Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/3404. számú törvényjavaslat indokolása

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
  • Jogszabály indoklása: 2011. évi CV. törvény

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

(1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott harmadik országbeli állampolgár (a továbbiakban: harmadik országbeli állampolgár) a Magyar Köztársaság területén a 2. § (2) bekezdésében, valamint a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a munkavállalási ...

Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/3404. számú törvényjavaslat indokolása
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása
1. §
(1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott harmadik országbeli állampolgár (a továbbiakban: harmadik országbeli állampolgár) a Magyar Köztársaság területén a 2. § (2) bekezdésében, valamint a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a munkavállalási engedély, vagy a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedély (a továbbiakban: EU Kék Kártya) alapján létesíthet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. Az engedélyezési kötelezettség alá tartozó foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges szerződés csak a munkavállalási engedély vagy az EU Kék Kártya beszerzését követően köthető meg."
(2) Az Flt. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire, a harmadik országbeli állampolgár személyi, családi és egyéb körülményeire figyelemmel, valamint munkaerőpiaci szempontok alapján egyes tevékenységeket érintően az (1) bekezdés szerinti engedélyezési kötelezettség alóli mentesség eseteit rendeletben állapítsa meg."
(3) Az Flt. 7. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(5) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), hogy - a szabályozással érintett foglalkozás szerint feladatkörrel rendelkező miniszterekkel egyetértésben - rendeletben határozza meg
a) a Magyarországon egyidejűleg összesen, valamint az egyes állami foglalkoztatási szervek illetékességi területén, továbbá az egyes foglalkozásokban foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok - ideértve az EU Kék Kártya alapján foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítő harmadik országbeli állampolgárokat is - legmagasabb számát,
b) azokat a foglalkozásokat, amelyekben a magyarországi munkanélküliség alakulására és összetételére tekintettel harmadik országbeli állampolgár - ideértve az EU Kék Kártya alapján foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítő harmadik országbeli állampolgárokat is - nem foglalkoztatható."
(4) Az Flt. 7. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), hogy - a szabályozással érintett foglalkozás szerint feladatkörrel rendelkező miniszterekkel egyetértésben - rendeletben határozza meg]
"d) EU Kék Kártya alapján, Magyarországon foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítő harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő minimális díjazás mértékének kiszámítási módját."
(5) Az Flt. 7. §-a a következő (7)-(9) bekezdésekkel egészül ki:
"(7) A foglalkoztató és a harmadik országbeli munkavállaló magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából előzetes megállapodást köt - legfeljebb négyéves határozott időtartamú -foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére. A megállapodás kötelező érvényű állásajánlatnak minősül. Amennyiben az EU Kék Kártya kiállításra kerül a harmadik országbeli állampolgár részére, a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt - a (9) bekezdésben foglalt kivétellel - az előzetes megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően kell létrehozniuk. A felek ettől eltérő megállapodása érvénytelen.
(8) A (7) bekezdés szerinti előzetes megállapodásnak tartalmaznia kell
a) a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységet, munkakört (FEOR),
b) a harmadik országbeli állampolgárnak az a) pont szerinti tevékenység ellátáshoz szükséges felsőfokú szakmai képesítése megnevezését,
c) a harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő díjazás mértékét, d)a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megjelölését,
e) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony időtartamát.
(9) A felek a (8) bekezdés c) pontja szerinti díjazás mértékétől kizárólag a harmadik országbeli állampolgár javára térhetnek el."
2. §
(1) Az Flt. 58. § (5) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
"f) magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 2. § p) pontja szerinti munkavállalás,"
(2) Az Flt. 58. § (8) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg]
"g) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújtó szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj"
[szabályait.]
(3) Az Flt. 58. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
"(8a) Felhatalmazást kap az egyenlő bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályait."
3. §
(1) Az Flt. 60. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ez a törvény]
"b) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének"
[való megfelelést szolgálja.]
(2) Az Flt. 60. § (1) bekezdése kiegészül a következő c) ponttal:
[Ez a törvény]
"c) a harmadik országbeli állampolgárok magas képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelv 5. cikk (1) bekezdés a) pontjának, 7. cikk (4) bekezdés b) pontjának"
[való megfelelést szolgálja.]
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása
4. §
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 22. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha a munkáltatónál üzemi tanács nincs, a munkáltató köteles tájékoztatni a szakszervezetet:]
"d) legalább félévente a munkáltatónál távmunkát végző, valamint kölcsönzött munkavállalók számáról és munkakörük megnevezéséről."
5. §
Az Mt. 41/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A kollektív szerződést a szerződő felek együttesen kötelesek a miniszternek a megkötést követő harminc napon belül nyilvántartásba vételre bejelenteni és a kapcsolódó adatszolgáltatást elektronikus úton teljesíteni (a továbbiakban együtt: bejelentési kötelezettség) a Kormány hivatalos tájékoztató honlapján és a kormányzati portálon közzétett elektronikus adatlapon."
6. §
Az Mt. 43. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) Az üzemi tanácsot, illetve az üzemi megbízottat öt évre választják."
7. §
Az Mt. 81. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A próbaidő tartama harminc nap. Harminc napnál rövidebb próbaidőt kollektív szerződés vagy a felek is megállapíthatnak. Harminc napnál hosszabb, de legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt a felek, legfeljebb hat hónapig terjedő próbaidőt kollektív szerződés állapíthat meg. A próbaidő meghosszabbítása tilos, ettől érvényesen eltérni nem lehet."
8. §
Az Mt. 117/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"117/C. § (1) Ha a 117/B. § (2) bekezdés alapján legalább heti 36 órás rövidebb teljes munkaidőt állapítottak meg, a munkáltató és a munkavállaló írásban megállapodhatnak a (2) bekezdésben foglaltak szerint, legfeljebb egy éves határozott időtartamra a munkaidő mértékének a felemeléséről.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén a munkaidő mértéke a 117/B. § (1) bekezdése szerinti teljes munkaidő és az (1) bekezdés szerinti rövidebb teljes munkaidő mértéke - legfeljebb a rövidebb teljes munkaidő megállapításának napjától a munkaidő megemeléséről szóló megállapodás hatálybalépésének napjáig tartó időtartamra számított - különbözetének figyelembevételével emelhető meg oly módon, hogy a teljes munkaidő heti mértéke a negyvennégy órát nem haladhatja meg. A munkaidő megemelésére legkésőbb a rövidebb munkaidő megszűnésének napjától számított harmadik hónap első napjától kerülhet sor.
(3) A munkáltató a munkaidő megemeléséről szóló megállapodás időtartama alatt nem közölhet működésével összefüggő okra alapozott rendes felmondást vagy a 94/E. § (1) bekezdés szerinti rendes felmondásról szóló tájékoztatást azzal a munkavállalóval, akinek a teljes munkaideje - e §-ban foglaltak alapján - heti negyven óránál hosszabb.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott tilalomba ütköző munkáltatói rendes felmondás, illetőleg tájékoztatás jogellenes. Jogellenes az (1) bekezdés alapján meghatározott, a munkaidő mértékének felemeléséről szóló megállapodás időtartamát túllépően a 117/B. § (1) bekezdése szerinti teljes munkaidőnél magasabb munkaidő megállapítása. Az ilyen jogellenes foglalkoztatás esetén a 117/B. § (1) bekezdését meghaladó munkaidőre, a munkáltató az erre az időre járó munkabér háromszorosának megfelelő összegű átalány-kártérítést köteles a munkavállaló részére megfizetni.
(5) A munkavállaló személyi alapbérét nem érinti, ha teljes munkaidejének a mértéke - e §-ban foglaltak alapján - heti negyven óránál hosszabb.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltak alapján az órabérrel díjazott munkavállaló órabértételét arányosan csökkentett mértékben kell figyelembe venni."
9. §
Az Mt. 130. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A munkaviszony szünetelésének időtartamára a következő esetekben jár szabadság:]
"c) a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság [138. § (5) bekezdés]első hat hónapjára;"
10. §
Az Mt. 134. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) A szabadságot kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni. Kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a munkáltató működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok miatt a munkáltató kettőnél több részletben is kiadhatja a szabadságot, azonban - a felek eltérő megállapodása hiányában - ebben az esetben is megilleti a munkavállalót naptári évenként legalább egyszer legalább tizennégy összefüggő naptári nap távollétet biztosító szabadság."
11. §
Az Mt. 136. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A munkavállaló munkaviszonya megszűnésekor, ha a munkáltatónál eltöltött idővel arányos szabadságot nem kapta meg, azt pénzben kell megváltani. A gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság megszűnését követően, ha a munkavállaló a gyermek ápolása, gondozása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadságot nem kapta meg, azt a felek megállapodása alapján pénzben is meg lehet váltani. Egyéb esetben a szabadságot pénzben megváltani nem lehet; ettől érvényesen eltérni nem lehet."
12. §
Az Mt. 138. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
"(5a) Ha a munkavállaló az (5) bekezdés szerinti fizetés nélküli szabadságát meg kívánja szakítani, a megszakítási szándékát előzetesen közölnie kell a munkáltatóval. A munkáltató, ha a munkavállaló a fizetés nélkül szabadság kezdetétől számított
a) hat hónap letelte előtt kíván munkába állni, a bejelentést követő legfeljebb harminc nap,
b) hat hónap elteltével vagy azt követően kíván munkába állni, a bejelentést követő legfeljebb hatvan nap
elteltével köteles foglalkoztatási kötelezettségének eleget tenni."
13. §
Az Mt. 147. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan, illetve a munkaidőkereten felül végzett munka esetén a pótlék mértéke ötven százalék. A munkáltató előírhatja, hogy ellenértékként - pótlék helyett - szabadidő jár, ami nem lehet kevesebb a végzett munka időtartamánál."
14. §
Az Mt. 190. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
"(5) A (2) bekezdéstől eltérően a munkáltató köteles a vezető terhessége kezdetétől a szülési szabadsága végéig terjedő időszak alatt a rendes felmondását az általános szabályok szerint megindokolni."
15. §
Az Mt. 193/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"193/B. § (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra - függetlenül annak határozott vagy határozatlan idejű, teljes vagy részmunkaidőre létesített voltától -e törvény szabályait az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell alkalmazni e törvény 193/E. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a helyi önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság vagy közhasznú szervezet, valamint a nyilvántartásba vett közhasznú szervezet által végzett munkaerő-kölcsönzés esetén."
16. §
Az Mt. 193/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"193/C. § (1) E törvény alkalmazásában
a) munkaerő-kölcsönzés: az olyan tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi (a továbbiakban: kölcsönzés);
b) kölcsönbeadó: az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi és munkáltatói jogait, illetve kötelezettségeit a kölcsönvevővel megosztva gyakorolja (a továbbiakban: kölcsönbeadó);
c) kölcsönvevő: az a munkáltató, aki a kölcsönzés keretében átengedett munkavállalót ideiglenesen foglalkoztatja és munkáltatói jogait, illetve kötelezettségeit a kölcsönbeadóval megosztva gyakorolja;
d) kölcsönzött munkavállaló: a kölcsönbeadóval kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállaló, aki felett a kikölcsönzés időtartama alatt a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket a kölcsönbeadó és az őt ideiglenesen foglalkoztató kölcsönvevő megosztva gyakorolja, illetve teljesíti;
e) kikölcsönzés: az az időszak, amely alatt a kölcsönzött munkavállalót ideiglenesen a kölcsönvevő foglalkoztatja és gyakorolja felette a 104. §-ban meghatározott jogokat;
f) kikölcsönzés ideiglenessége: a kölcsönbeadó és a kölcsönzött munkavállaló által - a kölcsönvevőnél elvégzendő munka jellegére, a munkakörülményekre, a felek korábbi nyilatkozataira, a felek között fennálló munkaviszonyból fakadó jogokra és kötelezettségekre tekintettel - megállapodásában meghatározott, legfeljebb öt évig terjedő időtartam. Vita esetén a kölcsönbeadót terheli a bizonyítási teher a munkaerő-kölcsönzés ideiglenessége tekintetében.
(2) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti kölcsönzési időtartam megállapítása során a kölcsönzött munkavállalónak azonos kölcsönvevőnél az előző foglalkoztatása megszűnésétől számított hat hónapon belül történő ismételt kikölcsönzése időtartamát egybe kell számítani, függetlenül attól, hogy a kölcsönzés ugyanazon vagy más kölcsönbeadóval kötött megállapodás alapján valósult meg."
17. §
(1) Az Mt. 193/D. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Kölcsönbeadó lehet
a) az az EGT-államban székhellyel rendelkező vállalkozás, amely a rá irányadó jog szerint munkaerő-kölcsönzést folytathat, vagy
b) az a belföldi székhelyű, a tagok korlátolt felelősségével működő gazdasági társaság vagy - a vele tagsági viszonyban nem álló munkavállaló vonatkozásában - szövetkezet, amelyik megfelel az e törvényben, illetve az egyéb jogszabályban foglalt feltételeknek, és az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásba vette.
(2) Tilos munkavállaló kölcsönzése:
a) jogszabály által meghatározott tilalomba ütköző munkavégzésre,
b) a kölcsönvevő olyan munkahelyén, illetve telephelyén történő munkavégzésre, ahol sztrájk van, a sztrájkot megelőző egyeztetés kezdeményezésétől a sztrájk befejezéséig, illetve
c) ha a kölcsönvevőnél a munkavállaló munkaviszonya - a munkáltató működésével összefüggő okra alapozott rendes felmondásával, illetve a próbaidő alatt azonnali hatályú megszüntetésével - legfeljebb hat hónapja szűnt meg, vagy
d) a 193/C. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott időtartamot meghaladóan."
(2) Az Mt. 193/D. § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
"(7) E § alkalmazásában EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes, Magyar Köztársaságon kívüli más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez."
18. §
(1) Az Mt. 193/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Semmis a munkavállaló és a kölcsönbeadó között létrejött olyan megállapodás, amely
a) a munkaviszony megszűnése, illetve megszüntetése után a kölcsönvevővel való jogviszony létesítési tilalmat vagy korlátozást ír elő;
b) alapján a munkavállalónak a kölcsönbeadó javára díjazást (közvetítési díjat) kell fizetni a kölcsönzésért, illetve azért, ha a kölcsönvevővel kíván jogviszonyt létesíteni."
(2) Az Mt. 193/E. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) A kölcsönzött munkavállalóra - a 193/B. § (2) bekezdésében foglalt esetek kivételével - a kölcsönvevőnél történő foglalkoztatás teljes időtartama alatt
a) a terhes és szoptató nők védelme,
b) a fiatal munkavállalók védelme,
c) a munkaidőre, pihenőidőre vonatkozó szabályok,
d) a munkabér összege és védelme, valamint
e) az egyenlő bánásmód követelménye
vonatkozásában a kölcsönvevőre - jogszabály vagy kollektív szerződés alapján - irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni."
(3) Az Mt. 193/E. § (4) bekezdése helyébe a következő (4) bekezdés lép, és a § a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:
"(4) Arra a kölcsönzött munkavállalóra, aki
a) a kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített határozatlan idejű munkaviszonyban áll, és kölcsönvevőnél történő foglalkoztatás hiányában, illetve kölcsönvevőhöz történő kikölcsönzések közötti időszakban is díjazásban részesül,
b) munkaviszonya alapján a kölcsönbeadónál összességében kedvezőbb díjazásban részesül, mint a kölcsönvevő azonos munkakörben foglalkoztatott saját munkavállalója, ideértve a kollektív szerződésben és a felek megállapodása alapján fizetett bérelemeket, valamint a szociális juttatásokat is, vagy
c) a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 1. § (2) bekezdés 1. pontjában meghatározott munkaerőpiactól tartósan távollévő személynek minősül, és munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatják, a 142/A. §-nak az egyenlő, illetve az egyenlő értékűként elismert munka díjazására vonatkozó rendelkezéseit a 193/H. § (9)-(10) bekezdésében meghatározott időtartam lejártát követően, az ott meghatározott bérelemek tekintetében kell alkalmazni.
(5) Ha a munkaviszony nem kölcsönzés céljából jött létre, a munkaszerződés nem módosítható annak érdekében, hogy a munkáltató a munkavállalót kölcsönzés keretében foglalkoztassa."
19. §
Az Mt. 193/G. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(7) Semmis a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő között létrejött megállapodás,
a) ha a felek a 106. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi kapcsolatban állnak egymással,
b) ha az a munkaviszony megszűnése, megszüntetése után a kölcsönvevővel történő munkaviszony-létesítési tilalmat vagy korlátozást ír elő. Nem minősül e törvény alapján korlátozásnak az olyan megállapodás, amely alapján, ha a kölcsönzés megszűnésétől számított három hónapon belül a kölcsönzött munkavállaló a kölcsönvevővel munkaviszonyt létesít, a kölcsönbeadó részére a kölcsönvevő díjazást fizet."
20. §
(1) Az Mt. 193/P. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A kölcsönvevőnek
a) a kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók létszámáról és foglalkoztatási feltételeiről,
b) a betöltetlen álláshelyekről
a nála működő üzemi tanácsot, illetve képviselettel rendelkező szakszervezetet rendszeresen, de legalább félévente egy alkalommal, valamint a nála foglalkoztatott kölcsönzött munkavállalókat folyamatosan a helyben szokásos módon tájékoztatnia kell."
(2) Az Mt. 193/P. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
"(5) A 165-165/A. § alkalmazásakor a kölcsönzött munkavállalók számára biztosítani kell különösen a kölcsönvevőnél a szociális juttatásokhoz való hozzáférés kapcsán az egyenlő bánásmód érvényesülését, valamint a kölcsönbeadó által biztosított szociális juttatásokhoz a kikölcsönzések közötti időtartam alatti hozzáférést."
21. §
Az Mt. a 193/Z. §-t követően a következő alcímmel és 194-194/F. §-sal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi 194. § megjelölése 194/G. §-ra változik:
"XII/A. Fejezet
Az iskolaszövetkezet és tagja között fennálló munkaviszony sajátos szabályai
194. § (1) A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: szövetkezeti törvény) 55. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak érdekében az iskolaszövetkezet és nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja egymással munkaviszonyt létesíthet abból a célból is, hogy a szövetkezet által harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében a tag a harmadik személynél munkát végezzen. Ez a munkavégzés a szövetkezeti törvény szerinti személyes közreműködésnek minősül.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt munkaviszony tekintetében e törvény szabályait az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
194/A. § (1) A munkaviszonyt határozott időre kell létesíteni. Ennek során a 79. § (5) bekezdését nem kell alkalmazni.
(2) A munkaszerződésnek - a 76. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaktól eltérően - tartalmaznia kell:
a) a felek nevét, illetve megnevezését,
b) a tag által vállalt feladatok körét,
c) a tag harmadik személynél történő munkavégzési kötelezettsége teljesítésének időtartamára járó személyi alapbér legkisebb mértékét,
d) azt, hogy a felek a tag munkavégzési kötelezettsége teljesítéséről a 194/B. § alapján esetenként állapodnak meg, valamint
e) a felek kapcsolattartásának módját abban az időszakban, amikor a tag munkavégzési kötelessége szünetel.
(3) A munkaviszony kezdete - ha a felek eltérően nem rendelkeznek - a munkaszerződés megkötésének napja.
(4) Az alatt az idő alatt, amíg a tag az iskolaszövetkezet részére vagy harmadik személy részére munkát nem végez, a 151. §-t nem kell alkalmazni.
(5) A tag részére rendes szabadság nem jár, a munkavégzési kötelezettséggel nem járó idő azonban nem lehet kevesebb, mint a tagot a 130-132. § alapján megillető szabadság mértéke.
194/B. § (1) A harmadik személynél történő munkavégzési kötelesség teljesítése megkezdésének feltétele, hogy az iskolaszövetkezet és tagja a munkavégzési kötelesség megkezdését megelőzően írásban megállapodjanak:
a) a harmadik személy kilétében,
b) a munkavégzési kötelesség teljesítése során betöltendő munkakörben,
c) a személyi alapbérben,
d) a munkavégzés helyében,
e) a harmadik személynél történő munkába lépés napjában, valamint
f) minden, bármely fél által szükségesnek tartott további kérdésben.
(2) Az iskolaszövetkezet a tagot a munkavégzési kötelesség megkezdésével egyidejűleg köteles tájékoztatni:
a) a munkavégzési kötelesség teljesítése során elvégzendő munkaköri feladat jellemzőiről (munkaköri leírás),
b) az irányadó munkarendről,
c) a bérfizetés napjáról,
d) a munkáltatói utasítást adó személyéről.
194/C. § (1) A fiatal munkavállalónak minősülő tag munkavégzése során számára a harmadik személy munkáltatói utasításokat kizárólag az iskolaszövetkezetnek a munkavégzés helyén tartózkodó, tanulói, hallgatói jogviszonyban nem álló, 18. életévét betöltött tagja, tisztségviselője vagy munkavállalója (a továbbiakban: munkavezető) közvetítésével adhat. A munkavezető a polgári jog szabályai szerint felel a diák tagokkal szemben azért, hogy az utasítások továbbadása során betartja, betartatja a 104. §-ban foglalt, valamint a fiatal munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseket.
(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó esetben, valamint ha az utasítás adására baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, illetőleg elhárítása érdekében van szükség, a tag részére munkáltatói utasítást adhat a harmadik személy képviselője is.
(3) Az utasításadási jog körén túl a tag felett egyéb munkáltatói jogot csak az iskolaszövetkezet részéről a szövetkezeti törvény 36. § (5) bekezdésében szereplő szabályzatban kijelölt személy gyakorolhat. A munkáltatói jogok gyakorlására kijelölt személy az utasításadási jog kapcsán felmerült viták kérdésében, valamint az annak körébe nem tartozó egyéb kérdések tekintetében kapcsolatot tart, közvetít a harmadik személy és a tag között.
(4) A harmadik személy az iskolaszövetkezet képviselőjével, illetve a munkavezetővel együttműködni köteles az (1)-(3) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében, így különösen lehetővé kell tennie számára a munkavégzés helyére történő belépést, az általa kért felvilágosítást meg kell adni, és a tagot érintő ügyekben vele konzultálni köteles.
194/D. § A tag munkavégzési kötelessége teljesítésének időtartama alatt a harmadik személy teljesíti azokat a munkáltatói kötelezettségeket, amelyek
a) a munkavédelemre,
b) a nők, a fiatal munkavállalók, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására, valamint
c) a munkaidőre, pihenőidőre és ezek nyilvántartására vonatkozó szabályok betartására vonatkoznak.
194/E. § A munkaviszony a 86. § a)-c) pontjában meghatározott eseteken túlmenően megszűnik a tagsági jogviszonymegszűnésének időpontjában.
194/F. § A munkavégzés során a tagnak okozott kárért a munkáltató és a harmadik személy a munkáltatói károkozásra vonatkozó szabályai alapján, egyetemlegesen felel."
22. §
Az Mt. 211. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"211. § (1) Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi ... törvény (a továbbiakban: Módtv.) 6. §-ának hatálybalépését megelőző három éven belül megválasztott üzemi tanácsok (üzemi megbízottak) megbízatása a munkavédelemről szóló törvény által a munkavédelmi képviselő választására meghatározott következő időpontig meghosszabbodik.
(2) A Módtv. hatálybalépését követően első alkalommal új üzemi tanácsot (üzemi megbízottat) a Módtv. hatálybalépésekor működő munkavédelmi képviselőnek a munkavédelemről szóló törvénynek a Módtv. hatálybalépését megelőző időpontban hatályos szabályai szerinti megbízatásának lejártáig, de legkésőbb a Módtv. hatálybalépésétől számított négy éven belül kell megválasztani.
(3) 2012. január 1-jéig nem köthető megállapodás e törvénynek a Módtv. 8. §-ával megállapított 117/C. §-a alapján azon munkáltató és munkavállaló által, akik között a 117/C. § 2010. december 31-ig hatályos szövege szerint korábban jött létre megállapodás.
(4) E törvény 117/C. §-ának 2010. december 31-ig hatályos szövege alapján létrejött, munkáltató és munkavállaló közötti megállapodásokat a Módtv. 8. §-ával bevezetett módosítása nem érinti.
(5) A 130. § (2) bekezdés c) pontja szerint a szabadságra jogosító idő szabályait a Módtv. hatálybalépését követően kezdődött fizetés nélküli szabadság esetében kell alkalmazni.
(6) A 136. § (1) bekezdése szerinti, a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadság pénzbeni megváltásáról szóló megállapodás a Módtv. hatálybalépését követően lejáró fizetés nélküli szabadság megszűnésekor köthető.
(7) A XI. fejezetnek a Módtv. 15-20. §-ával módosított rendelkezéseit első alkalommal a 2011. december 1-jét követően létesített munkaviszonyokra kell alkalmazni. E rendelkezések végrehajtása érdekében a kollektív szerződéseket legkésőbb 2011. december 31-ig felül kell vizsgálni.
(8) A Módtv.-vel megállapított XII/A. fejezet rendelkezései nem érintik a Módtv. hatálybalépésének időpontjában az iskolaszövetkezet és tagja között fennálló munkaszerződéseket, valamint e szerződések alapján a harmadik személynél történő munkavégzést."
23. §
Az Mt. 212. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
"g) a munkaerő-kölcsönzés egyes szabályairól szóló 2008. november 19-i 2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelve."
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
24. §
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"80. § (1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyvének a munka díjazására vonatkozó szabályai (Harmadik rész, VII. fejezet) közül a 142. §, a 143-143/A. §, a 144. § (6) bekezdése, a 147. § (6)-(7) bekezdése, a 154. § (1) bekezdésének utolsó két mondata, a 154. § (2) bekezdése, a 155. § (2) bekezdése nem alkalmazható.
(2) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyve 147. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a napi munkaidőt, illetve a munkaidőkeretet meghaladóan végzett munka ellenértékeként szabadidőt csak a kollektív szerződés állapíthat meg."
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása
25. §
(1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.) 15. § (5) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem nyújtható támogatás, ha a támogatás igénylőjével szemben]
f) a harmadik országbeli állampolgár
fa) munkavállalási engedély, vagy
fb) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harm.tv.) szerinti, keresőtevékenység folytatására jogosító engedély (ideértve a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU Kék Kártyát is) nélkül történő foglalkoztatása,"
[miatt a hatáskörében eljáró illetékes hatóság, illetőleg a bíróság a támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal, illetőleg jogerős bírósági határozattal a (6) bekezdésben meghatározott hátrányos jogkövetkezményt alkalmazott.]
(2) Az Áht. 15. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: "(6) A támogatásra való jogosultságot kizárja, ha a támogatás igénylőjét
a) a munkaügyi hatóság munkaügyi bírsággal sújtotta, vagy a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény szerint a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezte,
b) az állami adóhatóság az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott jogsértés elkövetése miatt az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtotta,
c) az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző hatóság az (5) bekezdés h) pontjában meghatározott jogsértés elkövetése miatt az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény alapján bírsággal sújtotta, vagy
d) az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti, keresőtevékenység folytatására jogosító engedély hiánya miatt közrendvédelmi bírsággal sújtotta,
feltéve, hogy az a)-d) pontokban meghatározott közigazgatási határozat jogerős, vagy ha annak bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indítottak, a bíróság a keresetet érdemben elutasította."
26. §
Az Áht. a következő 130. §-sal egészül ki:
"130. § E törvény az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i 2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjának való megfelelést szolgálja."
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
27. §
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
"(4) A 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a törvény hatálya kiterjed a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártya) rendelkező harmadik országbeli állampolgárra, feltéve, hogy rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel."
28. §
Az Szt. 141. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:]
"c) a Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről, 14. cikk (1) bekezdés e) pont."
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása
29. §
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 70/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással öt évre választják. A megválasztott munkavédelmi képviselők személyéről a munkavállalókat tájékoztatni kell. A munkavédelmi képviselők megválasztásának, megbízatása megszűnésének, visszahívásának rendjére, működési területére a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvénynek (a továbbiakban: Mt.) az üzemi tanács tagjaira, illetve az üzemi megbízottra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, ideértve a központi munkavédelmi bizottság megalakításának lehetőségét is."
30. §
Az Mvt. 70/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(5) A testület rendes és póttagjainak megbízatása öt évre szól."
31. §
Az Mvt. a következő 89. §-sal egészül ki:
"89. § Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi ... törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését követően első alkalommal új munkavédelmi képviselőt a Módtv. hatálybalépésekor működő munkavédelmi képviselőnek e törvénynek a Módtv. hatálybalépését megelőző időpontban hatályos szabályai szerinti megbízatásának lejártáig, de legkésőbb a Módtv. hatálybalépésétől számított négy éven belül kell megválasztani."
A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása
32. §
A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(1) E törvény hatálya kiterjed]
"a) arra a természetes és jogi személyre, valamint jogi személynek nem minősülő gazdasági társaságra, aki a tizennyolcadik életévét betöltött természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony, továbbá harmadik országbeli állampolgárt vagy fiatal munkavállalót foglalkoztatásra irányuló jogviszony, illetve a (4) bekezdésben meghatározott jogviszonyok - ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott munkaviszonyt is - alapján foglalkoztat,"
33. §
(1) A Met. 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A munkaügyi ellenőrzés kiterjed:]
"a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerűségére és kötelező tartalmi elemeinek meglétére, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is), továbbá a foglalkoztató írásbeli tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó rendelkezések,"
[megtartására.]
(2) A Met. 3. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A munkaügyi ellenőrzés kiterjed:]
"i) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére, illetve a harmadik országbeli és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező állampolgárok foglalkoztatására vonatkozó jogszabályok,"
[megtartására.]
(3) A Met. 3. § (1) bekezdés r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A munkaügyi ellenőrzés kiterjed:]
"r) a harmadik országbeli állampolgár és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy magyarországi foglalkoztatásának bejelentésére vonatkozó jogszabályok,"
[megtartására.]
(4) A Met. 3. § (1) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:
[A munkaügyi ellenőrzés kiterjed:]
"s) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harm.tv.) 71. §-ának (1)-(2) bekezdése szerinti kötelezettségek foglalkoztató általi"
[megtartására.]
(5) A Met. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
"(4) Az iskolaszövetkezet tagjának az Mt. XII/A. § fejezete alapján történő munkavégzése tekintetében az iskolaszövetkezetnél végzett munkaügyi ellenőrzés nem terjed ki az (1) bekezdés k) pontjában foglaltak megtartásának ellenőrzésére. Az (1) bekezdés a)-j), valamint l)-r) pontjaiban lefolytatott ellenőrzés során a munkaügyi hatóság a munkaügyi szabályok betartásának ellenőrzését a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvényben foglalt eltérő szabályok figyelembevételével végzi, e körben ellenőrzési jogköre kiterjed a munkáltató iskolaszövetkezeti mivoltának, valamint a foglalkoztatottak tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennállásának ellenőrzésére is. E rendelkezés nem érinti az iskolaszövetkezet tagja személyes közreműködését igénybevevő harmadik személy foglalkoztatónál megvalósuló, az iskolaszövetkezet tagjának nem minősülő személy foglalkoztatása szabályai betartásának ellenőrzését."
34. §
(1) A Met. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(1) A felügyelő az ellenőrzés során tapasztalt szabálytalanságok miatt eljárása során a következő intézkedésekkel élhet:
a) megtiltja a további foglalkoztatást, ha az alkalmazás vagy a foglalkoztatás a 3. § (1) bekezdése a) pontjának első fordulata, továbbá b), e), f), i), k), q) és s) pontjai esetében a jogszabálysértés súlyossága miatt nem tartható fenn, és a sérelem rövid időn belül nem orvosolható. Ha a további foglalkoztatás megtiltására azért került sor, mert a foglalkoztató megsértette a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerűségére vagy a jogviszony bejelentésére, illetőleg munkaerő-kölcsönzés esetén a munkaszerződés kölcsönbevevő részére történő átadására vonatkozó rendelkezéseket, a felügyelő az eltiltás időtartamára kötelezi a munkáltatót a Munka Törvénykönyve 151. §-ának (4) bekezdése szerinti díjazásnak a munkavállaló részére történő megfizetésére,
b) kötelezi a foglalkoztatót a szabálytalanság meghatározott időn belül történő megszüntetésére,
c) kötelezi a harmadik országbeli állampolgárt érvényes munkavállalási engedély vagy EU Kék Kártya nélkül foglalkoztatót a központi költségvetésbe történő befizetésre a 7/A. §-ban foglaltak szerint,
d) ha az ellenőrzés során tudomására jut, hogy az álláskereső részére nyújtott támogatások igénybevétele jogalap nélküli, azt jelzi a hatáskörrel rendelkező állami foglalkoztatási szervnek,
e) a 7. § (1) bekezdésében meghatározott esetben javaslatot tehet munkaügyi bírság kiszabására,
f) szabálysértési eljárást folytat le,
g) az 1. § (5) bekezdése alapján eljárva megállapítja a foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak a munkába lépés napjától történő fennállását és kötelezi a foglalkoztatót a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó szabályok betartására,
h) eltiltja a foglalkoztatót tevékenysége folytatásától, ha foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályban előírt engedéllyel, nyilvántartásba vétellel nem rendelkezik, vagy
i) a 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre vonatkozó jogsértés megállapítása esetén a gyermek veszélyeztetettsége miatt jelzéssel él a gyermekjóléti szolgálatnál."
35. §
A Met. 6/A. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"6/A. § (1) A felügyelő köteles javaslatot tenni munkaügyi bírság kiszabására, valamint a munkaügyi bírság kiszabása nem mellőzhető, ha a foglalkoztató
a) a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezéseket megsértette,
b) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggésben nem tett eleget az államháztartási törvényben foglalt bejelentési kötelezettségének,
c) a jogszabályban vagy kollektív szerződésben megállapított munkabér összegére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezéseket megsértette, ide nem értve a felszámolási eljárás alatt álló foglalkoztatót, vagy
d) hatósági nyilvántartásba vétel hiányában folytat munkaerő-kölcsönzésre irányuló tevékenységet.
(2) Nem szabható ki munkaügyi bírság, ha
a) a foglalkoztató a munkaviszony létesítésének vagy megszűnésének (megszüntetésének) bejelentésére vonatkozó kötelezettségét a munkaügyi ellenőrzés megkezdéséig a tényleges foglalkoztatás teljes időtartamára vonatkozóan teljesítette,
b) a munkaviszony létesítésének vagy megszűnésének (megszüntetésének) bejelentésére vonatkozó kötelezettséget külön jogszabály szerint a foglalkoztató helyett más teljesíti, és a foglalkoztató a bejelentés határidőben történő teljesítéséhez szükséges adatokat a munkaügyi ellenőrzés megkezdéséig teljes körűen átadta, vagy
c) a foglalkoztató a munkavállaló részére ki nem fizetett a jogszabályban vagy kollektív szerződésben megállapított munkabért az eljárás során kitűzött határidőn belül kifizeti.
(3) Az (1) bekezdésben, a 7. §-ban, vagy a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben foglalt esetben sem szabható ki munkaügyi bírság első ízben, ha a foglalkoztató természetes személy vagy a hatósági ellenőrzés megkezdésekor a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény szerint kis- vagy középvállalkozásnak minősült. E szabály alkalmazásában, ha a foglalkoztató több telephellyel vagy munkahellyel rendelkezik, akkor bármelyik telephelyén, munkahelyén elkövetett, illetve ezeken egy eljárásban feltárt szabálytalanság minősül első ízben elkövetett jogsértésnek."
36. §
A Met. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"7. § (1) Munkaügyi bírság akkor szabható ki, ha a foglalkoztató
a) a 3. § (1) bekezdése a) pontjának a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerűségére, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre vonatkozó, valamint a b), c) d), f), i), k), l), m) és n) pontjában foglalt rendelkezéseket egy,
b) a foglalkoztató a 3. § (1) bekezdése a) pontjának a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok kötelező tartalmi elemeinek meglétére vonatkozó, valamint az e), g), h) j), o), p) q) és r) pontjában foglalt rendelkezések bármelyikét több munkavállaló vonatkozásában megsérti.
37. §
(1) A Met. 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Amennyiben a 3. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltak ellenőrzése során a munkaügyi hatóság azt állapítja meg, hogy a foglalkoztató harmadik országbeli állampolgárt érvényes munkavállalási engedély, EU Kék Kártya, vagy a Harm.tv. szerinti, keresőtevékenység folytatására jogosító engedély nélkül foglalkoztat, kötelezni kell a központi költségvetésbe történő befizetésre a (2)-(7) bekezdésben foglaltak szerint."
(2) A Met. 7/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően, a foglalkoztatót a kifizetett munkabér (munkadíj), de legalább a minimálbér kétszeresének megfelelő összeg központi költségvetésbe történő megfizetésére kell kötelezni akkor, ha a foglalkoztató harmadik országbeli állampolgárt úgy foglalkoztat tovább, hogy az engedély érvényességének lejártát megelőzően a harmadik országbeli állampolgár számára - amennyiben ezt az engedélyre vonatkozó jogszabály lehetővé teszi - új engedély iránti kérelmet az illetékes hatósághoz benyújtott, azonban a hatóság az ügyben nem hozott határozatot."
(3) A Met. 7/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
"(7) A munkaügyi hatóság a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásával összefüggő, EU Kék Kártya, illetve a Harm.tv. szerinti, keresőtevékenység folytatására jogosító engedély nélküli foglalkoztatást megállapító, illetve befizetésre kötelező jogerős határozatát közli az idegenrendészeti hatósággal."
38. §
A Met. 8/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) A munkaügyi hatóság - az (5)-(6) bekezdésben foglalt eltéréssel - az általa vezetett nyilvántartás adataiból az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (5) bekezdésében meghatározott jogsértést elkövetett, jogerős és végrehajtható közigazgatási vagy - a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata esetén - bírósági határozattal munkaügyi bírsággal sújtott foglalkoztatókra vonatkozó, az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott adatokat, valamint a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata esetén az (1) bekezdés e) pontjában foglalt adatokat abban az esetben, ha a bíróság a keresetet elutasító vagy a közigazgatási határozatot megváltoztató döntést hozott, a honlapján történő közzététel útján nyilvánosságra hozza."
39. §
A Met. 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
"(4) E törvény alkalmazásában a központi költségvetésbe történő befizetéskor a kötelező legkisebb munkabéren a jogszabályban meghatározott kötelező legkisebb munkabér havi mértékét kell érteni."
40. §
A Met. 10. §-a a következő m) és n) ponttal egészül ki:
[E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
"m) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i 2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti illegális foglalkoztatás tilalmának, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény irányadó rendelkezéseivel együtt,
n) a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló 2008. november 17-i 2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek."
41. §
A Met. a következő 11. §-sal egészül ki:
"11. § (1) Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi ... törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésétől számított 30. napon a munkaügyi hatóság a foglalkoztatóknak a Módtv. hatályba lépéséig hatályos 8/C. § (4) és (5) bekezdése alapján nyilvánosságra hozott adatai közül törli azoknak a munkáltatóknak az adatait, amelyek közzétételi kötelezettségét - ideértve a folyamatban lévő bírósági felülvizsgálattal érintett határozatok adatait is - az Áht. és a Kbt. a Módtv. hatályba lépéséig előírta.
(2) A munkaügyi hatóság a 8/C. § (4) és (5) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettsége a Módtv. hatályba lépését követően indult ügyekben feltárt jogsértések esetén irányadó.
(3) A Módtv. 34. § (1) bekezdésével megállapított 6. § (1) bekezdés c) pontjában a 3. § (1) bekezdés s) pontjára vonatkozó utalást 2011. július 20-ától kell alkalmazni.
(4) A 6/A. § rendelkezéseit a Módtv. hatályba lépését követően indult ügyekben feltárt jogsértések esetén kell alkalmazni, a 6/A. § (3) bekezdésének alkalmazásában továbbá első jogsértésként a Módtv. hatálybalépését követően megállapított jogsértés vehető figyelembe."
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény módosítása
42. §
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 12. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
"(5a) Részmunkaidőben történő munkavégzés esetén a (2) bekezdésben foglalt minimális tényleges bírói működési időtartamba a részmunkaidőben töltött időszak a részmunkaidőnek a teljes munkaidőhöz viszonyított arányában vehető figyelembe."
43. §
A Bjt. a következő 34/A. §-sal egészül ki:
"34/A. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott bíró írásbeli kérelmére a munkáltató köteles a beosztásáról szóló okiratban heti húsz óra részmunkaidőt kikötni, ha a bíró a kérelem benyújtásakor a Munka Törvénykönyve 138. §-a (5) bekezdés a) pontja szerinti fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe.
(2) A munkáltató a bírónak a munkaidő egyenlőtlen beosztására vonatkozó kérelmét csak abban az esetben tagadhatja meg, ha az számára lényegesen nagyobb munkaszervezési terhet jelentene. A munkáltató a bíró kérésére köteles írásban megindokolni a kérelem megtagadását.
(3) A részmunkaidő kikötése
a) a fizetés nélküli szabadság megszűnését követő naptól,
b) ha a bírónak a Munka Törvénykönyve 134. § (3) bekezdés b) pontja alapján ki kell adni rendes szabadságát, a szabadság leteltét követő naptól
hatályos. A b) pontban foglaltak alkalmazása esetén - a felek eltérő megállapodása hiányában - a rendes szabadság kiadását a fizetés nélküli szabadság lejártát követő első munkanapon meg kell kezdeni. Eltérő megállapodás esetén a rendes szabadság kiadását a fizetés nélküli szabadság lejártát követő harminc napon belül meg kell kezdeni.
(4) A kérelmet az (1) bekezdés szerinti fizetés nélküli szabadság igénybevételének megszűnése előtt legalább hatvan nappal kell a munkáltatóval közölni. A kérelemben a bíró köteles tájékoztatni a munkáltatót
a) a fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosító gyermeke harmadik életéve betöltésének időpontjáról, továbbá
b) ha egyenlőtlen munkaidő-beosztásban kíván dolgozni, a munkaidő-beosztásra vonatkozó javaslatáról."
(5) A (3) bekezdés szerinti időponttól a bírói szolgálati viszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatás tekintetében e törvény erejénél fogva az időarányosság elve alkalmazandó, ha a juttatásra való jogosultság a munkaidő mértékével összefügg.
(6) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján kikötött részmunkaidőben a munkáltató a bírót
a) a kérelem szerinti időpontig, de
b) legfeljebb a gyermek hároméves koráig
köteles foglalkoztatni. Ezt követően a bíró munkaidejét a kérelem benyújtása előtti mérték szerint, illetményét az időarányosság elvének megfelelő alkalmazásával kell megállapítani.
(7) Az (1)-(6) bekezdés nem alkalmazható a bírósági vezetőre."
44. §
A Bjt. 57. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
[A bírót fel kell menteni,]
"n) ha állami felsőoktatási intézmény rektorává vagy költségvetési szervként működő kutatóközpont vagy kutatóintézet vezetőjévé nevezik ki."
45. §
A Bjt. 138. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"138. § Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi ... törvény (a továbbiakban: Módtv.) 41. §-ával megállapított 12. § (5a) bekezdését a részmunkaidőben történő foglalkoztatásnak a Módtv. hatálybalépését követően ledolgozott időtartama tekintetében kell alkalmazni."
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása
46. §
(1) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
"c) a szállás időben megosztott használati joga, a hosszú távra szóló üdülési termék megszerzésére, ezek viszontértékesítésére és cseréjére irányuló, fogyasztóval kötött szerződésekre, valamint az ezekkel összefüggő tájékoztatási követelményekre"
[vonatkozó részletes szabályokat rendelettel meghatározza.]
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása
47. §
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra jogosult]
"c) a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár, amennyiben az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelel és rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel."
48. §
A Fot. 31. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:]
"c) a Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről, 14. cikk (1) bekezdés e) pont."
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása
49. §
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 2. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
[E törvény hatálya kiterjed - amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik - a Magyar Köztársaság területén élő]
"e) - az anyasági támogatás (IV. fejezet) kivételével - a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárra."
50. §
A Cst. 53. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:]
"c) a Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről, 14. cikk (1) bekezdés e) pont."
A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosítása
51. §
A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 3. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A törvény hatálya - a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel - kiterjed]
"b) a (2) bekezdésben meghatározott felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, egyéni cégekre, egyéni vállalkozókra."
52. §
Az Fktv. 4. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a felnőttképzéssel kapcsolatos feladatai körében rendeletben határozza meg]
"c) az intézmény-, vagy programakkreditációs tanúsítvány adataiban bekövetkezett változás bejelentésének elmulasztása miatt fizetendő bírság mértékét, valamint a bírságfizetési kötelezettség részletes"
[szabályait.]
53. §
Az Fktv. 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(7) Az állami foglalkoztatási szerv a jogszabályban meghatározott esetekben a felnőttképzést folytató intézményt a nyilvántartásból törli."
54. §
Az Fktv. a következő 12/A. §-sal egészül ki:
"12/A. § (1) Ha a felnőttképzést folytató intézmény az intézményakkreditációs tanúsítvány adataiban bekövetkezett változás átvezetését a jogszabályban meghatározott határidőben nem kezdeményezi, vele szemben a FAT bírságot szab ki. A bírság mértékét és a fizetési kötelezettség részletes szabályait kormányrendelet állapítja meg. Amennyiben az intézmény az adatváltozásnak a tanúsítványon való átvezetését a FAT bírságot megállapító határozata ellenére továbbra sem kezdeményezi, a FAT az intézményakkreditációt visszavonja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket az adatváltozásnak a programakkreditációs tanúsítványon történő átvezetésére is alkalmazni kell."
Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény módosítása
55. §
(1) Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Euüt.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A közösségi szinten működő vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak a tájékoztatáshoz és a velük való konzultációhoz fűződő jogának erősítése érdekében valamennyi közösségi szinten működő vállalkozásnál, illetve vállalkozáscsoportnál a 3. § (1) bekezdésében meghatározott kérelem szerint európai üzemi tanácsot kell létesíteni, vagy a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárást kell kialakítani. Erre vonatkozó megállapodás esetén, vagy megállapodás hiányában az európai üzemi tanács kialakítására, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt biztosító eljárásra e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A munkavállalók tájékoztatásának és a velük való konzultációnak a módozatait úgy kell meghatározni és alkalmazni, hogy azok biztosítsák a hatékonyságot, és lehetővé tegyék a vállalkozáson vagy vállalkozáscsoporton belüli hatékony döntéshozatalt."
(2) Az Euüt. 1. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
"(3a) A közösségi szinten működő vállalkozáscsoportba tartozó bármely vállalkozás vezetése, a közösségi szinten működő vállalkozás és vállalkozáscsoport központi vezetése vagy feltételezett központi vezetése felelős a különleges tárgyaló testület tárgyalásainak megindításához nélkülözhetetlen - különösen a vállalkozás vagy a vállalkozáscsoport szerkezetére és létszámára vonatkozó - információk megszerzéséért és az érdekelt felek (munkavállalók és képviselőik) részére történő továbbításáért. E kötelezettség a munkavállalói létszám tekintetében különösen a 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt információkra vonatkozik."
56. §
(1) Az Euüt. 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[ E törvény alkalmazásában]
"e) konzultáció: a munkavállalói képviselők és a központi vezetés, illetve bármely megfelelő vezetési szint közötti párbeszéd kialakítása és véleménycseréje olyan időben, módon és tartalommal, ami lehetővé teszi a munkavállalók képviselőinek, hogy a vezetés felelősségének sérelme nélkül a konzultáció tárgyául szolgáló javasolt intézkedésekről kapott információk alapján ésszerű időn belül, a közösségi szinten működő vállalkozáson vagy közösségi szinten működő vállalkozáscsoporton belül figyelembe vehető véleményt alkothassanak;"
(2) Az Euüt 2. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[ E törvény alkalmazásában]
"i) tájékoztatás: adatok munkavállalók képviselőinek megfelelő időben, módon és tartalommal történő továbbítása a munkáltatók által annak érdekében, hogy azok megismerhessék és megvizsgálhassák az adott tárgykört, amely lehetővé teszi a munkavállalók képviselői számára a lehetséges hatások alapos elemzését és szükség esetén a konzultációk előkészítését a közösségi szinten működő vállalkozás vagy vállalkozáscsoport illetékes szervével."
(3) Az Euüt. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) Ha a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek ugyanazon vállalkozáscsoport két vagy több vállalkozása is megfelel, az ellenkező bizonyításáig a (3) bekezdésben foglalt sorrendet kell figyelembe venni az ellenőrző vállalkozás meghatározásánál. A (2) bekezdés alkalmazásában az ellenőrző vállalkozás szavazással és kinevezéssel kapcsolatos jogai magukban foglalják bármely másik ellenőrzött vállalkozás jogait, valamint bármely a saját nevében, de az ellenőrző vállalkozás vagy bármely egyéb ellenőrzött vállalkozás részéről eljáró személynek vagy testületnek a jogait."
(4) Az Euüt. 2. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssekkel egészül ki:
"(7) Annak meghatározása során, hogy egy vállalkozás "ellenőrző vállalkozásnak" minősül-e, annak a tagállamnak a jogát kell alkalmazni, amelynek joga a vállalkozásra nézve irányadó. Ha a vállalkozásra nézve irányadó jog nem valamely tagállam joga, az alkalmazandó jog annak a tagállamnak a joga, amelynek területén a vállalkozás képviselője, illetve ilyen képviselő hiányában a legnagyobb számú munkavállalót foglalkoztató vállalkozáscsoportjának központi vezetése található.
(8) A (2) és a (3) bekezdéstől eltérően, ha a vállalkozás a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet 3. cikk (5) bekezdés a) vagy c) albekezdésében említett társaság, az érdekeltségébe tartozó másik vállalkozás tekintetében nem minősül ellenőrző vállalkozásnak.
(9) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában előírt küszöbértékeket a tárgyévet megelőző két évben foglalkoztatottaknak a részmunkaidős foglalkoztatottakat is magában foglaló átlagos statisztikai létszáma alapján kell meghatározni."
57. §
Az Euüt. 4. §; (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(2) A különleges tárgyaló testület tagjait a közösségi szinten működő vállalkozások vagy vállalkozáscsoportok által alkalmazott munkavállalók közül kell kijelölni. A tagokat az adott tagállamban a vállalkozás, illetve vállalkozáscsoport által alkalmazott munkavállalók számával arányosan kell meghatározni úgy, hogy a különleges tárgyaló testületben minden tagállam számára az összes tagállamban alkalmazott munkavállalók számának minden tíz százaléka után egy helyet kell biztosítani. A különleges tárgyaló testület tagjának jelölésével egyidejűleg gondoskodni kell póttag jelöléséről is.
(3) Ha az adott tagállamban a közösségi szinten működő vállalkozás vagy vállalkozáscsoport által foglalkoztatott munkavállalói létszám
a) legalább huszonöt, de kevesebb, mint ötven százalékát foglalkoztatják, további egy,
b) legalább ötven százalékát, de kevesebb, mint hetvenöt százalékát foglalkoztatják, további két,
c) legalább hetvenöt százalékát foglalkoztatják, további három
munkavállalói képviselő küldhető a különleges tárgyaló testületbe a (2) bekezdés alapján meghatározható létszámon felül."
58. §
(1) Az Euüt. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A központi vezetés a különleges tárgyaló testület megalakítását követően haladéktalanul tájékoztatja a közösségi szinten működő vállalkozás vagy vállalkozáscsoport valamennyi telephelyének, illetve vállalkozásának vezetőjét, a munkavállalók képviseleti szerveit, valamint a munkavállalók és a munkaadók illetékes európai szervezeteit a különleges tárgyaló testület tagjainak névsoráról, címéről, és a tárgyalások megindításáról. A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a Kormány hivatalos tájékoztató honlapján közzéteszi azokat az elektronikus levelezési címeket, amelyeken a tájékoztatást teljesíteni kell."
(2) Az Euüt. 6. §; (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(4) A különleges tárgyaló testület a központi vezetéssel való tárgyalást megelőzően külön ülést tarthat, amelyen szakértő közreműködését veheti igénybe. Szakértőként elismert és illetékes, közösségi szinten működő munkavállalói szervezetek képviselői is felkérhetők. E szakértők és a munkavállalói szervezetek képviselői a különleges tárgyaló testület kérésére tanácsadói minőségben vesznek részt a tárgyalásokon.
(5) A különleges tárgyaló testület a szavazatok legalább kétharmados többségével dönthet úgy, hogy nem kezdi meg a (2) bekezdésben foglalt tárgyalásokat, illetve megszünteti a már megkezdett tárgyalásokat. E döntés a 7-8. §-ban szabályozott megállapodás megkötését célzó eljárást is megszünteti. A döntést tartalmazó iratot a különleges tárgyaló testület elnökének és egy tagjának aláírásával a központi vezetésnek haladéktalanul meg kell küldeni."
(3) Az Euüt. 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
"(8) A különleges tárgyaló testületnek a központi vezetés valamennyi ülése előtt és azt követően is jogában áll a központi vezetés részvétele nélkül ülésezni. Az üléseken biztosítani kell a különleges tárgyaló testület számára a tájékoztatásához szükséges eszközöket."
59. §
Az Euüt. a következő 6/A. §-sal egészül ki:
"6/A. § (1) A közösségi szinten működő vállalkozás vagy közösségi szinten működő vállalkozáscsoport szerkezetének jelentős megváltozása - különösen egyesülés, meghatározó befolyás szerzése vagy szétválás - esetén, feltéve, hogy
a) a hatályban lévő megállapodások erre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaznak, vagy
b) az alkalmazandó két vagy több megállapodás rendelkezései összeegyeztethetetlenek,
a központi vezetés saját kezdeményezésére, vagy legalább két tagállamban működő, legalább két vállalkozásnál vagy telephelyen foglalkoztatott száz munkavállalónak, illetve e munkavállalók képviseleti szerveinek írásbeli indítványára tárgyalásokat kezdeményez az európai üzemi tanács létrehozására, vagy a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló tárgyalások kialakítására. A tárgyalásokra az e §-ban foglalt eltérésekkel a 3-6. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben a különleges tárgyaló testület tagjai:
a) a 4. § (2) és (3) bekezdése alapján kijelölt tagok, valamint
b) a meglévő európai üzemi tanács, illetve a meglévő európai üzemi tanácsok legalább három tagja.
(3) A tárgyalások időtartama alatt a meglévő európai üzemi tanács, illetve a meglévő európai üzemi tanácsok az európai üzemi tanácsok tagjai és a központi vezetés között létrejött megállapodás alapján esetlegesen kiigazított szabályok szerint folytatják működésüket. E megállapodásra a 7-8/A. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) Ha a tárgyalások során bármely okból - ideértve a 9. §-ban foglalt eseteket is - nem jön létre megállapodás, az európai üzemi tanács megalakítására és működésére a 10-23. §-ban foglalt rendelkezések irányadók."
60. §
(1) Az Euüt. 7. § (3) bekezdés b)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Amennyiben a központi vezetés és a különleges tárgyaló testület európai üzemi tanács létrehozásában állapodik meg, a megállapodást írásba kell foglalni. Ennek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:]
"b) az európai üzemi tanács összetételét, tagjainak számát, a póttagok számát, a tisztségek elosztását - lehetőség szerint figyelembe véve a munkavállalók munkakör, beosztás és nem szerinti kiegyensúlyozott elosztásának szükségességét, valamint az európai üzemi tanács megbízatásának időtartamát;
c) az európai üzemi tanács jogkörét és a tájékoztatására, a vele való konzultációra vonatkozó eljárás rendjét, valamint - tiszteletben tartva a 16. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakat - az európai üzemi tanács és a nemzeti munkavállalói képviselői testületek tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció közötti kapcsolat módozatait;"
(2) Az Euüt. 7. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Amennyiben a központi vezetés és a különleges tárgyaló testület európai üzemi tanács létrehozásában állapodik meg, a megállapodást írásba kell foglalni. Ennek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:]
"f) a megállapodás hatálybalépésének időpontját, időbeli hatályát, a megállapodás módosításának vagy megszüntetésének módjait, és azokat az eseteket, amikor a megállapodást újra kell tárgyalni, továbbá a megállapodás újratárgyalása során követendő eljárást - ideértve az átmeneti rendelkezéseket is -, valamint a közösségi szinten működő vállalkozás vagy vállalkozáscsoport szerkezetében bekövetkező változások követésével kapcsolatos kikötéseket;"
(3) Az Euüt. 7. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[Amennyiben a központi vezetés és a különleges tárgyaló testület európai üzemi tanács létrehozásában állapodik meg, a megállapodást írásba kell foglalni. Ennek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:]
"g) szükség szerint az Európai Üzemi Tanácson belül létrehozott ügyvezető bizottság összetételét, kinevezési eljárásait, feladatait és ülésezési rendjét."
(4) Az Euüt. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
"(4) Az európai üzemi tanács és a munkavállalói képviselői testületek tájékoztatása, valamint a velük folytatott konzultáció közötti kapcsolatra vonatkozó szabályozást az e §-ban, illetve a 8. §-ban szabályozott megállapodás állapítja meg. E megállapodás nem lehet ellentétes a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény munkavállalók tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó rendelkezéseivel."
61. §
Az Euüt. a következő 8/A. §-sal egészül ki:
"8/A. § A 7-8. §-ban szabályozott megállapodás megkötéséről a különleges tárgyaló testület tagjai szótöbbséggel határoznak."
62. §
Az Euüt. 10. §; (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(2) Az európai üzemi tanács tagjait az adott tagállamban alkalmazott munkavállalók számával arányosan kell meghatározni úgy, hogy az európai üzemi tanácsban minden tagállam számára az összes tagállamban alkalmazott munkavállalók számának minden tíz százaléka után egy helyet kell biztosítani. Az európai üzemi tanács tagjának jelölésével egyidejűleg gondoskodni kell póttag jelöléséről is.
(3) Ha az adott tagállamban a közösségi szinten működő vállalkozás vagy vállalkozáscsoport által foglalkoztatott munkavállalói létszám
a) legalább huszonöt, de kevesebb mint ötven százalékát foglalkoztatják, további egy,
b) legalább ötven százalékát, de kevesebb mint hetvenöt százalékát foglalkoztatják, további két,
c) legalább hetvenöt százalékát foglalkoztatják, további három,
munkavállalói képviselő küldhető a különleges tárgyaló testületbe a (2) bekezdés alapján meghatározható létszámon felül."
63. §
Az Euüt. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) Az európai üzemi tanács tevékenységei koordinálásának biztosítása és a rendkívüli körülmények hatékony kezelése érdekében legalább három, legfeljebb öttagú ügyvezető bizottságot választ, amelynek tagja az európai üzemi tanács elnöke. Az ügyvezető bizottságnak rendelkeznie kell mindazokkal a feltételekkel, amelyek lehetővé teszik azt, hogy tevékenységét rendszeresen ellássa."
64. §
(1) Az Euüt. 16. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(3) A munkavállalók tájékoztatásának és a velük való konzultációnak a megvitatott téma függvényében a megfelelő vezetési és képviseleti szinten kell történnie. Az európai üzemi tanács hatásköre, tevékenységi köre, valamint a munkavállalók e törvény hatálya alá tartozó tájékoztatása és a velük való konzultáció kizárólag a transznacionális kérdésekre terjedhet ki.
(4) Transznacionálisnak tekintendő minden olyan kérdés, amely
a) a közösségi szinten működő vállalkozás vagy közösségi szinten működő vállalkozáscsoport egészét, vagy
b) a közösségi szinten működő vállalkozás vagy közösségi szinten működő vállalkozáscsoport két különböző tagállamban található legalább két telephelyét vagy vállalkozáscsoportjához tartozó vállalkozását
érinti. Transznacionálisnak tekinthető az a kérdés is, amely az érintett tagországok számától függetlenül a közösségi munkavállalókra gyakorolt lehetséges hatása szempontjából jelentős, illetve amely a tevékenységek tagállamok közötti átruházásával jár. Valamely kérdés transznacionális jellegének meghatározásakor figyelemmel kell lenni a kérdés lehetséges hatásaira, és a kérdés által érintett vezetési és képviseleti szintre."
(2) Az Euüt. 16. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A közösségi szinten működő vállalkozás vagy vállalkozáscsoport gazdasági helyzetéről és annak várható alakulásáról történő tájékoztatás és konzultáció tárgykörébe tartoznak különösen]
"d) a befektetések, illetve a befektetési programok helyzete és annak várható fejlődési iránya;"
(3) Az Euüt. 16. § (5) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A közösségi szinten működő vállalkozás vagy vállalkozáscsoport gazdasági helyzetéről és annak várható alakulásáról történő tájékoztatás és konzultáció tárgykörébe tartoznak különösen]
"i) vállalkozások, telephelyek vagy a működés szempontjából lényeges üzem-, illetve üzletrészek tevékenységének csökkentése, leépítése, bezárása vagy megszüntetése;"
65. §
(1) Az Euüt. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) A (2) bekezdés szerinti ülést a központi vezetésnek, vagy a közösségi szinten működő vállalkozás vagy vállalkozáscsoport megfelelő szintű vezetésének a jelentése alapján a lehető legrövidebb időn belül kell megtartani. Az európai üzemi tanács és az ügyvezető bizottság jogosult a felmerült kérdésekről az ülés végén, illetve azt követően ésszerű időn belül véleményt nyilvánítani."
(2) Az Euüt.17. §-a a következő (5) és (6) bekezdésekkel egészül ki:
"(5) Az európai üzemi tanács és ügyvezető bizottság - ideértve a 17. § (2) bekezdése szerint kibővített ügyvezető bizottságot is - jogosult a központi vezetéssel tartandó tárgyalást megelőzően a vezetés részvétele nélkül ülésezni.
(6) Az e § szerint folyó tájékoztatás és konzultáció nem sértheti 1. § (1) bekezdésében szabályozott elveket és a 19. §-ban foglalt rendelkezéseket."
66. §
Az Euüt. a következő 18/A. §-sal egészül ki:
"18/A. § Az európai üzemi tanácsnak a létrehozását követő négy év eltelte után meg kell vizsgálnia annak lehetőségét, hogy tárgyalásokat kezdeményez a 7-8. §-ban szabályozott megállapodás megkötésére, vagy továbbra is alkalmazza a 10-23. §-ban foglalt rendelkezéseket."
67. §
Az Euüt. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"20. § (1) Az európai üzemi tanács, valamint a különleges tárgyaló testület belföldön foglalkoztatott tagjának és póttagjának munkajogi védelmére az üzemi tanács tagjára vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(2) Az európai üzemi tanács tagjai együttesen képviselik - az egyéb munkavállalói érdekképviseleti és részvételi szervezetek hatáskörének sérelme nélkül - a közösségi szinten működő vállalkozás vagy közösségi szinten működő vállalkozáscsoport munkavállalóinak az érdekeit, és rendelkeznek az európai üzemi tanács számára biztosított jogok gyakorlásához szükséges eszközökkel, ideértve a munkavállalók tájékoztatásához és a velük történő konzultációhoz való jogok megsértésével kapcsolatos jogviták megindítását is.
(3) Az európai üzemi tanács tagjai a telephelyeken, illetve a közösségi szinten működő vállalkozáscsoporthoz tartozó vállalkozásokban alkalmazott munkavállalók képviselőit, illetve ilyen képviselők hiányában a munkavállalók közösségét a 19. § sérelme nélkül tájékoztatják a tájékoztatási és konzultációs eljárás tartalmáról és eredményéről.
(4) Az európai üzemi tanács tagjai megbízatásuk lejártát követően kötelesek beszámolni a telephelyeken, illetve a közösségi szinten működő vállalkozáscsoporthoz tartozó vállalkozásokban alkalmazott munkavállalók képviselőinek, illetve ilyen képviselők hiányában a munkavállalók közösségének."
68. §
Az Euüt. a következő 21/A-21/C. §-sal egészül ki:
"21/A. § A konzultációnak lehetővé kell tennie a munkavállalók képviselői számára, hogy tárgyalhassanak a központi vezetéssel, valamint írásban, indoklással ellátott választ kaphassanak bármely általuk kibocsátott véleményre és észrevételre.
21/B. § (1) A különleges tárgyaló testület és az európai üzemi tanács tagjainak joguk van ahhoz, hogy képzésben részesüljenek feltéve, hogy ez a nemzetközi környezetben végzett képviselői munkájukhoz szükséges. A képzésre fordítható idő minimális mértékét a felek megállapodásban rögzíthetik.
(2) A nemzetközi környezetben végzett képviselői munkához szükséges képzésnek kell tekinteni különösen azt a képzést, amely a közösségi szinten működő vállalkozás, illetve vállalkozáscsoport nemzetközi struktúrájának, stratégiájának, jogi és munkaügyi kapcsolatai hátterének megértéséhez, az európai üzemi tanács tevékenységének gyakorlati követelményeihez - ideértve a kommunikációs ismereteket és az idegen nyelvtudást - kapcsolódó igények kielégítéséhez szükséges ismeretek elsajátítására irányul.
(3) A képzésre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a képzési igényekre, a képzés tartalmára, valamint egyéb lényeges adataira vonatkozó információkat, továbbá azokat az indokokat, amelyek alátámasztják azt, hogy a képzés a nemzetközi környezetben végzett képviselői munkához szükséges.
(4) A képzésre irányuló kérelem nem utasítható vissza abban az esetben, ha a képzés a különleges tárgyaló testület és az európai üzemi tanács tagjainak nemzetközi környezetben végzett képviselői munkájukhoz ésszerűen szükséges.
(5) A különleges tárgyaló testület és az európai üzemi tanács tagjait a képzés idejére távolléti díjuk illeti meg.
21/C. § (1) Az európai üzemi tanács tájékoztatása és a vele folytatott konzultáció a nemzeti munkavállalói képviseleti testületek tájékoztatásához és konzultációjához kapcsolódik, tiszteletben tartva hatáskörüket, tevékenységi köreiket, az 1. § (1) bekezdésében és a 16. § (3) bekezdésében szabályozott elveket. Ha az európai üzemi tanács hatáskörébe tartozó kérdésről a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján a nemzeti munkavállalói képviseleti szerveket is tájékozatni kell, a tájékoztatást számukra egy időben kell megadni.
(2) Ha a munkaszervezésre vagy a munkaszerződésekre jelentős mértékben kiható döntések meghozatala várható, a 7-8. §-ban szabályozott megállapodás ilyen tartalmú rendelkezése hiányában a tájékoztatást és konzultációt az európai üzemi tanácsban és a nemzeti munkavállalói képviselői testületekben is meg kell adni, illetve le kell folytatni."
69. §
Az Euüt. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az európai üzemi tanács létesítésére, a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakítására irányuló megállapodással, valamint az európai üzemi tanácsra, a különleges tárgyaló testület, európai üzemi tanács és tagjainak e törvényben szabályozott jogaira és kötelezettségeire vonatkozó törvényi rendelkezésekkel kapcsolatos, az 1. § (3) bekezdésében felsoroltak és az európai üzemi tanács, annak az európai üzemi tanács tagjai, a munkavállalók, az üzemi tanács, valamint a szakszervezet közötti jogvitában a bíróság tizenöt napon belül nemperes eljárásban határoz."
70. §
Az Euüt. a következő 23/A-23/B. §-sal egészül ki:
"23/A. § (1)A 6/A. § és az abból fakadó kötelezettségek kivételével e törvényt nem kell alkalmazni azokra a közösségi szinten működő vállalkozásokra, illetve vállalkozáscsoportokra, amelyek esetében
a) a munkavállalók nemzetek feletti tájékoztatásáról és a velük való konzultációról szóló, a teljes munkaerőre vonatkozó megállapodást vagy megállapodásokat a 94/45/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdése vagy a 97/74/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése szerint kötötték, vagy
b) a munkavállalók nemzetek feletti tájékoztatásáról és a velük való konzultációról szóló, a teljes munkaerőre vonatkozó megállapodást vagy megállapodásokat a 94/45/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdése vagy a 97/74/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése szerint kötötték, és e megállapodás vagy megállapodások kiigazítására a vállalkozás vagy a vállalkozáscsoport szerkezetében bekövetkezett módosítások miatt került sor, tekintet nélkül a kiigazítás időpontjára.
(2) Azokra a közösségi szinten működő vállalkozásokra, illetve vállalkozáscsoportokra, amelyek esetében a 94/45/EK irányelv 6. cikke szerint megkötött megállapodást
a) 2009. június 5. és 2011. június 5. között írták alá, vagy
b) 2009. június 5. és 2011. június 5. között módosították,
ellenkező kikötés hiányában e törvény - megállapodás aláírásakor vagy módosításakor hatályos - rendelkezéseit kell alkalmazni. Ettől eltérően e közösségi szinten működő vállalkozásokra, illetve közösségi szinten működő vállalkozáscsoportokra e törvény 6/A. §-át és az abból fakadó kötelezettségeket is alkalmazni kell.
(3) Ha az (1) és a (2) bekezdésben említett megállapodások hatályukat vesztik, a felek közösen dönthetnek azok megújításáról vagy módosításáról. Ilyen döntés hiányában e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) Az (1) és a (2) bekezdésben említett megállapodásokban a munkavállalók tájékoztatásának és a velük való konzultáció módozatait úgy kell értelmezni, hogy azok biztosítsák a hatékonyságot, és lehetővé tegyék a vállalkozáson vagy vállalkozáscsoporton belüli hatékony döntéshozatalt.
23/B. § E törvényt kell alkalmazni azokra a közösségi szinten működő vállalkozásokra, illetve vállalkozáscsoportokra is, amelyek esetében
a) a 94/45/EK irányelv 6. cikke szerint megkötött megállapodást 1996. szeptember 22. és 2009. június 5. között írták alá, és 2009. június 5. és 2011. június 5. között nem módosították, valamint
b) a munkavállalók nemzetek feletti tájékoztatásáról és a velük való konzultációról szóló megállapodást 2011. június 6-án vagy azt követően írták alá."
71. §
Az Euüt. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"24. § E törvény az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2009. május 6-i 2009/38/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvének való megfelelést szolgálja."
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
72. §
(1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(6) Az állami adóhatóság a (4) bekezdésben meghatározott, munkáltató vagy kifizető által bejelentett adatok közül a munkáltató, kifizető azonosítására szolgáló adatokat, a biztosított személyi adatait, állampolgárságát, a biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát, a heti munkaidőt és a FEOR-számot, valamint ezek bejelentése időpontját, illetve az adózó valamennyi általa ismert pénzforgalmi jelzőszámát, továbbá a (11) bekezdésben foglalt adatokat haladéktalanul, illetve az (5) bekezdés szerinti feldolgozást követően elektronikus úton közli a munkaügyi hatósággal. Az állami adóhatóság az országos, illetve ágazati érdekegyeztetésben történő részvétel megállapítása céljából, a megállapításra külön törvényben feljogosított hatóság igénylése alapján 15 napon belül elektronikus úton megküldi a (3) bekezdésben meghatározott adatok közül a munkáltató fő tevékenységének 1893/2006/EK rendelet szerinti besorolását, ezenkívül az ágazati érdekegyeztetésben történő részvétel megállapítása céljából a munkáltató bevallásában szereplő, a tárgyévet megelőző második évi éves nettó árbevételére vonatkozó adatokat. Az állami adóhatóság az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott, munkáltató által bejelentett adatokat a feldolgozást követően haladéktalanul - elektronikus úton - megküldi a munkaügyi hatóságnak, az állami foglalkoztatási szervnek, valamint az egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartásának."
(2) Az Art. 16. §-a a következő (11)-(12) bekezdéssel egészül ki:
"(11) Az iskolaszövetkezetnek a Tbj. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján biztosítottnak nem minősülő, munkaviszony keretében személyesen közreműködő tagja esetében - a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a munkáltató szövetkezet az állami adóhatóság felé köteles bejelenteni
a) a munkáltató (iskolaszövetkezet) adószámát,
b) a munkavállaló szövetkezeti tag adóazonosító jelét és TAJ számát,
c) nappali tagozatos tanuló, hallgató szövetkezeti tag munkavállaló esetében a diákigazolvány azonosító számát.
(12) Az iskolaszövetkezet munkáltató bejelentési kötelezettségét az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentésével azonos módon
a) elektronikus úton központi elektronikus szolgáltató rendszeren (ügyfélkapun) keresztül vagy
b) telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon teljesíti."
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosítása
73. §
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 60. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki]
"g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
ga) 15. §-a (5) bekezdés a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy
gb) 15. §-a (5) bekezdés f) pont fb) alpontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett
el;"
74. §
A Kbt. a következő 403/D. §-sal egészül ki:
"403/D. § Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi ... törvény 73. §-ával megállapított 60. § (1) bekezdés g) pontját a 2011. július 20-át követően megkezdett közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni."
75. §
A Kbt. 407. §-a kiegészül a következő j) ponttal:
[Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
"j) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i 2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikk (1) bekezdés b) pontja."
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása
76. §
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A tagállam állampolgárával azonos megítélés alá esik:
a) a valamely tagállam állampolgárának, valamint a magyar állampolgárnak külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező családtagja,
b) a kutatás céljából tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár,
c) a bevándorolt, illetve letelepedett jogállású személy, valamint
d) a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár."
77. §
Az Etv. a következő 68. §-sal egészül ki:
"68. § Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi ... törvény 76. §-ával megállapított 28. § (2) bekezdést a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell."
78. §
Az Etv. 69. §-a a következő f) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
"f) A Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről, 14. cikk (1) bekezdés d) pont."
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítása
79. §
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 39. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Minden magyar állampolgárnak joga, hogy az e törvényben meghatározott feltételek szerint felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytasson, államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésben. Ez a jog megilleti]
"e) a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgárt."
80. §
Az Ftv. 175. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:]
"c) A Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről, 14. cikk (1) bekezdés c) pont."
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása
81. §
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv. 2. § b) pontja a következő bi)-bj) alpontokkal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában b) családtag:]
"bi) az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
bj) a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;"
82. §
Az Szmtv. 27. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az EGT-állampolgár, valamint a családtag a Magyar Köztársaság területén lévő első lakóhelyét, korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti országát a regisztrációs igazolás, illetve a tartózkodási kártya kiállításával kapcsolatos eljárásban jelenti be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően."
83. §
Az Szmtv. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"30. § Ha az EGT-állampolgár vagy a családtag felhagy tartózkodási jogának gyakorlásával, vagy a Magyar Köztársaság területét végleg elhagyja, ennek tényét, valamint a következő szokásos tartózkodási hely szerinti országát az eljáró hatóságnak bejelentheti, és a tartózkodási jogot igazoló okmányát leadhatja."
84. §
Az Szmtv. 39. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
"(3) A 38. § (1) bekezdése alapján elrendelt beutazási és tartózkodási tilalom ellen jogorvoslatnak nincs helye."
85. §
Az Szmtv. 71. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(5) Ha a beutazási és tartózkodási tilalmat a 38. § (1) bekezdése alapján rendelték el, a határozat rendelkező részét jogszabályban meghatározott honlapon kell közzétenni. A közzététel napján a határozatot közöltnek kell tekinteni."
86. §
(1) Az Szmtv. 76. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A tartózkodási jogot igazoló okmányokkal kapcsolatos, a 75. § (1) bekezdésének a)-c) pontja szerinti résznyilvántartások az érintettek tartózkodási jogot igazoló okmányával kapcsolatos következő adatokat tartalmazzák:]
"a) a születési és házassági nevet, a személyi azonosítót és a regisztrációs igazoláson szereplő lakcímet, korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti országát,"
(2) Az Szmtv. 76. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A tartózkodási jogot igazoló okmányokkal kapcsolatos, a 75. § (1) bekezdésének a)-c) pontja szerinti résznyilvántartások az érintettek tartózkodási jogot igazoló okmányával kapcsolatos következő adatokat tartalmazzák:]
"f) a regisztrációt, illetve a tartózkodási jogot igazoló okmány leadásának tényét, időpontját, a következő szokásos tartózkodási hely szerinti országát"
87. §
Az Szmtv. 129. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény]
"e) a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet" [végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.]
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
88. §
(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harm.tv.) 2. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
"k) munkáltató: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 193/C. § b) pontjában meghatározott kölcsönbeadót is ideértve - amelynek javára, vagy irányítása alatt a foglalkoztatására sor kerül;"
(2) A Harm.tv. 2. §-a a következő o)-s) pontokkal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
"o) foglalkoztatás: a vonatkozó jogszabályokkal összhangban bármely munka- vagy foglalkoztatási formát magában foglaló, munkavégzésre irányuló jogviszony alapján történő, valamely munkáltató javára, vagy irányítása alatt végzett tevékenység;
p) magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás: olyan személy foglalkoztatása legalább a harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő minimális díjazás mértékének kiszámítási módjáról szóló jogszabályban meghatározott mértékű ellenérték fejében, aki rendelkezik a munkavégzéshez szükséges felsőfokú szakmai képesítéssel;
q) felsőfokú szakmai képesítés: a felsőfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsító felsőfokú képesítés, amely a munkaszerződésben vagy a kötelező érvényű állásajánlatban meghatározott szakma vagy ágazat szempontjából szükséges felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakképzettséggel egyenértékű;
r) EU Kék Kártya: olyan engedély, amely magas szintű képzettséggel rendelkező birtokosát valamely tagállam területén történő tartózkodásra és egyúttal magas szintű képzettséget igénylő, a 20/C. §-ban foglalt feltételek szerinti munkavállalásra jogosítja;
s) különösen kizsákmányoló foglalkoztatási feltételek: olyan feltételek - a nemi vagy egyéb alapú megkülönböztetésből származó feltételeket is beleértve -, amelyek feltűnően aránytalanul eltérnek a legálisan foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatási feltételeitől, amely eltérés különösen a munkavállalók egészségét és biztonságát érinti, és sérti az emberi méltóságot."
89. §
A Harm.tv. 13. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(1) Három hónapot meghaladó tartózkodás céljából az a harmadik országbeli állampolgár utazhat be, illetve három hónapot meghaladó időtartamig az a harmadik országbeli állampolgár tartózkodhat a Magyar Köztársaság területén, aki]
"b) rendelkezik
ba) három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízummal,
bb) tartózkodási engedéllyel,
bc) bevándorlási engedéllyel,
bd) letelepedési engedéllyel,
be) ideiglenes letelepedési engedéllyel,
bf) nemzeti letelepedési engedéllyel,
bg) EK letelepedési engedéllyel, vagy
bh) EU Kék Kártyával;"
90. §
A Harm.tv. 18. §-a a következő (1a)-(1b) bekezdéssel egészül ki:
"(1a) Az EU Kék Kártya kiadását meg kell tagadni,ha a harmadik országbeli állampolgár nem felel meg a 20/A. § (1) bekezdésében foglalt valamely feltételnek.
(1b) Az EU Kék Kártya meghosszabbítását meg kell tagadni, illetve a kiadott EU Kék Kártyát vissza kell vonni, ha a harmadik országbeli állampolgár
a) nem felel meg vagy az EU Kék Kártya kiadásakor nem felelt meg a 20/A. § (1) bekezdésében foglalt valamely feltételnek,
b) a munkakörhöz szükséges felsőfokú szakmai képesítéssel nem rendelkezik,
c) megélhetése a Magyar Köztársaság területén nem biztosított, kivéve, ha a harmadik országbeli állampolgár oly módon nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, hogy a d) vagy e) pontban foglalt feltételek nem valósulnak meg,
d) a tartózkodási jogosultság megszerzése érdekében az eljáró hatósággal hamis adatot, valótlan tényt közölt, vagy a tartózkodási cél vonatkozásában az eljáró hatóságot megtévesztette, illetve tartózkodásának célja az engedélyezettől eltér,
e) legalább egymást követő három hónapon keresztül nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban,
f) foglalkoztatásra irányuló jogviszonya az EU Kék Kártya érvényességi ideje alatt legalább két alkalommal megszűnt, vagy
g) az EU Kék Kártya kiadását követő két évben előzetes írásbeli engedély nélkül végzett a korábban engedélyezettektől eltérő munkát."
91. §
(1) A Harm.tv. 20. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Keresőtevékenység folytatása céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, akinek tartózkodási célja, hogy]
"a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya alapján, ellenérték fejében, más részére illetve irányítása alatt tényleges munkát végezzen;"
(2) A Harm.tv. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) Az (1) bekezdés szerinti keresőtevékenységet - ha e törvény másképpen nem rendelkezik -az a harmadik országbeli állampolgár folytathat, aki
a) szezonális munkavállalási vízummal, vagy
b) humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, továbbá az, aki
c) keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel, vagy
d) EU Kék Kártyával rendelkezik."
92. §
A Harm.tv. a következő 20/A-20/C. §-sal egészül ki:
"20/A. § (1) EU Kék Kártyát az a harmadik országbeli állampolgár kap, aki
a) a 13. § (1) bekezdés a), d), valamint h)-i) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, és nem állnak fenn a (2) bekezdésben, valamint a 18. § (1b) bekezdés b) pontjában foglalt kizáró okok,
b) foglalkoztatása jogszabályban meghatározott szempontok alapján, valamint hazai foglalkoztatáspolitikai érdekből támogatott,
c) az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy kérelmezte azt minden olyan időszakra vonatkozóan, amikor a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból eredően nem minősül biztosítottnak, és
d) a Magyar Köztársaság területén valós lakcímadatot szálláshelyként bejelentett.
(2) Nem kaphat EU Kék Kártyát:
a) az a harmadik országbeli állampolgár, aki a menekültügyi hatóságtól menekültkénti elismerését kérte, vagy a menekültügyi hatóságtól ideiglenes vagy kiegészítő védelmet kért;
b) akit a Magyar Köztársaság menekültként ismert el, vagy ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesített,
c) a befogadott,
d) az a harmadik országbeli állampolgár, aki kutatás céljából kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
e) a külön törvényben meghatározottak szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy,
f) az a harmadik országbeli állampolgár, aki az Európai Unió más tagállama által kiadott huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
g) az a harmadik országbeli állampolgár, aki a kereskedelem és befektetések terén tevékenykedő természetes személyek egyes kategóriáinak beutazását és tartózkodását megkönnyítő nemzetközi megállapodásban foglalt kötelezettségvállalás alapján utazott be a Magyar Köztársaság területére,
h) az a harmadik országbeli állampolgár, aki a Magyar Köztársaság területén szezonális munkavállalási vízummal tartózkodik, illetve az Európai Unió más tagállamában szezonális munkát végez,
i) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgár, aki a Magyar Köztársaság területén kiküldetésben tartózkodik.
(3) Az EU Kék Kártyát legalább egy évre kell kiállítani. Amennyiben a foglalkoztatásra irányuló szerződés ennél rövidebb időtartamra szól, akkor az EU Kék Kártyát a foglalkoztatásra irányuló szerződés szerinti jogviszony időtartamát három hónappal meghaladó időtartamra kell kiállítani.
(4) Az EU Kék Kártya érvényességi ideje legfeljebb négy év, amely alkalmanként legfeljebb négy évvel meghosszabbítható.
20/B. § Az Európai Unió tagállama által magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár EU Kék Kártyát kaphat, ha
a) az EU Kék Kártyát kiállító tagállamban legalább tizennyolc hónapig jogszerűen tartózkodott és
b) rendelkezik a 20/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott feltételekkel.
20/C. § Az EU Kék Kártya a kiadásától számított két éves időszak alatt kizárólag
a) a kiadását megalapozó munkaviszonyban, vagy
b) hazai foglalkoztatáspolitikai érdek mérlegelése alapján engedélyezett munkaviszonyban való, magas szintű képzettséget igénylő munkavállalásra jogosít."
93. §
(1) A Harm.tv. 29. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az e törvényben foglalt tartózkodási feltételek hiányában humanitárius célból tartózkodási engedéllyel kell ellátni]
"e) jelentős bűnüldözési vagy nemzetbiztonsági érdekből az ügyész, a bíróság, illetve a rendvédelmi és nemzetbiztonsági szerv indítványára azt a harmadik országbeli állampolgárt, illetve rá tekintettel más harmadik országbeli állampolgárt, aki bűncselekmény felderítése érdekében a hatóságokkal - a bizonyítást jelentősen elősegítő módon - együttműködik;"
(2) A Harm.tv. 29. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
[Az e törvényben foglalt tartózkodási feltételek hiányában humanitárius célból tartózkodási engedéllyel kell ellátni]
"f) a bíróság indítványára azt a harmadik országbeli állampolgárt, akit különösen kizsákmányoló foglalkoztatási feltételek mellett, illetve azt a kiskorú, harmadik országbeli állampolgárt, akit érvényes tartózkodási engedély vagy más, tartózkodásra jogosító engedély nélkül foglalkoztattak."
(3) A Harm.tv. 29. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A humanitárius célból kiadott tartózkodási engedély érvényességi ideje]
"d) az (1) bekezdés f) pontjában foglalt esetben legfeljebb hat hónap, amely alkalmanként legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható, a harmadik országbeli állampolgár által a munkáltatójával szemben az elmaradt járandóságának kifizetése érdekében indított eljárás jogerős befejezéséig."
94. §
(1) A Harm.tv. 30. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
[Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással kell ellátni azt a harmadik országbeli állampolgárt,]
"k) aki az Európai Unió más tagállamában magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából tartózkodási engedélyt kérelmezett, és az EU Kék Kártya érvényességi idejének lejártát vagy az okmány visszavonását követően a Magyar Köztársaság területére visszatért a munkanélküliség időtartamára."
(2) A Harm.tv. 30. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás érvényességi ideje]
"e) az (1) bekezdés k) pontjában foglalt esetben három hónap, amely nem hosszabbítható meg."
95. §
A Harm.tv. 34. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az Európai Unió tagállama által a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-ei 2003/109/EK irányelv alapján kiállított huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár ideiglenes letelepedési engedélyt kap, ha
a) keresőtevékenység folytatása céljából, kivéve a szezonális munkavállalás esetét,
b) tanulmányok folytatása vagy szakképzés céljából vagy
c) egyéb, igazolt célból
kíván a Magyar Köztársaság területén tartózkodni, és amennyiben a jogszabályban meghatározott egyéb feltételeket teljesíti.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott harmadik országbeli állampolgárral ideiglenes letelepedési engedélyt együtt kérelmező harmadik országbeli családtag, valamint az ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár családtagja ideiglenes letelepedési engedélyt kap, amennyiben a családi kapcsolat az Európai Unió huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedélyt kiállító tagállamában már fennállt, és amennyiben a jogszabályban meghatározott egyéb feltételeket teljesíti.
(3) Az ideiglenes letelepedési engedély érvényességi ideje legfeljebb öt év, amely alkalmanként legfeljebb öt évvel meghosszabbítható. Az ideiglenes letelepedési engedély meghosszabbítása iránti kérelem a 13. § (1) bekezdés h) pontjában megfogalmazott közegészségügyi érdekből nem utasítható el, ha a megbetegedés az első ideiglenes letelepedési engedély kiadását követően következett."
96. §
(1) A Harm.tv. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A Magyar Köztársaság területén történő huzamos tartózkodás céljából EK letelepedési engedélyt kap az a harmadik országbeli állampolgár, aki
a) a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább öt éven át jogszerűen és megszakítás nélkül a Magyar Köztársaság területén tartózkodott, vagy
b) az EU kék kártyával rendelkezik, és
ba) a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább két évig jogszerűen és megszakítás nélkül a Magyar Köztársaság területén tartózkodott, és
bb) legalább öt évig jogszerűen és megszakítás nélkül az Európai Unió tagállamainak területén tartózkodott."
(2) A Harm.tv. 38. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(6) Nem minősül a Magyar Köztársaság területén történő tartózkodás megszakításának
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az ország alkalmanként hat hónapnál rövidebb időre történő elhagyása, amennyiben a külföldi tartózkodások együttes időtartama öt év alatt nem haladja meg a háromszáz napot;
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az Európai Unió tagállamai területének alkalmanként tizenkét hónapnál rövidebb időre történő elhagyása, amennyiben a külföldi tartózkodások együttes időtartama öt év alatt nem haladja meg a tizennyolc hónapot."
97. §
A Harm.tv. 39. § (1) bekezdése kiegészül a következő f) ponttal:
[Az idegenrendészeti hatóság az EK letelepedési engedélyt visszavonja, ha]
"f) az a) ponttól eltérően a harmadik országbeli állampolgár EU Kék Kártya birtokosként vagy annak családtagjaként szerezte meg az EK letelepedési engedélyt és az Európai Unió tagállamainak területét egymást követő huszonnégy hónapnál hosszabb ideig elhagyta."
98. §
(1) A Harm.tv. 42. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Amennyiben az idegenrendészeti hatóság megállapítja, hogy a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár tartózkodásra a továbbiakban már nem jogosult, a tartózkodási engedély kérelmét elutasító vagy a tartózkodásra jogosító okmányát visszavonó határozatában, a harmadik országbeli állampolgárt - az e törvényben meghatározott esetek kivételével - az Európai Unió tagállamainak területéről kiutasítja. A harmadik országbeli állampolgár a kiutasítással szemben jogorvoslattal a tartózkodási engedély kérelmet elutasító vagy a tartózkodásra jogosító okmányt visszavonó határozattal szembeni jogorvoslat során élhet.
(2) Amennyiben a bíróság kiutasítás büntetést alkalmaz, vagy az idegenrendészeti hatóság megállapítja, hogy a harmadik országbeli állampolgárral szemben a kiutasítás e törvényben meghatározott feltételei fennállnak, az idegenrendészeti hatóság a döntésében a harmadik országbeli állampolgárt az - az e törvényben meghatározott esetek kivételével - Európai Unió tagállamainak területéről kiutasítja.
(3) Az idegenrendészeti hatóság a kiutasítás elrendelésére hozott határozatban, illetve a bírósági kiutasítás végrehajtására hozott végzésben az önkéntes távozásra a határidőt úgy határozza meg, hogy az a kiutasító határozatnak a harmadik országbeli állampolgárral történő közlésétől számított legalább hetedik, legfeljebb harmincadik napra essen, amennyiben a harmadik országbeli állampolgár vállalja - az e törvényben meghatározott esetek kivételével - az Európai Unió tagállamai területének önkéntes elhagyását. A fent említett határidő nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgár előbb tegyen eleget a kiutasító döntésben foglaltaknak."
(2) A Harm.tv. 42. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az önkéntes távozásra nem kell határidőt meghatározni, vagy az idegenrendészeti hatóság az Európai Unió tagállamai területe elhagyásának határnapját a kiutasító határozat közlésétől számított hetedik napnál korábbi napra is meghatározhatja, ha a harmadik országbeli állampolgár]
"c) az Európai Unió tagállamai területének önkéntes elhagyását kifejezetten megtagadja, vagy más alapos ok miatt feltehető, hogy a kiutasító döntésnek nem fog eleget tenni;"
99. §
A Harm.tv. 44. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
"(3) A 43. § (1) bekezdés a)-b) pontja alapján elrendelt önálló beutazási és tartózkodási tilalommal szemben jogorvoslatnak nincs helye."
100. §
A Harm.tv. 45. §-a a következő (8a)-(8c) bekezdéssel egészül ki:
"(8a) Az Európai Unió tagállama által kiadott, a tagállam területén tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárt az idegenrendészeti hatóság a Magyar Köztársaság területéről utasítja ki, elsődlegesen azon tagállamba, amelynek területére a tartózkodási engedélye érvényes.
(8b) Az Európai Unió valamely tagállama által kiállított EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgárt azon tagállamba kell kiutasítani, amely az EU Kék Kártyát kiadta, még abban az esetben is, ha az EU Kék Kártya érvényességi ideje a magyarországi tartózkodás alatt lejárt.
(8c) Amennyiben az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgárt az Európai Unió valamely tagállama kiutasítja, abban az esetben is lehetővé kell tenni a visszatérését a Magyar Köztársaság területére, ha az EU Kék Kártya érvényességi ideje lejárt. A visszafogadást követően a harmadik országbeli állampolgárra a 18. § (1b) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni."
101. §
A Harm.tv. a 45/A. §-t követően a következő 45/B. §-sal egészül ki:
"45/B. § (1) A 43. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az idegenrendészeti hatóság nem utasítja ki azt a jogszerűtlenül tartózkodó harmadik országbeli állampolgárt, akit az Európai Unió más tagállama 2009. január 13-át megelőzően kötött kétoldalú visszafogadási egyezmény vagy más megállapodás alapján visszafogad.
(2) A visszafogadási egyezmény alapján történő visszaadásról az idegenrendészeti hatóság végzéssel dönt, mellyel szemben a harmadik országbeli állampolgár a végzés közlésétől számított huszonnégy órán belül végrehajtási kifogást terjeszthet elő. A végrehajtási kifogásnak a visszaadás végrehajtására nincs halasztó hatálya.
(3) A visszafogadási egyezmény alapján történő visszaadásra a kitoloncolás szabályait kell alkalmazni."
102. §
(1) A Harm.tv. 46. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A kiutasítást elrendelő határozatnak tartalmaznia kell:]
"d) az Európai Unió tagállamainak - e törvényben meghatározott esetben az ország - területéről történő önkéntes távozás teljesítésének határnapját,"
(2) A Harm.tv. 46. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) A jogerős kiutasítást, valamint a beutazási és tartózkodási tilalom időtartamát az útlevélbe be kell jegyezni. A bejegyzéstől el kell tekinteni, amennyiben a harmadik országbeli állampolgár az Európai Unió más tagállama által kiadott érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. A bejegyzéstől el lehet tekinteni, amennyiben a külföldi vállalja az ország önkéntes elhagyását vagy önkéntes hazatérési program keretében hagyja el az országot."
103. §
A Harm.tv. 53. § (1a) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1a) A kishatárforgalmi engedély, a tartózkodási engedély, az EU Kék Kártya, az ideiglenes, a nemzeti és az EK letelepedési engedély kérelmezésekor, valamint a 29. § (1) bekezdés a)-b) és d)-f) pontjai szerinti humanitárius tartózkodási engedély kiadásakor az idegenrendészeti hatóság a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendelet alapján jár el."
104. §
A Harm.tv. 55. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az idegenrendészeti hatóság az idegenrendészeti eljárás lefolytatása érdekében kiutasítást előkészítő őrizetbe veheti azt a harmadik országbeli állampolgárt, akinek személyazonossága vagy tartózkodásának jogszerűsége nem tisztázott, vagy kétoldalú visszafogadási egyezmény alapján az Európai Unió más tagállama részére visszaadása folyamatban van."
105. §
A Harm.tv. 71. § helyébe a következő rendelkezés lép:
"71. § (1) A munkáltató legkésőbb a harmadik országbeli állampolgár munkába lépésének napján köteles meggyőződni arról, hogy a harmadik országbeli állampolgár érvényes tartózkodási engedéllyel vagy más tartózkodásra jogosító engedéllyel, valamint az e törvény alapján keresőtevékenység folytatására jogosító engedéllyel rendelkezik-e.
(2) A munkáltató a harmadik országbeli állampolgár által bemutatott érvényes tartózkodási engedély vagy más, tartózkodásra jogosító engedély másolatát a foglalkoztatás időtartama alatt köteles megőrizni.
(3) A munkáltató öt napon belül köteles bejelenteni az idegenrendészeti hatóságnak a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának megkezdését.
(4) A munkáltató öt napon belül köteles bejelenteni az idegenrendészeti hatóságnak, amennyiben a harmadik országbeli állampolgár az engedélyezett munkáját nem kezdi meg, illetve a munkavégzés a munkavállalási engedély érvényességi idején belül megszűnik.
(5) Az idegenrendészeti hatóság az (1)-(4) bekezdésekben meghatározott kötelezettséget elmulasztó munkáltatót a foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok számával arányos mértékű - jogszabályban meghatározott - közrendvédelmi bírsággal sújtja.
(6) A közrendvédelmi bírság megfizetésének kötelezettsége alól a munkáltató akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az (1)-(4) bekezdésben foglalt ellenőrzési és bejelentési kötelezettségének eleget tett, kivéve, ha tudott, vagy kellő gondosság mellett tudhatott volna arról, hogy az érvényes tartózkodási engedélyként vagy más, tartózkodásra jogosító engedélyként bemutatott okmány hamis volt.
(7) A munkáltató fővállalkozója a munkáltatóval egyetemlegesen felel a közrendvédelmi bírság megfizetéséért akkor, ha tudott, vagy kellő gondosság mellett tudhatott volna arról, hogy az alvállalkozó munkáltató harmadik országbeli állampolgárt érvényes tartózkodási engedély vagy más, tartózkodásra jogosító engedély, vagy az e törvény alapján keresőtevékenység folytatására jogosító engedély nélkül foglalkoztat."
106. §
A Harm.tv. a 75. §-t követően az alábbi alcímmel és 75/A. §-sal egészül ki:
"Az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár bejelentési kötelezettsége
75/A. § Az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár köteles a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnését , az azt követő újabb foglalkoztatásra irányuló jogviszony keletkezését, annak kezdő, illetve befejező időpontjától számított öt napon belül bejelenteni az idegenrendészeti hatóságnak."
107. §
A Harm.tv. 89. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(5) Az önálló beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő határozat rendelkező részét a külön jogszabályban meghatározott honlapon kell közzétenni. A 43. § (1) bekezdés a)-b) pontja alapján önálló beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő határozatot a közzététel napján közöltnek kell tekinteni."
108. §
(1) A Harm.tv. 95. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az idegenrendészeti hatóság a vízum iránti kérelem és a kiadott vízum, illetve vízumot helyettesítő engedély (a továbbiakban e §-ban együtt: vízum) alapján a harmadik országbeli állampolgár következő adatait kezeli:]
"d) a beutazás célja és a tartózkodás tervezett időtartama, korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti országa;"
(2) A Harm.tv. 95. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az idegenrendészeti hatóság a vízum iránti kérelem és a kiadott vízum, illetve vízumot helyettesítő engedély (a továbbiakban e §-ban együtt: vízum) alapján a harmadik országbeli állampolgár következő adatait kezeli:]
"h) a be- és kiutazás ideje, a határátlépés helye, következő szokásos tartózkodási hely szerinti országa;"
109. §
(1) A Harm.tv. 96. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az idegenrendészeti hatóság a tartózkodási engedély iránti kérelem és a kiadott tartózkodási engedély alapján a harmadik országbeli állampolgár következő adatait kezeli:]
"d) a tartózkodás célja és tervezett időtartama, a korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti országa."
(2) A Harm.tv. 96. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az idegenrendészeti hatóság a tartózkodási engedély iránti kérelem és a kiadott tartózkodási engedély alapján a harmadik országbeli állampolgár következő adatait kezeli:]
"h) az első beutazás és az utolsó kiutazás időpontja, a következő szokásos tartózkodási hely szerinti országa."
110. §
A Harm.tv. 99. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az idegenrendészeti hatóság a kiadott bevándorlási és letelepedési engedély, valamint ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély vagy EK letelepedési engedély iránti kérelem és kiadott ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély vagy EK letelepedési engedély alapján a harmadik országbeli állampolgár következő adatait kezeli:]
"g) az első beutazás és a végleges kiutazás időpontja, korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti országát, a következő szokásos tartózkodási hely szerinti országa."
111. §
A Harm.tv. 111. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:]
"c) a tartózkodási engedély, az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás, az ideiglenes letelepedési engedély, a nemzeti letelepedési engedély, az EK letelepedési engedély és az EU Kék Kártya kiállításának feltételeit és az okmányok formáját;"
112. §
(1) A Harm.tv. 120. § (1) bekezdése a következő q)-r) ponttal egészül ki:
[E törvény a következő közösségi jogi aktusoknak történő részleges megfelelést szolgálja:]
"q) a Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről
r) a Tanács 2009/52 irányelve (2009. június 18.) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról."
(2) A Harm.tv. 120. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[E törvény]
"e) a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007EK európai parlamenti és tanácsi rendelet"
[végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.]
Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény módosítása
113. §
(1) Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A munkaügyi kapcsolatokat és a munkaviszonyt érintő kérdésekben a szociális partnerek, a nemzetgazdasági ág, ágazat, alágazat, szakágazat (a továbbiakban: ágazat) szintjén, illetve a munkavállalók meghatározott csoportjait érintően párbeszédet folytathatnak, e célból kétoldalú szociális párbeszéd bizottságot hozhatnak létre."
(2) Az ÁPBtv. 2. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(3) ÁPB hozható létre egy vagy több nemzetgazdasági ágra, ágazatra, alágazatra, szakágazatra kiterjedően. Egy nemzetgazdasági ágban, ágazatban, alágazatban, szakágazatban egy bizottság jöhet létre.
(4) Az alacsonyabb szinten létrehozott ÁPB a magasabb szintű ÁPB-től függetlenül működik, feladatai teljesítését illetően a magasabb szintű ÁPB nem utasíthatja. Az al-, illetve szakágazati szintű, illetve nemzetgazdasági ágban létrehozott párbeszéd bizottságra az ágazati ÁPB-re vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, kivéve, ha e törvény eltérően rendelkezik."
114. §
(1) Az ÁPBtv. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) Az ÁPB létrehozásáról szóló megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) az ÁPB létrehozására irányuló nyilatkozatot,
b) az ÁPB munkáltatói, illetve munkavállalói oldalain részt vevő érdekképviseletek felsorolását, nevük, székhelyük, valamint a képviseletükre jogosult személy megjelölésével,
c) nyilatkozatot arról, hogy az ÁPB-t létrehozó szervezetek döntési rendjüket maguk alakítják ki a 13. § (1) bekezdésének megfelelően vagy kérik az ÁRMB erre vonatkozó, 21. § (2) bekezdésében szereplő eljárását, továbbá
d) a szervezetek képviselőinek aláírását."
(2) Az ÁPBtv. 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerint megküldött megállapodást a miniszter hivatalos lapjában haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni. Ha a megállapodást az érdekképviseletek hatvan napon belül nem küldik meg a miniszternek és az ÁRMB-nek, akkor azt semmisnek kell tekinteni."
(3) Az ÁPBtv. 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(7) Az ÁPB létrehozásáról szóló megállapodás semmis, valamint az ÁRMB eljárás lefolytatását kezdeményező kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha azok bármelyikét az ÁPB létrehozását kezdeményező, illetve a részvételi szándékát bejelentő valamennyi érdekképviselet nem írta alá."
(4) Az ÁPBtv. 9. §-a a következő (8)-(9) bekezdésekkel egészül ki:
"(8) Az (1)-(6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha egy már létrejött ÁPB tevékenységi területét valamely további nemzetgazdasági ágra, ágazatra, alágazatra, szakágazatra kiterjeszti.
(9) Az ÁPB az ÁRMB 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján meghozott határozata jogerőre emelkedésének napján jön létre."
115. §
Az ÁPBtv. 14. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(11) A kollektív szerződés - eltérő megállapodás hiányában - a megkötését követő tizenöt nap eltelte után következő hónap első napján lép hatályba. A munkáltatói érdekképviselet köteles elősegíteni, hogy a kollektív szerződést a tagjai által foglalkoztatott munkavállalók megismerjék."
116. §
Az ÁPBtv. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) Az RPB-re az ÁPB-re vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, a 12. § (2) bekezdése és a 14-18. § kivételével. Ettől eltérően, az RPB-ben a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapodások köthetők."
117. §
Az ÁPBtv. 20. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(4) Ha a nemzetgazdasági ágban több szinten működik ÁPB, a (3) bekezdésben foglalt jogosultság a legmagasabb szinten működő ÁPB-t illeti meg. Ha egy szinten több ÁPB működik, akkor ezek az ÁPB-k közösen jelölik a képviselőt.
(5) A (4) bekezdésben foglalt esetben, ha a legmagasabb szinten működő ÁPB megszűnt, az általa delegált képviselő ÁPBT tagsága megszűnik, és a (3)-(4) bekezdés megfelelő alkalmazásával új képviselő delegálására kerül sor."
118. §
(1) Az ÁPBtv. 21. § (4)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kérdéseket illetően az ÁRMB ismételten megállapító határozatot hoz:
a) a megelőző határozat jogerőre emelkedésétől számított öt év elteltével,
b) ha az ágazati érdekképviselet, amelynek jogos érdekét a határozat érinti, a megelőző határozat jogerőre emelkedésétől számított három év elteltét követően azt kezdeményezi, vagy
c) ha a miniszter a kollektív szerződés kiterjesztésére vonatkozó határozatának felülvizsgálata érdekében a 17. § (2) bekezdésének való megfelelés vizsgálatát kéri.
(5) Az ÁRMB eljárására a Ket., valamint az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény szabályait kell alkalmazni azzal, hogy
a) kiadmányozásra jogosult vezetőnek az ÁRMB tagjai által maguk közül választott elnököt kell tekinteni,
b) az ügyben a Ket. 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs helye,
c) az ÁRMB határozata a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárás keretében nem változtatható meg és nem semmisíthető meg,
d) az ÁRMB határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a felek a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezhetik."
(2) Az ÁPBtv. 21. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: "(9) Az ÁRMB eljárása illetékmentes."
119. §
(1) Az ÁPBtv. 24. § (1) bekezdés ea) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[munkavállalói érdekképviselet esetén:]
"ea) azon munkáltatók neve, székhelye, adószáma, amelyeknél szervezettel vagy képviselővel rendelkezik,"
(2) Az ÁPBtv. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(3) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az ÁRMB
a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (6) bekezdése, valamint 52. § (7) bekezdés c) pontja alapján a munkaügyi hatóságnál rendelkezésre álló adatokból a munkáltatónál foglalkoztatottak számára vonatkozó összesített adatokat,
b) az adóhatóságnál rendelkezésre álló adatok közül a december 31-i állapotnak megfelelően a munkáltatónál foglalkoztatottak létszámára, valamint a munkáltatók TEÁOR szerinti besorolására vonatkozó adatokat
is felhasználhatja."
(3) Az ÁPBtv. 24. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:
"(7) Az ÁPB-ben részt venni kívánó érdekképviselet a 6-8. § szerinti részvételi feltételeknek való megfelelés vagy a 12. § (1) bekezdésében foglalt jogosultságok megállapítására vonatkozó ÁRMB eljárás lefolytatásához szükséges kérelmet, a kollektív szerződést kötő érdekképviseletek a szerződés kiterjesztésére vonatkozó kérelmet, továbbá a kapcsolódó adatszolgáltatást elektronikus úton nyújtja be, illetve teljesíti, a miniszter honlapján és a kormányzati portálon közzétett elektronikus adatlap felhasználásával.
(8) A miniszter közreműködik az ÁRMB határozatát megalapozó adatok feldolgozásában. Ebben az esetben a miniszter erre kijelölt szervezeti egységének munkatársa, akinek a munkaköri leírása az adatkezelési feladatot tartalmazza, az adatokat kezelheti.
(9) A (3) bekezdés b) pontjával összefüggésben az adóhatóság június 30-ig átadja a miniszter részére az előző évi adatokat."
120. §
(1) Az ÁPBtv. 26. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
"2. szociális párbeszéd bizottság: kétoldalú - munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek részvételével az e törvény által előírt módon létrejött - fórum, amely működhet egy vagy több nemzetgazdasági ágra, ágazatra, alágazatra, szakágazatra, szakmára, illetve a munkavállalók meghatározott csoportjaira kiterjedően; e törvény alkalmazásában magasabb szintű ÁPB-nek minősül a nemzetgazdasági ágban, illetve a kevesebb számjegyű TEÁOR-kóddal jelölt ágazatban létrejött ÁPB;"
(2) Az ÁPBtv. 26. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [E törvény alkalmazásában]
"9. a) nemzetgazdasági ág: egy betűs TEÁOR-kóddal,
b) ágazat: két számjegyű TEÁOR-kóddal,
c) alágazat: három számjegyű TEÁOR-kóddal,
d) szakágazat: négy számjegyű TEÁOR-kóddal
jelzett tevékenységi terület; magasabbnak a kevesebb számjeggyel jelzett szintet kell tekinteni;"
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása
121. §
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma - a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve - nem haladhatja meg
a) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt,
b) egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt,
c) hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt,
d) húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát."
122. §
(1) Az Efo.tv. 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
"1. mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása - a továbbfeldolgozás kivételével - feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot,"
(2) Az Efo.tv. 2. §-a a következő 7. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
"7. idénymunka:: az Mt. 117. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő munka. Mezőgazdasági idénymunka esetén az év adott időszakához vagy időpontjához kötődőnek kell tekinteni az olyan munkavégzést is, amely az előállított növény vagy állat biológiai sajátossága miatt végezhető el kizárólag abban az időszakban vagy időpontban."
123. §
Az Efo.tv. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a felek szóbeli megállapodása alapján, a munkáltató 11. §-ban meghatározott bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. Amennyiben azt a munkavállaló kéri, illetve a jogszabály alapján nem elektronikus úton bevallásra kötelezett munkáltató választása szerint, az egyszerűsített foglalkoztatás céljából munkaviszonyt az e törvény melléklete szerinti szerződés megkötésével kell létesíteni, és azt legkésőbb a munka megkezdéséig kell írásba foglalni, azzal, hogy ez nem mentesíti a munkáltatót a 11. §-ban szereplő bejelentési kötelezettség teljesítése alól. Ebben az esetben a munkavégzés napjának végéig elegendő kitölteni a munkáltató és a munkavállaló megnevezésén kívüli egyéb azonosító adatait."
124. §
(1) Az Efo.tv. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) Egyszerűsített foglalkoztatás esetén nem kell alkalmazni az Mt.-nek a szabadság kiadására vonatkozó 134. §-át."
(2) Az Efo.tv. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
"(4) Alkalmi munkára létesített egyszerűsített foglalkoztatás esetén a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően
a) nem kell alkalmazni az Mt. betegszabadságra, egyéb munkaidő-kedvezményekre vonatkozó 137-140. §-át,
b) a munkaidő-beosztás az Mt. 119. §-ától eltérően az egybefüggő munkavégzés első napján is közölhető,
c) a munkáltató munkaidőkeret hiányában is elrendelhet az Mt. 120. §-a szerint egyenlőtlen munkaidő-beosztást,
d) nem kell alkalmazni az Mt. 97-99. §-ában rögzített, a munkaviszony megszűnése esetén a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolások kiadására vonatkozó előírásokat,
e) amennyiben a felek írásban kötöttek munkaszerződést, nem kell alkalmazni az Mt. 140/A. §-ában foglalt munkaidő-nyilvántartásra, valamint az Mt. 160. §-ában foglalt munkabérről szóló írásbeli elszámolásról szóló rendelkezéseket."
Záró rendelkezések
125. §
(1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően
a) a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba e törvény 51. §-a, 53. §-a, és 128. § (2)-(3) bekezdése,
b) a kihirdetést követő 45. napon lép hatályba e törvény 52. §-a és 54. §-a,
c) 2011. december 1-jén lép hatályba e törvény 4. §-a, 15-16. §-a, az Mt. e törvény 17. § (1) bekezdésével megállapított 193/D. § (2) bekezdése, e törvény 18-20. §-a, 22. § (5) bekezdése, 23. §-a, és 127. § (1) bekezdés d) pontja,
d) 2012. január 1-jén lép hatályba a 127. § (5) bekezdése.
126. §
E törvény
a) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelvnek,
b) az unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgásához és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló 2008. november 17-i 2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
d) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló 2008. december 16-i 2008/225/EK parlamenti tanácsi irányelvnek,
e) az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2009. május 6-i 2009/38/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek,
f) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvnek, valamint
g) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló 2009. június 18-i 2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
127. §
(1) Az Mt.
a) 2. § (2) bekezdésében a "közhasznú munkavégzés vagy közmunkaprogram" szövegrész helyébe a "közfoglalkoztatás" szöveg,
b) 192/B. §-ának (1) bekezdésében az "a 190. § (1) és (3)-(4) bekezdésében" szövegrész helyébe az "a 190. § (1) és (3)-(5) bekezdésében" szöveg,
c) 193/B. § (2) bekezdésében az "alkalmi munkavállalói könyvvel" szövegrész helyébe az "alkalmi munkára" szöveg,
d) 193/G. (1) bekezdésének második mondatában, (2) bekezdésének e) pontjában, (3) bekezdésében, (5) bekezdésének a) pontjában, (6) bekezdésében, (8) bekezdésének levezető mondatában, 193/H. § (1) bekezdésének b) pontjában, (2) bekezdésében, (12) bekezdésében, 193/J. §-a (1), (3) és (5) bekezdésében, 193/K. §-a (1)-(4) és (6)-(7) bekezdésében, 193/M. §-a (2)-(5) bekezdésben, 193/N. § (12) bekezdésében és 193/O. § (1) bekezdésében a "munkavállaló" szövegrész helyébe a "kölcsönzött munkavállaló" szöveg,
e) 193/H. § (3) bekezdésének nyitó szövegrészében, (5)-(6) bekezdésében, (13) bekezdésében, 193/L. §-ában, 193/O. § (3) bekezdésében a "munkavállalót" szövegrész helyébe a "kölcsönzött munkavállalót" szöveg,
f) 193/N. §-ban és 193/O. § (2) bekezdésében a "munkavállalónak" szövegrész helyébe a "kölcsönzött munkavállalónak" szöveg,
g) 195. § (2) bekezdésében a "194. §" szövegrész helyébe a "194/G. §" szöveg,
h) 198. § (1) bekezdésében a "(194-195. §)" szövegrész helyébe a "(194/G-195. §)" szöveg
lép.
(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 2. § d) pontjában a "közhasznú munkavégzés, a közmunka, közcélú munkavégzés" szövegrész helyébe a "közfoglalkoztatás" szöveg lép.
(3) A Kjt.
a) 1. § (4) bekezdésében a "közhasznú munkavégzés, közmunka, közcélú munkavégzés" szövegrész helyébe a "közfoglalkoztatás" szöveg,
b) 25/A. § (8) bekezdésében a "munkaviszonnyá alakul át" szövegrész helyébe a "megszűnik és a megszűnését követő nappal az új munkáltatóval munkaviszony létesül" szöveg,
c) 32. § (2) bekezdésében a "30. § (1) bekezdésének c)-d) pontján" szövegrész helyébe a "30. § (1) bekezdés c)-f) pontján" szöveg,
d) 59. § (1) bekezdésében az "a 131. §-a" szövegrész helyébe az "a 117/C. §-a, a 131. §-a" szöveg,
e) 78. § (3) bekezdésében a "30. § (1) bekezdés d) vagy e) pontja" szövegrész helyébe a "30. § (1) bekezdés d), e) vagy f) pontja" szöveg
lép.
(4) Az Szt.
a) 18. § i) pontjában a "(3) bekezdése" szövegrész helyébe a "(3) és (4) bekezdése" szöveg,
b) 32/B. § (3) bekezdésében a "(3) bekezdésének b) pontjában" szövegrész helyébe a "(3) bekezdés b) pontjában, valamint (4) bekezdésében" szöveg,
c) 32/B. § (4) bekezdés c) pontjában a "(3) bekezdése" szövegrész helyébe a "(3) vagy (4) bekezdése" szöveg,
d) 132. § (1) bekezdés k) pontjában a "(3) bekezdésében" szövegrész helyébe a "(3) és (4) bekezdésében" szöveg
lép.
(5) Az Mvt. 88. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
"d) rendeletben állapítsa meg a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokat."
(6) A Met.
a) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a "munkaviszony" szövegrész helyébe a "foglalkoztatásra irányuló jogviszony" szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés j) pontjában az "a munkanélküli ellátások" szövegrész helyébe az "az álláskereső részére nyújtott ellátások" szöveg,
c) 7. § (8) bekezdésében a "6. § (1) bekezdésének a) és g) pontját kivéve" szövegrész helyébe a "6. § (1) bekezdés f) pontját kivéve" szöveg,
d) 7/A. § (1) bekezdésében a "külföldit" szövegrész helyébe a "harmadik országbeli állampolgárt" szöveg,
e) 7/A. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés a) és b) pontjában, (3) bekezdésében, valamint (5)-(6) bekezdésében a "külföldi" szövegrész helyébe a "harmadik országbeli állampolgár" szöveg
lép.
(7) A Bjt.
a) 11. § (3) bekezdésében a "g) pontja" szövegrész helyébe a "g) vagy n) pontja", a "g) pontjában" szövegrész helyébe a "g) és n) pontjában" szöveg,
b) 12. § (2) bekezdésében a "működésének időtartama" szövegrész helyébe a "működésének időtartama - az (5a) bekezdésben foglaltakra figyelemmel -" szöveg,
c) 12. § (6) bekezdésében az "(1)-(5)" szövegrész helyébe az "(1)-(5a)" szöveg, valamint
d) 129. §-ában a "134. §-át" szövegrész helyébe a "134. § (1)-(3) bekezdését, (4) bekezdésének első mondatát, továbbá (5)-(11) bekezdését" szöveg
lép.
(8) A Cst. 51. § c) pontjában a "c) és d) pontjában" szövegrész helyébe a "c)-e) pontjában" szöveg lép.
(9) Az Euüt.
a) 1. § (3) bekezdés a) pontjában "szükséges és indokolt költségek biztosítása (18. §)" szövegrész helyébe "szükséges és indokolt költségek biztosítása (18. §, 21/B. §), a képzés megszervezése (21/B. §)" szöveg,
b) 17. § (1) bekezdés b) pontjában a "tevékenységének csökkentése" szövegrész helyébe a "bezárása, tevékenységének csökkentése" szöveg, valamint
c) 18. § (3) bekezdésében az "A központi vezetésnek" szövegrész helyébe az "Eltérő megállapodás hiányában a központi vezetésnek" szöveg
lép.
(10) Az Efotv. 12. § (2) bekezdésében "az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallásra elektronikusan kötelezettek" szövegrész helyébe "a magánszemély munkáltató" szöveg lép.
(11) A Kbt. 63. § (5) bekezdésében a "feltétel megvalósulását" szövegrész helyébe a "feltételek megvalósulását" szöveg lép.
128. §
(1) Hatályát veszti
a) az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 9. § f) pontja,
b) az Flt. 3. §-ának (3) bekezdése, 8. § (4) bekezdésének d) pontja, 11. §-át megelőző "Munkaügyi Tanács" alcím, 11-13. §-a,
c) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 8. § (2) bekezdése,
d) területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 12. §-ának (6) bekezdése, továbbá a 13. §-ának (1) bekezdéséből "a megyei munkaügyi tanáccsal" szövegrész,
e) a Met. 1. § (4) bekezdésének b) pontjában az "1997. évi CXLIV." szövegrész,
f) az Euüt. 25. § (1) bekezdése,
g) a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 13. §-ának (3) bekezdéséből az "a regionális munkaügyi tanács" szövegrész,
h) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 4/A. §-át megelőző alcím,
i) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló 2006. évi CXIII. törvény 27. § (4) bekezdése,
j) az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXIV. törvény 50. § (7) bekezdése,
k) az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2007. évi XIX. törvény 26. §-ának (6) bekezdése,
l) az ÁPBtv. 7. § (5) bekezdése,
m) az Efo.tv. 4. § (2) bekezdés i) pontja, a 4. § (3) bekezdés d) pontjában az "és egyéb jogszabályokban" szövegrész, 11. § (6) bekezdésében a "tárgyhónapban" szövegrész, valamint
n) a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 60. § (1) bekezdés b) pontja.
(2) A kihirdetést követő 8. napon hatályát veszti az Fktv.
a) 4. § (3) bekezdés g) és h) pontja,
b) 12. § (8) bekezdése,
c) 20. §-át követő "Az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása" alcím megjelölése és az azt követő 20/A. §-a,
d) 21. § (3) bekezdés c) pontja, valamint
e) 28. §-át követő "A felnőttképzésben résztvevők adatainak nyilvántartása" alcím megjelölése és az azt követő 28/A. §-a.
(3) A (2) bekezdés c) pontja az e törvény hatálybalépését megelőzően indult képzésekre nem vonatkozik.
129. §
(1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2012. január 1-jén hatályát veszti.
(2) E törvény 128. § (3) bekezdése, valamint e bekezdés 2013. január 1-jén hatályát veszti.
Indokolás
Általános indokolás
A foglalkoztatás területéhez kapcsolódó törvényeket érintő Javaslat elsősorban jogharmonizációs célú módosításokat tartalmaz, emellett a foglalkoztatás rugalmasságát elősegítő, valamint pontosító jellegű rendelkezések szerepelnek benne.
A Javaslat jogharmonizációs célú szabályai közé tartozik a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelv ("EU Kék Kártya irányelv") valamint az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló 2009. június 18-i 2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ("szankciós irányelv") való megfelelés biztosítása. A Kék Kártya irányelv megkönnyíti a magasan képzett, EGT tagállamokon kívüli államból ("harmadik országból") érkező külföldiek munkavállalási célú belépését, emellett egységes eljárást ír elő a munkavállalási és a tartózkodási engedély együttes kiadására. A szankciós irányelv szélesíti a munkáltatók felelősségi körét az engedély nélkül foglalkoztatott harmadik országbeliek náluk történő munkavégzése esetére: a munkáltató köteles nem csupán a munkavállalási, de e személyek tartózkodási engedélyének meglétét is ellenőrizni, dokumentálni, ennek elmulasztása esetén közrendvédelmi bírsággal sújtható. E szabályok átültetése érinti a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt [Flt.], a Munka Törvénykönyvét [1992. évi XXII. törvény, Mt.], a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényt [Harm.tv.]. A másik, a Javaslattal elérendő jelentős jogharmonizációs cél az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2009. május 6-i 2009/38/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvének átültetése. A Tanács által 1994. szeptember 22-én elfogadott, az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és a vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 94/45/EK irányelv átdolgozása több éves munka eredménye volt. Az átdolgozás olyan lényeges módosításokat vezet be, mint pl. a munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott transznacionális konzultáció módjaira vonatkozó hatékonyság elve, a tájékoztatás fogalmának bevezetése és a konzultáció fogalmának pontosítása. Abból a célból az Európai Üzemi Tanács hatáskörét a transznacionális jellegű kérdésekre korlátozza. Az átdolgozott 2009/38/EK irányelvben egy két éves időtartamú, speciális periódus került meghatározásra, amely lehetővé teszi a vállalati szintű szociális partnerek számára, hogy új megállapodásokat kössenek, vagy a 94/45/EK irányelvet a nemzeti jogba átültető jogszabály alapján 2009. és 2011. között felülvizsgálják a korábban megkötött megállapodásaikat, anélkül, hogy az a felülvizsgált irányelv új rendelkezéseinek tárgyát képezné. Ez alapján a tagállamoknak nem csupán az új szabályokat kell átültetniük, hanem biztosítaniuk kell azt is, hogy a korábbi szabályozásnak megfelelően létrehozott európai üzemi tanácsok változatlan feltételek mellett működhessenek tovább. Mindennek érdekében a Javaslat módosítja a európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvényt [Euüt.].
Az Európai Unió Tanácsa és Bizottsága együttdöntési eljárás keretében fogadta el 2008 végén a munkaerőkölcsönzés egyes kérdéseiről szóló 2008/104/EK irányelvet. A módosított európai uniós szabályozás az egyenlő munkáért egyenlő bért elvét, valamint a foglalkoztatás rugalmasságának elvét kívánta egyidejűleg érvényesíteni. Az irányelv adaptálására 2011. december 11-ig van kötelezettsége a tagállamoknak. A módosítás kiterjed végül a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 92/85/EGK irányelv a várandós, gyermekágyas, szoptató munkavállalók munkaviszonyának megszűnése esetére nemcsak a beosztott, de a vezető állású munkavállalók számára is biztosítani kell a felmondási indokoláshoz való jogot. Ezt a célt szolgálja az Mt. egyik módosítása.
A Javaslatban szereplő módosítások másik nagy csoportját a munkáltatókat terhelő adminisztrációs kötelezettségek enyhítését célzó módosítások képezik, így az Mt.-ben a munkaidő beosztására, a munkaerővel való gazdálkodás tervezésének elősegítésére irányuló egyes módosítások.
Végül a Javaslatban szerepelnek különféle, a jogalkalmazási gyakorlatban felmerült kisebb jelentőségű problémákra adott jogalkotói válaszok, például a bi- és tópartit érdekegyeztető fórumokban való részvételi jogosultság megállapításának eljárási szabályaira vonatkozó egyszerűsítések (az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény [ÁPBtv.] előírásait érintően), az egyszerűsített foglalkoztatás egyes új szabályainak könnyebb alkalmazhatóságát célzó javaslatok (az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény [Efotv.] módosításával) összefüggésben.
A Javaslat a felnőttképzés megújításának szükségességéhez igazodóan a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) kisebb, de hatását tekintve nagy jelentőséggel bíró módosítását tartalmazza. A Javaslat az alábbi területeket érinti: az akkreditált felnőttképzést folytató intézmények adatváltozásával kapcsolatos problémák kezelése, a digitális írástudás megszerzésével összefüggő törvényi szabályozás felülvizsgálata, a felnőttképzést folytató intézmények kötelező adatszolgáltatásával kapcsolatos törvényi szabályozás felülvizsgálata, az Fktv. egyes rendelkezései közötti összhang megteremtése, párhuzamosságok megszüntetése. Az intézmény-, illetőleg a programakkreditációs tanúsítvány adataiban bekövetkezett változás bejelentésének eljárási szabályait, valamint a bejelentés elmulasztásához fűződő jogkövetkezményeket miniszteri rendelet szabályozza. Az adatváltozás határidőben történő bejelentésének elmulasztása szigorú szankciót von maga után, mindkét esetben a tanúsítvány kötelező visszavonásával jár együtt. Az esetek többségében a mulasztás jogkövetkezménye - az akkreditáció visszavonása - nem feltétlenül áll arányban a cselekmény súlyával. Ugyanakkor nem indokolt a bejelentési kötelezettség megszüntetése sem, hiszen ez az adminisztratív kötelezettség nem tekinthető jelentéktelennek, ha egy-egy intézmény jogi vonatkozású azonosíthatósága, székhelye a kérdés. Ezen túlmenően az akkreditációs tanúsítványon szereplő adatok megkérdőjelezhető módon történő kezelése felvetheti a visszaélés, a képzésben résztvevők szándékos megtévesztésének gyanúját is. A Javaslat - a fenti problémák kezelése érdekében - az adatváltozás bejelentésének elmulasztásához kapcsolódóan fokozatos szankciórendszert vezet be, megteremtve a pénzbírság kiszabásának lehetőségét és kereteit.
A Javaslat továbbá a digitális írástudással összefüggő, valamint a felnőttképzésben résztvevők adatainak nyilvántartására vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezésére irányul. Az Fktv. 2009. évi XCVIII. törvénnyel elfogadott 2009. november 21-én hatályba lépett módosítása (Ftkv. 20/A. §-a) a digitális írástudás megszerzését kötelezővé tette minden állami és európai uniós forrásból támogatott, összességében legalább 240 órát meghaladó időtartamú felnőttképzési program esetében, e programokba kötelezően beépítendő tartalommal. Az Fktv. vonatkozó szakaszának a 2010. évi XXXVII. törvénnyel elfogadott 2010. március 15-én hatályba lépett módosítása fenti rendelkezésen annyiban változtatott, hogy ezen időponttól kezdődően a digitális írástudás megszerzését szolgáló képzési modulokat nem szükséges beépíteni a támogatott képzési programba, a törvényi rendelkezések a két képzési program együttes megvalósítását írják elő. A felnőttképzés döntően piaci alapon működő intézményrendszerben valósul meg, a képzéseket csak kb. 1/3-ad arányban támogatja az állam. Az Fktv. ezért csak a legszükségesebb általános szabályokat írja elő a felnőttképzés folytatásának feltételeként (pl. nyilvántartásba vételi kötelezettség). Az Fktv. fontos előírása az is, hogy felnőttképzést csak képzési program alapján lehet folytatni, melynek azonban csak legfontosabb elemeit határozza meg, tartalmát nem.
A fenti jellemzők miatt a digitális írástudás felnőttképzésben történő törvényi szintű kötelezővé tétele nem indokolt.
A 2009. évi XCVIII. törvénnyel elfogadott, az Fktv. 28/A. §-ában előírt adatszolgáltatási kötelezettséget - a 2009. évi XCVIII. törvény 6. § (4) bekezdésének értelmében - először a 2011. január 1-jétől induló felnőttképzési programok esetében kellene alkalmazni. A vonatkozó rendelkezés szerint a felnőttképzési intézmények az állami vagy európai uniós forrásból támogatott felnőttképzésben résztvevők törvényben meghatározott adatait továbbítják az állami szakképzési és felnőttképzési intézet számára, amely ezen adatokat elektronikusan és mások számára hozzá nem férhető módon tartja nyílván. A fenti törvényi rendelkezés alkalmazása azt eredményezné, hogy az Fktv.-ben az adatszolgáltatás tekintetében párhuzamosságok keletkeznek, melyek felesleges terhet rónak az intézményekre.
A Javaslat fentiekben nem említett rendelkezései az Fktv. egyes rendelkezései, illetőleg az Fktv. és végrehajtási rendeletei közötti koherencia megteremtésére, valamint a tartalmilag párhuzamos rendelkezések kiiktatására szolgálnak.
Magyarországon évente átlagosan 180-200 ezer diák vállal valamilyen alkalmi munkát, ezek jelentős része, legalább 130.000 fő iskolaszövetkezetben. A pénzkeresést célul kitűző, de a munkavégzés jogszabályi feltételeit nem ismerő, és azt a munkáltatón számon nem kérő fiatalok könnyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek. A diákok nyári szünetben és tanulmányi időszakban egyaránt bonyolítható foglalkoztatásának egyik legbiztonságosabb és legnépszerűbb lehetősége az iskolaszövetkezetekben végzett munka, amely során van írásban megkötött munkaszerződés, munkavédelmi oktatás, folyamatos szakmai felügyelet, és ellenőrzöttek a munkavégzés körülményei. Az iskolaszövetkezetek teljes önkormányzati és gazdasági önállósággal rendelkező, elsősorban személyegyesítő jellegű gazdálkodó szervezetek, melyek tagjaiknak nem csak egyszerűen munkát adnak, és bért fizetnek, hanem a tagok érdekvédelemben és egyéb juttatásokban, kedvezményekben is részesülnek, tehát nem áll fenn a hagyományos munkáltatómunkavállaló érdekellentét és munkavállalói kiszolgáltatottság. A mindenkori oktatáspolitika kiemelt fontosságúnak tekinti a diákok munka világába történő átvezetésének segítését. Az iskolaszövetkezetek azon túl, hogy legális pénzkereseti lehetőséget biztosítva a diákoknak, terheket vesznek le a szülők és az állam válláról, a munkavégzéshez kapcsolódó szabályokat is megtanulják, és megismerik az ezzel járó felelősséget is, így tanulmányaik végeztével gyakorlottabban, ezáltal versenyképesebben léphetnek ki az "igazi" munkaerő-piacra.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az Flt. 7. §-ának módosítását a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelv (EU Kék Kártya irányelv) átültetése miatt indokolt. Az irányelv átvételével a harmadik országbeli állampolgárok nem kizárólag az állami foglalkoztatási szerv által kibocsátott munkavállalási engedéllyel, hanem a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából kiadott engedéllyel (EU Kék Kártya) is foglalkoztathatók Magyarországon.
A 2. §-hoz
Az Flt. értelmező rendelkezéseit egészíti ki a javaslat a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás fogalmának meghatározásával, amely az EU Kék Kártya 2. cikk b) pontjának átültetése miatt indokolt. Emellett pontosítja, hogy a rehabilitációs foglalkoztatással kapcsolatos végrehajtási szabályok megalkotása nem a foglalkoztatáspolitikáért, hanem a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter hatáskörébe tartozik.
A 3. §-hoz
Az Flt. jogharmonizációs klauzuláját egészíti ki a Javaslat.
A 4. §-hoz
A munkaerő-kölcsönzésről szóló irányelv írja elő, hogy a kölcsönvevő vállalkozásnak megfelelő tájékoztatást kell nyújtania a kölcsönzött munkavállalók igénybevételéről a munkavállalók képviseletét ellátó szerveknek. A Javaslat ezt a rendelkezést ülteti át a magyar jogrendszerbe.
Az 5. §-hoz
Az Mt. 41/A. §-a rendelkezik a kollektív szerződés megkötésének (módosításának, felmondásának, megszűnésének) nyilvántartásba vételi bejelentésének kötelezettségéről.
A 41/A. § (4) bekezdése felhatalmazást ad a miniszternek, hogy a kollektív szerződés bejelentési kötelezettség teljesítésének és a nyilvántartásának részletes szabályait rendeletben határozza meg. A felhatalmazás alapján a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályait a 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet tartalmazza. A rendelet szerint a kollektív szerződést kötő felek bejelentési kötelezettségüket a minisztérium honlapján erre a célra rendszeresített Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer (MKIR) keretében található kollektív szerződés nyilvántartási menüpont alatt közzétett, a Rendelet melléklete szerinti adattartalmú adatlap kitöltésével és a minisztériumba postai úton történő megküldésével, vagy a kollektív szerződés elektronikus nyilvántartó rendszeren keresztül történő elektronikus kitöltésével és bejelentésével teljesítik. A 2009. október 1-én hatályba lépett elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény [Ket.] szintén 2009. október 1-én hatályba lépett, az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezései szerint az elektronikus úton történő adatszolgáltatási kötelezettséget, az elektronikus nyomtatvány használatát csak törvényben vagy kormányrendeletben lehet előírni. Az ellentmondás feloldása érdekében a Javaslat az Mt. 41/A. §-át kiegészíti azzal - az elektronikus közszolgáltatásról szóló törvény és a Ket. rendelkezéseinek megfelelően -, hogy a kollektív szerződést kötő felek bejelentési kötelezettségüket a kollektív szerződés elektronikus nyilvántartó rendszeren keresztül az elektronikus nyomtatvány (adatlap) kitöltésével és bejelentésével teljesítik. A Javaslat szerint tehát megszűnik a kollektív szerződés bejelentésére szolgáló adatlap postai úton történő beküldésének lehetősége.
A 6. §-hoz
A munkáltatók kezdeményezésére kerül be a Javaslat szövegébe az a munkáltatói adminisztráció és költségek csökkentésére alkalmas javaslat, mely egységesíteni kívánja a munkáltatónál az üzemi tanácsok (megbízott) és a munkavédelmi képviselő megválasztását. Ezzel egyidejűleg a munkavállalóknak a munkáltató működésében való részvételi jogainak erősítését, erre való ösztönzést szolgál a választási ciklusok 5 évre történő egységes megemelése, mellyel érdekeltté kívánja tenni a munkavállalókat a választásokon való részvételben. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az üzemi tanács (megbízott) mandátumának nem a megbízatás idejének lejárta, hanem más okból történő megszűnése miatt nem kerül sor a ciklus lejárta előtti választásra, azonban - miután általánosságban megállapítható, hogy az üzemi tanácsok (megbízottak) és a munkavédelmi képviselők többnyire kitöltik mandátumukat - a munkáltatóknál a választások egyidejű megtartása költségmegtakarítással jár és egyszerűbben szervezhető meg.
A 7. §-hoz
Az Mt. próbaidőre vonatkozó szabályai alapján a közszférában alkalmazott megoldáshoz hasonlóan, akár 6 hónapos próbaidő is kiköthető lenne a munkaszerződés létesítésekor, de csak akkor, ha erre a munkáltatónál hatályos kollektív szerződés felhatalmazást ad. Ugyanakkor a kollektív szerződés ilyen jellegű előírása esetén is irányadó természetesen az Mt. 81. § (1) bekezdése, amely szerint a hosszabb, legfeljebb hat hónapig tartó próbaidő kikötéséről is a munkaszerződésben kell rendelkezniük a feleknek.
A 8. §-hoz
A Javaslat annak a jelenleg, a gazdasági válságra tekintettel 2011. végéig tartó átmeneti időre meghatározott szabálynak a véglegesítésére irányul, miszerint a rendes munkaidő mértékének (megrendelések hiánya miatti) átmeneti csökkentése miatt fel nem használt munkaórák hosszabb időre átcsoportosíthatók oly módon, hogy később a munkavállalók heti 44 órát is dolgozhatnak, heti 40 órára járó bérért. A Javaslat célja tehát, hogy segítse a megváltozott gazdasági helyzethez történő alkalmazkodást, a rugalmasabb munkaszervezést, ezen keresztül pedig közvetve a munkahelyek megőrzését.
A Javaslat mindehhez a munkavállalókat védő garanciákat fűz annak érdekében, hogy ez a lehetőség csak kivételesen álljon fenn, illetve ne legyen véglegessé tehető. Ilyen garancia például az, hogy a hosszabb munkaidőben való foglalkoztatásra legfeljebb egy évig kerülhet sor, ezen idő túllépése esetén a munkavállaló számára háromszoros bér jár, illetve, hogy a korábbi megállapodás lejártát követően csak egy év elteltével kerülhet ismét sor magasabb munkaidőben való foglalkoztatásra.
A Javaslat által bevezetni kívánt új szabályok alapján és a jelenleg hatályos szabályok alapján létrejött megállapodások miatti átmenet gördülékeny biztosítása érdekében az új szabályokhoz átmeneti szabályok kapcsolódnak.
A 9. §-hoz
A jogalkalmazási gyakorlat alapján időszerűvé vált azon időtartamok felülvizsgálata, amely időtartamokra a munkavállalók részére rendes szabadság jár. A szabály célja, hogy a munkáltatói terhek csökkentése érdekében a gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj igénybevételének idejére járó fizetés nélküli szabadságnak ne az első éve, hanem csak az első hat hónapja jogosítson szabadságra.
A 10. §-hoz
A jogalkalmazási gyakorlat alapján szükségessé vált rugalmasabban meghatározni a szabadságok kiadására nyitva álló kereteket. A szabályozás célja, hogy a rugalmas foglalkoztatás biztosítása érdekében lehetőséget biztosítson a szabadság kettőnél több részletben való kiadására ne csak a munkavállaló kérése esetén, hanem akkor is, ha a munkáltató fontos gazdasági érdeke, vagy működését érintő ok indokolja. Azonban, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1970. évi 54. ülésszakán elfogadott 132. számú Egyezmény kihirdetéséről szóló 2000. évi LXVI. törvény rendelkezése miatt, egy évben legalább 14 nap egybefüggő távollét biztosítása ilyenkor is kötelező.
A 11. §-hoz
A Javaslat lehetővé tenné a szabadság részbeni pénzbeni megváltását a gyes-ről (a gyermek ápolása, gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadságról) való visszatéréskor is, a munkavállaló beleegyezése esetén. Ezzel a munkába visszatérő munkavállalókat (jellemzően a kismamákat) segítené hozzá plusz juttatáshoz, amely a munkavállalók számára feltehetően előnyösebb lenne.
A 12. §-hoz
A jogalkalmazási gyakorlat alapján célszerű szabályozni, hogy a munkavállaló a huzamosabb időn át tartó, gyermek gondozása, ápolása céljára kapott fizetés nélküli szabadságáról való visszatérését megfelelő idővel korábban a munkáltató tudomására hozza.
A 13. §-hoz
A rugalmasabb foglalkoztatás biztosítása érdekében a Javaslat lehetőséget ad arra, hogy ne a felek megállapodása, vagy kollektív szerződés írja elő, hanem a munkáltató egyoldalúan is eldönthesse, hogy a rendkívüli munkáért pótlék helyett szabadidőt ad ki a munkavállalónak.
A 14. §-hoz
A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 92/85/EGK irányelv 10. cikk (2) bekezdésének 2. pontja értelmében annak biztosítása érdekében, hogy a várandós, gyermekágyas, szoptató munkavállalók gyakorolhassák elismert egészség- és biztonságvédelmi jogaikat, a tagállamoknak rendelkezni kell arról, hogy amennyiben őket terhességük kezdetétől a 8. cikk (1) bekezdésében említett szülési szabadság végéig terjedő időszak alatt elbocsátják, a munkáltató köteles az elbocsátás megfelelően megalapozott indokait írásban megadni. Mivel a jelenlegi hatályos szabályozás alapján az Mt. 190. §-ának (2) bekezdése értelmében nem kell alkalmazni az Mt. 89. §-ának (2) bekezdését, a vezető állású munkavállaló munkaviszonyának rendes felmondással történő megszüntetését egyetlen esetben sem kell megindokolnia a munkáltatónak, ily módon a szabályozás nem áll összhangban az irányelv 10. cikkének (2) bekezdésével. Ezt a problémát orvosolja az Mt. 190. §-ának módosítása, mely előírja, hogy az általános szabályoktól eltérően a munkáltató a vezető terhessége kezdetétől a szülési szabadsága [138. § (1)-(4) bek.] végéig terjedő időszak alatt köteles a rendes felmondását az általános szabályok szerint megindokolni.
A 15. §-hoz
A Javaslat a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló 2008/104/EK irányelv átültetése érdekében módosítja az Mt. 193/B. §-át, kimondva, hogy a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, az irányelvből következő speciális szabályokat mind a teljes, mind pedig részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetében, továbbá nem csak határozatlan idejű, hanem a határozott idejű munkaviszonyok esetében is alkalmazni kell.
Taxatíve sorolja fel egyebekben a Javaslat azokat a kivételeket, amelyek esetében az irányelvben megfogalmazott egyenlő elbánás elvétől a tagállamok eltérhetnek (az irányelv alapján a gazdasági tevékenységet nem végző kölcsönbeadókra és kölcsönvevőkre, illetve az állami vagy államilag támogatott, alapvetően hátrányos munkaerő-piaci helyzetű munkavállalók elhelyezkedését célzó szakképzések, beilleszkedési vagy átképzési programok keretében foglalkoztatottak). A magyar jogban ezen két esetkör alapvetően a közhasznú tevékenység körében végzett munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatást jelenti, amelyet adott esetben önkormányzat is végezhet. Ez utóbbi esetben az önkormányzat, mint a közhasznú szervezet létrehozója, a személye alapján is kivétel lehet az egyenlő bánásmód irányelv-béli követelménye alól.
A 16. §-hoz
Az Mt. 193/C. §-ában szereplő fogalmak kiegészítését az irányelvnek a munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás ideiglenes, átmeneti jellegére vonatkozó előírása követeli meg. Ennek megfelelően módosulnak a §-ban megjelenő definíciók. Az ideiglenesség fogalma eddig expressis verbis nem jelent meg a magyar munkajogi szabályozásban, csak közvetett módon alkotott meg a jogalkotó ilyen elvárásokat akkor, amikor - már az irányelv elfogadása előtt - 2006-ban úgy módosította az Mt. szabályait, hogy meghatározott időtartamú szerződések esetében (határozott idejű szerződés esetében 183 nap, határozatlan idejű szerződés esetében egy év után) az alapvető bérelemek tekintetében, egyéb bérelemek tekintetében pedig hosszabb idő elteltével alkalmazni rendelte az egyenlő munkáért egyenlő bért elvét. A Javaslat egyértelműen meghatározza az irányelvben meghatározott elvárásoknak megfelelően az ideiglenesség tartalmi elemeit.
A 17. §-hoz
A szolgáltatások szabad áramlásának európai uniós elve alapján biztosítani szükséges az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában székhellyel rendelkező munkaerő-kölcsönzők hazai működésének lehetőségét. Ennek érdemében a munkaerő-kölcsönzők körének szélesítésére, valamint az EGT-tagállam fogalmának definiálására kerül sor. Az Európai Bíróság a C-298/09. számú előzetes döntéshozatali ügyben ugyanis kimondta, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadságával ellentétes az a magyar szabályozás, amely a munkaerő-kölcsönzési tevékenység gyakorlását csak a belföldön székhellyel rendelkező vállalkozásoknak teszi lehetővé. Noha a magyar munkajogi gyakorlat nem állít korlátozást a külföldön letelepedett szolgáltatásnyújtókkal szemben, önmagában ez a körülmény nem elegendő a letelepedési feltétellel kapcsolatos aggályok eloszlatására, ezért szükséges az Mt. 193/D. §-ának módosítása. A Javaslat kimondja, hogy kölcsönbeadó nem csupán az a belföldi székhelyű, a tagok korlátolt felelősségével működő gazdasági társaság vagy - a vele tagsági viszonyban nem álló munkavállaló vonatkozásában - szövetkezet lehet, amelyik megfelel az e törvényben, illetve az egyéb jogszabályban foglalt feltételeknek, és az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásba vette, hanem az az EGT-államban székhellyel rendelkező vállalkozás is, amely a rá irányadó jog szerint kölcsönzést folytathat. Ennek kapcsán a Javaslat meghatározza az EGT-állam fogalmát is.
Ezen túlmenően kiegészül a 193/D. §-ának (2) bekezdése a munkaerő-kölcsönzés további tiltott esetével, mégpedig azzal, amikor az ideiglenesség fogalmát meghaladó kölcsönzés történik.
A 18. §-hoz
Az irányelvi rendelkezések átültetése érdekében a Javaslat kizárja a kikölcsönzésért a kölcsönzött munkavállaló részéről történő ellenérték-fizetést.
Emellett a Javaslat átülteti a magyar jogba az irányelvnek azokat a rendelkezéseit, amelyek kimondják, hogy bizonyos alapvető munka- és foglalkoztatási feltételeknek legalább olyan szintűeknek kell lenniük, mintha az adott állás betöltésére közvetlenül a kölcsönvevő vállalkozás alkalmazta volna a munkavállalókat. A Javaslat - az irányelv egyik lényegi célkitűzésének, a kölcsönzött munkaerő számára biztosítandó egyenlő bánásmód elvének való megfelelés érdekében - kibővíti azt az esetkört, amikor a kölcsönzött munkavállalót megilletik azok a jogosultságok, mint a kölcsönvevő saját munkavállalóit: így a terhes és szoptató nők, a fiatal munkavállalók védelme, a munkabér összege és védelme és az egyenlő bánásmód követelménye eseteivel. A korábban hatályos szabályozással ellentétben tehát az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét a kikölcsönzés kezdetétől alkalmazni kell. A 2006. január 1-től hatályos szabályok szerint ugyanis a korlátozott egyenlő bér elve volt érvényben, amely alapján az egyenlő bérhez való jog két megszorítással érvényesült a kölcsön-munkavállaló és a kölcsönvevő saját munkavállalója vonatkozásában: egyfelől, az egyenlő bér elvének alkalmazásához bizonyos időtartamú folyamatos munkavégzés szükséges a kölcsönvevőnél (időbeli korlát), másfelől, az egyenlő bér elve csak bizonyos bérelemekre érvényesítendő (terjedelmi korlát). Ez a rendszer nem felel meg teljességgel az Irányelvnek, ezért a Javaslat úgy módosítja az Mt.-t, hogy főszabály szerint a kikölcsönzés első napjától és minden bérelem vonatkozásában alkalmazandó az egyenlő bér elve is. Ez alól az Irányelv által megengedett olyan kivételt fogalmaz meg az Mt., mely szerint nem kell alkalmazni az egyenlő munkáért egyenlő bér, illetve az egyenlő értékűnek elismert munkáért járó díjazás elvét olyan munkavállalók esetében, akik a kölcsönbeadónál határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkeznek, és a kikölcsönzések közti időszakban is díjazásban részesülnek.
Pontosítja továbbá a Javaslat azt is, hogy a fenti munkafeltételek vonatkozásában nem csak a jogszabályi előírások, hanem a kölcsönvevőnél hatályos kollektív szerződés és egyéb szabályzatok is irányadóak a kölcsönzött munkavállalóra is. Az Mt. jelenleg csak annyit ír elő, hogy a munkavállalóra a kölcsönvevőnél irányadó munkarendre, munkaidőre, pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, nem egyértelmű ugyanakkor, hogy ez a kollektív szerződés alkalmazására is felhatalmazást ad-e (hiszen a munkaerő-kölcsönzésre is alkalmazandó az Mt. 36. §-a, amely szerint a kollektív szerződés hatálya az azt aláíró munkáltatóra és annak munkavállalóira terjed ki, jelen esetben pedig a kölcsönzött munkavállaló munkáltatója a kölcsönvevő).
A 19. §-hoz
A Javaslat olyan rendelkezést iktat be az Mt. 193/G. § (7) bekezdésének b) pontjába, miszerint amely a munkaviszony megszűnése, megszüntetése tekintetében a kölcsönvevő és a kölcsönzött munkavállaló viszonyában fennálló munkaviszony-létesítési tilalom vagy korlátozás szempontjából nem minősül korlátozásnak az olyan megállapodás, amely alapján a kölcsönbeadó arányos mértékű díjazásban részesül a kölcsönvevőtől a kölcsönzött munkavállalónak a kölcsönvevő részére saját állományba történő átadásáért.
A 20. §-hoz
Az Mt. 193/P. §-ának módosítása azt a célt szolgálja, hogy az irányelv szerinti kölcsönvevői tájékoztatási kötelezettséget beépítse a magyar jogba. Eszerint a kölcsönvevő a nála működő üzemi tanácsot, illetve képviselettel rendelkező szakszervezetet rendszeresen, de legalább félévente egy alkalommal, valamint a nála foglalkoztatott kölcsönzött munkavállalókat folyamatosan a helyben szokásos módon a betöltetlen álláshelyekről is tájékoztatnia kell.
A 21. §-hoz
A Javaslat meghatározza azokat a speciális munkavégzési szabályokat, amelyek az iskolaszövetkezetek tagjai harmadik személynél történő munkavégzésére vonatkoznak. Ez esetben nem munkaerő-kölcsönzésről van szó.
A felek egymással egyfajta keret-munkaszerződést kötnek, amelyet konkrét tartalommal az adott munkavégzési kötelezettség megkezdését megelőző kiegészítő megállapodás tölt ki.
A Javaslat tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek a diákokat védik, így előzetesen meg kell állapodni a később elvállalandó munkák köréről, a későbbi konkrét személyi alapbér alsó határáról, illetve az iskolaszövetkezet képviselőjének biztosítani kell a diákok érdekében a harmadik személlyel való együttműködése lehetőségét. 18 év alatti diákok esetén pedig a munkáltatói utasításokat is az iskolaszövetkezet által biztosított munkavezetőn keresztül lehet csak adni, aki személyében garantálja azt, hogy a munkavégzésre vonatkozó előírásokat betartsák.
A 22. §-hoz
A Munka Törvénykönyvének módosításához kapcsolódó átmeneti szabályokat tartalmazza, az új jogalkotási követelményeknek megfelelően a módosított törvénybe beépítve.
A 23. §-hoz
A Javaslat kiegészíti az Mt. jogharmonizációs klauzuláját a munkaerő-kölcsönzésről szóló irányelvre történő utalással.
A 24. §-hoz
A módosítás a Munka Törvénykönyvéből eltérően alkalmazandó szabályként tartalmazza a rendkívüli munka ellenértékeként járó szabadidő megállapításának jogát, az eddigi gyakorlatnak megfelelően csak a kollektív szerződés számára engedve ezt.
A 25-26. §-hoz
Az államháztartási törvénynek a rendezett munkaügyi kapcsolatokkal összefüggő rendelkezését a Javaslat abból a célból módosítja, hogy megteremtse az összhangot az egyszerűsített foglalkoztatás új szabályaival. Az egyszerűsített foglalkoztatás jelenlegi szabályrendszerében ugyanis a fix összegű, napi 500 vagy 1000 Ft-os közteher befizetése éppolyan kiemelt kötelezettség, mint a foglalkoztatás elektronikus vagy telefonos bejelentése.
Másfelől, a módosítást az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i 2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Szankciós irányelv) 7. cikk (19) bekezdés a) és c) pontjának átvétele indokolja. A módosítás értelmében a harmadik országbeli állampolgárok illegális - értsd: tartózkodásra jogosító engedély nélkül történő - foglalkoztatása esetére megállapított jogkövetkezményhez is kapcsolódjanak a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményei. A Javaslat kiegészíti az Áht. jogharmonizációs klauzuláját is.
A 27-28. §-hoz
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény módosításának célja az EU Kék kártyáról szóló irányelv átültetése.
A Kék Kártya irányelv egyenlő bánásmódról szóló 14. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerint az EU Kék Kártya birtokosa a Kék Kártyát kiállító tagállam állampolgáraival egyenlő bánásmódot élvez a nemzeti jognak az 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott szociális biztonsági ágakra vonatkozó rendelkezései tekintetében. Az Szt. személyi hatályát érintő módosítás e rendelkezés végrehajtását szolgálja.
A 29-31. §-hoz
A munkavédelmi törvényt érintően a munkáltatók kezdeményezésére kerül be a Javaslat szövegébe az a munkáltatói adminisztráció és költségek csökkentésére alkalmas javaslat, mely egységesíteni kívánja a munkáltatónál az üzemi tanácsok (megbízott) és a munkavédelmi képviselő megválasztását. Ezzel egyidejűleg a munkavállalóknak a munkáltató működésében való részvételi jogainak erősítését, erre való ösztönzést szolgál a választási ciklusok 5 évre történő egységes megemelése, mellyel érdekeltté kívánja tenni a munkavállalókat a választásokon való részvételben. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az üzemi tanács (megbízott) mandátumának nem a megbízatás idejének lejárta, hanem más okból történő megszűnése miatt nem kerül sor a ciklus lejárta előtti választásra, azonban - miután általánosságban megállapítható, hogy az üzemi tanácsok (megbízottak) és a munkavédelmi képviselők többnyire kitöltik mandátumunkat - a munkáltatóknál a választások egyidejű megtartása költségmegtakarítással jár és egyszerűbben szervezhető meg. A Javaslat tartalmazza továbbá a kapcsolódó átmeneti rendelkezést is.
A 32. §-hoz
A Javaslat pontosítja, hogy a munkaügyi ellenőrzés szempontjából is munkaviszonynak kell tekinteni az egyszerűsített foglalkoztatást.
A 33. §-hoz
A munkaügyi ellenőrzés a munkavégzés Mt.-ben meghatározott életkori feltételeinek megtartását jelenleg is ellenőrzi. A gyermekmunka tilalma nevesítésére az ombudsman jelzése alapján kerül sor, a Javaslat a jogalkalmazás számára jelzi e kérdés kiemelt fontosságát. A Javaslat ezen túlmenően átvezeti a Met. szövegén a "külföldi" munkavállaló fogalmát felváltó "harmadik országbeli" (vagyis EGT tagállamon kívüli) munkavállaló szóhasználatot, összhangban az uniós tagságunkból eredő, az EGT-államokon belüli szabad munkaerő-áramlás elvére vonatkozó hazai szabályokkal.
A Szankciós irányelv harmonizációjaként pedig a Javaslat kiterjeszti a munkaügyi ellenőrzést a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztató Harm.tv. 71. § (1)-(2) bekezdése szerinti kötelezettségének ellenőrzésére is. Ennek keretében a munkaügyi felügyelők jogosultak ellenőrizni, hogy a foglalkoztató rendelkezik-e az általa alkalmazott harmadik országbeli állampolgárok érvényes tartózkodásra jogosító engedélyének másolatával.
Az új (4) bekezdés beiktatásának célja annak kimondása, hogy az iskolaszövetkezet tagja által harmadik személy részére történő munkavégzést nem a munkaerő-kölcsönzés szabályai alapján kell ellenőrizni.
A 34. §-hoz
A munkaügyi felügyelő eljárásában az általa tehető intézkedéseket a jelenleginél egyszerűbben fogalmazza meg a Javaslat. Az eddigi figyelemfelhívás jogintézményét pontosítja a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 12/A. § -a szerinti követelménynek megfelelően. Egyúttal e rendelkezéseken is átvezeti a harmadik országbeli állampolgárok engedély nélküli foglalkoztatásával összefüggő szóhasználatot. Az EU Kék Kártya irányelv harmonizációjaként szabályozza, hogy abban az esetben, ha a munkáltató a munkavállalási engedéllyel - ideértve az EU Kék Kártyát is - nem rendelkező harmadik országbeli harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztat, milyen szankciókra számíthat. Figyelmeztetést követően a központi költségvetésbe kell befizetést teljesítenie a foglalkoztatónak. Az ombudsmani jelzésnek megfelelően továbbá a Javaslat megteremti a kapcsolódási pontot a munkaügyi felügyelő és a gyermekvédelmi jelzőrendszer között.
A 35. §-hoz
A Javaslat rendszertanilag pontosítja a bírság kiszabásának mérlegeléshez kötött és kötelező szabályait. Így az új 6/A. § részben szűkíti, részben azonban ki is egészíti a kötelező bírságolás jogsértési körét. Továbbra is a legsúlyosabb, a munkavállalók alapvető garanciális jogait sértő, így a kötelező bírságolás alá tartozó szabálytalanság a bejelentés nélküli, valamint az életkori szabályok figyelmen kívül hagyásával (gyermekmunka) történő foglalkoztatás. Változatlanul kötelező bírságkiszabást vonz a jogellenes munkaerőkölcsönzés, valamint a munkabérhez kapcsolódó munkáltatói jogsértések. Ugyanakkor a kötelező bírságkiszabás mellőzésének előírásai is kiegészülnek a munkabérrel kapcsolatos jogsértések esetén. A munkaügyi ellenőrzés célja e körben az, hogy a munkáltató ne bírságra fordítsa a rendelkezésére álló pénzeszközöket, hanem elsődlegesen a munkavállalók számára biztosítsa az alapvető anyagi jogosultságot, azaz a munkabért és a pótlékokat.
A jogkövetkezmények fokozatosságának garanciáját jelenti az a kiegészítés, hogy a közép- és kisvállalkozások - amely vállalkozási kör biztosítja a munkahelyek jelentős részét, valamint a munkaügyi apparátussal nem rendelkező magánszemély foglalkoztató esetében a figyelemfelhívás legyen - az első esetben elkövetett jogsértéseknél - az intézkedés akkor is, ha az e foglalkoztatói körön kívüli vállalkozásokkal szemben a jogsértések egy részénél már első alkalommal kötelező a bírság kiszabása. Fontos, hogy a több telephellyel rendelkező vállalkozásoknál bármely telephelyen elkövetett jogsértés, illetve az egy eljárásban feltárt több telephelyet is érintő szabálytalanság kimeríti az első eset jogsértését.
A 36. §-hoz
A módosítás célja azoknak az ellenőrzési pontoknak a törlése, amelyek esetében első esetben csak figyelemfelhívással él a felügyelőség.
A 37. §-hoz
A Javaslat a Szankciós irányelv átültetéséhez kapcsolódóan tartalmazza a szankciókat, amelyeket a munkaügyi felügyelő azzal a harmadik országbeli állampolgárt jogszerűtlenül foglalkoztatóval szemben alkalmazhat. A munkaügyi hatóságnak az általa hozott határozat másolatát az idegenrendészeti hatóság részére meg kell küldenie.
A 38. §-hoz
A Javaslat a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek való megfelelés ellenőrzése érdekében szükséges, a munkaügyi hatóság honlapján megjelenő jogsértésekre vonatkozó szabályt az Áht. módosításával összhangban módosítja.
A 39. §-hoz
Az egyértelmű jogalkalmazás elősegítése érdekében a Javaslat a minimálbér egy hónapra meghatározott összegéhez köti a harmadik országbeli állampolgár jogszerűtlen foglalkoztatása esetén a központi költségvetésbe befizetendő összeget.
A 40. §-hoz
A Javaslat a Met. jogharmonizációs klauzulájának kiegészítésére irányul.
A 41. §-hoz
A Javaslat a Met.-be beépített átmeneti rendelkezések körében biztosítja a rendezett munkaügyi kapcsolatokkal összefüggésben a közzétételi kötelezettség teljes körű végrehajthatóságát oly módon, hogy a hatóság törli a törvény hatálybalépéséig közzétett adatokat, illetve nem teszi közzé az e törvény hatálybalépésekor, illetve addig folyamatban lévő bírósági eljárások alapjául szolgáló határozatok adatait. A javaslat rögzíti, hogy a közzétételi kötelezettség a munkaügyi hatóságot kizárólag a módosító törvény hatályba lépését követően indult eljárásokban feltárt jogsértések esetén terheli. Ezzel a szabályozási megoldással garantálható, hogy a vállalkozások az új szabályok és azok megszegésének következményei ismeretében tehessenek eleget az alapvető munkajogi előírásoknak.
A 42-45. §-hoz
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény (Bjt.) módosításával - a többi jogállási törvényben foglaltakhoz hasonlóan - a Javaslat lehetővé teszi, hogy a bírák tekintetében is lehetővé váljék, hogy a korábbi munkahelyére visszatérő szülő a gyermek három éves koráig, a gyermekgondozási ellátás igénybevétele, illetve a fizetés nélküli szabadság után egyoldalú döntése alapján választhassa a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségét.
A teljes munkaidőben foglalkoztatott bíró írásbeli kérelmére a munkáltató köteles a beosztásáról szóló okiratban heti 20 óra részmunkaidőt kikötni, ha a bíró a kérelem benyújtásakor az Mt. 138. §-a (5) bekezdésének a) pontja szerinti fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe. A kérelmet a fizetés nélküli szabadság igénybevételének megszűnése előtt legalább 60 nappal kell a munkáltatóval közölni. E kérelem teljesítését a munkáltató nem tagadhatja meg. A munkáltató a bírót a kérelem szerinti időpontig, de legfeljebb a gyermek hároméves koráig köteles foglalkoztatni részmunkaidőben.
A bíró kérheti azt is, hogy munkaideje egyenlőtlenül kerüljön beosztásra. Ez utóbbi kérelmet a munkáltató csak abban az esetben tagadhatja meg, ha az számára lényegesen nagyobb munkaszervezési terhet jelentene. A munkáltató a bíró kérésére köteles írásban megindokolni a kérelem megtagadását.
A részmunkaidős foglalkoztatás kezdetétől a bírói szolgálati viszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatás tekintetében e törvény erejénél fogva az időarányosság elve alkalmazandó, ha a juttatásra való jogosultság a munkaidő mértékével összefügg. Ezt követően a bíró munkaidejét a kérelem benyújtása előtti mérték szerint, illetményét az időarányosság elvének megfelelő alkalmazásával kell megállapítani.
Összhangban a közszférára kiterjedő szabályozással a részmunkaidő választásának lehetősége nem alkalmazható a bírósági vezetőre.
Hasonlóan a már meglévő közszférabeli szabályozáshoz, e körben is indokolt a heti 20 órás részmunkaidős törvényi szabály fenntartása. A heti 20 órás részmunkaidő előírása ugyanis nem borítja fel teljesen a munkáltató által valamennyi foglalkoztatottra megállapított munkaidő-beosztást, és a beosztásáról szóló okirat ilyen tartalmú módosítása a lehető legkisebb adminisztrációs terhet okozza a munkáltatónak. Emellett rendezi a Javaslat a bírói jogviszony megszűnésének azt az esetét, amikor a bíró felsőoktatási intézmény rektorává vagy kutatóintézmény vezetőjévé való kinevezésére kerül sor.
A 46. §-hoz
A Javaslat a fogyasztóvédelmi törvény vonatkozásában jogharmonizációs kötelezettségnek tesz eleget. A szálláshelyek időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerződések egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről szóló, 2009. január 14-i 2008/122/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetéséhez kapcsolódóan szükséges még az átültetést megvalósító kormányrendelet kiadásához a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazó rendelkezés módosítása.
A 47-50. §-hoz
A fogyatékosügyi, valamint a családok támogatásáról szóló törvény módosításának célja az EU Kék Kártyáról szóló irányelv átültetése. E törvények személyi hatályát érintő módosítás a Kék Kártya irányelv egyenlő bánásmódról szóló 14. cikke (1) bekezdésének e) pontja végrehajtását szolgálja.
Az 51. §-hoz
A Javaslat - a felnőttképzési törvényt érintően - pontosítja, illetőleg leegyszerűsíti az Fktv. hatályát megállapító rendelkezést, és ezzel együtt összhangot teremt a törvényi rendelkezések között. Az Fktv. a 2009. évben két alkalommal módosult. A módosítások szövege és eltérő időpontokban történő hatálybalépése koherencia zavart eredményezett a rendelkezések között, a Javaslat e zavar orvoslására irányul.
Az 52. §-hoz
A Javaslat felhatalmazást biztosít a Kormány részére, hogy az intézmény-, illetőleg programakkreditációs tanúsítvány adataiban bekövetkezett változás bejelentésének elmulasztása miatt fizetendő bírság mértékét, valamint a bírságfizetési kötelezettség részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.
Az 53. §-hoz
A Javaslat csupán pontosítja a felnőttképzési intézményekkel kapcsolatos, az állami foglalkoztatási szerv által ellátott nyilvántartási feladatokat, megteremti az összhangot az Fktv., valamint a végrehajtási rendelete között. A felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési intézmény tevékenységének felfüggesztésére vonatkozóan nem tartalmaz rendelkezéseket. Mivel szakmai szempontok sem indokolják ezen jogintézmény rendeletbe történő beépítését, a törvényi rendelkezés módosítása szükséges.
Az 54. §-hoz
A Javaslat az intézményi, illetőleg programakkreditációs tanúsítvány adataiban bekövetkezett változás bejelentésének elmulasztásához kapcsolódóan fokozatos szankciórendszert vezet be. A Javaslat a mulasztás elsődleges jogkövetkezményeként pénzbírság megállapítását teszi kötelezővé és csak ennek eredménytelensége vonja maga után az akkreditációs tanúsítvány visszavonását.
Az 55. §-hoz
A Javaslat az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2009. május 6-i 2009/38/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv átültetése érdekében módosítja az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvényt (Euüt.). A 2009/38/EK irányelv 1. cikk (2) bekezdése értelmében a munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció módozatait úgy kell meghatározni és alkalmazni, hogy biztosítsák hatékonyságukat és lehetővé tegyék, hogy a vállalkozás vagy vállalkozáscsoport hatékonyan hozzon döntést. A Javaslat e követelményt az Euüt. 1. §-ának (1) bekezdésében rögzíti. A 2009/38/EK irányelv 4. cikkének (4) bekezdése előírja továbbá, hogy a közösségi szintű vállalkozáscsoportba tartozó bármely vállalkozás valamennyi irányítása, illetve a közösségi szintű vállalkozás vagy vállalkozáscsoport központi irányítása vagy feltételezett központi irányítása - az irányelv 4. cikk (2) bekezdés második albekezdése értelmében - az ezen irányelv alkalmazásától kezdődően felelős az irányelv 5. cikkben említett tárgyalások megindításához nélkülözhetetlen információk - különösen a vállalkozás vagy a vállalkozáscsoport szerkezetére és létszámára vonatkozó információk - megszerzéséért és az érdekelt feleknek történő továbbításáért. E kötelezettség különösen a 2009/38/EK irányelv 2. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontjában említett, a munkavállalók számára vonatkozó információkra vonatkozik. E követelményt a Javaslat az Euüt. 1. § (4) bekezdésében rögzíti.
Az 56. §-hoz
A 2009/38/EK irányelv 2. cikkének f) és g) pontjában bevezetésre került a tájékoztatás fogalma és módosult a konzultáció definíciója [ld. Euüt. 2. § (1) bekezdés e) és f) pontját].
A Javaslat az Euüt. 2. § (4) bekezdésének módosításával, valamint az Euüt. 2. §-ának új (7)-(9) bekezdésének beiktatásával a 2009/38/EK irányelv korábban is hatályos szövegével teremti meg az összhangot [2009/38/EK irányelv 3. cikk (3)-(4) bekezdése, 3. cikk (6) bekezdése, 2. cikk (2) bekezdése].
Az 57. §-hoz
A 2009/38/EK irányelv 5. cikk (2) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy a közösségi szintű vállalkozásokban vagy vállalkozáscsoportokban a különleges tárgyaló testület tagjait az adott tagállamban alkalmazott munkavállalók számával arányosan választják meg vagy nevezik ki úgy, hogy minden tagállam számára az összes tagállamban alkalmazott munkavállalók számának minden 10 %-a vagy ennek hányada után egy helyet biztosítanak. Ennek megfelelően módosul az Euüt. 4. § (2) bekezdése. Mivel a munkavállalói létszám egy bizonyos hányada után, további munkavállalói képviselői helyek biztosítására az új irányelvi rendelkezések továbbra is lehetőséget nyújtanak, összhangban az Euüt korábbi szabályaival a az Euüt. 4. § (3) bekezdése erre a jövőben is lehetőséget nyújt.
Az 58. §-hoz
A 2009/38/EK irányelv 5. cikk (2) bekezdésének c) pontja értelmében a központi irányítást és a helyi irányítást, valamint a munkavállalók és a munkaadók illetékes európai szervezeteit tájékoztatni kell a különleges tárgyaló testület összetételéről és a tárgyalások megindításáról. Ennek során azon szervezetekről van szó, amelyekkel a EUMSz 154. cikke értelmében a Bizottság konzultációt folytat (jelenleg 62 munkáltatói érdekképviseleti szervezet, 16 szakszervezet). E szervezetek listáját a Bizottság frissíti és tesz közzé. Mivel a kapcsolattartás formáiról a szociális partnereknek (BUSINESSEUROPE és ETUC) kell gondoskodnia, a szociális partnerek az egyszerű, nem bürokratikus és hatékony eljárás érdekében egy-egy elektronikus levelezési címet biztosítanak e célra (a munkáltatók tekintetében az [email protected], a szakszervezetek vonatkozásában [email protected] elektronikus levelezési címre kell teljesíteni a tájékoztatást). A Javaslat e tájékoztatásra utalva előírja, hogy ezen elektronikus levelezési címeket a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé [ld. Euüt. 6. § (1) bek].
A 2009/38/EK irányelv 5. cikkének (4) bekezdése rögzíti, hogy a tárgyalások során a különleges tárgyaló testület kérheti, hogy feladatában az általa kiválasztott szakértők segítsék, akik között szerepelhetnek elismert és illetékes közösségi szintű munkavállalói szervezetek képviselői. Az ilyen szakértők és munkavállalói szervezeti képviselők a különleges tárgyaló testület kérésére tanácsadóként jelen lehetnek a tárgyalásokon [ld. Euüt. 6. § (4) bek.].
A Javaslat a 2009/38/EK irányelv 5. cikkének (5) bekezdésének második mondatával összhangban pontosítja a Euüt. 6. § (5) bekezdését, s kimondja, hogy a különleges tárgyaló testület azon döntése, melynek értelmében nem kezdi meg a tárgyalásokat, illetve megszünteti a már megkezdett tárgyalásokat, az irányelv 6. cikkben említett - vagyis az Euüt. 7-8. §-ában szabályozott - megállapodás megkötését célzó eljárást is megszünteti.
A Javaslat - összhangban a 2009/38/EK irányelv 5. cikk (4) bekezdésével - kimondja, hogy a különleges tárgyaló testületnek a központi vezetés valamennyi ülése előtt és azt követően is jogában áll a központi vezetés részvétele nélkül ülésezni [Euüt. 6. § (8) bek.].
Az 59. §-hoz
A Javaslat értelmében az Euüt. újonnan beiktatott 6/A. §-a a 2009/38/EK irányelv 13. cikkével összhangban szabályozza a követendő eljárást arra az esetre, amikor a közösségi szinten működő vállalkozás vagy közösségi szinten működő vállalkozáscsoport szerkezete jelentősen megváltozik, és a hatályban lévő megállapodások erre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaznak, vagy az alkalmazandó két vagy több megállapodás rendelkezései összeegyeztethetetlenek. Ilyenkor az irányelv értelmében a központi vezetés saját kezdeményezésére, vagy legalább két tagállamban működő, legalább két vállalkozásnál vagy telephelyen foglalkoztatott száz munkavállalónak, illetve e munkavállalók képviseleti szerveinek írásbeli indítványára tárgyalásokat kezdeményez az európai üzemi tanács létrehozására, vagy a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló tárgyalások kialakítására. A módosítás meghatározza a különleges tárgyaló testület összetételét, és eligazítást ad arra nézve, hogy a tárgyalások időtartama alatt miképpen folytatják működésüket. Ha a tárgyalások során bármely okból nem jön létre megállapodás - a megállapodás hiányában általában követendő eljárással összhangban - az európai üzemi tanács megalakítására és működésére az irányelv ún. másodlagos követelményeiben foglalt rendelkezések irányadók (ld. Euüt. 10-23. §).
Az 60. §-hoz
A 2009/38/EK irányelv 6. cikke részletesen meghatározza az európai üzemi tanács létrehozására irányuló megállapodás tartalmát. A Javaslat rögzíti a korábbi szabályokhoz képest megváltozott új tartalmi elemeket [ld. Euüt. 7. § (3) bek. b)-c) és f)-g) pontja]. A Javaslat a 2009/38/EK irányelv 12. cikkének (2) bekezdésével kimondja, hogy e megállapodás nem lehet ellentétes az Mt. munkavállalók tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó rendelkezéseivel.
A 61. §-hoz
A Javaslat a 2009/38/EK irányelv 6. cikk (5) bekezdésével összhangban rögzíti, hogy az európai üzemi tanács létrehozására irányuló megállapodás megkötéséről a különleges tárgyaló testület tagjai szótöbbséggel határoznak.
A 62. §-hoz
A 2009/38/EK irányelv I. mellékletének ún. másodlagos követelményei - hasonlóan az irányelv 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjához - meghatározzák európai üzemi tanács felépítését [1. pont c) alpont], melyet a Javaslat a különleges tárgyaló testület létrehozásával analóg módon szabályoz.
A 63. §-hoz
A 2009/38/EK irányelv a másodlagos követelményei között előírja, hogy a tevékenységei koordinálásának biztosítására az európai üzemi tanácson belül egy legfeljebb öttagú különbizottságot választanak, amelynek rendelkeznie kell azokkal a feltételekkel, amelyek lehetővé teszik tevékenységei rendszeres ellátását [1. pont d) alpont]. A Javaslat értelmében az ügyvezető bizottságnak legalább három, legfeljebb öt tagja lehet.
A 64. §-hoz
A 2009/38/EK irányelv 1. cikkének (3) és (4) bekezdése értelmében a munkavállalók tájékoztatásának és a velük folytatott konzultációnak a megfelelő vezetési és képviseleti szinten kell megtörténnie, az európai üzemi tanács hatásköre, valamint a munkavállalók tájékoztatásának és a velük folytatott konzultáció folyamata a transznacionális kérdésekre korlátozódik. Az irányelv meghatározza a transznacionális kérdés fogalmát is, melyet a Javaslat e szakasza ültet át [ld. Euüt. 16. § (3)-(4) bek.].
A Javaslat a másodlagos követelményeknek megfelelően pontosítja az Euüt. 16. § (5) bekezdés d) és i) pontját is.
A 65. §-hoz
A Javaslat a 2009/38/EK irányelv másodlagos követelményeinek 1. és 3. pontjában szabályozott tájékoztatással, véleménynyilvánítással kapcsolatos jogokat részletezvén rögzíti, hogy az európai üzemi tanács és az ügyvezető bizottság jogosult a felmerült kérdésekről az ülés végén, illetve azt követően ésszerű időn belül véleményt nyilvánítani. A Javaslat a másodlagos követelmények 4. pontjának megfelelően biztosítja a jogot arra, hogy az európai üzemi tanács és ügyvezető bizottság (kibővített ügyvezető bizottság) a központi vezetéssel tartandó tárgyalást megelőzően a vezetés részvétele nélkül ülésezhessen. A Javaslat a másodlagos követelmények 3. pontjának utolsó mondatával összhangban kimondja, hogy a tájékoztatás és konzultáció nem sértheti a hatékonyság elvét, valamint az üzemi, üzleti titokhoz fűződő jogos érdekeket, bizalmas információkat.
A 66. §-hoz
A Javaslat a 2009/38/EK irányelv másodlagos követelményeinek 1. pontja f) alpontjával összhangban egy új 18/A. §-t iktat be, mely előírja, hogy az európai üzemi tanácsnak a létrehozását követő négy év eltelte után meg kell vizsgálnia annak lehetőségét, hogy kezdeményez-e tárgyalásokat az európai üzemi tanács létrehozására irányuló megállapodás megkötésére, avagy továbbra is alkalmazza a másodlagos követelményeket, vagyis az Euüt. 10-23. §-ait.
A 67. §-hoz
A Javaslat a 2009/38/EK irányelv 10. cikkének megfelelően szabályozza a munkavállalók képviselőinek szerepét, jogait, kötelezettségeit [ld. Euüt. 20. §].
A 68. §-hoz
A Javaslat az Euüt. új 21/A. §-ának beiktatásával biztosítja a 2009/38/EK irányelv másodlagos követelményeinek 1. pontja a) alpontjában szabályozott azon követelményt, mely szerint a konzultációnak olyannak kell lennie, amely lehetővé teszi a munkavállalók képviselői számára, hogy tárgyalhassanak a központi vezetéssel, valamint indoklással ellátott választ kaphassanak bármely általuk kibocsátott véleményre és észrevételre.
A Javaslat az Euüt. új 21/B. §-ának beiktatásával biztosítja, hogy a különleges tárgyaló testület és az európai üzemi tanács tagjai képzésben részesüljenek feltéve, hogy ez a nemzetközi környezetben végzett képviselői munkájához szükséges [ld. 2009/38/EK irányelv 10. cikk (4) bek.]. A rendelkezés példálózó felsorolást ad a nemzetközi környezetben végzett képviselői munkához szükséges képzések köréről, átfogóan meghatározza a képzésre irányuló kérelem tartalmi elemeit, s rögzíti, hogy a képzésre irányuló kérelem nem utasítható vissza abban az esetben, ha a képzés a különleges tárgyaló testület és az európai üzemi tanács tagjainak nemzetközi környezetben végzett képviselői munkájukhoz ésszerűen szükséges. A különleges tárgyaló testület és az európai üzemi tanács tagjait - az irányelvvel összhangban - a képzés idejére távolléti díjuk illeti meg.
A Javaslat az Euüt. új 21/C. §-ának beiktatásával megteremti az összhangot a 2009/38/EK irányelv 12. cikk (1) bekezdésével, amely az európai üzemi tanács és a nemzeti munkavállalói képviseleti testületek (üzemi tanács, szakszervezet) közötti viszonyrendszert rendezi.
A 69. §-hoz
A Javaslat a 2009/38/EK irányelv új rendelkezéseire tekintettel kibővíti azon jogviták körét, amelyekben nemperes eljárásnak van helye az Euüt. 23. § (1) bekezdése alapján - ideértve a különleges tárgyaló testület, európai üzemi tanács és tagjainak Euüt.-ben szabályozott jogait és kötelezettségeit érintő jogvitákat is.
A 70. §-hoz
Az átdolgozott 2009/38/EK irányelvben egy kétéves időtartamú, speciális periódus került meghatározásra, amely lehetővé teszi a vállalati szintű szociális partnerek számára, hogy új megállapodásokat kössenek, vagy a 94/45/EK irányelvet a nemzeti jogba átültető jogszabály alapján 2009. és 2011. között felülvizsgálják a korábban megkötött megállapodásaikat, anélkül, hogy az a felülvizsgált irányelv új rendelkezéseinek tárgyát képezné. Ez alapján a tagállamoknak nem csupán az új szabályokat kell átültetniük, hanem biztosítaniuk kell azt is, hogy a korábbi szabályozásnak megfelelően létrehozott európai üzemi tanácsok változatlan feltételek mellett működhessenek tovább.
A 2009/38/EK irányelv 14 cikk (1) bekezdésének a) pontja világossá teszi, hogy az irányelv által meghatározott kötelezettségek nem vonatkoznak a korábbi irányelv (94/45/EK irányelv) 13. cikke alapján létrehozott európai üzemi tanácsokra, mindaddig, amíg érvényben maradnak és azt a vállalati szintű szociális partnerek támogatják. Ezek a megállapodások a 2009/38/EK irányelv 5-7. cikkeivel összhangban szintén módosíthatóak abban az esetben, ha változás következik be a vállalkozás vagy vállalkozáscsoport szerkezetében, és amennyiben ezek a változások nem idézik elő a 2009/38/EK irányelv 13. cikkének alkalmazhatóságát. A 2009/38/EK irányelv 14. cikk (2) bekezdése előírja továbbá, hogy amint hatályukat vesztik e megállapodások, valamint ha mindkét fél egyetért ezzel, a 14. cikk szerinti megállapodások - amint azt a 14. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja meghatározza - megújíthatóak vagy felülvizsgálhatóak, amennyiben a felek arról közösen megállapodnak. Egyéb esetekben a 2009/38/EK irányelv rendelkezései alkalmazandóak.
Mindezek alapján a vállalatot terhelő kötelezettségek szempontjából - öt esetet lehet megkülönböztetni, melyeket az alábbi táblázat foglal össze.

A vállalaton belül megkötött megállapodás típusa

2011. június 5-ig

2011. június 6-tól

2011. június 6-tól, a 2009/38/EK ie. 13. cikke szerinti újratárgyalási eljárás esetén

1996. szeptember 22. előtt megkötött megállapodások (94/45/EK 13. cikk)

Nem származik kötelezettség

Nem származik kötelezettség, kivéve a

2009/38/EK 13.

cikkét

2009/38/EK 13. és 5. ,6. ,7. cikke

1996. szeptember 22. és 2009.

június 5. között megkötött, és 2009. június 5. és 2011. június 5. között nem módosított megállapodások

94/45/EK

2009/38/EK

2009/38/EK

1996. szeptember 22. és 2009. június 5. között megkötött megállapodások, amelyeket 2009. június 5. és 2011. június 5. között módosítottak

94/45/EK

Fennmaradnak a

94/45/EK

irányelvből fakadó nemzeti szabályok + a

2009/38/EK 13.

cikke

2009/38/EK 13. és 5. ,6. ,7. cikke

2009. június 5. és 2011. június 5. között megkötött megállapodások

94/45/EK

fennmaradnak a

94/45/EK

irányelvből fakadó nemzeti szabályok + a

2009/38/EK 13.

cikke

2009/38/EK 1. és 5. ,6. ,7. cikke

2011. június 6. után megkötött megállapodások

2009/38/EK

2009/38/EK

A 71. §-hoz
A Javaslat e szakasza tartalmazza az Euüt új jogharmonizációs klauzuláját.
A 72. §-hoz
Az adózás rendjéről szóló törvény módosítása a diákszövetkezet és tagja közötti munkaviszony új Mt.-beli szabályaihoz kapcsolódik. A Javaslat értelmében a diákigazolvány számának bejelentése igazolja azt, hogy a szövetkezeti törvény hatálya alá tartozó speciális munkavégzésről van szó.
A 73. §-hoz
A Javaslat a Szankciós irányelv 7. cikk (1) bekezdés b) pontjának átültetéseként tartalmaz a közbeszerzési törvényt (Kbt.) érintően arra vonatkozó rendelkezést, hogy a közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet az a foglalkoztató, aki a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztató harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti engedély nélkül foglalkoztat.
A 74-73. §-hoz
A Javaslat átmeneti rendelkezéseket fogalmaz meg, továbbá kiegészíti a Kbt. jogharmonizációs klauzuláját.
A 74-78. §-hoz
Az EU Kék Kártya irányelv 14. cikk (1) bekezdés d) pontja értelmében a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár egyenlő bánásmódot élvez az engedélyt kiállító tagállam állampolgáraival az oklevelek, bizonyítványok és más szakmai képesítések elismerése terén, a vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban. E rendelkezés olyan módon került átültetésre a magyar jogba, hogy a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel rendelkezőkkel bővül a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 28. § (2) bekezdésében szabályozott azon személyek köre, akik a törvény Harmadik részének - az európai közösségi jog hatálya alá tartozó elismerés - alkalmazásakor a magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá esnek.
A 79-80. §-hoz
Az EU Kék Kártya irányelv 14. cikk (1) bekezdés c) pontja értelmében a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár egyenlő bánásmódot élvez az engedélyt kiállító tagállam állampolgáraival az oktatás terén. Ezen közösségi rendelkezés átültetése érdekében a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel rendelkezőkkel bővül a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott, azon nem magyar állampolgárok köre, akik magyar felsőoktatási intézményben államilag támogatott képzésben folytathatnak tanulmányokat.
A 81. §-hoz
Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szabad mozgás irányelv) átültetésének felülvizsgálatát jelenleg végzi a Bizottság. A magyar nemzeti szabályozás vizsgálatának eredményeképp egyes problematikusnak talált rendelkezések esetében a Bizottság a kötelezettségszegési eljárás megindítását is kilátásba helyezte. A Bizottság kifogásolta, hogy a Szabad mozgás irányelv családtag fogalmának a magyar szabályozás nem tesz eleget a regisztrált élettársakra vonatkozóan. A Javaslat ezt pótolja.
A 82-87. §-hoz
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény módosítását az indokolja, hogy az Európai Parlament és a Tanács nemzetközi migrációra vonatkozó 862/2007/EK rendelete alapján a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) statisztikai adatszolgáltatásra kötelezett. A KSH - közvetve Magyarország - Unió irányába történő vándorlási statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez az Szmtv. 27., 30. és 76. §-ának pontosítása szükséges.
A Javaslat továbbá pontosítja a beutazási és tartózkodási tilalomról szóló határozat közlésének, illetve az az elleni jogorvoslat eljárási szabályait.
A Javaslat a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény jogharmonizációs záradékát is kiegészíti.
A 88. §-hoz
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény [Harm.tv.] módosítását a szankciós irányelv átvétele indokolja. Az irányelv 2. cikk e) pontja meghatározza a munkáltató fogalmát, mely tágabb a Harm.tv. jelenlegi munkáltató fogalmánál, ezért szükséges a definíció pontosítása. A szankciós irányelv 2. cikk c) pontja meghatározza a foglalkoztatás fogalmát, mellyel összhangban indokolt a Harm.tv. 2. §;-ába egy új pont beépítése figyelemmel arra, hogy a közrendvédelmi bírsággal sújtandó munkáltató fogalmának egyik eleme a foglalkoztatás, így annak megállapításához, hogy adott esetben ki volt a munkáltató, elengedhetetlen tisztázni, hogy történt-e a javára vagy irányítása alatt foglalkoztatás és mi is tekinthető foglalkoztatásnak.
Tekintettel továbbá arra, hogy az EU Kék Kártya a TANÁCS 2009. május 25-i 2009/50/EK irányelve a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló irányelve (Kék Kártya irányelv) által meghatározott olyan speciális engedély, amely a birtokosát tartózkodásra és munkavállalásra is jogosítja - és a jogharmonizációs kötelezettség okán kerül bevezetésre - indokolt ezen fogalom meghatározása.
Az EU Kék Kártya fogalmát egy olyan engedélyként határozza meg a Javaslat, amely egyszerre idegenrendészeti (tartózkodási) és munkavállalási engedély, magas szintű szakképesítést kívánó munkakörök betöltői részére. A különösen kizsákmányoló foglalkoztatási feltételek fogalmának meghatározására a humanitárius célú tartózkodási engedély kiadásának szankciós irányelv által előírt szabályaira tekintettel van szükség.
A 89. §-hoz
A Javaslat kiegészíti a tartózkodási jogcímeket az EU Kék Kártyával való rendelkezés esetére is.
A 90. §-hoz
A Kék Kártya irányelv 8. cikkének, 9. cikkének és 13. cikk (1) bekezdésének történő megfelelést szolgáló rendelkezés meghatározza az EU Kék Kártya elutasításának és visszavonásának speciális feltételeit.
A 91. §-hoz
A szankciós irányelv 2. cikk c) pontja meghatározza a foglalkoztatás fogalmát, mellyel összhangban indokolt a Harm.tv. 20. § (1) bekezdésének módosítása és a keresőtevékenység fogalmának ennek megfelelően történő definiálása.
A jogharmonizációra tekintettel szükséges a keresőtevékenység folytatására jogosító engedélyek meghatározásának kiegészítése az EU Kék Kártyával, tekintettel arra, hogy az egy olyan engedély típus, amely birtokosát tartózkodásra és egyúttal munkavállalásra is jogosítja.
A 92. §-hoz
A rendelkezés a Kék Kártya irányelv 3. és 5. cikkének történő megfelelést szolgálja, mely szabályozza az EU Kék Kártya kiadásának feltételeit. Az EU Kék Kártya kiadásához szükséges minden dokumentumot egy eljárásban kell a harmadik országbeli állampolgárnak becsatolnia, így egy eljárásban kell igazolnia azt, hogy a tartózkodás és a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás feltételeinek is megfelel. A munkavállalás engedélyezéséről a kijelölt állami foglalkoztatási szerv szakhatóságként dönt. Az idegenrendészeti hatóság a beutazás feltételeit vizsgálja.
Emellett az irányelvnek megfelelően szükséges meghatározni azt is, hogy mely személyi kör nem kaphat EU Kék kártyát, valamint szabályozni kell az EU Kék Kártya érvényességi idejét is.
Az irányelvnek megfelelően a más EU tagállam által kiadott EU Kék Kártyával rendelkezők részére is biztosítani kell az EU kék kártyához jutás lehetőségét.
Az irányelv szerint a tartózkodás első két évében csak korlátozottan lehet munkavállalási tevékenységet folytatni a Kék Kártya birtokában.
A 93. §-hoz
A Javaslat a humanitárius célú tartózkodási engedély kiadására vonatkozik. Tekintettel arra, hogy egyes rendvédelmi szervek - különös tekintettel a Terrorelhárítási Központ - tevékenysége során felmerülő olyan körülményre, amely a külföldi magyarországi tartózkodását indokolja, szükséges a javaslattevő szervek kiegészítése.
A szankciós irányelv 13. cikk (4) bekezdése alapján a 9. cikk (1) bekezdésének c) vagy e) pontja szerinti bűncselekmények esetén a tagállamok nemzeti jogukban meghatározzák azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén eseti jelleggel az adott nemzeti eljárás hosszához kapcsolódó, korlátozott időre szóló tartózkodási engedélyt adnak ki harmadik országok érintett állampolgárai számára, a harmadik országoknak a 2004/81/EK irányelv hatálya alá tartozó állampolgáraira alkalmazandó megállapodásokhoz hasonló módon. Az emberkereskedelem áldozatai számára kiadott humanitárius engedélyhez hasonlóan a 9. cikk a) és c) pontjában meghatározott bűncselekményekkel érintett személyeket is humanitárius tartózkodási engedéllyel kell ellátni a munkáltatójukkal szemben a 6. cikk (2) bekezdése és a 13. cikk (1) bekezdése alapján indított eljárás idejére.
A 94. §-hoz
Tekintettel arra, hogy a Kék Kártya irányelv 18. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján az EU Kék kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgárt vissza kell fogadni abban az esetben is, ha a más tagállamban történő EU Kék Kártya kérelmezés során az EU Kék Kártya érvényességi ideje lejárt, és a visszafogadást követően úgy kell tekinteni, mintha az átmeneti munkanélküliség időszakát töltené, indokolt, hogy ezen időszakra ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással igazolhassa tartózkodása jogszerűségét a harmadik országbeli állampolgár. Ez az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás három hónapig érvényes, tekintettel arra, hogy az irányelv 13. cikk az átmeneti munkanélküliség tolerálható időtartamát három hónapban maximálja.
A 95. §-hoz
Az Európai Bizottság javasolta a magyar szabályozás kiegészítését. A Huzamos tartózkodási irányelv (Európai Unió tagállama által a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-ei 2003/109/EK irányelv) 14. cikk (1) bekezdés és 16. cikk (1) bekezdésében megállapított kötelező rendelkezések ("shall clause") csupán alkalmazható rendelkezésként ("may clause") jelennek meg a magyar jogszabályban.
A Bizottság számára a Harm.tv. 34. §; (1) és (2) bekezdésében a "kaphat" kifejezés használata azt mutatja, hogy bármilyen - akár az irányelvben rögzítetteken túli - feltételt is meghatározhat a magyar hatóság, ami ellentétes az irányelv szellemével. A Bizottság álláspontját erősítheti továbbá az a tény is, hogy az EK letelepedési engedély esetében [Harm.tv. 38. § (1) bekezdés] az ideiglenestől eltérően a "kap" szó szerepel. Bár az irányelv 18. cikk (1) bekezdése rögzíti, hogy elutasítható a kérelem, ha az érintett veszélyt jelent a közegészségügyre, ugyanakkor e cikk (3) bekezdése kivételt állapít meg, mely szerint "ha a megbetegedés a második tagállamban az első tartózkodási engedély kibocsátását követően történt, ez nem indokolhatja az engedély megújításának elutasítását vagy a tagállam területéről történő kitoloncolását." Az ideiglenes letelepedési engedély meghosszabbítása [Harm.tv. 34. § (3) bekezdés] esetében tehát a Harm.tv. 13. § (1) bekezdés h) pontja kizárólag megszorítóan alkalmazható.
A 96. §-hoz
A rendelkezés a Kék Kártya irányelv 16. cikk (2)-(3) bekezdésének történő megfelelést szolgálja. Szabályozni szükséges ugyanis az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgárok részére az EK letelepedési engedély megszerzésének feltételeit, továbbá az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgárok esetén az EK letelepedési engedély megszerzéséhez szükséges tartózkodási idő számítására is speciális szabályok vonatkoznak.
A 97. §-hoz
A rendelkezés a Kék Kártya irányelv 16. cikk (4) bekezdésének történő megfelelést szolgálja, és a korábban EU Kék Kártya birtokos által szerzett EK letelepedési engedély visszavonásának speciális szabályait tartalmazza.
A 98. §-hoz
Tekintettel arra, hogy az EU tagállama által kiállított érvényes tartózkodási engedéllyel, vagy EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár vonatkozásában indokolatlan az EU tagállamai területéről történő kiutasítás, ezért indokolt a kivételre történő utalás megjelenítése. Emellett indokolt a terminológia pontosítása a jogszabály belső koherenciájának érdekében.
A 99. §-hoz
Magyarország soros Európai Uniós tisztségéből adódó feladatok rávilágítottak az idegenrendészeti jogszabály módosításának szükségességére az önálló beutazási és tartózkodási tilalom elrendelése vonatkozásában, amennyiben annak jogalapja a Harm.tv. 43. § (1) bekezdés a) és b) pontja, melyek szerint az idegenrendészeti hatóság önálló beutazási és tartózkodási tilalmat rendel el azzal az ismeretlen helyen vagy külföldön tartózkodó harmadik országbeli állampolgárral szemben, akinek a beutazására és tartózkodására vonatkozó tilalom érvényesítésére a Magyar Köztársaság nemzetközi jogi kötelezettséget vállalt, vagy akinek a beutazására és tartózkodására vonatkozó tilalom érvényesítéséről az Európai Unió Tanácsa döntött. Ugyanezen beutazási és tartózkodási tilalom elrendelési okok az Szmtv. 38. § (1) bekezdésében is szerepelnek. Tekintettel arra, hogy az Európai Unió Tanácsa által hozott kötelező érvényű határozata alapján kerül sor beutazási és tartózkodási tilalmak elrendelésére, így indokolt a nemzeti jog szerint hozott döntések elleni jogorvoslat és a döntés közlés tekintetében speciális eljárási szabályok megalkotása. Indokolt ez azért is, mert ezen tilalmak elhelyezéséről az EU Tanácsa által hozott és közölt döntés alapján soron kívül gondoskodnia kell az idegenrendészeti hatóságnak.
A 100. §-hoz
Az EU tagállam által kiállított érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár vonatkozásában indokolatlan az EU tagállami területéről történő kiutasítás, mivel van olyan tagállam, ahol a tartózkodása jogszerű. Tekintettel arra, hogy a Kék Kártya irányelv 18. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján az EU kék kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgárt vissza kell fogadni abban az esetben is, ha a más tagállamban történő EU Kék Kártya kérelmezés során az EU Kék Kártya érvényességi ideje lejárt, és a visszafogást követően úgy kell tekinteni, mintha átmeneti munkanélküliség időszakát töltené, ezért indokolt ennek törvényi szinten történő megjelenítése.
A 101. §-hoz
A harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló 2008. december 16-i 2008/115/EK parlamenti és tanácsi irányelv (Visszatérési Irányelv) átültetése megvalósult a 2010. évi migrációs tárgyú jogszabályok módosításával. A hatályba lépés óta eltelt időben a jogalkalmazási gyakorlat felszínre hozott olyan eljárást, melynek lefolytatására a Visszatérési Irányelv 6. cikk (3) bekezdése alapján a tagállamoknak lehetősége van, és ezen eljárás megteremtése célszerűségi és költséghatékonysági szempontok alapján is indokolt.
A 102. §-hoz
Tekintettel arra, hogy az EU tagállama által kiállított érvényes tartózkodási engedéllyel, vagy EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár vonatkozásában indokolatlan az EU tagállamai területéről történő kiutasítás, ezért szükséges a kiutasító döntés tartalmi elemeinek pontosítása. A módosítás pontosítást tartalmaz a kiutasítás útlevélbe történő bejegyzésének szabályai vonatkozásában.
A 103. §-hoz
A Javaslat pontosító jellegű szabályt tartalmaz, kiegészíti az EU Kék Kártyára történő utalással az idegenrendészeti hatóság eljárása során alkalmazott, egységes formátumú engedélyek kiadására vonatkozó előírást.
A 104. §-hoz
A Visszatérési irányelv hatékonyabb átültetése érdekében tartalmaz a Javaslat felhatalmazást a kiutasítást előkészítő őrizetbe vétellel kapcsolatosan.
A 105. §-hoz
A szankciós irányelv 4. cikk (1) bekezdés a) pontja a harmadik országbeli munkavállaló számára előírja érvényes tartózkodási engedélye vagy más, tartózkodásra jogosító okmányának bemutatását a munkáltatónak még a foglalkoztatás megkezdése előtt, a b)-c) pontok pedig a munkáltató számára a bemutatott engedélyről másolatkészítési vagy nyilvántartási kötelezettséget, továbbá a foglalkoztatás megkezdésének bejelentésére vonatkozó kötelezettséget írnak elő. A szankciós irányelv alapján valamennyi harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatását be kell jelenteni a hatáskörrel rendelkező hatóságnál.
A fenti kötelezettségeit elmulasztó munkáltatót a szankciós irányelv 5. cikk (2) bekezdés a) pontjával összhangban pénzügyi szankcióval kell sújtani. A szankciós irányelv 5. cikk (1) bekezdése a munkáltatóval szemben "alkalmazandó" szankciókról rendelkezik, így a bírság kiszabása kötelező, nem mérlegelésen alapul. Tekintettel arra, hogy a szankciós irányelv a munkáltatói felelősség minimumszabályait tartalmazza, ezért indokolt azon nemzeti szabályozás további fenntartása, miszerint a munkáltatónak azt is ellenőriznie kelljen, hogy a harmadik országbeli állampolgár keresőtevékenység folytatásához szükséges tartózkodási engedéllyel rendelkezik-e.
A 106. §-hoz
A Kék Kártya irányelv 13. cikk (4) bekezdésének megfelelést szolgálja a módosítás, és az EU Kék Kártya birtokos állásának elvesztésére, illetve új foglalkoztatási jogviszony létesítésére vonatkozó bejelentési kötelezettségét szabályozza.
A 107. §-hoz
A Javaslat az önálló beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő határozat közzétételét és közlését érintő, a gyakorlati jogalkalmazást elősegítő szabályt tartalmaz.
A 108-110. §-hoz
Az Európai Parlament és a Tanács nemzetközi migrációra vonatkozó 862/2007/EK rendelete alapján a BÁH és a KSH statisztikai adatszolgáltatásra kötelezett. A KSH - közvetve Magyarország - Unió irányába történő vándorlási statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez a Harm.tv. 95., 96. és 99. §-ának - az adatkezelési felhatalmazásoknak - a pontosítása szükséges.
A 111. §-hoz
A Javaslat felhatalmazást ad a Kormány részére az EU Kék Kártya kiadásával kapcsolatos részletszabályok megállapítására.
A 112. §-hoz
Az elvégzett jogharmonizáció okán a Javaslat jogharmonizációs záradékkal egészíti ki a Harmtv.-t.
A 113. §-hoz
A Javaslat rugalmasabb szabályokat fogalmaz meg arra, hogy hol lehet Ágazati Párbeszéd Bizottságot (ÁPB) létrehozni: több ágazatot összefogó, nemzetgazdasági ági szinten is.
A 114. §-hoz
A Javaslat eljárási szabályt pontosít annak érdekében, hogy az ÁPB-t alakító érdekképviseletek ne hagyhassák ki a kérelemből a még csatlakozni kívánó egyéb szervezeteket, illetve a kérelem benyújtására 60 napos határidőt szab.
A 115. §-hoz
A Javaslat pontosítja az ÁPB-ben megkötött kollektív szerződés hatálybalépésének napját meghatározó rendelkezést.
A 116. §-hoz
A Rehabilitációs Párbeszéd Bizottság hatáskörénél a Javaslat pontosítja, hogy az nem köthet ágazati kollektív szerződést, mivel több ágazatot fed le a tevékenysége.
A 117. §-hoz
A Javaslat az Ágazati Párbeszéd Bizottságok Tanácsának (ÁPBT) tagjai jelölésére vonatkozó szabályt pontosítja.
A 118. §-hoz
A Javaslat az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (ÁRMB) eljárásának szabályait pontosítja, az elektronikus ügyintézés szabályaihoz való igazítás érdekében. Kimondja az eljárás illetékmentességét.
A 119. §-hoz
A Javaslat az ÁRMB eljárásával összefüggésben pontosítja az adatkezelési felhatalmazásokat, továbbá lehetővé teszi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál rendelkezésre álló adatok felhasználását.
A 120. §-hoz
Pontosítja a Javaslat az ÁPBtv. értelmező rendelkezéseit.
A 121. §-hoz
A Javaslat - az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényt [Efo.tv.] érintően - a foglalkoztatható alkalmi munkások számát mint viszonyítási alapot egyszerűsíti, azt nem kell minden hónapban újra megállapítani.
A 122. §-hoz
A Javaslat egyszerűsíti a mezőgazdasági idénymunka fogalmának meghatározását, eltörölve a saját gazdaság területén történő munkavégzés feltételét.
A 123. §-hoz
A munkaszerződés írásba foglalása esetén a Javaslat kiegészíti a szabályt azzal az egy mondattal, amely a felek megnevezésének, valamint a munkaszerződés tartalmi elemeiről történő megállapodásának írásba foglalását teszi csak kötelezővé a munkavégzés megkezdéséig, az adminisztrációt csökkenti azzal, hogy a személyes adatok - így a születési adatok, azonosító számok, lakó- és székhely - rovatok a nap végéig is kitölthetők.
A 124. §-hoz
Az Mt.-ből az egyszerűsített foglalkoztatásra alkalmazandó szabályok közül a szabadság kiadására vonatkozó rendelkezések alkalmazását nem indokolt megtiltani, csak azt kimondani, hogy alkalmazásuk nem kötelező.
Ha a munkaviszony 120 napra jön létre, ezen időszak alatt indokolt lehet a szabadság kiadása. Emellett a rövid időtartamú munka esetén az írásba foglalt munkaszerződéssel kiválthatóvá teszi a Javaslat a külön munkaidő-nyilvántartás és bérelszámolás kiadásának kötelezettségét, mivel ez esetben a bérelemek, illetve a bért megalapozott ledolgozott idő a szerződésben foglalt bérrel és munkaidővel általában megegyező.
A 125. §-hoz
A Záró rendelkezések között a Javaslat egyes rendelkezéseinek hatálybalépéséről rendelkezik.
A 126. §-hoz
A Javaslat az általa harmonizált uniós normákat sorolja fel a jogharmonizációs záradékban.
A 127. §-hoz
Szövegpontosító jellegű módosításokat tartalmaz.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] módosítása azt a célt szolgálja, hogy a nők 40 éves szolgálati idővel, korhatártól függetlenül történő öregségi nyugdíjba vonulása esetére az előrehozott öregségi nyugdíjesetével azonosan alakuljon a jubileumi jutalomra való jogosultság is. Emellett a munkavédelmi törvényben felhatalmazást ad a Kormány részére a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapítására. Erre a bírságkiszabási mérlegelési jog keretek közé szorítása érdekében van szükség.
A 128. §-hoz
A munkaügyi központok 2011. január 1-jétől a kormányhivatalok szakigazgatási szerveként működnek tovább. A Munkaerőpiaci Alap pénzeszközeinek felhasználása során ideértve a területi pénzeszközeinek felhasználását is az általános államháztartási szabályok érvényesülnek. Ezért a helyi szintű érdekegyeztetésre vonatkozó szabályozás jelentőségét vesztette. Ennek okán, a munkaügyi tanácsok megszüntetését szolgálja a foglalkoztatási törvény és módosításai, a szakképzési tárgyú törvények és módosításaik, a területfejlesztésről valamint az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvények egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése.
A korábbi közteherjegy eltörlése miatt szükségtelenné vált az ezzel kapcsolatos Áht.-beli rendelkezések fenntartása.
A Javaslat a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényre tekintettel törli a Met. szövegéből a korábbi jogszabályra való hivatkozást.
Az adóigazolások kiadására - mivel az egyszerűsített foglalkoztatás után, ha a 840 000 Ft-ot elérő bevétel felett személyi jövedelemadózási kötelezettség terheli - szükség van, ezért törölni kell az Efotv. 4. § (3) bekezdés d) pontjából az egyéb jogszabályra utaló szövegrészt. A 300 000 Ft-os adótartozás elérése nem csak a tárgyhónapban, hanem a tárgyév folyamán bármikor azt eredményezi, hogy a kedvezményes közteherfizetés lehetősége nem vehető igénybe, ezért törlendő a 11. § (6) bekezdéséből a "tárgyhónapban" szó.
A 2011. évi költségvetési törvényből törlendő a közalkalmazotti jogviszonyban álló kinevezett vezetők illetményalapját megállapító szövegrész, tekintettel arra, hogy 2011. január 1-jétől a kinevezett vezetői jogállás megszűnt.
A 129. §-hoz
E szabály a módosításokat tartalmazó törvény deregulációjáról rendelkezik.
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.