További témák
Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Ingyenes készpénz-felvétel - 19 kérdés, 19 válasz

 • Adózóna

Az ingyenes készpénz-felvétellel kapcsolatos legfontosabb, leggyakoribb húsz kérdésre ad választ honlapján a Magyar Nemzeti Bank (MNB.)

Az ingyenes készpénz-felvétel előírásait a 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról (a továbbiakban: Pft) és  a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve a készpénzfelvétel igénybevételére szolgáló fizetési számlát megjelölő nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokról szóló 53/2013. (XI. 29.) NGM rendelet tartalmazza.

Az ingyenes készpénz-felvétellel kapcsolatos leggyakoribb kérdések a következők:

1. A jogszabály szerint milyen pénzügyi szolgáltatóknál, mikortól, havi hány alkalommal és milyen összegben van lehetősége a fogyasztóknak az ingyenes készpénzfelvételre?

A Pft-t módosító 2013. évi CLXXXIX. törvény értelmében 2014. február 1-jétől havonta két alkalommal, összesen 150 000 forint összegig díj/költségmentesen vehető fel készpénz egy, az ügyfél által megjelölt bankszámláról. Arról, hogy mely bankszámláról kívánja igénybe venni a fogyasztó a kedvezményt, a számlavezető bankjánál kell nyilatkoznia. Az új rendelkezést a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó intézményeknek kell alkalmazniuk, például a hitelintézeteknek, takarékszövetkezeteknek.

2. Az ingyenes készpénzfelvétel csak fogyasztóknak (lakossági természetes személy ügyfeleknek) vagy gazdasági társaságoknak is lehetséges? A fogyasztók közül kik jogosultak e lehetőségre, milyen feltételeknek kell megfelelniük?

A vonatkozó törvény értelmében a díj/költségmentes készpénzfelvételi kedvezményre az a fogyasztónak minősülő személy jogosult, aki betöltötte a 16. életévét, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és írásbeli nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy melyik számla tekintetében szeretné igénybe venni a kedvezményt. Gazdasági társaságok nem élhetnek a kedvezménnyel.

3. Mit jelent az ingyenesség? A fogyasztónak a banki készpénzfelvétel díját vagy/és a bank által a fogyasztókra terhelt tranzakciós illeték költségét nem kell megfizetnie?

A pénzügyi intézménynek a jogszabályban meghatározott mértékű – havonta két alkalommal, összesen 150 000 forint összegig történő – készpénzfelvételt ingyenesen kell biztosítania a fogyasztó részére. Vagyis az érintett tranzakciók esetében a tranzakciós illeték költségei sem terhelhetők át a fogyasztókra, ugyanakkor a hitelintézetek ezen tételek után is kötelesek az illetéket megfizetni.

4. Előírhat-e a bank a jogszabályi feltételeken túl egyéb kikötéseket is az ingyenes készpénzfelvételre, például azt, hogy a fogyasztó havi jövedelmének az adott bankszámlára kell beérkeznie?

A kedvezményt a vonatkozó törvényben meghatározott feltételek mellett kötelesek biztosítani a pénzügyi intézmények. A fogyasztó számára kedvezőtlenül nem térhetnek el attól. A fogyasztónak azonban célszerű olyan számlát megjelölnie, amelyre jövedelme érkezik, és jellemzően arról készpénzt vesz fel. A pénzforgalmi szolgáltató akkor írhatja elő kötelezően azt, hogy a fogyasztó jövedelme az érintett bankszámlára érkezzen, ha a pénzforgalmi szolgáltató az ingyenességet a fogyasztó részére biztosított hitelkeret terhére teljesíti.

5. Kötelező-e a bankoknak értesíteni (például írásban) a fogyasztókat az ingyenes készpénzfelvételi lehetőségről vagy azt az ügyfélnek magának kell kezdeményeznie?

A vonatkozó jogszabály nem ír elő tájékoztatási kötelezettséget a kedvezménnyel kapcsolatban. A fogyasztóknak kell a nyilatkozattételt kezdeményezni annak érdekében, hogy a kedvezményt igénybe vehessék.

6. Hol érhető el „Nyilatkozat az ingyenes készpénzfelvételre szolgáló fizetési számla megjelölésére” szolgáló formanyomtatvány a piaci szereplőknél? Csak papír alapon lehet ezt kitölteni és beadni a bankjához, vagy van-e mód internetes, esetleg telefonbanki kitöltésre és beadásra is? Ha valakinek csak egy bankszámlája van, akkor is muszáj nyilatkoznia?

A vonatkozó törvény értelmében a díj/költségmentes kedvezmény igénybevételéhez szükséges nyilatkozat a számlavezető bank fiókjában vagy internetbankjában tehető. Az intézmények nem kötelesek mindkét lehetőséget biztosítani, előfordulhat, hogy – akár átmenetileg is – csak bankfiókban lehetséges a nyilatkozat megtétele. Telefonbanki lehetőség biztosításra nem kötelezi a pénzügyi intézményeket a jogszabály.

A nyilatkozatot akkor is meg kell tenni, ha a fogyasztó csak egy számla tulajdonosa.

7. Lehetőség van-e arra, hogy egy (például mozgásában akadályozott) fogyasztó helyett eseti meghatalmazás alapján megbízottja töltse ki és adja be a formanyomtatványt?

Akadályoztatás esetén a nyilatkozat eseti meghatalmazott útján is megtehető. Intézményenként változó lehet, hogy milyen meghatalmazást fogadnak el (közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat). Az intézmények alkalmazhatnak formanyomtatványt is erre vonatkozóan.

Fontos, hogy a meghatalmazás megfeleljen a formai követelményeknek, és pontosan meg legyen jelölve a bankszámlaszám, amelyről a fogyasztó igénybe kívánja venni a kedvezményt.

8. Ha valaki kitöltötte az az ingyenes készpénzfelvételre szolgáló fizetési számla bejelentésére szolgáló formanyomtatványt, mikortól vehet fel ténylegesen ez alapján készpénzt?

A vonatkozó törvény értelmében díj/költségmentes készpénzfelvételi kedvezmény – amennyiben 2014. január 20-áig számlavezető bankjánál írásbeli nyilatkozatot tesz – 2014. február 1-jétől vehető igénybe.

E dátumot követően amennyiben a nyilatkozatot adott hónap 20-áig megteszi, a kedvezmény a következő hónaptól igénybe vehető.

9. Ha valaki már beadott egy formanyomtatványt bankjához, de bankszámlaszáma vagy bankja (például költözés miatt) megváltozik, lehetősége van-e új nyilatkozat megtételével más bankszámlát megjelölni a lehetőség igénybe vételéhez?

A vonatkozó törvény értelmében amennyiben másik számlát szeretne megjelölni (például bank/számla/váltás kapcsán), a díj/költségmentes kedvezmény igénybevételéhez szükséges nyilatkozat visszavonható, és ennek igazolásával másik számlára új nyilatkozat tehető. Egyidejűleg azonban csak egy nyilatkozat lehet érvényben.

10. Csak a bank készpénzkiadó automatájából (ATM) lehet ingyenesen készpénzt felvenni vagy a bankfiókból is? Mivel a postai készpénzfelvétel is készpénzfelvételnek számít, a lehetőség a postai műveletekre is vonatkozik?

A jogszabály a fizetési számláról forintban teljesített készpénzkifizetésre vagy a Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből (ATM) történő készpénzfelvételre vonatkozóan állapít meg kedvezményt. A postai készpénzfelvétel POS terminálon keresztül történik, tehát a kedvezmény arra nem vonatkozik.

11. Csak a fogyasztó saját bankjának ATM-jéből lehet ingyenesen készpénzt felvenni vagy más bankéból is? A fiókban történő ingyenes készpénzfelvételre jogosultak (vagyis a bankkártyával nem rendelkezők) más bank fiókjában is jogosultak a lehetősége?

A vonatkozó törvény értelmében a kedvezmény bármely Magyarországon elhelyezett automatából igénybe vehető. A bankkártyával nem rendelkező ügyfelek esetében a bankkártya nélküli készpénzfelvétel számlavezető bankjuk bankfiókjaiban lehetséges.

12. Ha egy bankszámlának két vagy több tulajdonosa van, kinek kell nyilatkoznia az ingyenes készpénzfelvételről? Több számlatulajdonos (például egy házaspár) vagy fő- és társkártya megléte esetén egyenként vagy együttesen vonatkozik rájuk a havi 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvételi limit?

A vonatkozó törvény értelmében egy számlához csak egy nyilatkozat tehető, a kedvezmény tehát nem tulajdonosonként, hanem számlánként vehető igénybe. Amennyiben egy számlának több tulajdonosa van (például házastársak számlája, amelyben mindketten társtulajdonosok), akkor is csak egyikük nyilatkozhat, és veheti igénybe a kedvezményt. 

13. Ha egy bank adott folyószámlájánál ma is lehetőség van egy, két vagy esetleg több ingyenes készpénzfelvételre, a jogszabály által biztosított havi kétszeri ingyenes készpénzfelvételi lehetőség ezeken felül értendő? 

A számlacsomagok – így a jogszabályban biztosított ingyenességen túli további kedvezmények – kialakítása is az intézmények hatásköre. Az intézmények által alkalmazott jelenlegi gyakorlatot áttekintve az látható, hogy a banki, és a jogszabály adta kedvezmények nem adódnak össze. Ugyanakkor kiemelendő, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók a jogszabályban előírt ingyenesség biztosításán túl nem kötelezettek további kedvezmények nyújtására.

14. Hitelkártyával rendelkezők számára is biztosított a havi kétszeri ingyenes készpénzfelvételi lehetőség? A hitelkártyás készpénzfelvételnél tehát ez alapján nem kezdi a bank felszámítani a készpénzfelvétel utáni kamatot?

A kedvezmény fizetési számlára vonatkozik. Hitelkártya-számlákhoz kapcsolódó hitelkártyával történő készpénzfelvételre nem vonatkozik.

15. Megemelheti a bank a fogyasztóval kötött szerződésben vagy az egyéb szerződési feltételekben meghatározott díjakat, költségeket vagy változtathat-e a fogyasztóra nézve kedvezőtlenül azok számítási módján az ingyenes készpénzfelvételre jogosító jogszabályok bevezetése miatt?

A Pft. 36/A § (13) bekezdése kifejezetten megtiltja a kétszeri ingyenes készpénzfelvétel bevezetésével összefüggésben a fogyasztóval kötött szerződésben - annak részét képező egyéb szerződési feltételben - megállapított díj, költség vagy ezek számítási módjának fogyasztó számára kedvezőtlen módosítását.

A Pft. 15.§-a alapján a bankok az ügyfelekkel kötött szerződések (például lakossági folyószámla szerződés) egyoldalú módosítását - ideértve a költségek, díjak módosítását is - a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább két hónappal kezdeményezhetik. Ezzel kapcsolatosan a törvény a bankoknak az ügyfelek irányába egyértelmű tájékoztatási kötelezettséget ír elő. A bankok a módosítás kezdeményezése esetén az ügyfeleket kötelesek arról tájékoztatni, hogy a módosítást az ügyfél részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt a bankot nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a módosítás hatálybalépése előtti napig az ügyfél jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.

16. A sajtóban folyamatosan jelennek meg újabb hitelintézetek nevei, amelyek állítólag módosítanak díjaikon, költségeiken az ingyenes pénzfelvételről szóló jogszabály miatt. Hány piaci szereplő esetében indított, indít vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a jogszabály megsértésének gyanújával?

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendkívüli adatszolgáltatás keretében 164 pénzügyi szervezetnél ellenőrzi, hogy díjaikat és költségeiket milyen mértékben módosították, illetve módosítják a jövőben. Amennyiben az MNB jogsértést tapasztal, a fogyasztók védelme érdekében valamennyi szankcionálási eszközét alkalmazni fogja a jogsértő piaci szereplővel szemben. A pénzforgalmi törvény november 22-ei módosítását követően az ügyfelek 2014 februárjától jogosultak a fizetési számláról két alkalommal, összesen 150 000 forintot díjtól és költségtől mentesen igénybe venni. A bankok ezen jogszabályi lehetőség biztosításával kapcsolatban felmerülő költségeiket az ügyfelekre nem háríthatják át.

17.  Mikorra várható a – már bejelentett, illetve az esetleg most induló – jegybanki vizsgálatok vége, s a megállapítások nyilvánosságra hozatala?

A vizsgálatok nem csak a december hónapban a figyelem középpontjába került díj- és költségmódosításokra terjednek ki, hanem hosszabb időszakot fognak át. A vizsgálatok lefolytatásának időszükséglete számos tényezőtől függ, ezért a vizsgálatok befejezésének időpontjára vonatkozóan korai lenne dátumot meghatározni. A vizsgálatok eredményeképpen meghozott döntéseket - a jogerőre emelkedést követően - a jegybank az MNB törvény 53.§ (1) bekezdéseiben foglaltak szerinti tartalommal a honlapján közzéteszi. Érzékelhető, hogy az ügyek a közvélemény széles körét érintik és érdeklik, ezt az MNB a sajtótevékenység során is figyelembe veszi.

18. Hogyan tudják az MNB vizsgálatai során megállapítani, hogy ha egy bank költséget, díjat emel, vagy kedvezőtlenül változtat azok számítási módján, azt a havi kétszeri ingyenes készpénzfelvételi lehetőség miatt tette-e, vagy más okból?

A bankok által a szerződések módosításáról közzétett hirdetményekben szerepeltetni kell, milyen okból történik a költségek, díjak megemelése. A megjelölt okokat alátámasztó dokumentumokat - amelyek üzleti titkot tartalmaznak - az MNB-nek jogában áll bekérni, az abban foglaltakat megvizsgálni, elemezni. Ezen túl, a tényállás teljes körű tisztázásához további eszközök is az MNB rendelkezésére állnak (nyilatkoztatás, tendenciák vizsgálata, helyszíni vizsgálat elvégzése stb.).

19. Van-e és ha igen, hol található a MNB-nek összehasonlító vagy keresőprogramja, amelyen megtalálhatók a bankok, takarékszövetkezetek, fióktelepek számlakondíciói?

Az MNB honlapján található Bankszámlaválasztó program segítségével hasonlíthatók össze a számlacsomagok. A program a hitelintézetek kötelező adatszolgáltatásán alapul, és mindig az aktuálisan forgalmazott számlatermékeket tartalmazza.

Tekintettel arra, hogy a kedvezmény fogyasztónként eltérő számlára vonatkozhat, a Program a kedvezmény nélküli kondíciókat tartalmazza. A fogyasztó azon bankszámlacsomag esetében, amelyre nyilatkozatot tett, levonhatja a kedvezményt.

Az előfizetéssel elérhető tartalmak között további cikkeket olvashat a témáról.

Válasszon csomagajánlataink közül:

Ha előfizetőnk, lépjen be!

Ha most fizet elő a szolgáltatáscsomagra, akkor ajándéksorsoláson is részt vesz, ahol a nyaralás kellékeit is megnyerheti: az előfizetők és hosszabbítók között kisorsolunk 10 db kozmetikai ajándékcsomagot, 10 db vidám nyári hűtőtáskát és 10 db 5000 Ft-os JYSK vásárlási utalványt. Az akció feltételei a 2018. június 1-től 2018. július 17-ig megrendelt, és 2018. július 26-ig befizetett előfizetésekre vonatkoznak.
Részletek »

* A termékek külön megvásárlása esetén fizetendő ár.
** Az Adózóna.hu előfizetése után három személynek jár 2-2 kreditpont, amelyet elszámolhat a szakképzésébe. A kreditpontok kedvezettjeinek nevét és regisztrációs számát a rendeléskor megadott adatokkal a befizetés után kiküldött számlán tüntetjük fel.


Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Motorkerékpár vételára egyéni vállalkozónál

Juhász Tibor

okleveles nemzetközi és ellenőrzési adószakértő

2018 június
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
hirdetés
FONTOS JOGSZABÁLYOK
 1. KATA és KIVA 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
 2. Art. 2003. évi . XCII. törvény
 3. Áfa 2007. évi CXXVII. törvény
 4. Áht. 1992. évi XXXVIII. törvény
 5. EHO tv. 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
 6. Ekho tv. 2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról
 7. EVA tv. 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról
 8. Helyi adó tv. 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 9. Itv. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 10. Jöt. 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
 11. Rega. tv. 2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról
 12. Szakhoz. tv. 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
 13. Számv. tv. 2000. évi C. törvény a számvitelről
 14. Szja 1995. évi CXVII. törvény
 15. Szlarend 24/1995 PM rendelet
 16. Tao tv. 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
 17. Tbj. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
 18. Tbj. vhr. 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról
 19. Tny. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
 20. Tny. vhr. 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X