BH 2000.2.78

A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény nem tartalmaz speciális rendelkezést a munkavégzés alól történő mentesítés időtartamára járó díjazásról, ezért erre az esetre is a Munka Törvénykönyve szabályai az irányadók, amelyek meghatározott esetekben távolléti díj fizetését írják elő munkavégzés nélkül. Így - többek között - a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott munkavégzés alól történő felmentés idejére távolléti díj illeti meg a munkavállalót. A köztisztviselői jogviszonyban távolléti díjon

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A felperes közszolgálati jogviszonyát az alperes hat hónap felmentési idővel 1996. december hó 31. napjára megszüntette és a felmentési idő teljes tartamára felmentette a munkavégzés alól.
A felperes a keresetében illetménykülönbözet megfizetésére kérte kötelezni az alperest, mert a felmentési időre illetménnyel, nem pedig átlagkeresettel számolta el.
A munkaügyi bíróság ítéletével a felperes keresetét elutasította, mert álláspontja szerint a munkavégzés alóli felmentés idejére távolléti dí...

BH 2000.2.78 A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény nem tartalmaz speciális rendelkezést a munkavégzés alól történő mentesítés időtartamára járó díjazásról, ezért erre az esetre is a Munka Törvénykönyve szabályai az irányadók, amelyek meghatározott esetekben távolléti díj fizetését írják elő munkavégzés nélkül. Így - többek között - a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott munkavégzés alól történő felmentés idejére távolléti díj illeti meg a munkavállalót. A köztisztviselői jogviszonyban távolléti díjon illetményt kell éretni, ezért a köztisztviselőnek a munkavégzés alól történt felmentése idejére az illetménye jár, ami az alapilletményből, az illetménykiegészítésből és az illetménypótlékból áll [1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban: Ktv.) 42. §, 71. § (2) bek. a) pont, (3) bek., Mt. 151. § (2) bek. g) pont].
A felperes közszolgálati jogviszonyát az alperes hat hónap felmentési idővel 1996. december hó 31. napjára megszüntette és a felmentési idő teljes tartamára felmentette a munkavégzés alól.
A felperes a keresetében illetménykülönbözet megfizetésére kérte kötelezni az alperest, mert a felmentési időre illetménnyel, nem pedig átlagkeresettel számolta el.
A munkaügyi bíróság ítéletével a felperes keresetét elutasította, mert álláspontja szerint a munkavégzés alóli felmentés idejére távolléti díj illeti meg a köztisztviselőt.
Az ítélet ellen a felperes fellebbezett.
A megyei bíróság ítéletével megváltoztatta a munkaügyi bíróság ítéletét és az alperest 23.322,-Ft illetménykülönbözet és kamatai megfizetésére kötelezte. A megyei bíróság szerint a felmentési időre a köztisztviselőt is átlagkereset illeti meg, hasonló álláspontra helyezkedett a Legfelsőbb Bíróság is az Mfv.II.10.828/1995. számú döntésével.
A jogerős ítélet ellen az alperes felülvizsgálati, a felperes csatlakozó felülvizsgálati kérelmet nyújtott be.
Az alperes a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és a munkaügyi bíróság ítéletének helybenhagyását, valamint a felperesnek a jogerős ítélet teljesítéseként kifizetett összeg és költség megfizetésére kötelezését kérte. A jogerős ítéletben hivatkozott legfelsőbb bírósági döntés a jogszabály korábbi rendelkezésein alapult, az Mt.-nek 1995. szeptember 1-jei módosítása óta a köztisztviselőnek távolléti díj jár a felmentés tartamára.
A felperes csatlakozó felülvizsgálati kérelmében további illetménykülönbözet megfizetésére kérte kötelezni az alperest, mert az átlagkeresete magasabb volt a megyei bíróság által kiszámítottnál. Kérte a korábbi eljárásokban felmerült, de meg nem ítélt költségeinek a megtérítését is.
A felülvizsgálati kérelem alapos, ennek megfelelően a csatlakozó felülvizsgálati kérelem alaptalan.
A Ktv. nem tartalmaz speciális rendelkezést a munkavégzés alól történő mentesítés időtartamára járó díjazásról, ezért erre az esetre is - a 71. § (2) bekezdésének a) pontja folytán - az Mt. 151. §-ának (2) bekezdését kell alkalmazni, amely meghatározott esetekben távolléti díj fizetését írja elő munkavégzés nélkül. Így - többek között - a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott munkavégzés alól történő felmentés idejére távolléti díj illeti meg a munkavállalót [Mt. 151. §-a (2) bekezdésének g) pontja].
A Ktv. 71. §-ának (3) bekezdése szerint a köztisztviselői jogviszonyban távolléti díjon illetményt kell érteni, ezért a felperesnek a munkavégzés alól történt felmentése idejére az illetménye jár, ami a Ktv. 42. §-ának megfelelően az alapilletményből, az illetménykiegészítésből és az illetménypótlékból áll (Legf. Bír. Mfv.II.10.478/1997. sz. BH 1998/400.).
A BH 1996. évi 1. számában közzétett 67. számú jogeset, amelyre a megyei bíróság is utalt ítéletének indokolásában, az 1995. szeptember hó 1. napja előtt megszüntetett közszolgálati jogviszony tekintetében helyezkedett arra az álláspontra, hogy a köztisztviselőnek az előírt felmentési idejére - a közalkalmazottakhoz és a munkaviszonyban állókhoz hasonlóan - az átlagkeresetnek megfelelő díjazás jár. Az Mt.-nek az ügyben alkalmazandó 151. §-a (2) bekezdésének g) pontja akkor az átlagkeresettel történő díjazást írta elő. Ezt a rendelkezést az 1995. évi LV. tv. 41. §-ának (2) bekezdése 1995. szeptember 1. napjával módosította és távolléti díj fizetését írta elő.
Az előbbiekre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság a Pp. 275/A. §-ának (2) bekezdése alapján a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és a munkaügyi bíróság jogszabálynak megfelelő ítéletét helybenhagyta.
A felperesnek pervesztességére tekintettel meg kell térítenie az alperes másodfokú és felülvizsgálati eljárási költségét, az eljárás illetékét az állam viseli.
Megjegyzi a Legfelsőbb Bíróság, hogy a felülvizsgálati eljárás keretét meghaladja annak az összegnek a visszafizetésre kötelezése, amit valamelyik fél a jogerős ítélet teljesítéseként a másik félnek a felülvizsgálatot megelőzően fizetett. Az alperes az igényét az 1994. évi LIII. tv. (Vht.) 56. §-ának (2) bekezdésében meghatározott módon érvényesítheti a felperessel szemben.
(Legf. Bír. Mfv.II.10.564/1998. sz.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.