint, s nem a speciális vizsgálatok tekintetében merül fel [3/1986. (II. 21.) IM rendelet 6. § (1) bek., 10. § (1), (2) bek. g) pont]. III. A költsé

BH 2008.11.295 I. Az igazságügyi orvos szakértőnek az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló rendelet I. számú melléklete szerint megállapítható munkadíja kivételes esetben felemelhető - A szakértői munkadíj felemelésének indoka lehet, ha a szakértő a más szakértő által adott szakvélemény értékelését is magában foglaló szakértői véleményt terjeszt elő [Be. 105. § (6) bek., 65/2007. (XII. 23.) IRM r.-tel módosított 3/1986. (II. 21.) IM r. 2. § (2) bek., 8. § (3) bek.]. II. Az igazságügyi szakértők díjazására vonatkozó 200

ÍH 2008.84 FELSZÁMOLÁSI KIFOGÁS - FELSZÁMOLÁSI KÖLTSÉGNEK MINŐSÜLŐ KIADÁS ÖSSZEGSZERŰSÉGÉNEK KIFOGÁSOLÁSA Nincs jogi akadálya annak, hogy a hitelező kifogása alapján a felszámolási költségnek minősülő kiadások összegszerűségének vizsgálatára kerüljön sor - abban az esetben is, ha az megállapodáson alapul -, ugyanis e kiadások csak annyiban minősülnek felszámolási költségnek, amilyen mértékben indokoltak, szükségesek voltak [1991. évi XLIX. törvény 51. §, 57. § (2) bek.].

BH+ 2011.6.256 A nyomozás során kirendelt igazságügyi szakértő a díjigényét az őt kirendelő nyomozóhatóság előtt érvényesítheti. E szakértői díjigény elbírálása nem tartozik a polgári perben eljáró bíróság hatáskörébe [3/1986. (II. 21.) IM r. 1. §, 9. §, 15. §].

BH+ 2013.5.207 A felszámoló önálló döntési jogkörébe tartozik, hogy az adós vagyonának értékelésére kit kér fel szakértőként. A zálogjoggal terhelt vagyontárgy értékesítése kapcsán befolyt árbevétellel szemben érvényesítendő költségek mértéke azonban a zálogjogosult által vitatható [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 49/D. § (1) bek., 54. §].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.