8006/2006. (AEÉ. 11.) APEH tájékoztató

a számla, egyszerűsített számla és nyugtanyomtatványok értékesítésével kapcsolatban az adóhatósághoz adatlapon vagy mágneslemezen teljesítendő adatszolgáltatásról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A nyomtatványforgalmazók adminisztratív kötelezettségei, ezen belül kiemelten a számla-, egyszerűsített számla és nyugtanyomtatványok értékesítésével kapcsolatban az adóhatósághoz adatlapon vagy mágneslemezen teljesítendő adatszolgáltatás teljesítésének elősegítése érdekében a következő tájékoztatót adom ki.
A számla, egyszerűsített számla-, nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 1. §...

8006/2006. (AEÉ. 11.) APEH tájékoztató
a számla, egyszerűsített számla és nyugtanyomtatványok értékesítésével kapcsolatban az adóhatósághoz adatlapon vagy mágneslemezen teljesítendő adatszolgáltatásról
A nyomtatványforgalmazók adminisztratív kötelezettségei, ezen belül kiemelten a számla-, egyszerűsített számla és nyugtanyomtatványok értékesítésével kapcsolatban az adóhatósághoz adatlapon vagy mágneslemezen teljesítendő adatszolgáltatás teljesítésének elősegítése érdekében a következő tájékoztatót adom ki.
I.
A nyomtatványforgalmazók speciális kötelezettségei
A számla, egyszerűsített számla-, nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 1. § (4) bekezdése szerint a nyomtatványforgalmazó köteles tevékenységét az adóhatóságnak bejelenteni, az általa értékesített nyomtatványt a kibocsátott számla tőpéldánya alapján sorszám szerint nyilvántartani.
1. A nyomtatványforgalmazó a nyomtatványforgalmazási tevékenység megkezdésétől, illetve befejezésétől számított 15 napon belül köteles ezt külön erről szóló levélben írásban bejelenteni a székhely szerint illetékes adóhatóságnak.
2.A nyomtatványforgalmazó köteles az általa értékesített nyomtatványt a kibocsátott számla tőpéldánya alapján sorszám szerint nyilvántartani. A nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:
a) a nyomtatvány megnevezése (nyugta, egyszerűsített számla, számla);
b) a nyomtatvány eladásának kelte;
c) a vevő neve, címe (székhelye), adószáma vagy adóazonosító jele (utóbbi kizárólag őstermelő esetén);
d) az értékesített nyomtatvány betűjele, sorszáma (-tól -ig), mennyisége;
e) az értékesítésről kiállított számla sorszáma.
3.A PM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az e nyomtatványokat értékesítő forgalmazó az eladásról kiállított számlán köteles részletesen és rövidítések nélkül feltüntetni:
a) az értékesített nyomtatványok (számlatömbök, nyugtatömbök) megnevezését,
b) a nyomtatvány kezdő és utolsó sorszámát és mennyiségét (db, tömb esetén annak darabszáma, megjelölve a tömb hány db-os)
c) a vevő nevét és címét (székhely, telephely vagy állandó lakóhely; irányítószám, utca és házszám),
d) a vevő adóazonosító számát.
4.Az adózás rendjéről szóló - többször módosított - 2003. évi XCII. törvény (Art.) 3. számú melléklet K.) pontjának 2. alpontja szerint a forgalmazók (alforgalmazók) a negyedévet követő hónap 20. napjáig az értékesített nyomtatványokról adatszolgáltatást kötelesek eljuttatni a forgalmazók székhelye szerint illetékes adóhatósághoz.
A nyomtatványforgalmazók adatszolgáltatási kötelezettsége
Az Art. 3. számú mellékletének K.) pontja alapján a nyomtatványforgalmazó az általa értékesített számlákról, egyszerűsített számlákról és nyugtanyomtatványokról a székhelye szerinti illetékes első fokú állami adóhatósághoz adatszolgáltatást köteles teljesíteni.
E jogszabály alapján a nyomtatványforgalmazó vevőnkénti részletezésben köteles adatot szolgáltatni az általa értékesített nyomtatványok megnevezéséről, sorszámáról (tól-ig), a vevő nevéről, címéről és a vevő adószámáról. A nyomtatványforgalmazó ezt az adatszolgáltatást negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig teljesíti az első fokú állami adóhatósághoz. Az adatszolgáltatás kizárólag a számla, egyszerűsített számla és nyugtanyomtatványokra terjed ki, melyek az Áfa törvény 13. § (1) bekezdés 16., 17., és 20. pontjában megjelölt bizonylatok.
A forgalmazónak törvényi kötelezettsége a hiteles adatszolgáltatás, a hibás, késedelmes, valótlan vagy hiányos adatszolgáltatás az Art. 172. § (1) bekezdés a) pontja alapján magánszemély adózónál 100 000, nem magánszemély adózónál 200 000 forintig terjedő mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után.
Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény 1. §-a meghatározza, hogy mely adózóknak milyen időponttól kezdődően kötelező elektronikus úton, elektronikus aláírás alkalmazásával teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettséget.
Az elektronikus úton történő adatszolgáltatásra kötelezett nyomtatványforgalmazók a feladataikat előzetes regisztráció alapján külön jogszabályban meghatározott módon és technikai feltételekkel kötelesek teljesíteni.
Jelen tájékoztató csak az elektronikus úton történő adatszolgáltatásra 2006. december 31-éig nem kötelezett nyomtatványforgalmazók adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait ismerteti.
Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy amennyiben az elektronikus úton történő adatszolgáltatásra jelenleg nem kötelezett adózó önként regisztráltatja magát a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben a kötelezettség elektronikus úton történő teljesítése érdekében, úgy e választását később vissza nem vonhatja, azaz ettől kezdve adatszolgáltatási kötelezettségének kizárólag elektronikus úton tehet eleget.
II.
Az adatszolgáltatás részletes szabályai
1. A nyomtatványforgalmazó feladata:
- az adatszolgáltatás benyújtása,
- az adatszolgáltatás esetleges hibáinak kijavítása.
2. Az adatszolgáltatást jelenleg vagy csak mágneslemezen, vagy csak az adóhatóság által erre a célra rendszeresített, e tájékoztató 2. számú mellékletét képező Adatszolgáltatás adatlapon (továbbiakban: Adatlap) lehet benyújtani.
Az adatszolgáltatást személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni az illetékes adóhatóság ügyfélszolgálatához.
3. Az adatszolgáltatáshoz az 1. számú melléklet szerinti Adatkísérő lap két példányát kell mellékelni. Az adatszolgáltatás átvételének igazolása az Adatkísérő lap másodpéldányának visszaadásával történik.
4. Az Adatkísérő lap és az Adatlap beszerezhetők a nyomtatványellátó üzletekben, illetve letölthetők az APEH internetes honlapjáról (www.apeh.hu) . A nyomtatvány neve: asz_szigell. A nyomtatványon rögzített adatok helyességének ellenőrzésére is van lehetőség, az ellenőrző program neve: szigell.zip.exe.
Az internetes honlapon található Adatkísérő lap azonban csak az Adatlapon történő - papíralapú - adatszolgáltatáshoz használható. A mágneslemezen történő adatszolgáltatáshoz csak a nyomtatványellátó üzletekben vásárolható Adatkísérő lapot lehet használni, annak értelemszerű kitöltésével.
A.
Az Adatkísérő lap kitöltésével kapcsolatos szabályok
1. Az "adatszolgáltató adószáma, neve, címe" adatmezőket a nyomtatványforgalmazó azonosító adataival kell kitölteni.
2. Az adatszolgáltatásért felelős személy aláírását követően az ügyintéző nevét, telefonszámát kell megadni.
3. Az adatszolgáltatás időszaka (év, negyedév) a nyomtatványértékesítés évének, negyedévének dátuma. Pl.: 2006. 3. negyedévi adatszolgáltatás esetén az év 2006., a negyedév 3.
4. Az "adatszolgáltatás jellege" pontnál az adat lehetséges kódértékei:
- negyedéves adatszolgáltatás első benyújtása esetén 1,
- előzőleg benyújtott, hiányos adatszolgáltatás új tételekkel történő bővítése esetén 3,
- az előzőleg már benyújtott és hibás adatszolgáltatás ismételt benyújtása esetén 4.
Az adatszolgáltatást negyedévente először 1-es jellegkóddal kell benyújtani. Ha a benyújtást követően derül ki, hogy az adatszolgáltatás nem volt teljes körű, az elmaradt tételek pótolhatók. Ebben az esetben a kísérőlapon 3-as jellegkódot kell megadni. Amennyiben az adatszolgáltató valamilyen hiba miatt a negyedévre vonatkozó teljes adatszolgáltatást újra szeretné benyújtani, erre is módja van, ilyenkor a 4-es jellegkódot kell használnia.
5. Adatlapon történő adatszolgáltatás esetén: a benyújtott negyedéves adatszolgáltatás adatlapjainak számát és az adatlapokon szereplő összes tételek számát kell megadni.
6.Mágneslemezen történő adatszolgáltatás esetén: az adatszolgáltatási negyedévről elkészített mágneslemezek számát, az adatállományok számát és a mágneslemezes adatállományokban szereplő összes tételek számát kell megadni.
B.
Az Adatlapon történő adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
A fejrész adatainak kitöltése:
1. A forgalmazói adatokat és az időszak évét és negyedévét a kísérőlappal megegyezően kell kitölteni.
2. A lapszámot időszakonként 1-től kezdve szigorúan monoton növekvő sorrendben kell kitölteni. A legnagyobb lapszámot kell a kísérőlap megfelelő rovatába írni. Új lapot kell nyitni minden nyomtatványtípusnak.
3. A nyomtatvány típusát a felsoroltak közül "X" beírásával kell megjelölni. Ez csak nyugta, számla, vagy egyszerűsített számla lehet.
4. A tételsorok adatainak kitöltése:
a) A vevő adatait az egyes rovatok fejlécének megfelelően kell kitölteni. A vevő adatainak közlésekor a vevő nevét, címét (székhelyét, telephelyét), adószámát (vagy kizárólag őstermelő esetén adóazonosító jelét) kell közölni.
A PM rendelet 1. § (3) bekezdése kimondja, hogy amennyiben a vevő a nevét, címét, adóazonosító számát hitelt érdemlően (pl. személyi igazolvány, meghatalmazás, bélyegző, aláírási címpéldány, cégbírósági végzés, stb.) nem tudja igazolni, részére nyomtatványt a forgalmazó nem értékesíthet.
Az Adó és Ellenőrzési Értesítő 1996/8. számában megjelent 62239/1/96. számú Pénzügyminisztériumi közlemény szerint a forgalmazónak joga van meggyőződni azoknak az adatoknak a hitelességéről, melyek szolgáltatásáért a felelősség őt terheli. A vevő azonosítására az egyéni vállalkozói igazolvány (őstermelő esetében adókártyája), a cég képviseletére szóló felhatalmazás vagy meghatalmazás használható, melynek adatai szükség esetén a személyi igazolvány adataival összevethetők.
A forgalmazónak törvényi kötelezettsége a hiteles adatszolgáltatás, a hibás, késedelmes, valótlan vagy hiányos adatszolgáltatás az Art. 172. § (1) bekezdés a) pontja alapján magánszemély adózónál 100 000, nem magánszemély adózónál 200 000 forintig terjedő mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után.
b) Az értékesített nyomtatvány betűjelét, -tól és -ig sorszámát az eladási számlán megjelölttel azonosan kell kitölteni.
c) A "szia/tömb" rovatba az egy tömbbe vagy garnitúrába fűzött számlák számát kell beírni. Ez a kezdő számlasorszámtól a befejező számlasorszámig terjedő sorszámok darabszámát jelenti tekintet nélkül arra, hogy azonos számlasorszámhoz hány példány tartozik.
d) Az "Eladott tömb" rovatba a tömbök (garnitúrák) darabszámát kell írni.
e) Az "Eladási számla száma" rovatba a vevő részére kiállított számla betűjelét és számát kell írni.
Az adatlap kitöltésénél ügyelni kell, hogy az adatok jól olvashatóak legyenek.
C.
A mágneslemezes adathordozón történő adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
1. Az egyes adatmezők tartalmának kitöltéséhez szükséges magyarázatok részletesen az Adatlapon beadott adatszolgáltatás azonos mezőinél találhatóak.
A tételrekordok első adata a nyomtatvány típusa. Ennek lehetséges értékei:
Nyugta esetén: N
Egyszerűsített számla esetén: E
Számla esetén: S
2. Az adóhatóság a TXT kiterjesztésű, szabványos fájltípusban, 3,5 vagy 1,44 MB IBM-kompatibilis módon formattált mágneslemezen teljesített adatszolgáltatásokat képes fogadni és feldolgozni.
3. Egy adatszolgáltatásnak azonos geometriai méretű lemezekből kell állnia.
4. A mágneslemezek azonosítása érdekében a mágneslemez papírcímkéjén fel kell tüntetni a nyomtatványforgalmazó adószámát és az adatszolgáltatás időszakát (év, negyedév) . Amennyiben egynél több lemezt nyújt be az adatszolgáltató, a lemezeket a címkén be kell sorszámozni.
5. Az adatállomány(oka) t a mágneslemez(ek) fő könyvtárában kell elhelyezni.
6. A lemez(ek) en csak az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó adatállományok lehetnek.
7. Egy mágneslemezen több adatállomány is lehet.
8. Mágneslemezes adatállományra vonatkozó előírások:
- Az állomány (ok) nevének felépítése a következő:
EEEENJ.nnn
ahol
EEEE az adatszolgáltatási időszak éve N az adatszolgáltatási időszak negyedéve (1-4)
J az adatszolgáltatás kísérőlapján szereplő jellegkód (lásd "A" pontban)
nnn 1-től kezdődő szigorúan monoton növekvő sorszám, az azonos időszakra beadott több állomány egyedi azonosítására
- Az adatállomány szöveges állomány.
- A szöveges állományban megengedett:
a magyar ABC betűi, amelyek vagy csak a 437-es, vagy csak a 850-es, vagy csak a 852-es kódlap karakterei,
a számjegyek,
az egyéb jelek közül a szóköz-, perjel-, vessző-, kötőjel-, pontkarakterek,
a rekordvégjelző "kocsivissza" hex (0D), (CR) és "soremelés" hex (0A), (LF) karakterek,
az adatállomány végét jelző hex (1A), (EOF) karakter.
- Az adatállományok rekordokból állnak.
Egy adatállományban háromféle típusú rekord van: fejrekord, tételrekord, záró rekord.
A negyedéves adatszolgáltatás legalább egy adatállomány. Amennyiben egy db lemezen az adatok mennyisége miatt az állomány nem fér el, akkor annyi lemezt kell készíteni, amennyi szükséges. Egy lemez több állományt is tartalmazhat. Egy adatállomány egy fejrekordból, N számú tétel-rekordból és egy zárórekordból áll.
A rekordok között, után, előtt nem lehet üres sor, felesleges soremelés.
A rekordok adatmezőkből állnak. A rekordokat a "kocsivissza" hex (0D), "soremelés" hex (0A) speciális karakterek követik.
- A rekordleírásokban szereplő adatmezőtípusok értelmezése.
Numerikus: Az alább szereplő rekordleírások hosszoszlopában megadott számú jelből álló karaktersorozat, amely előjel nélküli egész számokból áll. Az adatmezőt jobbra kell igazítani, és balról vezető nullával kell feltölteni.
Alfanumerikus: Az alább szereplő rekordleírások hosszoszlopában megadott számú jelből álló karaktersorozat, amelyben az adatmezőt balra kell igazítani és jobbról szóköz karakterrel kell feltölteni.

Rekordleírások

Fejrekord

Típus

Hossz

Pozíció

1. Nyomtatványforgalmazó

adóazonosító száma

NUM

11

1-11

2. Adatszolgáltatási időszak

(év, negyedév)

NUM

5

12-16

Tételrekord

Típus

Hossz

Pozíció

1. Nyomtatvány típus

ALFANUM

1

1

2. Nyomtatvány értékesítési

dátuma

NUM

8

2-9

3. Vevő adóigazgatási

azonosítószáma

NUM

11

10-20

4. Vevő neve

ALFANUM

25

21-45

5. Vevő címe

ALFANUM

40

46-85

Az értékesített nyomtatvány

Típus

Hossz

Pozíció

6. Betűjele

ALFANUM

6

86-91

7. Sorszám tól-

NUM

9

92-100

8. Sorszám -ig

NUM

9

101-109

9. Számla db/tömb (garnitúra)         NUM

3

110-112

10. Eladott mennyiség (tömb.

garnitúra, db)

NUM

6

113-118

11. Eladási számla sorszáma

betűjellel

ALFANUM

15

119-133

Zárórekord

Típus

Hossz

Pozíció

1. A file-ban lévő adatrekordok

száma

NUM

6

1-6

D.
Egyéb tájékoztatás
E tájékoztató rendelkezései az Adó és Ellenőrzési Értesítőben történő közzétételének napjától 2006. december 31-éig alkalmazhatóak.
A közzététel napjától a 8002/1999. (AEÉ. 6.) APEH tájékoztató rendelkezései nem alkalmazhatóak.
2007. január 1-jétől az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény jelenleg hatályos 1. § (11) bekezdése már valamennyi nyomtatvány-forgalmazó részére kötelezővé teszi az adatszolgáltatási kötelezettség elektronikus úton történő teljesítését.
Ezért felhívjuk a nyomtatvány-forgalmazók figyelmét e jogszabály megismerésére, az abban foglalt kötelezettségre történő felkészülésre, különösen a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerbe történő regisztráció mielőbbi megtételére, mivel az Art. 172. § (17) bekezdése alapján 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható a regisztrációs kötelezettségét elmulasztó, vagy késedelmesen teljesítő adózó,
Dr. Szikora János s. k.
az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnöke
1. számú melléklet a 8006/2006. (AEÉ. 11.) APEH tájékoztatóhoz
2. számú melléklet a 8006./2006. (AEÉ 11.) APEH tájékoztatóhoz

ADATSZOLGÁLTATÁSI ADATLAP
a számla, egyszerűsített számla és nyugtanyomtatványok értékesítéséről

Forgalmazó neve, címe, adószáma

Számla

֤

Időszak

 ֤֤֤֤ ֤

Lapszám ֤֤֤

Egyszerűsített számla

֤

Nyugta

֤

Ssz

Eladás
kelte

Vevő

Az értékesített nyomtatvány

Eladási
számla száma

Adószáma vagy adóazonosító jele

neve

székhelye

betű jele

"-tól"

"-ig"

számla/ tömb db

eladott tömb db

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Hivatkozó joganyagok

8006/2007. (AEÉ 4.) APEH tájékoztató a nyomtatványforgalmazók számla, egyszerűsített számla és nyugtanyomtatványok értékesítésével kapcsolatos kötelezettségeiről, különös tekintettel az állami adóhatósághoz teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségre

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.